ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny księgowy

Miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żaganiu

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2018-04-23

Ogłoszono dnia: 2018-04-23 przez Renata Socha

Termin składania dokumentów: 2018-05-11 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1.2018

Zlecający: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żaganiu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymienionych w art.54, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077)
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej;
 • znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • umiejętność prowadzenia księgowości komputerowej, samodzielna obsługa księgowych programów komputerowych;
 • doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce sektora finansów publicznych (w komórce finansowo -księgowej).
b. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność sporządzania analiz, danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
 • komunikatywność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole;

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
 2. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt  (dotyczącej stanowiska pracy).
 3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 5. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 6. Przestrzeganie ustawy o finansach publicznych.
 7. Bieżący nadzór prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Żaganiu.
 8. Prowadzenie gospodarki finansowej placówki zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 9. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu ,gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki.
 10. Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
 11. Kontrola operacji gospodarczych  wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych , obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym , kontrola operacji gospodarczych,  przedmiot księgowań.
 12. Współtworzenie rocznego planu  finansowego placówki, opracowywanie corocznych bilansów, przestrzeganie prawidłowości (zgodnie z obowiązującymi przepisami) dowodów  księgowych.
 13. Dbanie o terminową sprawozdawczość budżetową (miesięczna, kwartalna, roczna). 
 14. Organizowanie właściwego obiegu dokumentów finansowych, nadzór nad całokształtem prac z tego zakresu.
 15. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów.
 16. Nadzór i koordynacja czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
 17. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg, dokumentów księgowych i druków ścisłego zarachowania.
 18. Prowadzenie rachunku podstawowego.
 19. Dokonywanie analizy wydatków.
 20. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczanie ich amortyzacji.
 21. Sporządzanie cząstkowych miesięcznych deklaracji VAT-7.
 22. Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej, która obejmuje:
 1. zatwierdzanie dokumentów, stanowiących podstawę przyjęcia lub wydania środków pieniężnych (obrotu środkami pieniężnymi)
 2. sporządzanie umów, mogących powodować powstanie zobowiązań,
 3. inwentaryzację (rozliczanie inwentaryzacji).
 1. Przeprowadzanie kontroli kasy, sprawdzając zgodność faktycznego stanu gotówki i walorów ze stanem rachunkowym. Sporządzanie notatki służbowej na kopii raportu,  w razie niezgodności protokołu.
 2. Prowadzenie dokumentacji ubezpieczeń majątku Ośrodka.
 3. Współpraca z osobą odpowiedzialną  za prawidłowe rozliczania odpłatności za posiłki.
 4. Przekazywanie Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka
  w Żaganiu finansowych i aktualnych informacji potrzebnych  do podejmowania decyzji gospodarczych i decyzji w zakresie dysponowania środkami finansowymi jednostki.
 5. Opracowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń  wydawanych przez Dyrektora  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Żaganiu dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo-księgowych, instrukcji kasowej i inwentarzowej.
 6. Archiwizacja danych księgowych przetwarzanych w programie Księgowość Optivum firmy Vulcan.
 7. Przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych rzetelnych.
 8. Przygotowywanie dokumentacji ze stanowiska pracy do przekazywania do archiwum zakładowego zgodnie z „Instrukcją o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Żaganiu”.
 9. Systematyczne przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.
 10. Dokonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Ośrodka w toku bieżącej pracy.

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • dokumenty poświadczające wykształcenie i posiadane uprawnienia
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo wymienione w wymaganiach niezbędnych
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-05-11 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Żaganiu
ul. Skarbowa 19-21
68-100 Żagań
z dopiskiem: nabór na stanowisko głównego księgowego,
w terminie do 11.05.2018 do godz. 15:00
c. Miejsce:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Żaganiu
ul. Skarbowa 19-21
68-100 Żagań

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej SOSW w Żaganiu w BIP www.sosw.zagan.pl i na tablicy ogłoszeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  im. J. Korczaka w Żaganiu ul. X-lecia PL 19-21.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2016 poz.902.)”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu
Osoba, która wytworzyla informację: Renata Socha Data wytworzenia informacji: 2018-04-23 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Socha Data wprowadzenia do BIP 2018-04-23 14:47:43
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-23 14:48:00
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-30 23:20:10
Artykuł był wyświetlony: 471 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczana w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu