ˆ

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-18 18:31:13

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 Poz. 1198) udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:
1)  polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
a)  zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
b)  projektowaniu aktów normatywnych,
c)  programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
  2)  podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
a)  statusie prawnym lub formie prawnej,
b)  organizacji,
c)  przedmiocie działalności i kompetencjach,
d)  organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
e)  strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,
f)  majątku, którym dysponują,
  3)  zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
a)  trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
b)  trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
c)  sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
d)  sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
e)  stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
f)  prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
g)  naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
h)  konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
  4)  danych publicznych, w tym:
a)  treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
–  treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
–  dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
b)  stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
c)  treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
d)  informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,
  5)  majątku publicznym, w tym o:
a)  majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
b)  innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
c)  majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,
d)  majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
e)  dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
f)  długu publicznym,
g)  pomocy publicznej,
h)  ciężarach publicznych.
2. Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.
Art. 7. 1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
  1)  ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8,
  2)  udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11,
  3)  wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.
2. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.
Art. 15. 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2012-04-18 18:31:13
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data wprowadzenia do BIP 2012-04-18 18:31:13
Wprowadził informację do BIP: Zasilenie Danymi Data udostępnienia informacji: 2012-04-19 05:56:50
Osoba, która zmieniła informację: Dominik Olejniczak Data ostatniej zmiany: 2016-02-11 11:48:50
Artykuł był wyświetlony: 1639 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu