ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 9/2017

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 9/2017

Ogłaszający: Zarząd Powiatu Wschowskiego

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Powiatu Wschowskiego, położonej, przy ulicy Tylnej w jednostce ewidencyjnej Wschowa – miasto

Ogłoszono dnia: 2017-03-16 08:00:00 przez Monika Gabler

Data przetargu

2017-04-25 10:00:00

Miejsce

Starostwo Powiatowe we Wschowie, Plac Kosynierów 1C, sala 206

Księga wieczysta

ZG1W/00016235/3

Cena wywoławcza

60 000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto)

Wadium

6 000 zł

Opis

Zarząd Powiatu Wschowskiego działając na podstawie art. 25b w związku z art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) i wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (ogłoszonym od 10 października 2016 r. do 31 października 2016 r.) zgodnie z Uchwałą Nr 44/2015 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Powiatu Wschowskiego oraz Uchwały Nr 136/2017 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wschowskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Powiatu Wschowskiego, położonej, przy ulicy Tylnej w jednostce ewidencyjnej Wschowa – miasto Opis nieruchomości: 1. Nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Powiatu Wschowskiego, położona w jednostce ewidencyjnej Wschowa – miasto, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 861/5 o powierzchni 0,0805 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ZG1W/00016235/3. 2. Nieruchomość znajduje się we wschodniej części miasta, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, kształt działki jest regularny. Powierzchnię działki porastają chwasty. Odległość od centrum miasta wynosi około 1000 m. Otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Rejon lokalizacji nieruchomości wyposażony jest w sieć wodną, kanalizacyjną, energetyczną, gazową i telefoniczną. Nieruchomość posiada ogrodzenie od strony północnej, południowej, wschodniej i zachodniej. W ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. 3. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XVI/165/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część zachodnia, działka znajduje się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczonym symbolem 53MN/U. 4. Dział III i IV księgi wieczystej ZG1W/00016235/3 wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nieruchomość nie jest obciążona zobowiązaniami, o których mowa w § 13 pkt 4 oraz § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 5. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości upłynął 20 listopada 2016 r. Cena wywoławcza Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60 000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto). Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.: 600,00 zł. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1C w sali 206. Warunki uczestnictwa w przetargu: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 6 000 zł, płatne najpóźniej do 20 kwietnia 2017 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium ul. Tylna”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 2. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium. 3. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży zostaną podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Informacje dodatkowe: 1. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na dwa dni przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Starostwa Powiatowego. 2. Do podanej ceny został wliczony podatek VAT w wysokości 23%. 3. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości. 4. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. 5. Na przedmiotową nieruchomość w dniach 13 stycznia 2017 r. i 23 lutego 2017 r. odbyły się dwa przetargi nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym. 6. Starosta może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu. 7. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości. 8. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 219, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Gabler Data wytworzenia informacji: 2017-03-16 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edward Machnacz Data wprowadzenia do BIP 2017-03-16 08:13:30
Wprowadził informację do BIP: Monika Gabler Data udostępnienia informacji: 2017-03-16 08:14:57
Osoba, która zmieniła informację: Monika Gabler Data ostatniej zmiany: 2017-04-25 10:11:49
Artykuł był wyświetlony: 159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu