ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

2019 02 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły – Buków”

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Górzykowo, dnia  19.03.2019 r.
 
 
OGŁOSZENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
Górzykowo 1
66-100 Sulechów, woj. lubuskie,
tel. (068)385 95 00, fax (068)385 95 07
 
niniejszym informuje o wyniku postępowania pn.:
 
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F  na odcinku Krężoły – Buków
 
Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  230 000,00 zł brutto.
Jednocześnie zawiadamiamy, że otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.03.2019r. o godzinie 10.15  (do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta).
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Doświadczenie zawodowe projektanta – branża drogowa
[ilość zadań]
branża drogowa
1.
Biuro Obsługi Inwestycji BGW Projekt
Andrzej Makaryk
Ul. Handlowa 26, 66-100 Sulechów
207 870,00
3 zadania
Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą ustalone w SIWZ kryteria uznano:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Doświadczenie zawodowe projektanta- branża drogowa
[ilość zadań]
branża drogowa
1.
Biuro Obsługi Inwestycji BGW Projekt
Andrzej Makaryk
Ul. Handlowa 26, 66-100 Sulechów
207 870,00
3 zadania
 
Powyższa oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ:
- otrzymała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ
Kryterium
oceny
Ocena (max liczba pkt)
ŁĄCZNA ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW
Cena
Doświadczenie zawodowe projektanta
60,00
40,00
100,00 pkt
Oferta nr 1
 60,00
40,00
100,00 pkt
 
- nie podlega odrzuceniu, a składający ją Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu
z postępowania.
 
Pełną treść ogłoszenia można pobrac poniżej:
Zamawiający
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Górzykowo, dnia 12.03.2019 r.
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Nr sprawy  PZZD.272.2.2019
 
Otwarcie ofert nastąpiło dnia 12.03.2019 r. o godzinie 10:15.
 
Przetarg nieograniczony pod nazwą:
 
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły – Buków
 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informujemy:
 1. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 230.000,00 zł brutto.
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w SIWZ:  nie później niż do dnia 09.12.2019 r.         
 3. Termin płatności FV określony w SIWZ: do 30 dni
 4. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta:
                                  
Nr
oferty
Data złożenia oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Doświadczenie zawodowe projektanta
[ilość zadań]
branża drogowa
1.
12.03.2019 r.
godz. 09:48
Biuro Obsługi Inwestycji BGW Projekt
Andrzej Makaryk
Ul. Handlowa 26, 66-100 Sulechów
207.870,00 zł
3 zadania
 
 
Kryteria oceny ofert:
 
Nr:
Nazwa kryterium:
Waga:
1
Cena (koszt)
60 %
3
Doświadczenie zawodowe projektanta – branża drogowa
40 %
 
Pełną treść informacji można pobrac poniżej:
 
Zamawiający
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Górzykowo, dnia 06.03.2019r.
UWAGA!
 
 
ZMIANA TREŚCI SIWZ I TERMINU SKŁADANIA OFERT
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg zawiadamia, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wprowadził następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 
Punkt 6.2.3 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Zdolność techniczna ( w zakresie doświadczenia):
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się należytym wykonaniem w ciągu  ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie,  co najmniej jednego zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na remont, przebudowę lub budowę drogi kategorii powiatowej, wojewódzkiej klasy Z i wyższej o długości min. 1,00 km.
Opracowanie dokumentacji projektowej należy rozumieć jako doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru tej dokumentacji (bez uwag) lub równoważnego dokumentu.
Za drogę Zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że warunek opisany   w pkt. 6.2.3. SIWZ nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że:
 • Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem;
 • jeden z uczestników Konsorcjum wykaże się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy Konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualne nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).
 
W związku z powyższym przedłużony został termin składania ofert
do dnia 12 marca 2019 roku do godziny 10:00.
 
 
Punkt 9.3 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium  do Zamawiającego najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dnia 12.03.2019r. do godziny 10:00.
 
Punkt 11.12 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
Górzykowo 1, 66-100 Sulechów
oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły – Buków” - NIE OTWIERAĆ przed 12.03.2019 godz. 10.15”.
Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
 
Punkt 12 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 12.03.2019 r. do godz. 10:00
12.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
12.3.  Zamawiający przedłuża termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do  wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmian w treści SIWZ, jeżeli dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach będzie niezbędny.
12.4. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
12.5. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcę, któremu przesłano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej.
12.6.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
12.7. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
12.8. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 12.03.2019 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.
12.9. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
12.10.Informacje, o których mowa w punktach 12.6 i 12.9 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
12.11.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
 
UZASADNIENIE:
W związku z istotną zmianą treści SIWZ  dot. zakresu przedmiotu zamówienia  Zamawiający podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert do 12 marca 2019 roku do godziny 10:00.
 
Pełną treść ogłoszenia można pobrać poniżej:
 
Zamawiający
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Górzykowo, dnia 27.02.2019
 
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym pn.:
 
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły – Buków”
 
 
Termin składania ofert upływa 08.03.2019 o godzinie 11:15.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 08.03.2019 o godzinie 11:30.
 
WADIUM
 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości w wysokości: 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 0/100 PLN). 
 2. Wykonawca, który nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 3. Zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium do Zamawiającego najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dnia 08-03-2019 do godziny 11:30.
 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  1. pieniądzu;
  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  3. gwarancjach bankowych;
  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 
 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg
            BGŻ BNP Paribas Bank Polska SA
            Nr: 76 1600 1156 1848 5214 9000 0004
z dopiskiem WADIUM – Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły – Buków”
 
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać poniżej:
 
Załączniki do SIWZ:
 
 
Ogłoszenie
 
Zapraszamy do składania ofert.
                                                                                                                                 Zamawiający

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Stelmasik, Agnieszka Piotrowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stelmasik, Agnieszka Piotrowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-27 14:02:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kwaśna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-27 14:32:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kwaśna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-19 14:47:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
184 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »