ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 7/2019Drukuj informację Przetarg numer: 7/2019

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 7/2019

Ogłaszający: Starosta Wschowski

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Informacja o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Stare Drzewce jednostki ewidencyjnej Szlichtyngowa – obszar wiejski, oznaczonej numerem działki 63/2.

Ogłoszono dnia: 2019-08-30 00:00:00 przez

Data przetargu

2019-10-01 10:00:00

Miejsce

siedziba Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1C, pokój 206.

Księga wieczysta

ZG1W/00025604/7

Cena wywoławcza

2 500,00 zł netto=brutto

Wadium

250,00 zł

Opis

2. Nieruchomość niezabudowana, położona na terenie gruntów rolnych, poza zabudową wiejską. Teren gruntu płaski, kształt regularny. Dojazd do działki bardzo utrudniony, brak dostępu do drogi publicznej. Otoczenie stanowią tereny łąk, lasów i tereny kolejowe. W niewielkiej odległości znajdują się pojedyncze zabudowania mieszkalne. Na działce znajdują się naniesienia roślinne poprzerastane chwastami i dziko rosnącą roślinnością drzewiastą i krzewiastą. Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem RV – grunty orne V klasy pow. 0,1900 ha 3. Dla terenu położenia nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szlichtyngowa zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/76/99 Rady Gminy i Miasta w Szlichtyngowej z dnia 15 lipca 1999 r. przedmiotowa działka położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny łąk i pastwisk. 4. Dział III i IV księgi wieczystej ZG1W/00025604/7 wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nieruchomość nie jest obciążona zobowiązaniami, o których mowa w § 13 pkt 4 oraz § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Informacje dodatkowe

1. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości upłynął 23 sierpnia 2019 r. 2. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na dwa dni przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Starostwa Powiatowego. 3. Cena nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). 4. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości. 5. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. 6. Starosta może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu. 7. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości. 8. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 215, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95. 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 250,00 zł, płatne najpóźniej do 25 września 2019 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium Stare Drzewce 63/2”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 2. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości do majątku wspólnego przez jednego z małżonków pozostającego w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, konieczna będzie zgoda drugiego małżonka, stosownie do art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.). 3. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium. 4. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży zostaną podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Anders-Drzewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-30 11:33:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Anders - Drzewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-30 11:35:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Anders - Drzewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-01 10:40:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
54 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony