ˆ

W toku

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa i montaż wyposażenia studia nagrań

Szczegóły informacji

Dostawa i montaż wyposażenia studia nagrań

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Regionalne Centrum Animacji Kultury

Finansowanie: EFRR

Nr UZP: 556036-N-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-07-31 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-07-31 11:15:00

Ogłoszono dnia: 2017-07-21 przez admin

Treść:

 
 
Ogłoszenie nr 556036-N-2017 z dnia 2017-07-21 r.
Regionalne Centrum Animacji Kultury: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WILLOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM ANIMACJI KULTURY- dostawa i montaż wyposażenia studia nagrań
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane ze środków UE w i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Program Operacyjny - Lubuskie 2020, nr projektu: RPLB.09.02.01-08-0013/16.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Parol 1 Zielona Góra
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Animacji Kultury, krajowy numer identyfikacyjny 97045702700000, ul. Sienkiewicza  11 , 65-431   Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 529 301, , e-mail sekretariat@rcak.pl, , faks 683 208 834.
Adres strony internetowej (URL): www.rcak.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.rcak.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rcak.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście , poprzez kuriera, posłańca ,
Adres:
Regionalne Centrum Animacji Kultury, 65-064 Zielona Góra ul. Kościelna nr 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WILLOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM ANIMACJI KULTURY- dostawa i montaż wyposażenia studia nagrań
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: dostawa wyposażenia studia nagrań wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu w ramach obsługi sprzętu. Szczegółowy opis zwiera wykaz wyposażenia - część III SIWZ – OPZ- projekt wykonawczy. Zamówienie obejmuje dostawę, rozmieszczenie i instalację sprzętu i wyposażenia pomieszczeń RCAK. Szczegółowy opis zwiera projekt aranżacji w tym Studia nagrań oraz wykaz wyposażenia - część III SIWZ – OPZ. Zamówienie obejmuje dostawę, rozmieszczenie i instalację sprzętu i wyposażenia studia nagrań oraz pomieszczeń RCAK. 3.3.Urządzenia muszą spełniać normy bezpieczeństwa CE i być w pełni przystosowane do zasilania z sieci elektrycznej o parametrach zgodnych ze standardami obowiązującymi w Polsce oraz posiadać odpowiednie wymagane prawem polskim atesty, certyfikaty, zezwolenia a także : 1. Urządzenia dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta oraz muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, z kompletnym wyposażeniem, oryginalnie zapakowane i posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej realizowany przez autoryzowany serwis. 2. Wymagane jest dostarczenie z urządzeniami i oprogramowaniem pełnej dokumentacji wraz z instrukcjami obsługi. 3. Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonych urządzeń oraz oprogramowania, a także bezpłatnego świadczenia pomocy technicznej przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów z eksploatacją urządzeń w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 4. Dostawa własnym transportem do siedziby Zamawiającego kompletu urządzeń wraz z wyładunkiem. 5. Montaż instalacji i urządzeń, wyposażenia studia nagrań i wyposażenia pomieszczeń zgodnie z projektem wykonawczym. 6. Uruchomienie, strojenie i przekazanie Zamawiającemu zainstalowanego systemu nagłośnieniowego. 7. Zakres szczegółowy zamówienia określa projekt wykonawczy wraz z wykazem sprzętu. 8. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym studia nagrań. 9. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie i materiały spełniający wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Na potwierdzenie, że oferowane przez Wykonawcę dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca musi załączyć do oferty w przypadku rozwiązań równoważnych foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów, aby Zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w OPZ. Zaoferowane materiały równoważne muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów opisanych w OPZ. 11. Do oferty należy dołożyć karty katalogowe proponowanych urządzeń w celu możliwości weryfikacji przez Zamawiającego, zgodności parametrów oferowanych urządzeń z parametrami SIWZ lub równoważnymi

II.5) Główny kod CPV: 32351000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-01-02   lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN* (słownie: trzysta tysięcy złotych), przy czym środki finansowe i zdolność kredytowa mogą być sumowane do wymaganej przez Zamawiającego wysokości. *W przypadku, gdy wysokość posiadanych środków finansowych lub wysokość zdolności kredytowej jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. Wykonawca – przed podpisaniem umowy- musi wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) co najmniej dwa zamówienia, każde nich o wartości zamówienia nie mniejszej niż 400 000zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych), którego przedmiotem była dostawa wyposażenia studia nagrań wraz z nadzorem przy budowie, przebudowie remoncie studia nagrań w budynku lub jego części w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), sklasyfikowanego w Dziale 12, grupa 126, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) przy czym zakres robót budowlanych w ramach budowy, przebudowy lub remontu budynku lub jego części musiał obejmować koordynację robót kilku branż, nadzór wykonawcy nad wykonywanymi pracami, wykonanie robót ogólnobudowlanych z wykorzystaniem materiałów elastomerowych będących izolatorami akustycznymi pomieszczeń instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych (w tym niskoprądowych) i w zakresie instalacji sanitarnych (w tym inst. wentylacji) oraz adaptacji akustycznej pomieszczeń, instalacji niskoprądowych specjalistycznych dla potrzeb technologii scenicznej. W tym przynajmniej jedna robota w w/w zakresie w budynku wpisanym do rejestru zabytków. - z ostatnich 3 lat licząc od daty składania ofert potwierdzone dowodami określającym czy zamówienia te zostały wykonane należycie oraz z informacją o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, oraz: 2) co najmniej 1 zamówienie (jedną umowę) której przedmiotem było wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu instalacji niskoprądowych w zakresie wykonania okablowania i dostawy sprzętu dla systemu audio lub audio – video w studiu nagrań lub w reżyserce studia nagrań znajdującej się w budynku lub jego części w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) sklasyfikowanego w Dziale 12, grupa 126 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz.1316 z późn. zm.) wartość zamówienia (umowy) w tym zakresie wynosiła nie mniej niż 200.000,00 PLN brutto*. UWAGA: Zamawiający uzna za spełnione warunki określone w pkt 5.1.1. SIWZ również w przypadku, gdy: 1) doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość robót/ usług od wymaganych w pkt 5.1.1. SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót spełniających wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań; 2) Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch zadań, z których każde spełnia łącznie wymagania (zakres i wartość), o których mowa w pkt 5.1.1., SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót spełniających wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach tych zadań. 3) doświadczenie Wykonawcy w zakresach i wartościach, o których mowa w pkt 5.1.1. SIWZ zostało zdobyte w mniejszej ilość zadań niż określona w pkt 5.1.1. SIWZ, pod warunkiem, że ich przedmiot odpowiada wszystkim wymaganiom (zakres i wartość), o których mowa w pkt 5.1.1. , SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika nr III. do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót lub usług spełniających wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań. 5.1.2. zdolności zawodowej : 1) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika instalacji elektroakustycznych, który: a) posiada doświadczenie, z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, przy nadzorowaniu należytego wykonania co najmniej 2 przedsięwzięcia obejmującego wykonanie instalacji stałych dla pomieszczeń typu studio nagrań lub reżyserki studia nagrań w budynku lub jego części w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) sklasyfikowanego w Dziale 12, grupa 126 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) b) posiada wykształcenie wyższe techniczne o specjalności inżynieria dźwięku lub akustyka, 2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika akustyki, który: a) posiada doświadczenie, z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, przy nadzorowaniu należytego wykonania co najmniej dwóch przedsięwzięć obejmującego adaptację akustyczną studia nagrań lub reżyserki studia nagrań w budynku lub jego części w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.); b) posiada wykształcenie wyższe o specjalności akustyka pomieszczeń lub akustyka architektoniczna
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: 1) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane wg załącznika nr III.1 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane związane z montażem sprzętu studia nagrań zostały wykonane należycie, w szczególności z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z zastrzeżeniem pkt 7.7. SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.1.SIWZ; 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wg załącznika nr III do SIWZ – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.2. SIWZ; 3) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.3. SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu dopuszcza się złożenie innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie warunku pkt 5.1.3. SIWZ; 5) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego; 6) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 7) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wg załącznika nr III.4 do SIWZ; 8) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego- tytułem środka zapobiegawczego - zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika nr III.5 do SIWZ; Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 8.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.3.5) SIWZ odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp)- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymaganiami pkt 8.1. SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane wg załącznika nr III.1 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane związane z montażem sprzętu studia nagrań zostały wykonane należycie, w szczególności z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z zastrzeżeniem pkt 7.7. SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.1.SIWZ;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty; 2) pkt 7.2. SIWZ – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie www.rcak.pl informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w pkt 28.4) SIWZ składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. 3) pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w pkt 32.3. SIWZ – dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia. 7.5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp: a) zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.2) SIWZ informacje potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tych podmiotów oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ, oraz b) zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.3.6) – 7.3.8) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4.i 8 - 9 SIWZ; 7.6. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, którzy nie są podmiotami, o których mowa pkt 7.5. SIWZ: a) zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.2) SIWZ informacje potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tych podwykonawców, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ, oraz b) zobowiązany jest w odniesieniu do tych podwykonawców przedstawić dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.3.6) – 7.3.8) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. i 8 – 9 SIWZ. 7.7. Dowodami, o których mowa w pkt 7.3.1) - 2) SIWZ, są: a) dla robot budowlanych – poświadczenia, referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego te roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) dla dostaw – poświadczenia, referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych poświadczenia, referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składani ofert; 7.8. Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1. – 7.7. SIWZ musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240); 2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 31.07.2017 r., do godz. 11:00. Uwaga: 3) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a. nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; c. kwotę gwarancji lub poręczenia; d. termin ważności gwarancji lub poręczenia; e. zobowiązanie gwaranta do „bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, - Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy"; 4) wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu zostanie ono złożone wraz z ofertą (we wspólnym opakowaniu – dokument wadium niezszyty/ niespięty razem z ofertą); 5) wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 6)wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: nr 41 1090 1535 0000 0000 5301 9103. z dopiskiem :„Wadium – PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WILLOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM ANIMACJI KULTURY – dostawa i montaż wyposażenia studia nagrań”

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
czas naprawy i wymiany
20,00
gwarancja
20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. 2. Niezależnie od treści innych zapisów niniejszej Umowy, zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w szczególności w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków: 1) dowolne zmiany, w szczególności zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy na skutek zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczególności: a) spowodowane sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi Zamawiającego, b) wynikające z wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego; Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. 2. Niezależnie od treści innych zapisów niniejszej Umowy, zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w szczególności w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków: 1) dowolne zmiany, w szczególności zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy na skutek zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczególności: a) spowodowane sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi Zamawiającego, b) wynikające z wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego; c) spowodowane warunkami organizacyjnymi uniemożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy, w tym przeprowadzanie testów, prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w terminach ustalonych w umowie; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a) –c) zmiana polegająca na zmianie terminu wykonania umowy polega na odpowiedniemu przedłużeniu terminu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) dowolne zmiany, w szczególności zmiany technologiczne, spowodowane w szczególności: a) wprowadzeniem nowych rozwiązań technicznych, jeżeli zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego; 2) pozostałe: a) dowolne zmiany spowodowane siłą wyższą, uniemożliwiającą wykonanie Umowy zgodnie z jej warunkami, przy czym przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnych od obu Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania pogody, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej), b) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; c) dowolne zmiany wynikające z rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Umowy w przypadku ograniczenia środków finansowych na realizację Umowy jakimi dysponuje Zamawiający. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz uzasadnione i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; d) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres; e) zmiany wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub świadczenia Stron; f) dowolne zmiany, w tym zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy, jej rozliczania lub terminu wykonania Umowy w wyniku kolizji z planowanymi lub prowadzonymi na terenie RCAK działaniami, przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych i powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; g) dowolne zmiany wynikające z powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w SIWZ, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy tak, aby Strony jednoznacznie interpretowały jej zapisy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-11, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
 
 
 

 

 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Regionalne Centrum Animacji Kultury
Osoba, która wytworzyla informację: admin Data wytworzenia informacji: 2017-07-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: admin Data wprowadzenia do BIP 2017-07-21 14:01:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-21 14:12:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-11 19:02:57
Artykuł był wyświetlony: 527 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalne Centrum Animacji Kultury
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu