ˆ

Organizacja SOSW

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Organizacja SOSW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-17 11:33:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

I
1. Ośrodek zapewnia: 
a) całodobową opiekę, 
b) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 
c) warunki do nauki i wychowania w przedszkolu specjalnym, podstawowej szkole specjalnej, gimnazjum specjalnym, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy oraz zasadniczej szkole zawodowej specjalnej dla upośledzonych umysłowo, 
d) możliwość realizacji celów rewalidacyjnych, 
e) organizację nauczania w oddziałach szkoły podstawowej i gimnazjum w LORO w Świebodzinie. 
2. Podstawą organizacji pracy Ośrodka w roku szkolnym jest arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, sporządzony w oparciu o ramowy plan nauczania, do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Ośrodek do 30 maja każdego roku. 
3. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników placówki łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin dla poszczególnych form działalności, liczbę godzin przeznaczonych na inne zajęcia finansowane ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Ośrodek. 
4. Opieka w Ośrodku, stosownie do zadań statutowych określanych w pkt. 1a polega na realizacji opracowanego i przyjętego przez Radę Pedagogiczną systemu zintegrowanych działań diagnostycznych, edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych, oraz pracy 
z rodziną wychowanka. 
5. System, o którym mowa w pkt. 1 tworzą: 
nauka szkolna, zajęcia wychowawcze, samoobsługowe, opiekuńcze, pielęgnacyjne, zajęcia specjalistyczne, logopedyczne, psychokorekcyjne, przyłóżkowe i inne wg potrzeb, zajęcia kulturotwórcze, zespoły zainteresowań, prace na rzecz ośrodka, środowiska, prace zarobkowe.
6. W zależności od rodzaju zajęć wychowankowie podzieleni są na oddziały, zespoły edukacyjno-terapeutyczne, zespoły rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia specjalistyczne, grupy wychowawcze, zespoły zainteresowań. 
 
 
II
 
1. Nauka odbywa się na terenie Ośrodka w przedszkolu specjalnym, 6-letniej szkole podstawowej specjalnej, w 3-letnim gimnazjum specjalnym, 3-letniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy i 3 letniej zasadniczej szkole zawodowej specjalnej.
 
III
 
1. Podstawową jednostka organizacyjną szkoły jest oddział. 
2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić: 
  •  dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - od 10 do 16, 
  •  dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – od 6 do 8, 
  •  dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi - od 2 do 4. 
3. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o dwie osoby. 
4. W innych uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów w oddziale może być niższa od określonej w pkt. 3. 
 
IV
 
1. W odniesieniu do uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym odstępuje się od tradycyjnego nazewnictwa oddziałów (klasa z przypisaną liczbą rzymską) na rzecz mian, które nie zawierają elementu wartościującego, w postaci liter alfabetu rzymskiego. Każdy zespół edukacyjno-terapeutyczny objęty jest opieką nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy. 
2. O doborze uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym do zespołów edukacyjno-terapeutycznych decydują potrzeby i możliwości psychofizyczne dzieci. Za najważniejsze kryterium przyjmuje się dobro ucznia i przekonanie, że tworzone są dla niego najkorzystniejsze warunki wspomagające jego rozwój.
 
V

1. Ilość uczniów w zespole rewalidacyjno-wychowawczym organizowanym dla dzieci głęboko upośledzonych wynosi od 2 do 4.
 
VI

1. Ilość uczniów w grupie, znajdujących się pod opieką podczas zajęć poza terenem Ośrodka wynosi: 
  • wycieczki edukacyjne na terenie miasta – jeden opiekun dla 10 - 16 osób, 
  • wycieczki krajoznawcze poza miasto – jeden opiekun dla 8 – 10 osób (dzieci 
  • z upośledzeniem lekkim) lub jeden opiekun dla 6 – 8 osób (dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym),  biwak – jeden opiekun dla 8 osób.
2. Ilość uczniów w grupie, znajdujących się pod opieką podczas zajęć na basenie wynosi: 
  • jeden opiekun dla 8 osób (dzieci z upośledzeniem lekkim), 
  • jeden opiekun dla 4 - 5 osób (dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym).
 
VII
 
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu akceptacji rady pedagogicznej, zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w czasie od 30 do 60 minut, przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu zajęć. 
3. Czas trwania zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 
4. Przerwy między lekcjami nie mogą być krótsze niż 10 minut. Jedna przerwa powinna dłuższa i wynosić nie mniej niż 15 minut. Opiekę nad dziećmi w czasie przerwy zapewnia nauczyciel dyżurny, zgodnie z planem dyżurów.
 
VIII
 
1. Szkoły realizują stosownie do orzeczeń kwalifikacyjnych uczniów: 
a) program szkoły dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, szczegółowo określonym w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną dla każdego z oddziałów na cały etap kształcenia,
b) program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży w stopniu umiarkowanym i znacznym, 
c) program pracy edukacyjnej z dzieckiem upośledzonym w stopniu głębokim zatwierdzone przez MEN, 
d) Indywidualne programy edukacyjne ucznia zatwierdzone przez dyrektora ośrodka.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Sokołowski Data wytworzenia informacji: 2014-03-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Sokołowski Data wprowadzenia do BIP 2014-03-17 11:33:08
Wprowadził informację do BIP: Grzegorz Sokołowski Data udostępnienia informacji: 2014-03-17 11:33:14
Osoba, która zmieniła informację: Grzegorz Sokołowski Data ostatniej zmiany: 2014-07-10 13:45:06
Artykuł był wyświetlony: 1929 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

SOSW im. Lecha Wierusza w Świebodzinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu