ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 8/2017

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 8/2017

Ogłaszający: Zarząd Powiatu Wschowskiego

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 22,30 m2, położonego w Sławie, przy ulicy Ogrodowej 1

Ogłoszono dnia: 2017-02-27 07:00:00 przez Beata Szymańska

Data przetargu

2017-04-03 10:00:00

Miejsce

Starostwo Powiatowe we Wschowie, Plac Kosynierów 1C w sali 206.

Księga wieczysta

ZG1W/00013381/0

Cena wywoławcza

9,84 zł brutto za 1 m2

Wadium

150,00 zł

Opis

1. Lokal użytkowy o powierzchni 22,30 m2 składa się z dwóch pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze budynku położonego w Sławie, przy ulicy Ogrodowej 1, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 210/3 o powierzchni 0,3028 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ZG1W/00013381/0. W pozostałej części budynku znajdują się gabinety medyczne i gabinety administracyjno-biurowe, m.in.: Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 2. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów ograniczeń w użytkowaniu i obciążeń. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nieruchomość nie jest obciążona zobowiązaniami, o których mowa w § 13 pkt 4 oraz § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 3. Lokal przeznaczony jest na działalność administracyjno-biurową, medyczną.

Informacje dodatkowe

Warunki uczestnictwa w przetargu: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 150,00 zł, płatne najpóźniej do 28 marca 2017 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium – lokal Ogrodowa 22”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem trzech dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. 2. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium. 3. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: Termin oraz miejsce podpisania umowy najmu na czas nieoznaczony oraz przekazanie pomieszczenia zostanie uzgodniony z osobą ustaloną jako najemca po przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Informacje dodatkowe: 1. Do podanej ceny wywoławczej został wliczony podatek VAT w wysokości 23%. 2. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji pomieszczenia będącego przedmiotem najmu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o lokalu będącym przedmiotem przetargu. 3. Zarząd Powiatu Wschowskiego może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu. 4. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości. 5. Szczegółowe informacje na temat lokalu oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 219, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Szymańska Data wytworzenia informacji: 2017-02-27 07:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edward Machnacz Data wprowadzenia do BIP 2017-02-27 10:12:44
Wprowadził informację do BIP: Monika Gabler Data udostępnienia informacji: 2017-02-27 10:13:59
Osoba, która zmieniła informację: Monika Gabler Data ostatniej zmiany: 2017-04-03 11:42:16
Artykuł był wyświetlony: 159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu