ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDU DRÓG Z SIEDZIBĄ W CIGACICACH

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. PODSTAWY ORGANIZACYJNO PRAWNE
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg z siedzibą w Cigacicach, zwany dalej PZZD działa w oparciu o przepisy prawne dotyczące zarządzania drogownictwem w wyniku wprowadzenia nowych szczebli administracji publicznej w Polsce a w szczególności o:
 
1. Ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
2. Ustawę z dnia 27 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.)
3. Ustawę z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.)
4. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
6. Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
7. Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
8. Ustawę z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
9. Ustawę z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
10. Ustawę z dnia 19 grudnia 2005r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późn. zm.)
11. Ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
12. Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.
13. Niniejszy Regulamin wraz ze schematem struktury organizacyjnej.
 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.  Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg jest samorządową jednostką organizacyjną o terenowym zasięgu działania Powiatu Zielonogórskiego.
2. Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg został powołany Uchwałą Nr 28/99 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z  dnia 9 sierpnia 1999r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr VIII/58/2003 z dnia 13 listopada 2003r., a następnie zmieniony Uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XL/322/10 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Powiatu Zielonogórskiego
3.  Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg realizuje funkcje zarządcy dróg powiatowych w granicach powiatu zielonogórskiego ziemskiego.
4.  Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
5.  Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg nie posiada osobowości prawnej.
6.  Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg jest roczny plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych.
7.  Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg realizuje zadania i cele określone w niniejszym Regulaminie oraz zadania wynikające z uchwał Rady Powiatu i decyzji Zarządu Powiatu.
 
III. SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA
1.  Siedziba Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg mieści się przy ulicy Kolejowej 4 w Cigacicach.
2.  Terenem działania Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg jest obszar Powiatu Zielonogórskiego.
3.  Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg realizuje swoje zadania zarządcy poprzez zlecanie wykonania prac podmiotom gospodarczym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w ramach umów, zleceń i umów o dzieło oraz za pomocą swojej grupy liniowej.
4.  W Powiatowym Zielonogórskim Zarządzie Dróg ustalane są regulaminy oraz wydawane zarządzenia i instrukcje zgodnie z zakresem działania i kompetencji.
 
 
IV. PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO ZIELONOGÓR­SKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Do działalności podstawowej Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg należy:
1)     opracowywanie projektów planów finansowania utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
2)     przygotowanie warunków zamówienia publicznego wraz z procedurą przetargową, realizacją przetargu oraz nadzoru nad realizacją zadań, odbioru zrealizowanych zadań,
3)     utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi w zakresie czystości oraz zimowego utrzymania,
4)     realizacja decyzji organów zarządzających ruchem drogowym, instalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i sterowania ruchem oraz oznakowania pionowego i poziomego,
5)     sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew, krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,
6)     przeciwdziałanie i zapobieganie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
7)     wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
8)     sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zleconymi robotami drogowymi i mostowymi,
9)     prowadzenie inwentaryzacji i ewidencji dróg i obiektów mostowych,
10)   uzgadnianie i wydawanie decyzji związanych z przebudową wjazdów, umieszczaniem infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
11)   wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkami lub bez ładunków o masie nacisku na osie lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobierania opłat i kar pieniężnych za przekroczenie tych norm,
12)   wydawanie zezwoleń na korzystanie z drogi w sposób szczególny,
13)   koordynacja robót w pasie drogowym,
14)   przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
15)   realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
16)   wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, kiedy występuje bezpośrednie zagrożenie dla osób lub mienia,
17)   prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
18)   prowadzenie całokształtu zadań związanych z dokumentacją drogową i mostową,
19)    opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg,
20)   opracowywanie projektów planów działalności finansowej Powiatowego ZielonogórskiegoZarządu Dróg,
21)   wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa we współpracy z Państwową Strażą Pożarną oraz jednostkami przeciwpowodziowymi i obrony kraju,
 
V. ZASADY ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI.
1.    Pracą Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg kieruje Dyrektor.
2.    Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Zielonogórskiego.
3.    Stosunek pracy z Dyrektorem PZZD nawiązuje Starosta Powiatu.
4.    Stosunek pacy z pozostałymi pracownikami nawiązuje Dyrektor PZZD.
5.    Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora PZZD jest Starosta Powiatu Zielonogórskiego.
6.    W Powiatowym Zielonogórskim Zarządzie Dróg obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa.
7.    Do składania oświadczeń majątkowych w imieniu Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg upoważniony jest Dyrektor.
8.    W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.
9.    Do składania oświadczeń majątkowych w imieniu Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg w przypadku nieobecności Dyrektora, upoważniony jest pracownik posiadający imienne pełnomocnictwa nadane uchwałą przez Zarząd Powiatu.
 
 
VI. STRUKTURA ORGANIZACYJNA POWIATOWEGO ZIELONOGÓR­SKIEGO ZARZĄDU DRÓG
1.    W strukturze organizacyjnej Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg ustala się sekcje.
2.     Wszyscy urzędnicy są bezpośrednio podlegli służbowo Dyrektorowi. Ponoszą pełną odpowiedzialność za całokształt pracy prowadzonej przez siebie komórki. Pracownicy grupy liniowej podlegają bezpośrednio Kierownikowi zespołu.
3.     W strukturze organizacyjnej PZZD wyróżnia się następujące sekcje:
- sekcję techniczną
- sekcję liniową
- sekcje organizacyjną
 
 
VII. PODZIAŁ KOMPETENCJI POWIATOWEGO ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
 
VII/1 Do zadań i kompetencji Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg należy:
1.    Odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z działalnością Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg, szczególnie w zakresie:
a)    spraw pracowniczych,
b)   ochrony dróg,
c)    zarządzanie ruchem,
d)   robót drogowych i mostowych,
e)    gospodarki finansowej.
2.    Nadzór nad całokształtem spraw związanych z zarządzaniem, utrzymaniem oraz ochroną  dróg i obiektów mostowych.
3.    Nadzór i zarządzanie sprawami kadrowymi, administracyjno-gospodarczym, oraz finansowymi PZZD.
4.    Przygotowanie na potrzeby Zarządu Powiatu sprawozdawczości związanej z działalnością PZZD.
5.    Zatwierdzanie listy płac podległych pracowników.
6.    Przestrzeganie dyscypliny finansowej oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.    Przedkładanie do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu wszelkich projektów planów rozwoju i modernizacji dróg oraz planów finansowych.
8.    Nadzór nad porządkiem i dyscypliną pracy zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy oraz stosowanie odpowiedniej z tym polityki kadrowej.
9.    Podpisywanie wszystkich dokumentów, pism oraz dokumentów finansowych wychodzących na zewnątrz Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.
10. Zabezpieczanie interesu Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg i Powiatu we współpracy z zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi.
11. Zapewnienie prawidłowego i pełnego pod względem rzeczowym, ekonomiczno-finansowym i terminowym wykonania ustalonych celów i zadań.
12. Prowadzenie nadzoru nad racjonalnym i efektywnym wykorzystaniem zasobów rzeczowych, finansowych i zasobów pracy na cele związane z realizacją nałożonych zadań – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. Zlecanie w ramach dopuszczonych prawem zadań do realizacji przez jednostki zewnętrzne.
14. Zapewnienie warunków i przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych, a także ochrony mienia, ochrony p.poż oraz BHP.
 
 
VII/2 Do zadań i obowiązków sekcji technicznej Powiatowego Zielonogór­skiego Zarządu Dróg należy:
1.    Odpowiedzialność w zakresie odbioru oraz przygotowania dokumentacji technicznych.
2.    Prowadzenie całokształtu zadań związanych z dokumentacją drogową i mostową.
3.    Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej.
4.    Przygotowywanie planów finansowych budowy, modernizacji i remontów dróg i mostów.
5.    Prowadzenie spraw związanych z robotami utrzymaniowymi dróg, wykonywanych systemem zleconym.
6.    Kontrolowanie i nadzór oraz prowadzenie odpowiedniej korespondencji związanej z wycinką i nowymi nasadzeniami drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni.
7.    Uzgadnianie dokumentacji obcej związanej z drogami powiatowymi.
8.    Opracowywanie i aktualizacja ewidencji i inwentaryzacji dróg i mostów.
9.    Dokonywanie przeglądów dróg i mostów, ocena ich stanu technicznego oraz sporządzanie z tego protokółu.
10. Nadzór nad prowadzonymi remontami, modernizacją i budową obiektów drogowych i mostowych.
11. Opracowywanie planu potrzeb oraz projektów szczegółowych w zakresie planów remontów, modernizacji i budów.
12. Kontrola, nadzór i odbiór robót prowadzonych w pasie drogowym.
13. Przeprowadzanie pomiarów natężenia ruchu drogowego i obciążeń ruchem nawierzchni drogowych oraz zbieranie danych o zdarzeniach na drogach.
14. Prowadzenie i nadzorowanie wszystkich prac i czynności w zakresie kompetencji ustawowych.
15. Prowadzenie dokumentacji związanej z ruchem na drogach.
16. Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa we współpracy z Państwową Strażą Pożarną oraz jednostkami przeciwpowodziowymi i obrony kraju.
17. Wyznaczanie objazdów.
18. Sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości z zakresu swojej działalności dla potrzeb PZZD i Zarządu Powiatu.
19. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
20. Nadzór nad prowadzonymi remontami, modernizacją i budową obiektów drogowych i mostowych.
21. Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi pod zarządem Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.
22. Przygotowywanie i realizacja procesu przetargowego.
23. Prowadzenie ewidencji wyposażenia, sprzętu oraz materiałów drogowych.
 
 
VII/3 Do zadań i obowiązków sekcji liniowej Powiatowego Zielonogór­skiego Zarządu Dróg należy:
1.    Prowadzenie całokształtu spraw związanych z technicznym utrzymaniem i ochroną dróg i mostów.
2.    Prowadzenie spraw związanych z zajęciem drogi w sposób szczególny.
3.    Prowadzenie przy pomocy własnej grupy liniowej prac związanych bieżącym utrzymaniem dróg i mostów takich, jak: sprzątanie jezdni po wypadkach, wycinka krzewów, odnawianie rowów, ścinanie trawy na poboczach, ustawianie znaków i utrzymywanie ich w należytym stanie oraz innych niezbędnych prac związanych z utrzymaniem dróg.
4.    Prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg.
5.    Prowadzenie spraw związanych z rowami i innymi obiektami ziemnymi wymagających współpracy ze służbami melioracyjnymi.
6.    Zimowe utrzymanie dróg i mostów w zakresie opracowywania planów kierowania akcją zimową oraz kontroli pracy jej przeprowadzania.
7.    Stała kontrola techniczna i estetyczna nad zarządzanymi obiektami.
8.    Sadzenie, utrzymanie, usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym.
9.    Kontrola znaków drogowych, uzupełnianie ich, montaż i utrzymywanie ich w prawidłowym stanie przy pomocy własnej grupy liniowej lub za pomocą innych podmiotów gospodarczych.
10. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z bhp, ppoż oraz ochrony środowiska na drogach i innych obiektach zarządzanych przez PZZD.
11. Wykonywanie robót interwencyjnych i zabezpieczających.
12. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg dla ruchu, gdy tego wymaga sytuacja.
13. Realizacja decyzji organów zarządzających ruchem drogowym, instalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i sterowanie ruchem oraz oznakowania pionowego i poziomego.
14. Utrzymanie czystości w pasie drogowym.
15. Wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem dróg wynikających z decyzji Dyrektora.
16. Wykonywanie remontów konserwacyjnych sprzętu, napraw bieżących i innych prac gospodarczych.
 
VII/4 Do zadań i obowiązków sekcji organizacyjnej Powiatowego Zielono­górskiego Zarządu Dróg należy:
1.    Prowadzenie całokształtu spraw kadrowych, administracyjno-gospodarczych, finansowych oraz związanych z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych.
2.    Prowadzenie sekretariatu.
3.    Sporządzanie listy płac i wypłat wynagrodzeń.
4.    Prowadzenie spraw szkoleniowych pracowników.
5.    Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
6.    Dokumentowanie operacji gospodarczych.
7.    Pobieranie i rozliczanie zaliczki pieniężnej w celu realizacji niezbędnych bieżących zakupów.
8.    Koordynacja robót w pasie drogowym, w tym wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Wydawanie zezwoleń, naliczanie opłat i kontrola spraw związanych z reklamami, itp. w pasie drogowym.
9.    Prowadzenie spraw związanych z zezwoleniem na ponadgabarytowy przewóz towarów.
10. Przygotowywanie przelewów i czeków gotówkowych na pobór gotówki do kasy PZZD do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
11. Przygotowywanie przelewów na pokrycie zobowiązań PZZD.
12. Wykonywanie wszelkiej dokumentacji finansowej, prawnej i administracyjnej, projektów strukturalnych oraz prowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14. Planowanie i przestrzeganie dyscypliny finansowej.
15. Planowanie i dokonywanie bieżących zakupów materiałów eksploatacyjnych, wyposażeniowych, bhp, biurowych dla PZZD.
16. Prowadzenie obsługi administracyjnej dla potrzeb PZZD.
17. Sporządzanie niezbędnej sprawozdawczości dotyczącej zakresu działania sekcji.
18. Współpraca z pozostałymi sekcjami w celu zapewnienia prawidłowego działania jednostki.
 
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.    Regulamin organizacyjny wchodzi w życie w dniu podania do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty.
2.    Schemat struktury organizacyjnej PZZD przedstawia załącznik nr A.
3.    Wykaz dróg powiatowych – załącznik nr B.
4.    Wszyscy pracownicy PZZD są zobowiązani znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Stelmasik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stelmasik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-10 13:05:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Ochocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-10 13:06:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Ochocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-10 13:12:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
661 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »