ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja w zakresie zmiany wymagań dot. przemieszczania/przywozu zwierząt z Wielkiej Brytanii do krajów Unii Europejskiej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-15 11:39:56

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie Data wytworzenia informacji: 2019-03-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dagmara Daczkowska Data wprowadzenia do BIP 2019-03-15 11:39:56
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Daczkowska Data udostępnienia informacji: 2019-03-15 11:43:55
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Daczkowska Data ostatniej zmiany: 2019-03-15 11:43:55
Artykuł był wyświetlony: 35 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Starosty Wschowskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-17 15:51:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
SOB.6740.409.2018
Wschowa, dnia 14.12.2018r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WSCHOWSKIEGO
 
Zgodnie z art. 11d ust..5 i ust.6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U.2018.1474 t.j./ zawiadamiam, że na wniosek Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
 
" Budowa nawierzchni ulic zlokalizowanych w rejonie ulic: 17-go Pułku Ułanów i Polnej wraz z budową linii oświetlenia ulicznego we Wschowie o łącznej długości 502,70m "
 
na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu, stanowiących:
- projektowany pas drogowy dróg kategorii gminnej klasy „D”:
 
663/1, 646/25, 669/3, 666/13, 665/4 (665/1), 665/2, 641/2, 666/26 (666/16), 666/24 (666/18), 666/22 (666/20), 666/9, 666/11, 664/19, 609/1, 609/2, 609/3, 643/4 (643/2), 643/6 (643/3), 646/26 (646/16), 646/28 (646/24), 645/15 (645/5), 645/13 (645/8), 645/11 (645/9), 640/20, 608/1, 610, 598, 597, 611 obręb Wschowa, jednostka ewidencyjna Wschowa miasto, powiat wschowski.
 
UWAGA: w nawiasach podano aktualny numer ewidencyjny działki przed podziałem.
 
Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie będzie udostępniony do wglądu w Starostwie Powiatowym we Wschowie, Plac Kosynierów 1c, w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 307, w poniedziałek w godzinach od 700 do 1600, piątek w godzinach od 700 do 1400, w pozostałych dniach tygodnia w godzinach od 700 do 1500, tel. (65) 540 17 68.
            Do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z w/w materiałami oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Zbigniew Marciniak Data wytworzenia informacji: 2018-12-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Marciniak Data wprowadzenia do BIP 2018-12-17 15:51:14
Wprowadził informację do BIP: Alina Skoczylas Data udostępnienia informacji: 2018-12-17 15:53:46
Osoba, która zmieniła informację: Alina Skoczylas Data ostatniej zmiany: 2018-12-17 15:53:46
Artykuł był wyświetlony: 446 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ważne zmiany w ustawie o odpadach. Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-22 13:48:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA !  Ważne zmiany w ustawie o odpadach
Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami
 
Starosta Wschowskie  informuje, że w dniu 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592). 
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 5 września 2018 r.), złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując we wniosku:
 1. maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
 2. największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 3. całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 4. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, jeżeli jest wymagana (art. 48a ustawy o odpadach).
Do ww. wniosku posiadacz odpadów dołącza:
 1. operat przeciwpożarowy, jeżeli jest wymagany, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, wraz z postanowieniem komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, będącym uzgodnieniem przedmiotowego operatu, wykonany przez:
  1. rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620) - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,
  2. osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta;
 2. zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach,
 3. oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach,
 4. oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:
  1. fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  2. prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna,
- nie wydano, na podstawie przepisów ustawy o odpadach, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy,
 1. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o których mowa w pkt 4;

  Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 2. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
Jeżeli posiadacz odpadów nie dotrzyma terminów oraz warunków wymienionych w art. 14 ust. 1 i 2 przytoczonej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. w myśl art. 14 ust. 4  -  zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, WYGASA !
 
Inne istotne zmiany w ustawie o odpadach:
Wprowadzono nowe wymagania odnośnie:
1. Skrócenia okresu magazynowania odpadów z dotychczasowych 3 lat do 1 roku, rozumianego jako czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:
 1. wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,
 2. tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
 3. magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów,
dotyczące wszystkich posiadaczy odpadów, zarówno tych którzy prowadzą zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jak i tych którzy magazynują wytworzone przez siebie odpady.
 
Uwaga!
Niezanieczyszczona gleba lub ziemia, wydobyte w trakcie robót budowlanych, stanowiące odpady przeznaczone do wykorzystania do celów budowlanych w związku z budową obiektów liniowych w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276 i 1496), mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata.
        Okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.
 
2. Ograniczenia łącznej ilości zbieranych odpadów.
Łączna masa wszystkich rodzajów magazynowanych jednorazowo odpadów (w tym samym czasie – na danej nieruchomości) – w ramach zbierania odpadów – nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów.
 
3. Prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów dotyczące wszystkich posiadaczy odpadów, którzy prowadzą zbieranie lub przetwarzanie odpadów wymagające uzyskania zezwolenia, z tym że ci, co uzyskali zezwolenia lub pozwolenia  przed 5.09.2018 r., muszą zainstalować monitoring do 5.03.2019 r.
 
Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów prowadzi się przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu. Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów przechowuje się przez miesiąc od daty dokonania zapisu.
Minister środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, minimalne wymagania dla urządzeń technicznych wizyjnego systemu kontroli oraz wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu, kierując się koniecznością umożliwienia sprawowania nadzoru nad działalnością w zakresie gospodarowania odpadami (art. 25 ust. 8a).
 
 
Pełny tekst ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw dostępny jest na stronie:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1592/1
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Alina Skoczylas Data wytworzenia informacji: 2018-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Skoczylas Data wprowadzenia do BIP 2018-11-22 13:48:22
Wprowadził informację do BIP: Alina Skoczylas Data udostępnienia informacji: 2018-11-22 13:52:20
Osoba, która zmieniła informację: Alina Skoczylas Data ostatniej zmiany: 2018-11-22 13:52:20
Artykuł był wyświetlony: 599 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-11 09:23:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wschowa, dnia  10.09.2018r.
 
 
SOB.6740.273.2018
 
                                                                                 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WSCHOWSKIEGO
 
Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz. U. 2017.1496/ zawiadamiam, że w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 08.08.2018 r. Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa Starosta Wschowski, wydał w dniu 07.09.2018r. decyzję na  realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
 
"Rozbudowa drogi powiatowej 1011F na odcinku Stare Drzewce - Konradowo o długości ok. 2,2km"
 
na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu, stanowiących:
 
- projektowany pas drogowy drogi kategorii powiatowej klasy „Z”:
 
239/3 (239/1), 421, 455/2 (455), 533/5 (533/1), 533/3 (533/2) obręb Stare Drzewce, jednostka ewidencyjna Szlichtyngowa -obszar wiejski, powiat wschowski,
155/1 (155),  479/1 (479),  552, 139/1 (139), 477,  obręb Konradowo, jednostka ewidencyjna Wschowa -obszar wiejski,  powiat wschowski.
 
- teren niezbędny do przebudowy dróg innych kategorii:
działka nr ew.: 477, obręb Konradowo, jednostka ewidencyjna Wschowa -obszar wiejski,  powiat wschowski
 
 
UWAGA: W nawiasach podano aktualny numer ewidencyjny działki przed podziałem.
 
 
            Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym we Wschowie, Pl. Kosynierów nr 1c, w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 307, w poniedziałek w godzinach od 700 do 1600, piątek w godzinach od 700 do 1400, w pozostałych dniach tygodnia  w godzinach od 700 do 1500, tel. (065) – 540-17-68.
           
Z up. STAROSTY
Zbigniew Marciniak
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wschowie                                                 
Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa                                                         
Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Pietruszka Data wytworzenia informacji: 2018-09-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Pietruszka Data wprowadzenia do BIP 2018-09-11 09:23:56
Wprowadził informację do BIP: Alina Skoczylas Data udostępnienia informacji: 2018-09-11 09:25:25
Osoba, która zmieniła informację: Alina Skoczylas Data ostatniej zmiany: 2018-09-11 09:25:25
Artykuł był wyświetlony: 1140 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-31 13:02:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                           Wschowa dnia,  29 sierpnia  2018r
 
 
SOB.6740.210.2018 
 
 
 
 
 
 I N F O R M A C J A
 
S T A R O S T Y    W S C H O W S K I E G O
 
 
 
              Na  podstawie  art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz. U.z 2017r  poz.1405/  Starosta Wschowski informuje,  że w dniu 29.08.2018r decyzją nr /2018 znak SOB.6740.210.2018 zostało wydane Panu Jerzemu Leśnikowi  pozwolenie na inwestycję obejmującą budowę 6-ciu tuczarni, o obsadzie  1370 DJP,  budynku socjalno - biurowego, wagi najazdowej, zbiornika na ścieki, studni wierconych szt. 6, dróg wewnętrznych, silosów na paszę, zbiornika na ścieki sanitarne w Starych  Drzewcach, gmina  Szlichtyngowa   z realizacją na działce nr 22/1 w obrębie  Stare Drzewce.  
 
          Z treścią decyzji oraz  z dokumentacją sprawy  można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska  Starostwa Powiatowego  we Wschowie pl. Kosynierów  nr 1c,  pokój nr 307.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                     
Tablica ogłoszeń tut. Starostwa
Tablica ogłoszeń Gminy Wschowa 
                                                                                                       
                        
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Pietruszka Data wytworzenia informacji: 2018-08-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Pietruszka Data wprowadzenia do BIP 2018-08-31 13:02:03
Wprowadził informację do BIP: Alina Skoczylas Data udostępnienia informacji: 2018-08-31 13:02:20
Osoba, która zmieniła informację: Alina Skoczylas Data ostatniej zmiany: 2018-08-31 13:02:20
Artykuł był wyświetlony: 1199 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-16 09:57:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

SOB.6740.273.2018
                                                                                   Wschowa dnia 14.08.2018 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WSCHOWSKIEGO
 
Zgodnie z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /tekst jednolity Dz. U. 2015.2031 z późn. zm./ zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Powiatu we Wschowie, pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
 
„ Rozbudowa drogi powiatowej 1011F na odcinku Stare Drzewce - Konradowo   o  długości 2200"
 
na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu, stanowiących:
- projektowany pas drogowy drogi kategorii powiatowej klasy „Z”:
 
239/3 (239/1), 421, 455/2 (455), 533/5 (533/1), 533/3 (533/2) obręb Stare Drzewce, jednostka ewidencyjna Szlichtyngowa -obszar wiejski, powiat Wschowa.
155/1 (155),  479/1 (479),  552, 139/1 (139), 477,  obręb Konradowo, jednostka ewidencyjna Wschoowa -obszar wiejski
 
 
 
UWAGA: W nawiasach podano aktualny numer ewidencyjny działki przed podziałem.
 
            Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie będzie udostępniony do wglądu w Starostwie Powiatowym we Wschowie, Pl. Kosynierów nr 1c, w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 307, w poniedziałek w godzinach od 700 do 1600, piątek w godzinach od 700 do 1400, w pozostałych dniach tygodnia w godzinach od 700 do 1500, tel. (065) – 540-17-68.
            Do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z w/w materiałami oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wschowie                                                                               
Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa                                                                                        
Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa                                                                                
Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowie 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Pietruszka Data wytworzenia informacji: 2018-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Pietruszka Data wprowadzenia do BIP 2018-08-16 09:57:08
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Daczkowska Data udostępnienia informacji: 2018-08-16 09:57:38
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Daczkowska Data ostatniej zmiany: 2018-08-16 09:57:38
Artykuł był wyświetlony: 1323 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-27 13:14:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                   Wschowa dnia,  27.01.2016 r.
SOB.6740.482.2015 
 
 
 
 
 
 I N F O R M A C J A
 
S T A R O S T Y    W S C H O W S K I E G O
 
 
              Na  podstawie  art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 j.t. ze zmianami)  Starosta Wschowski informuje, że w dniu 25.01.2016 decyzją nr 21/2016 znak SOB.6740.482.2015 zostało wydane firmie „BRATEK” Sp. z o.o. pozwolenie na inwestycję obejmującą budowę fermy tuczu indyka – 10 szt. budynków inwentarskich, 10 szt. zbiorników na paszę, 10 szt. zbiorników na ścieki oraz 10 szt. naziemnych zbiorników na gaz propan o pojemności 6800 l każdy wraz z infrastrukturą w miejscowości Nowe Drzewce na działce nr ew.: 70/2, 70/3 obręb Nowe Drzewce.   
 
          Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska  Starostwa Powiatowego  we Wschowie pl. Kosynierów  nr 1c,  pokój nr 307.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                     
Tablica ogłoszeń tut. Starostwa
Tablica ogłoszeń Gminy Szlichtyngowa 
                                                                                                        
                        
 
 
                                                                                                         

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Przyjemski Data wytworzenia informacji: 2016-01-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Przyjemski Data wprowadzenia do BIP 2016-01-27 13:14:38
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Ślusarczyk Data udostępnienia informacji: 2016-01-27 13:14:59
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Ślusarczyk Data ostatniej zmiany: 2016-01-27 13:14:59
Artykuł był wyświetlony: 6178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-27 12:25:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wschowa, dnia 27.11.2015 r.
 
Nasz znak: SOB.6222.2.2015
 
 
 
 
INFORMACJA
STAROSTY WSCHOWSKIEGO
 
 
    Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235  j.t. ze zm.), Starosta Wschowski informuje, że  w dniu 27.11.2015r. decyzją znak: SOB.6222.2.2015 udzielił firmie TG Nova Sp. z o.o. ul. Spedycyjna 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski  pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 250/18, 250/20 i 250/22 w m. Sława na terenie Zakładu Uboju i Rozbioru w Sławie, ul. Przemysłowa 6, 67-410 Sława.
 
Zawiadamiając o powyższym podaje się do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i możliwości zapoznania się z jej treścią w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wschowie przy Placu Kosynierów 1 c, pok. nr 306 w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Alina Skoczylas Data wytworzenia informacji: 2015-11-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Skoczylas Data wprowadzenia do BIP 2015-11-27 12:25:37
Wprowadził informację do BIP: Alina Skoczylas Data udostępnienia informacji: 2015-11-27 12:25:55
Osoba, która zmieniła informację: Alina Skoczylas Data ostatniej zmiany: 2015-11-27 12:25:55
Artykuł był wyświetlony: 6282 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-30 09:46:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                             Wschowa z dnia 30.10.2015 r                    
 
SOB.6740.408.2015
                                                                                  .
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WSCHOWSKIEGO
 
Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz. U. 2013.687 z późn. zm / zawiadamiam, że w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 13.10.2015 r. Zarządu Powiatu Wschowskiego, pl. Kosynierów 1C, 67-400 Wschowa Starosta Wschowski, wydał w dniu 30.10.2015 r. decyzję na  realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
 
"Rozbudowa drogi powiatowej 1015F Wróblów-Potrzebowo na długości 1050 mb wraz z przebudową przepustu na cieku Sarnka”
 
na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu, stanowiących:
 
- projektowany pas drogowy drogi kategorii powiatowej klasy „Z”:
działki nr ew.: 281, 3077/9 (3077/5) obręb Wróblów, jednostka ewidencyjna Sława-obszar wiejski, powiat wschowski oraz działka nr ew.: 596/1,  obręb Śmieszkowo, jednostka ewidencyjna Sława-obszar wiejski,
 
- teren wód płynących (Kanał Sarnka) zlokalizowanych w ciągu projektowanej drogi:
działka nr ew.: 611  obręb Śmieszkowo, jednostka ewidencyjna Sława-obszar wiejski, powiat wschowski,
 
- teren niezbędny do przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu i dróg innych kategorii:
działka nr ew.: 157/1 obręb Wróblów, jednostka ewidencyjna Sława-obszar wiejski, powiat wschowski oraz działka nr ew.: 596/2  obręb Śmieszkowo, jednostka ewidencyjna Sława-obszar wiejski, powiat wschowski.
 
            Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym we Wschowie, Pl. Kosynierów nr 1c, w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 307, w poniedziałek w godzinach od 700 do 1600, piątek w godzinach od 700 do 1400, w pozostałych dniach tygodnia  w godzinach od 700 do 1500, tel. (065) – 540-17-68.
           
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wschowie                                                 
Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sławie                                                                 
Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławie
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Przyjemski Data wytworzenia informacji: 2015-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Przyjemski Data wprowadzenia do BIP 2015-10-30 09:46:40
Wprowadził informację do BIP: Alina Skoczylas Data udostępnienia informacji: 2015-10-30 09:47:38
Osoba, która zmieniła informację: Alina Skoczylas Data ostatniej zmiany: 2015-10-30 09:47:38
Artykuł był wyświetlony: 5999 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-28 13:18:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
   
Wschowa, dnia 28.10.2015 r.
Nasz znak: SOB.6222.2.2015
 

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WSCHOWSKIEGO

                Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 j.t. ze zm.), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235  j.t. ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 j.t. ze zm.) Starosta Wschowski podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 28.05.2015r. złożony przez firmę TG Nova Sp. z o.o. ul. Spedycyjna 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 250/18, 250/20 i 250/22 w m. Sława na terenie Zakładu Uboju i Rozbioru w Sławie, ul. Przemysłowa 6, 67-410 Sława. 
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wschowie przy Placu Kosynierów 1 c, pok. nr 306 w godzinach pracy urzędu, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.  
 
 
Z up. STAROSTY 
Zbigniew Marciniak
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Alina Skoczylas Data wytworzenia informacji: 2015-10-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Skoczylas Data wprowadzenia do BIP 2015-10-28 13:18:29
Wprowadził informację do BIP: Alina Skoczylas Data udostępnienia informacji: 2015-10-28 13:21:27
Osoba, która zmieniła informację: Alina Skoczylas Data ostatniej zmiany: 2015-10-28 13:21:27
Artykuł był wyświetlony: 5352 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu