ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Świebodzinie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Udostępnianie informacji publicznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dostęp do informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
 1. ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. wstępu na sesje Rady oraz posiedzenia komisji Rady,
 3. udostępniania materiałów z sesji Rady oraz posiedzeń komisji Rady, posiedzeń Zarządu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu po ich formalnym przyjęciu,
 4. udostępnienia na wniosek osoby żądającej informacji (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).
 

Zasady udostępniania informacji publicznych w Starostwie:

Udostępnianie dokumentacji, polega w szczególności na umożliwieniu:
 1. wglądu do dokumentów,
 2. robieniu notatek,
 3. dostępu do wydawnictw urzędowych, w których zostały ogłoszone akty prawa miejscowego i inne, uchwalone przez organy Powiatu.
Udostępnianie dokumentacji:
 1. odbywa się w pomieszczeniu biurowym Starostwa, w obecności pracownika,
 2. pracownik przechowujący dokumentację jest zobowiązany do dokonania adnotacji o ich udostępnieniu.
Zabrania się wypożyczania i wynoszenia dokumentacji poza wyznaczone pomieszczenie biurowe. Dokumentacja wyłączona ze względu na ograniczenie jawności może być udostępniania wyłącznie osobom i instytucjom do tego upoważnionym.
W przypadku nie zamieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej dostęp do informacji publicznej realizowany jest poprzez udostępnianie informacji na wniosek zainteresowanych stron.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie może być udostępniona w tym terminie, osoba zainteresowana otrzymuje powiadomienie o powodach opóźnienia i wskazanie terminu, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje Starostwo Powiatowe nie umożliwiają udostępnienia w takiej formie.
W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępniania informacji oraz umorzenie postępowania następują w drodze decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym, że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, a uzasadnienie takiej decyzji zawiera także dane (imiona, nazwiska i funkcje) osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania i oznaczenie podmiotów, ze względu na dobra, których (prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy) wydano decyzję o odmowie dostępu do informacji publicznej.

W Starostwie Powiatowym w Świebodzinie ustala się podział kompetencji w zakresie udzielenia informacji publicznej pomiędzy poszczególne wydziały, samodzielne stanowiska w następujący sposób:
 1. do koordynowania wszelkich czynności, w zakresie kompetencji rzeczowej Starostwa Powiatowego, związanych z realizowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyznacza się Sekretarza Powiatu odpowiedzialnego za informację publiczną,
 2. do realizowania wszelkich czynności pozostających w zakresie kompetencji rzeczowej danego wydziału i samodzielnych stanowisk, związanych z realizowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym do udzielania przedmiotowych informacji, zobowiązuje się naczelników wydziałów i  pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach,
 3. w przypadku nieobecności naczelnika do realizacji powyższych czynności upoważnia się osoby przez nich wskazane na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez naczelnika,
 4. w przypadku nieobecności pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku do realizacji powyższych czynności upoważnia się Sekretarza Powiatu,

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Świebodziński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Krajewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krajewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-10 21:12:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-10 21:12:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Rowiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-03 13:10:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5267 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »