ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury wraz z restauracją zabytkowego parku

Szczegóły informacji

Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury wraz z restauracją zabytkowego parku

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Regionalne Centrum Animacji Kultury

Finansowanie: RPO

Nr UZP: 608577-N-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-11-21 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-11-21 11:15:00

Ogłoszono dnia: 2017-11-02 przez admin

Treść:

Ogłoszenie nr 608577-N-2017 z dnia 2017-11-02 r.
Regionalne Centrum Animacji Kultury: Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury wraz z restauracją zabytkowego parku” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Eu- ropejskiej Tak
Nazwa projektu lub programu
. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio- nalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Os. 4 Środowi- sko i kultura, Działanie 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Tak Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Firma NOWE PRZETARGI Zielona Góra ul. Jaskółcza 16/9
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw człon- kowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamó- wień publicznych:
Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Animacji Kultury, krajowy numer identyfika- cyjny 97045702700000, ul. Sienkiewicza 11 , 65-431 Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo
Polska, tel. 684 529 301, e-mail sekretariat@rcak.pl, faks 683 208 834. Adres strony internetowej (URL): www.rcak.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub for- matów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania po- stępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzial- ny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowa- nia odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozo- stałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzy- skać pod adresem (URL) Tak www.rcak.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych wa- runków zamówienia Tak www.rcak.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzy- skać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępo- waniu w inny sposób: Nie Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowa- niu w inny sposób: Nie Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury wraz z restauracją zabytkowego parku” Numer referencyjny: Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog tech- niczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odnie- sieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jed- nemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partner- stwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych tj. rozbu- dowa, nadbudowa w celu zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków poligrafii i garaży, na budynek kulturalno-usługowy wraz z wyposażeniem.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości za- mówienia): Wartość bez VAT: 0,99 Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawar- ta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach:
lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FI- NANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodo- wej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysoko- ści minimum 5 000 000,00 złotych - dotyczy cz. I zamówienia Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Dotyczy części I zamówienia: roboty budowlane: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krót- szy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swoim zakre- sem: budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę lub/i nadbudowę lub/i remont budynku uży- teczności publicznej o kubaturze minimum 7000 m3 i wartości robót minimum 7 mln złotych brutto - każda, w tym lub oddzielne jedno zamówienie zawierające roboty polegające na wy- konaniu oświetlenia scenicznego, nagłośnienia widowni i mechaniki scenicznej. - potwier- dzone dowodami określającym czy zamówienie to zostało wykonane należycie oraz z infor- macją o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowla- nego i prawidłowo ukończone, Uwaga: Zamawiający uzna za spełnione warunki określone w pkt 5.1.1. SIWZ również w przypadku, gdy: 1) doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość robót/ usług od wymaganych w pkt 5.1.1. SIWZ - Zama- wiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione zo- stały wartość i zakres wykonanych robót spełniających wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań; 2) Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji zadań spełniających łącznie wymagania (zakres i wartość), o któ- rych mowa w pkt 5.1.1.1 i/lub ( 5.1.4.1) SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót spełniających wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach tych zadań. 3) doświadczenie Wykonawcy w zakresach i wartościach, o których mowa w pkt 5.1.1. SIWZ zostało zdobyte w mniejszej ilość zadań niż określona w pkt 5.1.1. SIWZ, pod warunkiem, że ich przedmiot odpowiada wszystkim wymaganiom (zakres i wartość), o których mowa w pkt 5.1.2.1, SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót / dostaw (wg załącznika nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót /dostaw spełniających wymagania pkt 5.1.1 i/lub 5.1.4.1 SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielo- zakresowych zadań. 5.1.4.1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) -cz. II zamó-
wienia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowa- dzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali min. 2 dostawy wyposażenia me- blowego o wartości zamówienia min. 200 000,00 złotych z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, potwierdzone dowodami określającym czy usługi te zostały wykonane należycie, z podaniem jego rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - potwierdzone do- wodami określającym czy dostawy te zostały wykonane należycie. . 5.1.2. Zdolności zawo- dowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez Wyko- nawcę osoby posiadające uprawnienia do: 5.1.2.1. kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności: a. konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, (1 osoba), dodatkowo osoba ta musi posiadać minimum 2 letnią praktykę na budowie przy za- bytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków; b.instalacyjnej w zakresie sieci, in- stalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących prze- pisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (1 osoba); c. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowia- dające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (1 osoba). 5.1.2.2. Zamawiający wymaga aby do realizacji zamówie- nia skierowana została przez Wykonawcę minimum 1 osoba z wykształceniem wyższym ogrodniczym lub w zakresie architektury krajobrazu z minimum 2 letnim doświadczeniem z wykonawstwa w dziedzinie architektury krajobrazu. Zamawiający określając wymogi w za- kresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia bu- dowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpo- wiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarcze- go oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65); Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę jednocześnie kilku funkcji pod warunkiem, że posiada ona wymagane uprawnienia/kwalifikacje.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postę- powaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CE- LU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodar- czej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 7) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej de- cyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpiecze- nia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – do- kumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi od- setkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należno- ści wg załącznika nr III.4 do SIWZ; 8) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego - tytułem środka zapobiegawczego - zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika nr III.5 do SIWZ; III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WY- KONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: ) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika Nr I.2 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę skła- da pełnomocnik Wykonawcy; 7.2. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.rcak.pl informacji z sesji otwarcia ofert: 1) oświadczenie o przyna- leżności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłóce- nia konkurencji w niniejszym postępowaniu; III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WY- KONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Dotyczy części I zamówienia: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miej-
sca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane wg załącznika nr III.1 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wy- konane należycie, w szczególności z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z zastrzeżeniem pkt 7.7. SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.1.1SIWZ; Dotyczy: Części II zamówienia: 2. Wykaz dostaw wg załącznika nr III.1 do SIWZ , wykonanych nie wcześniej niż, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres pro- wadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane z załą- czeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie- na potwierdzenie spełnie- nia warunku określonego w pkt 5.1.4.1 SIWZ; Dotyczy: Części I zamówienia: 3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzial- nych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształ- cenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wg załącznika nr III.3 do SIWZ – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.2. SIWZ; 4) informa- cja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcze- śniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.3. SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu dopuszcza się złożenie innego dokumentu, który w wystarczają- cy sposób potwierdzi spełnienie warunku pkt 5.1.3. SIWZ; 5) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym doku- mentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego; III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1) Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysoko- ści: Część I zamówienia: 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), Część II zamówienia: 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych, d. gwaran- cjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240);
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadni- czej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w po- stępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowa- cyjne)
Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, prze- targ ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektro- nicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warun- ki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następne- go etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
gwarancja na roboty bud.
20,00
gwarancja na wypos. cz. I
20,00
cena cz.II zamówienia
60,00
czas naprawy wyposażenia cz. II
20,00
cena cz. I zamówienia
60,00
gwarancja cz. II zamówienia
20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewi- duje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom po- przez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysoko- ści postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: cz. I zamówienia: Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutku- jących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób re- prezentujących Wykonawcę; 2) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy, pod warunkiem że: a) zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac wykraczających poza przedmiot zamówienia określony w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwar- cia ofert, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia; b) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność wprowa- dzenia innych rozwiązań, niż zakładano w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert; c) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania doku- mentów, które te przepisy narzucają; d) prace objęte umową zostały wstrzymane przez wła- ściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zrealizo- wanie przedmiotu zamówienia; e) organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie; f) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na eta- pie planowania inwestycji danych, zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych orga- nów; g) wystąpiły złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi, w szczególności długotrwałe ujemne temperatury zewnętrzne podczas wykonywania robót budowlanych na zewnątrz budynku oraz w pomieszczeniach, w których warunki atmosferyczne mają wpływ na prowadzone prace budowlane; h) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczegól- nych elementów przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy której- kolwiek ze Stron; i) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, itp.), w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; j) zaszła okolicz- ność leżąca po stronie Zamawiającego, będąca następstwem działania organów administracji w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; 3) w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do przewidzianych w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno – użytkowych obiektu, o którym mowa w §1 i będą korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności: a) powodujących poprawienie parametrów technicznych przed- miotu zamówienia; b) wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicz- ny lub zmiany obowiązujących przepisów w szczególności: 1) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykona- niem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy; 2) konieczność zrealizowania Przed- miotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 3) wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny, jeżeli zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego; powodujących obniżenie kosztu ponoszo- nego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia; 4) w zakresie
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, pod warunkiem, że wykonanie całości przedmiotu zamó- wienia napotyka istotne trudności. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z ograniczeniem zakresu realizacji umowy. Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu inwentaryzacji wg stawek i cen jednost- kowych przyjętych przez Wykonawcę do kalkulacji oferty; 5) w zakresie zmiany Podwyko- nawców, o których mowa w § 7 ust. 1 lub wprowadzenia innych Podwykonawców i/lub dal- szych Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 7 dotyczących umowy o podwykonawstwo. 6) w zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjalne opierał się Wykonawca składający ofertę. Zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie co podmiot wskazany w ofercie. 2. Wystąpie- nie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobo- wiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umo- wy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności. Podstawą wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony, która jest inicjatorem jej wprowadzenia. cz.II zamówienia: Zmiany Umowy 1.Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisem- nej. 2. Niezależnie od treści innych zapisów niniejszej Umowy, zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w szczególności w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków: a) dowolne zmiany, w szczególno- ści zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy na skutek zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umo- wy w szczególności : b) spowodowane warunkami organizacyjnymi uniemożliwiającymi wy- konanie przedmiotu umowy, w tym przeprowadzanie testów, prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w terminach ustalonych w umowie; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności powyżej wymienionych, zmiana polegająca na zmianie terminu wykonania umowy polega na odpowiedniemu przedłużeniu terminu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. c) dowolne zmiany, w szczególności zmiany technologiczne, spowodowane w szczególności: d) wprowadzeniem nowych rozwiązań technicznych, jeżeli zmiana ta jest ko- rzystna dla Zamawiającego; 3. Pozostałe zmiany: a) dowolne zmiany spowodowane siłą wyż- szą, uniemożliwiającą wykonanie Umowy zgodnie z jej warunkami, przy czym przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od obu Stron, któ- rego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było unik- nąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terro- rystyczne, działania wojenne, nagłe załamania pogody, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej), b) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie pro- jektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; c) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres; d) zmiany wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub świadczenia Stron; e) dowolne zmiany, w tym zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy, jej rozliczania lub terminu wykonania Umowy w wyniku kolizji z planowanymi lub prowadzonymi na terenie RCAK działaniami, przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych i powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; f) dowolne zmiany wynikające z powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w SIWZ, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy tak, aby Strony jednoznacznie interpretowały jej zapi-
sy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowa- niu: Data: 2017-11-17, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia- łu w postępowaniu > IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przy- padku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepod- legających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Euro- pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środ- ki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część 1 Nazwa: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kul- nr: tury wraz z restauracją zabytkowego parku” część I 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I zamówienia : 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budow- lanych tj. rozbudowa, nadbudowa w celu zmiany sposobu użytkowania istniejących budyn- ków poligrafii i garaży, na budynek kulturalno-usługowy o trzech kondygnacjach – w piwnicy będącej kondygnacją podziemną i oraz dwóch kondygnacji nadziemnych. Budynek będzie mieścił następujące funkcje: - Piwnica – sala wielofunkcyjna, toalety dla publiczności, po- mieszczenia techniczne i przyłącza mediów. - Parter – w części piętrowej punkt kawiarniany z zapleczem, szatnia z punktem informacyjnym i toalety dla publiczności, w części parterowej pracownię druku z zapleczem oraz pomieszczenie biurowe i socjalne. Projektuje się niezależ- ne wejścia do części piętrowej i parterowej. - 1 Piętro – przestrzeń wystawowa w ramach ho- lu, sale edukacyjne (pracownia obrazu, druku, działań kulturowych i interaktywnych), po- mieszczenia biurowe oraz toalety ogólnodostępne. Funkcje budynku projektuje się tak, by
uniemożliwić mieszanie się różnych grup użytkowników, a jednocześnie sprawić by budynek był uniwersalny, otwarty na różne aranżacje i różnorodne możliwości wykorzystania. Sala wielofunkcyjna posiada możliwość podziału mobilną ścianą na dwie mniejsze sale. Pomiędzy nadziemnymi częściami budynku zaprojektowano taras połączony bezpośrednio z punktem kawiarnianym. 2) Wykonanie adaptacji akustycznej i ochrony przeciwdźwiękowej dla projek- towanych sal tj.: sali wielofunkcyjnej, reżyserki, pracowni druku, pracowni obrazu, pracowni działań kulturalnych oraz sali interaktywnej. 3) Scenotechnika Wykonanie systemu nagło- śnienia, systemu rozgłoszeniowego, systemu projekcji wielkoformatowej, systemu oświetle- nia scenicznego oraz mechaniki scenicznej zgodnie z projektem wykonawczym. 4) Montaż foteli audytoryjnych oraz trybuny teleskopowej OPZ przedstawia minimalne wymagania do- tyczące foteli widowiskowych oraz trybuny teleskopowej. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania foteli równoważ- nych należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlowa oraz nazwą producenta. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdze- nia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. 5) Wykonanie instalacji elektrycznych nisko- napięciowych, Montaż Aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (System zarządzania ) w tym: Instalacje niskoprądowe Instalacja systemu sygnalizacji pożaru Instalacja systemu włamania i napadu Instalacja systemu kontroli dostępu Instalacja oddymiania 6) Rewitalizacja parku wokół willi. Zagospodarowanie terenu objęte zamówieniem to roboty związane z wy- konaniem małej architektury, placów, dróg, chodników oraz budowa fontanny na terenie re- witalizowanego parku w tym ogrodzenia willi, zgodnie z dokumentacją projektową, stano- wiącą cz. III SIWZ- OPZ. 7). Dostawa wraz z montażem wyposażenia sanitarnego, urządzeń gastronomicznych, urządzeń sceno technicznych. UWAGA: 1. Z zakresu zamówienia wyłą- czona jest część B oznaczona na rzucie piwnicy. 2. Z zakresu zamówienia wyłączone są ele- menty scenotechniczne: system informacji wizualnej widzów (digital sinage), aparaty oświe- tleniowe, streaking
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-5,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamó- wienia): Wartość bez VAT: Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2018-01-12 5) Kryteria oceny ofert:
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja roboty bud.
20,00
gwarancja wyposażenie
20,00
Część 2 Nazwa: Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultu- nr: ry wraz z restauracją zabytkowego parku”-część II dostawa wyposażenia 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wyposażenie meblowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39516000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamó- wienia): Wartość bez VAT: Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2018-12-31 5) Kryteria oceny ofert:
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja
20,00
termin naptrawy
20,00
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Regionalne Centrum Animacji Kultury
Osoba, która wytworzyla informację: admin Data wytworzenia informacji: 2017-11-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: admin Data wprowadzenia do BIP 2017-11-02 14:01:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-02 14:18:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-29 12:53:53
Artykuł był wyświetlony: 1122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalne Centrum Animacji Kultury
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu