ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Awans nauczycieli

Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych

Dokonanie zgłoszenia obiektu budowlanego do rozbiórki.

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Dokonanie zgłoszenia z projektem budowlanym zamiaru wykonania obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

DROGI

Wydział Komunikacji i Dróg

ORGANIZACJA RUCHU

Wydział Komunikacji i Dróg

PRAWO JAZDY

Wydział Komunikacji i Dróg

Przyznawanie dla właścicieli lasów niepaństwowych środków na odnowienie drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczanych do płazów, gadów, ptaków, ssaków (art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.)

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Rejestracja Klubu Sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych

Rejestracja łodzi służących do amatorskiego połowu ryb

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

REJESTRACJA POJAZDÓW

Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja Uczniowskiego Klubu Sportowego

Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych

Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych

Skierowanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wschowie

Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych

TRANSPORT DROGOWY

Wydział Komunikacji i Dróg

Umowy dzierżawy

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Uzgodnienie projektu urządzeń podziemnych

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonanie robót budowlanych

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego.

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy.

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji.

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, związanych z eksploatacją instalacji.

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali.

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie zaświadczenia zawierającego informację , czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi.

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Mapa ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Rejestr cen i wartości nieruchomości

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – Inne materiały

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – Mapa zasadnicza

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków - Wypis i Wyrys

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków - Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków - Wypis z rejestru gruntów, budynków, lokali

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki leśnej, niebędącej własnością Skarbu Państwa

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wydanie decyzji i koncesji z zakresu geologii

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wydanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wydanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydanie karty wędkarskiej

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wydanie pozwolenia na łowiectwo podwodne

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wydawanie pozwoleń na przewóz zwłok / prochów w urnie w celu ich pochowania

Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających aktualne dane wpisane do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i i klubów sportowych, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych

Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wykreślenie wpisów z ksiąg wieczystych

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wykreślenie z ewidencji uczniowskiego klubu sportowego i i klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych

Wyłączenie użytków rolnych z produkcji rolnej

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zaświadczenia o gospodarstwach rolnych

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zgłaszanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych

Zgłoszenie i rejestracja placówki niepublicznej

Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Zgłoszenie prac geodezyjnych

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zgłoszenie pracy geodezyjnej - wniosek o uwierzytelnienie dokumentów

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zgłoszenie pracy geodezyjnej - zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych kartograficznych

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zgłoszenie wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zmiany danych ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zwrot działki dożywotniego użytkowania na własność

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zwrot działki siedliskowej na własność

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu