ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 9/2019Drukuj informację Przetarg numer: 9/2019

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 9/2019

Ogłaszający: Starosta Wschowski

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie Przyczyna Górna jednostki ewidencyjnej Wschowa – obszar wiejski, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 344/1 o powierzchni 0,2100 ha.

Ogłoszono dnia: 2019-09-09 00:00:00 przez

Data przetargu

2019-10-10 09:00:00

Miejsce

Siedziba Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1C, pokój 206

Księga wieczysta

ZG1W/00018404/3

Cena wywoławcza

29 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100), postąpienie 290,00 zł.

Wadium

2900,00 zł, płatne najpóźniej do 3 października 2019 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium Przyczyna Górna”.Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości do majątku wspólnego przez jednego z małżonków pozostającego w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, konieczna będzie zgoda drugiego małżonka, stosownie do art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.).

Opis

2. Nieruchomość znajduje się w centralnej części wsi przy drodze wojewódzkiej, utwardzonej z chodnikami. Działka jest ogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta dziko rosnącą roślinnością, drzewami i krzewami. Otoczenie stanowią tereny mieszkaniowe i usługowe. Rejon nieruchomości posiada pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej. Pod powierzchnią działki przebiegają urządzenia infrastruktury technicznej (sieć wodna, telekomunikacyjna i gazowa), stwarzające istotne ograniczenia inwestycyjne. Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem Ps – pastwiska trwałe IV klasy pow. 0,2100 ha. 3. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część zachodnia zatwierdzoną uchwałą XVI/165/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r., poz. 829) przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: 68 MN/U przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz 22 KDW przeznaczonym pod tereny dróg wewnętrznych 4. Dział III i IV księgi wieczystej ZG1W/00018404/3 wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nieruchomość nie jest obciążona zobowiązaniami, o których mowa w § 13 pkt 4 oraz § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Informacje dodatkowe

Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży zostaną podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości upłynął 6 września 2019 r. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na dwa dni przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Starostwa Powiatowego. Do podanej ceny został wliczony podatek VAT w wysokości 23%. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Starosta może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 215, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Anders-Drzewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-09 10:12:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Anders - Drzewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-09 10:14:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Anders - Drzewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-09 10:14:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
30 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony