ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-11 09:23:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wschowa, dnia  10.09.2018r.
 
 
SOB.6740.273.2018
 
                                                                                 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WSCHOWSKIEGO
 
Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz. U. 2017.1496/ zawiadamiam, że w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 08.08.2018 r. Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa Starosta Wschowski, wydał w dniu 07.09.2018r. decyzję na  realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
 
"Rozbudowa drogi powiatowej 1011F na odcinku Stare Drzewce - Konradowo o długości ok. 2,2km"
 
na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu, stanowiących:
 
- projektowany pas drogowy drogi kategorii powiatowej klasy „Z”:
 
239/3 (239/1), 421, 455/2 (455), 533/5 (533/1), 533/3 (533/2) obręb Stare Drzewce, jednostka ewidencyjna Szlichtyngowa -obszar wiejski, powiat wschowski,
155/1 (155),  479/1 (479),  552, 139/1 (139), 477,  obręb Konradowo, jednostka ewidencyjna Wschowa -obszar wiejski,  powiat wschowski.
 
- teren niezbędny do przebudowy dróg innych kategorii:
działka nr ew.: 477, obręb Konradowo, jednostka ewidencyjna Wschowa -obszar wiejski,  powiat wschowski
 
 
UWAGA: W nawiasach podano aktualny numer ewidencyjny działki przed podziałem.
 
 
            Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym we Wschowie, Pl. Kosynierów nr 1c, w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 307, w poniedziałek w godzinach od 700 do 1600, piątek w godzinach od 700 do 1400, w pozostałych dniach tygodnia  w godzinach od 700 do 1500, tel. (065) – 540-17-68.
           
Z up. STAROSTY
Zbigniew Marciniak
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wschowie                                                 
Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa                                                         
Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Pietruszka Data wytworzenia informacji: 2018-09-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Pietruszka Data wprowadzenia do BIP 2018-09-11 09:23:56
Wprowadził informację do BIP: Alina Skoczylas Data udostępnienia informacji: 2018-09-11 09:25:25
Osoba, która zmieniła informację: Alina Skoczylas Data ostatniej zmiany: 2018-09-11 09:25:25
Artykuł był wyświetlony: 350 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-31 13:02:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                           Wschowa dnia,  29 sierpnia  2018r
 
 
SOB.6740.210.2018 
 
 
 
 
 
 I N F O R M A C J A
 
S T A R O S T Y    W S C H O W S K I E G O
 
 
 
              Na  podstawie  art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz. U.z 2017r  poz.1405/  Starosta Wschowski informuje,  że w dniu 29.08.2018r decyzją nr /2018 znak SOB.6740.210.2018 zostało wydane Panu Jerzemu Leśnikowi  pozwolenie na inwestycję obejmującą budowę 6-ciu tuczarni, o obsadzie  1370 DJP,  budynku socjalno - biurowego, wagi najazdowej, zbiornika na ścieki, studni wierconych szt. 6, dróg wewnętrznych, silosów na paszę, zbiornika na ścieki sanitarne w Starych  Drzewcach, gmina  Szlichtyngowa   z realizacją na działce nr 22/1 w obrębie  Stare Drzewce.  
 
          Z treścią decyzji oraz  z dokumentacją sprawy  można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska  Starostwa Powiatowego  we Wschowie pl. Kosynierów  nr 1c,  pokój nr 307.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                     
Tablica ogłoszeń tut. Starostwa
Tablica ogłoszeń Gminy Wschowa 
                                                                                                       
                        
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Pietruszka Data wytworzenia informacji: 2018-08-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Pietruszka Data wprowadzenia do BIP 2018-08-31 13:02:03
Wprowadził informację do BIP: Alina Skoczylas Data udostępnienia informacji: 2018-08-31 13:02:20
Osoba, która zmieniła informację: Alina Skoczylas Data ostatniej zmiany: 2018-08-31 13:02:20
Artykuł był wyświetlony: 415 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-16 09:57:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

SOB.6740.273.2018
                                                                                   Wschowa dnia 14.08.2018 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WSCHOWSKIEGO
 
Zgodnie z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /tekst jednolity Dz. U. 2015.2031 z późn. zm./ zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Powiatu we Wschowie, pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
 
„ Rozbudowa drogi powiatowej 1011F na odcinku Stare Drzewce - Konradowo   o  długości 2200"
 
na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu, stanowiących:
- projektowany pas drogowy drogi kategorii powiatowej klasy „Z”:
 
239/3 (239/1), 421, 455/2 (455), 533/5 (533/1), 533/3 (533/2) obręb Stare Drzewce, jednostka ewidencyjna Szlichtyngowa -obszar wiejski, powiat Wschowa.
155/1 (155),  479/1 (479),  552, 139/1 (139), 477,  obręb Konradowo, jednostka ewidencyjna Wschoowa -obszar wiejski
 
 
 
UWAGA: W nawiasach podano aktualny numer ewidencyjny działki przed podziałem.
 
            Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie będzie udostępniony do wglądu w Starostwie Powiatowym we Wschowie, Pl. Kosynierów nr 1c, w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 307, w poniedziałek w godzinach od 700 do 1600, piątek w godzinach od 700 do 1400, w pozostałych dniach tygodnia w godzinach od 700 do 1500, tel. (065) – 540-17-68.
            Do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z w/w materiałami oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wschowie                                                                               
Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa                                                                                        
Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa                                                                                
Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowie 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Pietruszka Data wytworzenia informacji: 2018-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Pietruszka Data wprowadzenia do BIP 2018-08-16 09:57:08
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Daczkowska Data udostępnienia informacji: 2018-08-16 09:57:38
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Daczkowska Data ostatniej zmiany: 2018-08-16 09:57:38
Artykuł był wyświetlony: 540 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-27 13:14:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                   Wschowa dnia,  27.01.2016 r.
SOB.6740.482.2015 
 
 
 
 
 
 I N F O R M A C J A
 
S T A R O S T Y    W S C H O W S K I E G O
 
 
              Na  podstawie  art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 j.t. ze zmianami)  Starosta Wschowski informuje, że w dniu 25.01.2016 decyzją nr 21/2016 znak SOB.6740.482.2015 zostało wydane firmie „BRATEK” Sp. z o.o. pozwolenie na inwestycję obejmującą budowę fermy tuczu indyka – 10 szt. budynków inwentarskich, 10 szt. zbiorników na paszę, 10 szt. zbiorników na ścieki oraz 10 szt. naziemnych zbiorników na gaz propan o pojemności 6800 l każdy wraz z infrastrukturą w miejscowości Nowe Drzewce na działce nr ew.: 70/2, 70/3 obręb Nowe Drzewce.   
 
          Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska  Starostwa Powiatowego  we Wschowie pl. Kosynierów  nr 1c,  pokój nr 307.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                     
Tablica ogłoszeń tut. Starostwa
Tablica ogłoszeń Gminy Szlichtyngowa 
                                                                                                        
                        
 
 
                                                                                                         

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Przyjemski Data wytworzenia informacji: 2016-01-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Przyjemski Data wprowadzenia do BIP 2016-01-27 13:14:38
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Ślusarczyk Data udostępnienia informacji: 2016-01-27 13:14:59
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Ślusarczyk Data ostatniej zmiany: 2016-01-27 13:14:59
Artykuł był wyświetlony: 5394 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-27 12:25:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wschowa, dnia 27.11.2015 r.
 
Nasz znak: SOB.6222.2.2015
 
 
 
 
INFORMACJA
STAROSTY WSCHOWSKIEGO
 
 
    Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235  j.t. ze zm.), Starosta Wschowski informuje, że  w dniu 27.11.2015r. decyzją znak: SOB.6222.2.2015 udzielił firmie TG Nova Sp. z o.o. ul. Spedycyjna 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski  pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 250/18, 250/20 i 250/22 w m. Sława na terenie Zakładu Uboju i Rozbioru w Sławie, ul. Przemysłowa 6, 67-410 Sława.
 
Zawiadamiając o powyższym podaje się do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i możliwości zapoznania się z jej treścią w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wschowie przy Placu Kosynierów 1 c, pok. nr 306 w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Alina Skoczylas Data wytworzenia informacji: 2015-11-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Skoczylas Data wprowadzenia do BIP 2015-11-27 12:25:37
Wprowadził informację do BIP: Alina Skoczylas Data udostępnienia informacji: 2015-11-27 12:25:55
Osoba, która zmieniła informację: Alina Skoczylas Data ostatniej zmiany: 2015-11-27 12:25:55
Artykuł był wyświetlony: 5499 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-30 09:46:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                             Wschowa z dnia 30.10.2015 r                    
 
SOB.6740.408.2015
                                                                                  .
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WSCHOWSKIEGO
 
Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz. U. 2013.687 z późn. zm / zawiadamiam, że w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 13.10.2015 r. Zarządu Powiatu Wschowskiego, pl. Kosynierów 1C, 67-400 Wschowa Starosta Wschowski, wydał w dniu 30.10.2015 r. decyzję na  realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
 
"Rozbudowa drogi powiatowej 1015F Wróblów-Potrzebowo na długości 1050 mb wraz z przebudową przepustu na cieku Sarnka”
 
na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu, stanowiących:
 
- projektowany pas drogowy drogi kategorii powiatowej klasy „Z”:
działki nr ew.: 281, 3077/9 (3077/5) obręb Wróblów, jednostka ewidencyjna Sława-obszar wiejski, powiat wschowski oraz działka nr ew.: 596/1,  obręb Śmieszkowo, jednostka ewidencyjna Sława-obszar wiejski,
 
- teren wód płynących (Kanał Sarnka) zlokalizowanych w ciągu projektowanej drogi:
działka nr ew.: 611  obręb Śmieszkowo, jednostka ewidencyjna Sława-obszar wiejski, powiat wschowski,
 
- teren niezbędny do przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu i dróg innych kategorii:
działka nr ew.: 157/1 obręb Wróblów, jednostka ewidencyjna Sława-obszar wiejski, powiat wschowski oraz działka nr ew.: 596/2  obręb Śmieszkowo, jednostka ewidencyjna Sława-obszar wiejski, powiat wschowski.
 
            Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym we Wschowie, Pl. Kosynierów nr 1c, w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 307, w poniedziałek w godzinach od 700 do 1600, piątek w godzinach od 700 do 1400, w pozostałych dniach tygodnia  w godzinach od 700 do 1500, tel. (065) – 540-17-68.
           
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wschowie                                                 
Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sławie                                                                 
Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławie
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Przyjemski Data wytworzenia informacji: 2015-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Przyjemski Data wprowadzenia do BIP 2015-10-30 09:46:40
Wprowadził informację do BIP: Alina Skoczylas Data udostępnienia informacji: 2015-10-30 09:47:38
Osoba, która zmieniła informację: Alina Skoczylas Data ostatniej zmiany: 2015-10-30 09:47:38
Artykuł był wyświetlony: 5206 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-28 13:18:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
   
Wschowa, dnia 28.10.2015 r.
Nasz znak: SOB.6222.2.2015
 

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WSCHOWSKIEGO

                Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 j.t. ze zm.), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235  j.t. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 j.t. ze zm.) Starosta Wschowski podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 28.05.2015r. złożony przez firmę TG Nova Sp. z o.o. ul. Spedycyjna 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 250/18, 250/20 i 250/22 w m. Sława na terenie Zakładu Uboju i Rozbioru w Sławie, ul. Przemysłowa 6, 67-410 Sława. 
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wschowie przy Placu Kosynierów 1 c, pok. nr 306 w godzinach pracy urzędu, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.  
 
 
Z up. STAROSTY 
Zbigniew Marciniak
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Alina Skoczylas Data wytworzenia informacji: 2015-10-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Skoczylas Data wprowadzenia do BIP 2015-10-28 13:18:29
Wprowadził informację do BIP: Alina Skoczylas Data udostępnienia informacji: 2015-10-28 13:21:27
Osoba, która zmieniła informację: Alina Skoczylas Data ostatniej zmiany: 2015-10-28 13:21:27
Artykuł był wyświetlony: 4586 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-16 09:20:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wschowa dnia 15.10.2015 r.
 
SOB.6740.408.2015
                                                                                 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WSCHOWSKIEGO
 
Zgodnie z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /tekst jednolity Dz. U. nr 193 z 2008r. poz. 1194 z późn. zm./ zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Powiatu we Wschowie, pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
 
„ Rozbudowa drogi powiatowej 1015F Wróblów – Potrzebowo na długości 1050 m wraz z budową przepustu na cieku Sarnka”
 
 
na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu, stanowiących:
- projektowany pas drogowy drogi kategorii powiatowej klasy „Z”:
 
281, 3077/9 (3077/5), 157/1 obręb Wróblów, jednostka ewidencyjna Sława-obszar wiejski, powiat Wschowa.
596/1, 596/2, 611 obręb Śmieszkowo, jednostka ewidencyjna Sława-obszar wiejski, powiat Wschowa.
 
 
 
UWAGA: W nawiasach podano aktualny numer ewidencyjny działki przed podziałem.
 
            Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie będzie udostępniony do wglądu w Starostwie Powiatowym we Wschowie, Pl. Kosynierów nr 1c, w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 307, w poniedziałek w godzinach od 700 do 1600, piątek w godzinach od 700 do 1400, w pozostałych dniach tygodnia w godzinach od 700 do 1500, tel. (065) – 540-17-68.
            Do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z w/w materiałami oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.
 
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wschowie                                                                           
Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sławie                                                                                              
Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławie
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Przyjemski Data wytworzenia informacji: 2015-10-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Przyjemski Data wprowadzenia do BIP 2015-10-16 09:20:50
Wprowadził informację do BIP: Alina Skoczylas Data udostępnienia informacji: 2015-10-16 09:21:16
Osoba, która zmieniła informację: Alina Skoczylas Data ostatniej zmiany: 2015-10-16 09:21:16
Artykuł był wyświetlony: 3968 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-30 14:19:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                   Wschowa dnia,  30.09.2015 r.
SOB.6740.321.2015 
 
 
 
 
 
 I N F O R M A C J A
 
S T A R O S T Y    W S C H O W S K I E G O
 
 
              Na  podstawie  art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 j.t. ze zmianami)  Starosta Wschowski informuje, że w dniu 28.09.2015 decyzją nr 274/2015 znak SOB.6740.321.2015 zostało wydane firmie DOBROWOLSKI Sp. z o.o., ul. Obrońców Warszawy 26a, 67-400 Wschowa pozwolenie na inwestycję obejmującą rozbudowę z przebudową hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą we Wschowie przy ul. Obrońców Warszawy  nr 26 na działce nr ew.: 1733 obręb Wschowa. 
          Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska  Starostwa Powiatowego  we Wschowie pl. Kosynierów  nr 1c,  pokój nr 307.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                     
Tablica ogłoszeń tut. Starostwa
Tablica ogłoszeń Gminy Wschowa 
                                                                                                       
                        
 
 
                                                                                                         
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Przyjemski Data wytworzenia informacji: 2015-09-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Przyjemski Data wprowadzenia do BIP 2015-09-30 14:19:17
Wprowadził informację do BIP: Alina Skoczylas Data udostępnienia informacji: 2015-10-01 13:37:12
Osoba, która zmieniła informację: Alina Skoczylas Data ostatniej zmiany: 2015-10-01 13:37:12
Artykuł był wyświetlony: 3373 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-30 14:16:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                   Wschowa dnia,  30.09.2015 r.
SOB.6740.314.2015  
 
 
 
 
 
 I N F O R M A C J A
 
S T A R O S T Y    W S C H O W S K I E G O
 
 
              Na  podstawie  art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 j.t. ze zmianami)  Starosta Wschowski informuje, że w dniu 30.09.2015 decyzją nr 277/2015 znak SOB.6740.314.2015 zostało wydane firmie „BRATEK” Sp. z o.o. pozwolenie na inwestycję obejmującą budowę fermy odchowu indyka – trzech budynków inwentarskich, 6 zbiorników na paszę, dwóch zbiorników na ścieki, konfiskatora oraz 8 szt. naziemnych zbiorników na gaz propan o pojemności 6800 l każdy wraz z infrastrukturą w miejscowości Nowe Drzewce na działce nr ew.: 53/1, obręb Nowe Drzewce.   
 
          Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska  Starostwa Powiatowego  we Wschowie pl. Kosynierów  nr 1c,  pokój nr 307.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                     
Tablica ogłoszeń tut. Starostwa
Tablica ogłoszeń Gminy Szlichtyngowa  
                                                                                                        
                        
 
 
                                                                                                         

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Przyjemski Data wytworzenia informacji: 2015-09-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Przyjemski Data wprowadzenia do BIP 2015-09-30 14:16:45
Wprowadził informację do BIP: Alina Skoczylas Data udostępnienia informacji: 2015-10-01 13:35:43
Osoba, która zmieniła informację: Alina Skoczylas Data ostatniej zmiany: 2015-10-01 13:37:25
Artykuł był wyświetlony: 2836 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu