ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 2/2018

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 2/2018

Ogłaszający: Zarząd Powiatu Wschowskiego

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 29,11 m2, położonego w Sławie, przy ulicy Ogrodowej 1

Ogłoszono dnia: 2018-06-20 00:00:00 przez Beata Szymańska

Data przetargu

2018-07-30 10:00:00

Miejsce

siedziba Starostwa Powiatowego we Wschowie, przy Placu Kosynierów 1C, sala 206

Księga wieczysta

ZG1W/00013381/0

Cena wywoławcza

9,84 zł brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Wadium

150 zł

Opis

Opis nieruchomości: 1. Lokal użytkowy o powierzchni 29,11 m2 składa się z jednego pomieszczenia znajdującego się na pierwszym piętrze budynku, położonego w Sławie, przy ulicy Ogrodowej 1, stanowiącego własność Powiatu Wschowskiego, na działce oznaczonej numerem 210/3 o powierzchni 0,3028 ha. W pozostałej części budynku znajdują się gabinety medyczne i gabinety administracyjno-biurowe, m.in.: Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. 2. Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla ww. nieruchomości prowadzi księgę wieczystą ZG1W/00013381/0. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów ograniczeń w użytkowaniu i obciążeń. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nieruchomość nie jest obciążona zobowiązaniami, o których mowa w § 13 pkt 4 oraz § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 3. Lokal przeznaczony jest na działalność administracyjno-biurową lub medyczną. Cena wywoławcza: 1. Cena wywoławcza za wynajem wynosi 9,84 zł brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę, tj.: 0,10 zł brutto za m2. 2. Dodatkowo do czynszu nalicza się opłaty ryczałtowe związane z eksploatacją przedmiotu najmu (dostarczenie wody, odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych, dostarczenie energii cieplnej i elektrycznej, koszty utrzymania). Termin wnoszenia opłat czynszowych – do 10 dnia każdego miesiąca, na podstawie wystawionej faktury VAT. Orientacyjnie ww. koszty wyniosą ok. 650 zł miesięcznie. 3. Najemca opłaca ponadto koszty ubezpieczenia i podatek od nieruchomości.

Informacje dodatkowe

Warunki uczestnictwa w przetargu: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 150,00 zł, płatne najpóźniej do 24 lipca 2018 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium – Ogrodowa lokal 29,11”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem trzech dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: Termin oraz miejsce podpisania umowy najmu na czas nieoznaczony oraz przekazanie pomieszczenia zostanie uzgodniony po przetargu z osobą ustaloną jako najemca. Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Informacje dodatkowe: 1. Do podanej ceny wywoławczej został wliczony podatek VAT w wysokości 23%. 2. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3. Starosta może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu. 4. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości. 5. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium. 6. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji pomieszczenia będącego przedmiotem najmu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o lokalu będącym przedmiotem przetargu. 7. Szczegółowe informacje na temat lokalu oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 215, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Szymańska Data wytworzenia informacji: 2018-06-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Zmuda-Sadowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-20 13:44:53
Wprowadził informację do BIP: Monika Gabler Data udostępnienia informacji: 2018-06-20 13:46:03
Osoba, która zmieniła informację: Monika Gabler Data ostatniej zmiany: 2018-07-30 11:23:45
Artykuł był wyświetlony: 149 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu