ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

RODO Klauzula informacyjna - petenci

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie,
  z którym można się kontaktować listownie na adres: Górzykowo 1, 66-100 Sulechów, telefonicznie pod numerem telefonu: 68 385 95 00, e-mailowo: 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail:   lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań w zakresie: rozpatrywania złożonych wniosków i podań; realizacji zawartych z PZZD w Górzykowie umów i porozumień; realizacji obowiązków prawnych ciążących na PZZD w Górzykowie w związku z prowadzeniem działalności jako samorządowej jednostki organizacyjnej powiatu zielonogórskiego, na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit c) RODO - przepisami prawa tj.: ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy
  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o publicznym transporcie drogowym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 2. art. 6 ust. 1 lit b) RODO - umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, którymi są: wykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, organy ścigania, podatkowe, oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem
  w oparciu o stosowną podstawę prawną, pracownicy oraz współpracownicy administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj. realizacji celów określonych w punkcie 3, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania
  i archiwizacji dokumentacji.
 3. Ma Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do treści danych,
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych; dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 4. ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych:
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa jest wymogiem ustawowym. Jeżeli odmówi Pani/Pan podania danych lub poda nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych na podstawie umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z jej zawarcia, a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości realizacji umowy/zamówienia przez Administratora;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych na podstawie zgody jest dobrowolne i może być wycofane
  w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kwaśna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-29 08:41:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kwaśna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-29 08:41:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kwaśna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-29 08:44:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
28 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »