ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 10/2019Drukuj informację Przetarg numer: 10/2019

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 10/2019

Ogłaszający: Starosta Wschowski

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie Śmieszkowo jednostki ewidencyjnej Sława – obszar wiejski, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 267/4 o powierzchni 0,0200 ha.

Ogłoszono dnia: 2019-09-09 00:00:00 przez

Data przetargu

2019-10-10 10:00:00

Miejsce

Siedzibia Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1C, pokój 206.

Księga wieczysta

ZG1W/00022221/7

Cena wywoławcza

3 800,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100). Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.: 40,00 zł.

Wadium

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 380,00 zł, płatne najpóźniej do 3 października 2019 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium Śmieszkowo”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
2. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości do majątku wspólnego przez jednego z małżonków pozostającego w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, konieczna będzie zgoda drugiego małżonka, stosownie do art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.).

Opis

2. Nieruchomość położona jest w centrum obrębu Śmieszkowo. Dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni utwardzonej. Rejon działki wyposażony jest w sieć elektroenergetyczną, wodną i kanalizacyjną. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, kształt prostokąta o długości krótszego boku 5 m uniemożliwia zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Teren działki jest nieutwardzony, płaski, porośnięty roślinnością trawiastą. Działka wykorzystywana jest jako droga dojazdowa do sąsiednich działek. Otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej oraz upraw polowych. Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem dr – droga o pow. 0,0200 ha. 3. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka 267/4 położona jest na terenie oznaczonym symbolem RM/13- tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej (droga dojazdowa). 4. Dział III i IV księgi wieczystej ZG1W//00022221/7 wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nieruchomość nie jest obciążona zobowiązaniami, o których mowa w § 13 pkt 4 oraz § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Informacje dodatkowe

1. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości upłynął 6 września 2019 r. 2. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na dwa dni przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Starostwa Powiatowego. 3. Do podanej ceny został wliczony podatek VAT w wysokości 23%. 4. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości. 5. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. 6. Starosta może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu. 7. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości. 8. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 215, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95 3. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium. 4. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży zostaną podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Anders-Drzewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-09 11:07:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Anders - Drzewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-09 11:10:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Anders - Drzewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-09 11:10:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
26 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony