ˆ

Organy Szkoły

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Organy Szkoły

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-09-12 10:19:36

Organy Szkoły

Organami Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie:
 1.     Dyrektor Szkoły
 2.     Wicedyrektor
 3.     Rada Pedagogiczna
 4.     Rada Rodziców
 5.     Samorząd Uczniowski
Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.
W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych decyzjach organizuje się wspólne zebrania, apele szkolne, zapisuje zawiadomienia i ogłoszenia w „Księdze zarządzeń dyrektora szkoły”, na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.
 
 • DYREKTOR
Kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.
Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w §  pkt  a STATUTU.
Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie jest pani Katarzyna Gaczyńska.
 • WICEDYREKTOR
Powierzenie nauczycielowi tej funkcji i odwołanie z niej dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej. Wicedyrektor szkoły pełni przydzielone mu czynności w imieniu dyrektora szkoły i działa w ramach udzielonych mu uprawnień.
Zadania i kompetencje Wicedyrektora określone są w §  pkt  STATUTU.
Wicedyrektorami są pani Bożena Sobolewska i pani w zastępstwie Irena Hajder.
 • RADA PEDAGOGICZNA
Jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.
Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej oraz sposób podejmowania przez nią uchwał zawiera ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wewnętrzny „Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie
 • RADA RODZICÓW
Stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły. Radę Rodziców stanowią tzw. „trójki klasowe”, które wybierane są przez ogół rodziców uczniów wszystkich klas.
Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Może wspierać działalność statutową szkoły gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym między innymi zawarte są zasady wydatkowania funduszy.
 • SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Samorząd tworzą uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin SU respektując wspomnianą wyżej ustawę oświatową zawiera szczegółowe kompetencje i uprawnienia samorządu uczniowskiego.
Samorząd Uczniowski wybiera Rzecznika Praw Ucznia na okres 2 lat.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: sp2_kozuchow
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Kortz Data wytworzenia informacji: 2012-09-12 10:19:36
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Gaczyńska Data wprowadzenia do BIP 2012-09-12 10:19:36
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Kortz Data udostępnienia informacji: 2012-09-12 10:40:28
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Gaczyńska Data ostatniej zmiany: 2015-06-07 20:29:33
Artykuł był wyświetlony: 963 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kożuchowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu