ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

2019 02 Referent w sekcji technicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Górzykowo, dnia 30.01.2019r.
 
Dyrektor Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg
w Górzykowie
ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy:
 
REFERENT 
W SEKCJI TECHNICZNEJ
 
Ilość stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: siedziba jednostki oraz teren powiatu zielonogórskiego
 
 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie średnie lub wyższe: drogowe, kształtowanie terenów zieleni, budownictwo, geodezyjne,  itp.
 2. obywatelstwo polskie
 3. ukończony 18. rok życia, niekaralność za przestępstwo umyślne, pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych, nieposzlakowana opinia
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. znajomość następujących ustaw: ustawa o drogach publicznych, ustawa o ochronie przyrody, ustawa prawo budowlane, prawo o ruchu drogowym,  ustawa o pracownikach samorządowych i samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie prezesa rady ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt (…)
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
 7. znajomość funkcjonowania Samorządu oraz wiedza ogólna
 8. prawo jazdy kat. B,
 9. biegła obsługa komputera (pakiet Office, Internet, Outlook) oraz urządzeń biurowych.
 
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Bardzo dobra organizacja pracy
 2. Uczciwość, lojalność, obowiązkowość, rzetelność, staranność,
 3. Spostrzegawczość i samodzielność,
 4. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji w powierzonym zakresie,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. odporność na stres
 7. komunikatywność i wysoka kultura osobista
 8. mile widziane min. 6 miesięcy stażu/pracy w administracji publicznej,
 
III. Zakres obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku:
 1. Rozliczanie paliwa w pojazdach i sprzętach PZZD
 2. Przygotowywanie pism urzędowych
 3. Przygotowywanie dokumentacji związanej z wnioskami o odszkodowania za szkody powstałe na drogach powiatowych
 4. Prowadzenie postępowań w sprawach odszkodowań za uszkodzone mienie
 5. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem terenów zielonych w pasach dróg powiatowych, a w szczególności: przygotowywanie wniosków na wycinkę drzew, badanie stanu drzew, stosowna korespondencja, nadzór na przeprowadzaną wycinką drzew, itp.
 6. Prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg. Pracownik odpowiedzialny jest za kontakt z Wykonawcami usługi oraz Instytucjami z powyższego zakresu. Pracownik ma obowiązek monitorować stan wykonania usługi zimowego utrzymania na drogach powiatowych i sporządzać z powyższego stosowne wpisy w dzienniku objazdu dróg.
 7. Zbieranie danych o zdarzeniach drogowych, wypadkach, kolizjach
 8. Naliczanie opłat związanych z bieżącym zajęciem pasa drogowego, reklamami. Wyjazdy w teren w celu kontrolowania terminów oraz powierzchni zajętego pasa drogowego. Przygotowywanie i przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu ustalenia prze­słanek wydania decyzji; przygotowania projektu decyzji w sprawie opłaty;
 9. Naliczanie rocznych opłat za umieszczone w pasie drogowym dróg powiatowych urządzenia obce lub obiekty niezwiązane z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego
 10. Przygotowywanie i przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu ustalenia prze­słanek wydania decyzji/ postanowienia/ opinii/ zezwolenia; przygotowania projektu decyzji/ postanowienia/ opinii/ zezwolenia w sprawie wykorzystania dróg w sposób szczególny, przejazdów pojazdów nienormatywnych oraz przejść pieszych pielgrzymek.
 
IVa.Informacja o warunkach pracy na stanowisku
Praca w wymiarze pełnego etatu, 40 godzin tygodniowo. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca odbywa się w pomieszczeniach biurowych oraz w terenie, ma charakter indywidualny, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi. Kontakty pracownika z innymi ludźmi są częste i intensywne. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
Zgodnie z art. 16 ust 2 Ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) pierwsza umowa o pracę jest zawierana na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 
IVb. Informacja o osobach niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

V. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys - curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (świadectwa, dyplomy, szkolenia)
 4. kserokopie dokumentów potwierdzające inne kwalifikacje
 5. kserokopie świadectw pracy lub tożsame
 6. oświadczenia:
 • o pełni praw publicznych,
 • o niekaralności,
 • o pełnej zdolności do czynności prawnych
zgodnie ze wzorami umieszczonymi na stronie BIP, bip.wrota.lubuskie.pl/pzzd_gorzykowo/
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko Referenta
w sekcji technicznej, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902)” .
Mile widziane referencje.

VI. Termin, sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
 1.  termin do:
 2. 15-02-2019, do godz. 15:00
 3. sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
 1. sposób: w zamkniętej kopercie w godzinach pracy urzędu (od 7:00 do 15:00) od poniedziałku do piątku lub pocztą z dopiskiem  „Nabór – Referent sekcja techniczna”.
 2. miejsce: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg, Górzykowo 1, 66-100 Sulechów
 
VII. Informacje dodatkowe:
 1. Aplikacje, które wpłyną do PZZD po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania oferty pocztą, decyduje data wpływu
 2. Po upływie terminu składania dokumentów zostanie opublikowana lista kandydatów spełniających wymogi formalne; Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
 3. Przed podpisaniem umowy o pracę wyłoniony kandydat, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa umyślne;
 4. W terminie 10 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja  na tablicy informacyjnej w budynku Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg oraz na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/pzzd_gorzykowo/;
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania, można odebrać w terminie 10 dni po ogłoszeniu informacji o wyborze kandydata. Po upływie 10 dni zostaną komisyjnie zniszczone.
 6. w sprawie naboru informacji udzielają:
 1. Pani Monika Kwaśna, tel. 068 385 95 08
 2. Pani Agnieszka Stelmasik, tel. 068 385 95 00
 
Pełną treść ogłoszenia można pobrać poniżej:
 
 
Zapraszamy do składania ofert!

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Stelmasik, Monika Kwaśna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stelmasik, Monika Kwaśna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-30 10:32:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kwaśna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-30 10:32:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kwaśna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-30 10:32:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
53 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »