ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 16/2019Drukuj informację Przetarg numer: 16/2019

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 16/2019

Ogłaszający: Starosta Wschowski

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Informacja o ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wróblów jednostki ewidencyjnej Sława – obszar wiejski, oznaczonej numerem działki 141/1 o pow. 0,0800 ha.

Ogłoszono dnia: 2019-11-22 00:00:00 przez

Data przetargu

2020-01-03 10:00:00

Miejsce

Siedziba Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1C, pokój 206.

Księga wieczysta

ZG1W/00022129/2

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 37 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100 brutto).
Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.: 370,00 zł.

Wadium

na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium Wróblów”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
2. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości do majątku wspólnego przez jednego z małżonków pozostającego w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, konieczna będzie zgoda drugiego małżonka, stosownie do art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.).
3. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.
4. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej

Opis

1. Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie Wróblów jednostki ewidencyjnej Sława – obszar wiejski, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 141/1 o powierzchni 0,0800 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę ZG1W/00022129/2. 2. Działka niezabudowana, kształt regularny, teren płaski, częściowo zakrzewiony. Położenie w pośredniej części wsi. Dojazd drogą o nawierzchni utwardzonej kostką granitową. Bezpośredni wjazd na działkę z terenu nieutwardzonego i niezagospodarowanego. Działka przylega do drogi publicznej na odcinku długości około 6 m. Rejon lokalizacji działki posiada częściowe wyposażenie w sieci infrastruktury technicznej tj. sieć wodną i energetyczną. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny upraw polowych. Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków RVI – grunty orne VI klasy. 3. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr LV/371/10 z dnia 28 października 2010 r., działka 141/1 ujęta jest na cele „MN/13” z przeznaczeniem podstawowym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku). Działka jest niezagospodarowana, porośnięta dziko rosnącą roślinnością. 4. Dział III i IV księgi wieczystej ZG1W/00022129/2 wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nieruchomość nie jest obciążona zobowiązaniami, o których mowa w § 13 pkt 4 oraz § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Informacje dodatkowe

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży zostaną podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Informacje dodatkowe: 1. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości upłynął 26 lipca 2019 r. 2. Na przedmiotową nieruchomość 1 października 2019 r. odbył się przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym. 3. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na dwa dni przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Starostwa Powiatowego. 4. Do podanej ceny został wliczony podatek VAT w wysokości 23%. 5. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości. 6. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. 7. Starosta może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu. 8. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości. 9. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 215, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Anders-Drzewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-22 12:04:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Anders - Drzewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-22 12:04:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Anders - Drzewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-22 12:04:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
22 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony