ˆ

Zasady dostępu do informacji publicznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zasady dostępu do informacji publicznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-18 18:29:44

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) nakazuje organom władzy państwowej i innym podmiotom udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
-uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
-wglądu do dokumentów urzędowych,
-dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
Prawo to przysługuje każdej osobie. Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku (wykazania interesu prawnego lub faktycznego).

Informacje podlegające udostępnianiu
Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu.
Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:
1)  polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
a)  zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
b)  projektowaniu aktów normatywnych,
c)  programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
2)  podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
a)  statusie prawnym lub formie prawnej,
b)  organizacji,
c)  przedmiocie działalności i kompetencjach,
d)  organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
e)  strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,
f)  majątku, którym dysponują,
3)  zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
a)  trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
b)  trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
c)  sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
d)  sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
e)  stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
f)  prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
g)  naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
h)  konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
4)  danych publicznych, w tym:
a)  treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
–  treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
–  dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
b)  stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
c)  treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
d)  informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,
5)  majątku publicznym, w tym o:
a)  majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
b)  innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
c)  majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,
d)  majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
e)  dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
f)  długu publicznym,
g)  pomocy publicznej,
h)  ciężarach publicznych.
Posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów mają być jawne i dostępne. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z obrad. Ustawa definiuje pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt.

Formy udostępniania informacji
Zgodnie z ustawą udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
-ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
-udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
-wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty).

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2012-04-18 18:29:44
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data wprowadzenia do BIP 2012-04-18 18:29:44
Wprowadził informację do BIP: Zasilenie Danymi Data udostępnienia informacji: 2012-04-18 18:29:59
Osoba, która zmieniła informację: Zasilenie Danymi Data ostatniej zmiany: 2012-04-18 18:29:59
Artykuł był wyświetlony: 1847 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu