ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja dot. składania Petycji w Starostwie Powiatowym we Wschowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-08 14:51:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz.1195) Starostwo Powiatowe we Wschowie informuje o trybie rozpoznawania petycji.
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.
 
Podmioty uprawnione do składania petycji
Petycja może być składana przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Za pośrednictwem Starostwa Powiatowego we Wschowie mogą być składane petycje w sprawach znajdujących się w zakresie kompetencji Starosty Wschowskiego, Zarządu, bądź Rady Powiatu Wschowskiego.
Petycję można złożyć w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub innego podmiotu (ale za jego pisemną zgodą).
 
Forma petycji
Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:
- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę –  w pozostałych przypadkach); jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
- wskazanie miejsca zamieszkania (dotyczy to osób fizycznych, w odniesieniu do których podać należy: miejscowość z kodem pocztowym, ulicę z numerem domu i lokalu) albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję (dotyczy to pozostałych podmiotów, w odniesieniu do których należy podać dane jak powyżej) i adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania i siedzibę każdego z tych podmiotów,
- wskazanie adresata petycji,
- określenie przedmiotu petycji.
Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Starostwa Powiatowego we Wschowie, Starosty Wschowskiego lub Zarządu, bądź Rady Powiatu Wschowskiego sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.
Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu do korespondencji  wnoszącego petycję lub wskazania osoby reprezentującej wnoszącego petycję - w przypadku petycji wnoszonej przez grupę podmiotów, pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Petycja może być składana w formie pisemnej, w tym listownie, kurierem lub osobiście w Starostwie Powiatowym we Wschowie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy czym:
- petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli podmiot wnoszący petycję nie jest osobą fizyczną lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca,
- petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję oraz może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
Rozpatrywanie petycji
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu. Złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat.
Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w ustawie tj.oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję, osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję - w przypadku petycji wnoszonej przez grupę podmiotów, wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby oraz adresu do korespondencji podmiotu wnoszącego petycję, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
 
Miejsce składania petycji
Petycje skierowane do Starosty Wschowskiegoo, Zarządu, bądź Rady Powiatu Wschowskiego, składane za pośrednictwem Starostwa Powiatowego we Wschowie, można w szczególności:
1.    przesłać listownie, na adres:  Starostwo Powiatowe, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa;
2.    przesłać elektronicznie na adres: ;
3.    przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
4.    złożyć osobiście w siedzibie urzędu.
 
Ochrona danych zawartych w treści petycji
Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., Nr 1182) chronione są dane autorów petycji oraz dane podmiotów, w których interesie petycje są wnoszone.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w imieniu którego petycja jest wnoszona. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Sekretarz Powiatu Data wytworzenia informacji: 2016-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sekretarz Powiatu Data wprowadzenia do BIP 2016-02-08 14:51:46
Wprowadził informację do BIP: Eliza Lebedyńska-Maj Data udostępnienia informacji: 2016-02-08 14:51:56
Osoba, która zmieniła informację: Eliza Lebedyńska-Maj Data ostatniej zmiany: 2016-02-09 13:20:10
Artykuł był wyświetlony: 584 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu