ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Świebodzinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Skuter na sprzedaż

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie Zarządzenia Starosty Świebodzińskiego ogłasza się pisemny konkurs ofert na sprzedaż ruchomości będącej własnością Powiatu Świebodzińskiego, tj. skuter marki ROMET.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Świebodziński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Daniela Łapszyńska-Kędzierska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-13 15:14:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Rybczyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-13 15:17:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Rybczyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-13 15:17:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
44 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 1 sierpnia 2019r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Powiatu Świebodzińskiego przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z zasobu nieruchomości Powiatu Świebodzińskiego przeznaczone zostały  do oddania w użyczenie   na cele statutowe  Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji „POMOST”  z siedzibą w Świebodzinie  na czas oznaczony - 5  lat  dwa lokale użytkowe w budynku o funkcji biurowej, wchodzącym w skład kompleksu obiektów  usytuowanych  na terenie nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin - miasto, obręb  ewidencyjny:  2  przy  ul. Okrężnej  3, oznaczonej  ewidencyjnie  działką nr 235/21 o powierzchni 0,0898 ha, objętej księgą wieczystą o nr ZG1S/00054316/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Świebodziński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Dębska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-01 09:04:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-01 09:04:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-01 09:06:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
112 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Świebodziński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Rybczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Rybczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-12 10:30:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Rybczyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-12 10:33:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Rybczyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-12 10:33:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
361 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Powiatowa Rada

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie Starosty Świebodzińskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Świebodzińskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Świebodziński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
M. Olenowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Olenowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-21 11:38:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-21 11:38:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-21 11:39:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
441 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄD POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora: I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewiczaw Świebodzinie  
ul. Park Chopina 2, 66-200 Świebodzin
 
 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r.,poz. 1597).
2. Zgodnie z zapisami § 1 ust 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r.,poz. 1587) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3) Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania ( adres korespondencji );
4) Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w  pkt 2): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5) Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 
6) Poświadczona przez kandydata  za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa  w ustawie  z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z  2018r., poz. 931 z późn.zm.)- w przypadku cudzoziemca.
7) Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10)Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1458 z późn.zm.);
11) Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( t.j. Dz. U. z 2019r.poz. 430 z późn.zm.)- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.;
 
12) Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
13) Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j.  Dz. U. z 2018r. poz. 967 z późn.zm.) lub w art. 276 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. Z 2018r. poz. 1668z późn zm.)– w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15) Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw publicznych;
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz napisem "Konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie” w sekretariacie Starostwa  Powiatowego w Świebodzinie  w godz. poniedziałek (7.30-17.00), wtorek –- czwartek (7.30-15.30) , piątek (7.30-14.00), lub listem poleconym na adres: Starostwo Powiatowe w Świebodzinie ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin.
Termin składania  ofert  na  Konkurs na stanowisko Dyrektora   I Liceum Ogólnokształcącego  w  Świebodzinie upływa dnia 05 czerwca 2019r.
W przypadku wysłania oferty pocztą , decyduje data  wpływu  oferty  do Starostwa Powiatowego w Świebodzinie.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu  Świebodzińskiego.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:
68 47 55334 lub 68 47 55336.
 


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Świebodzińskiego. Siedziba Starostwa Powiatowego w Świebodzinie mieści się przy ul. Kolejowej 22, 66-200 Świebodzin.  

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w  Świebodzinie  pod adresem e-mail:  e-mail lub listownie pod adresem CORE Consulting sp. z o.o., ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu  przeprowadzenia  postępowania konkursowego  na stanowisko  Dyrektora  I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie  na  podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).
 
4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do ich dostępu na podstawie umów zawartych ze Starostwem, takie jak: firmy utrzymujące i serwisujące serwery informatyczne, kancelarie prawne wspierające Starostwo w bieżącej działalności, firmy obsługujące Starostwo w obszarze IT, jak również kurierzy i poczta polska w związku z przesyłaną korespondencją. Ponadto Pana/Pani dane osobowe w ramach wykonywanych przez Starostwo zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach  samorządu terytorialnego.
 
 
5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do kraju trzeciego. Starostwo Powiatowe wykorzystuje rozwiązania informatyczne, które posiadają swoje serwery na terytorium USA – czyli poza terytorium Unii Europejskiej. Starostwo Powiatowe korzysta przy tym wyłącznie z rozwiązań tych podmiotów, które przynależą do systemu Tarczy Prywatności, czyli do systemu w ramach którego poszczególne podmioty są zobowiązane stosować analogiczne reguły bezpieczeństwa danych, jak te określone prze prawo unijne.
 
6. Pana/Pani dane osobowe  będą przechowywane   przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego, wyłonienia kandydata oraz mianowania na stanowisko dyrektora, a następnie przez okres wymagany  przez przepisy  powszechnie obowiązującego prawa.
  
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych,  prawo przenoszenia danych, prawo  wniesienia sprzeciwu.

8. Ma Pan/Pani  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie na stanowisko dyrektora I  Liceum Ogólnokształcącego w  Świebodzinie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Świebodziński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Artur Karkocki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Olesiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-21 10:24:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Olesiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-21 10:24:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Olesiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-21 10:24:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
445 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport o stanie Powiatu Świebodzińskiego za 2018 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
 
Debata nad raportem o stanie Powiatu Świebodzińskiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w dniu 07.06.2019r. o godz. 9:00
 
Głos mieszkańców w debacie nad raportem
W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.
 
Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu Świebodzińskiego do pobrania poniżej
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Świebodziński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Olesiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Olesiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-20 15:13:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Olesiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-20 15:19:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Olesiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-21 10:30:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
568 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Pojazdy na sprzedaż

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie Zarządzenia Starosty Świebodzińskiego ogłasza się pisemny konkurs ofert na sprzedaż ruchomości będących własnością Powiatu Świebodzińskiego, tj. samochodu marki HONDA CIVIC i FIAT DUCATO.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Świebodziński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Rybczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Daniela Łapszyńska-Kędzierska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-16 10:09:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Rybczyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-16 10:14:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Rybczyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-16 10:14:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
465 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Świebodziński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Rybczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Rybczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-06 10:33:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Rybczyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-06 10:34:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Rybczyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-06 10:34:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
503 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Nawigacja między stronami listy informacji