ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XX/193/2012
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatowemu Zielonogórskiemu Zarządowi Dróg z siedzibą w Cigacicach
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się postanowienia Statutu Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Cigacicach w ten sposób, że:
1. Tytuł aktu otrzymuje brzmienie:
„STATUT
POWIATOWEGO ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDU DRÓG”;
2. § 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
㤠1.
Jednostka budżetowa, zwana dalej Jednostką, nosi nazwę: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
2) ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.);
3) niniejszego statutu.”;
3. W § 2 Statutu ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Siedzibą Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg są: 66-100 Sulechów, Górzykowo 1.”;
4. W § 2 Statutu ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jednostka używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach, oraz korespondencji nazwy „Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg”.
§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do Uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zielonogórskiego.

                                                          Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego
                                                          Edwin Łazicki

Załącznik do Uchwały Nr XX/193/2012
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 27 września 2012r.

STATUT  POWIATOWEGO ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1.
 Jednostka budżetowa, zwana dalej Jednostką, nosi nazwę: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie, działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 240 ze zmianami),
2. ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publ icznych (tekst jednolity Dz. U.  2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
3. niniejszego statutu.
§ 2. 1 Siedzibą Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg są:
66-100 Sulechów, Górzykowo 1.
2. Jednostka działa na terenie powiatu zielonogórskiego.
3. Jednostka używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, głoszeniach, oraz korespondencji nazwy „Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg”.
§ 3. Przedmiotem działalności Jednostki jest realizacja zadań zarządcy dróg  zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg powiatowych.
 
Rozdział II. Gospodarka finansowa
§ 4. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych  ustawie o finansach publicznych.
§ 5. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Jednostki ponoszą Dyrektor jednostki i w zakresie mu powierzonym – Główny Księgowy Jednostki.

Rozdział III. Organizacja Jednostki
§ 6.
 1. Jednostką kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu Zielonogórskiego.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta Zielonogórski.
§ 7. Strukturę organizacyjną Jednostki oraz zakres zadań pracowników określa Dyrektor Jednostki w regulaminie organizacyjnym.
§ 8.1. Do zadań Dyrektora jednostki należy w szczególności:
- reprezentowanie Jednostki na zewnątrz,
- racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi  dyspozycji Jednostki,
- opracowywanie planów działania Jednostki i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania,
- przekazywanie Zarządowi Powiatu informacji na temat sytuacji finansowej  bieżącej działalności Jednostki.
2. Dyrektor Jednostki dokonuje czynności prawnych w imieniu Zarządu Powiatu Zielonogórskiego, na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Zielonogórskiego.
3. Dyrektor w imieniu Jednostki dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Jednostki.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe
§ 9.
 Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Powiatu.
§ 10. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zielonogórskiego.
 
 
 
 
 
 
UCHWAŁA NR VII/44/11
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
 
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

 
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu DrógNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 późn. zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1. Zmienia się postanowienia Statutu Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z/s w Sulechowie w ten sposób, że:

1) Tytuł aktu otrzymuje brzmienie:
„STATUT
POWIATOWEGO ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Z SIEDZIBĄ W CIGACICACH”;

2) § 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

§ 1.
„Jednostka budżetowa, zwana dalej Jednostką, nosi nazwę: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg z siedzibą w Cigacicach, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
2) ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.);
3) niniejszego statutu.”;

3) W § 2 Statutu ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Siedzibą Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg są: 66-131 Cigacice, ul. Kolejowa 4.”;

4) W § 2 Statutu ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jednostka używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach, oraz korespondencji nazwy „Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg z siedzibą w Cigacicach”.


§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.


§ 3. Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zielonogórskiego.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Przewodniczący Rady
Powiatu Zielonogórskiego
Edwin ŁazickiZałącznik do Uchwały Nr VII/44/11
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 28 kwietnia 2011r

 
STATUT
POWIATOWEGO ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Z SIEDZIBĄ W CIGACICACH
 
 
Rozdział I. Postanowienia ogólne


§ 1. Jednostka budżetowa, zwana dalej Jednostką, nosi nazwę: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg z siedzibą w Cigacicach, działa na podstawie:


1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
2. ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
3. niniejszego statutu.§ 2. 1 Siedzibą Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg są: 66-131 Cigacice, ul. Kolejowa 4.
2. Jednostka działa na terenie powiatu zielonogórskiego.
3. Jednostka używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach,
ogłoszeniach, oraz korespondencji nazwy „Powiatowy Zielonogórski Zarząd
Dróg z siedzibą w Cigacicach”
 
§ 3. Przedmiotem działalności Jednostki jest realizacja zadań zarządcy dróg z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg powiatowych.
 
 
Rozdział II. Gospodarka finansowa
 
 
§ 4. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

§ 5. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Jednostki ponoszą Dyrektor Jednostki i w zakresie mu powierzonym – Główny Księgowy Jednostki.
 
Rozdział III. Organizacja Jednostki
 
 
§ 6. 1. Jednostką kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu Zielonogórskiego.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta Zielonogórski.

§ 7. Strukturę organizacyjną Jednostki oraz zakres zadań pracowników określa Dyrektor Jednostki w regulaminie organizacyjnym.

§ 8. 1. Do zadań Dyrektora jednostki należy w szczególności:
- reprezentowanie Jednostki na zewnątrz,
- racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Jednostki,
- opracowywanie planów działania Jednostki i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania,
- przekazywanie Zarządowi Powiatu informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Jednostki.
2. Dyrektor Jednostki dokonuje czynności prawnych w imieniu Zarządu Powiatu Zielonogórskiego, na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Zielonogórskiego.
3. Dyrektor w imieniu Jednostki dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Jednostki.
 
Rozdział IV. Postanowienia końcowe
 
 
§ 9. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Powiatu.

 
§ 10. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zielonogórskiego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UCHWAŁA NR V/35/2007 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zielonogórskiemu Zarządowi Dróg z/s w Sulechowie
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z poźn. zm.), uchwala się, co następuje:

STATUT
POWIATOWEGO ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDU DRÓG Z/S W SULECHOWIE

Rozdział I, Postanowienia ogólne
§ 1.
Jednostka budżetowa, zwana dalej Jednostką, nosi nazwę: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg z/s w Sulechowie, działa na podstawie:
 1. ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
 2. ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.);
 3. niniejszego statutu.
§ 2.
 1. Siedzibą Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg jest: 66-100 Sulechów, ul. Niepodległości 15.
 2. Jednostka działa na terenie powiatu zielonogórskiego.
 3. Jednostka używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach, oraz korespondencji nazwy „Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg z/s w Sulechowie".
§ 3.
Przedmiotem działalności Jednostki jest realizacja zadań zarządcy dróg z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg powiatowych.

Rozdział II. Gospodarka finansowa.
§ 4.
Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.
§ 5.
Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Jednostki ponoszą Dyrektor Jednostki i w zakresie mu powierzonym - Główny Księgowy Jednostki.

Rozdział III. Organizacja Jednostki.
§ 6.
 1. Jednostką kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu Zielonogórskiego.
 2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta Zielonogórski.
§ 7.
Strukturę organizacyjną Jednostki oraz zakres zadań pracowników określa Dyrektor Jednostki w regulaminie organizacyjnym.
§ 8.
 1. Do zadań Dyrektora jednostki należy w szczególności:
  1. reprezentowanie Jednostki na zewnątrz,
  2. racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Jednostki,
  3. opracowywanie planów działania Jednostki i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania,
  4. przekazywanie Zarządowi Powiatu informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Jednostki.
 2. Dyrektor Jednostki dokonuje czynności prawnych w imieniu Zarządu Powiatu Zielonogórskiego, na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Zielonogórskiego.
 3. Dyrektor w imieniu Jednostki dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Jednostki.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe.
§ 9.
Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Powiatu.
§ 10.
Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zielonogórskiego. 
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Uglik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Stelmasik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stelmasik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-10 13:19:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Ochocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-10 13:20:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Ochocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-10 13:20:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
757 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »