ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor placówki

Miejsce pracy: Dom Dziecka we Wschowie, ul. Reymonta 1

Wymiar etatu: 1.0

Ilość etatów: 1

Wydział: Dom Dziecka we Wschowie

Data udostępnienia: 2018-01-12

Ogłoszono dnia: 2018-01-12 przez Inspektor ds. kadr

Termin składania dokumentów: 2018-01-29 16:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2018

Zlecający: Zarząd Powiatu Wschowskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:
 
 1. Posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny:
 1. na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo
 2. na dowolnym kierunku, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.
 1. Posiada co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną.
 2. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
 3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nie ma zakazu zajmowania stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publiczny mi.
 6. Jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji.
 7. Posiada obywatelstwo polskie.
 8. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 9. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 2. posiadanie umiejętności zawodowych gwarantujących prawidłowe wykonywanie obowiązków należących do dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 3. samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 4. umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,
 5. komunikatywność i kreatywność,
 6. uzyskanie pozytywnej oceny przedstawionej koncepcji funkcjonowania Domu Dziecka,
 7. znajomość przepisów:
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie placówką oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. Organizowanie pracy w Domu Dziecka i  nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania w sposób zapewniający właściwy zakres usług w oparciu o indywidualne potrzeby wychowanków, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami.
 3. Opracowywanie strategii działania oraz analiz i sprawozdań z zakresu działania Domu.
 4. Wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec pracowników.
 5. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą placówki.
 6. Planowanie i dysponowanie środkami budżetowymi, przestrzeganie dyscypliny budżetowej.
 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi i instytucjami oraz inicjowanie i utrzymywanie kontaktów Domu z środowiskiem.
 8. Realizacja innych zadań zleconych przez Starostę Wschowskiego.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

             a) życiorys (CV),
 b) list motywacyjny (z uzasadnieniem ubiegania się o zatrudnienie na stanowisko objęte
     konkursem),
 c) dokumenty poświadczające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, wymagane do
     wykonywania oferowanej pracy oraz dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
              d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie ze wzorem
                  stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28
                  maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w
                  sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt pracownika
                  (Dz. U. z 2017r. poz. 894 t. j.) do pobrania ze strony internetowej
                  www.bip.wrota lubuskie.pl/spwschowa/.
               e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
               f)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
                    przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
              g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z
                  pełni praw publicznych,
               h) oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
                   środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia
                   2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
                i) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na
                   stanowisku dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej,
                j) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
               k) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiany władzy rodzicielskiej oraz władza
                   rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona,
               l) oświadczenie, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w
                  stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego
               ł) koncepcja funkcjonowania Domu Dziecka.
              
               W przypadku przedłożenia kserokopii dokumentów, winny być one poświadczone za
               zgodność z oryginałem

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-01-29 16:00:00
b. Sposób:
      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa – Wschowa,
      Plac Kosynierów 1c,pokój nr 204 – sekretariat  lub pocztą, z dopiskiem
      Konkurs na stanowisko  „Dyrektor Domu Dziecka we Wschowie”
      w terminie do dnia 29 stycznia 2018r.do godz. 16.00 ( 29 styczeń 2018r. – data wpływu aplikacji
      do Starostwa Powiatowego we Wschowie).
      Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
      Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
      Publicznej   www.bip.wrota lubuskie.pl/spwschowa/. oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie
      Starostwa.

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe:
               a) warunki pracy:
                   - określenie stanowiska: Dyrektor Domu Dziecka we Wschowie
                   - zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu,
               b) miejsce wykonywania pracy: Dom Dziecka we Wschowie, ul. Reymonta 1,
                   67-400 Wschowa
               c) zależność służbowa: Starostwa Wschowski
Etapy konkursu:
               I etap – sprawdzenie przez komisję rekrutacyjną ofert kandydatów pod względem formalnym
               i dopuszczenie, bądź odmowa dopuszczenia kandydatów do II etapu,
               II etap – rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z
               kandydatem, weryfikacja wiedzy merytorycznej, informacji zawartych w aplikacji oraz
               przedstawienie własnych koncepcji funkcjonowania i rozwoju Domu Dziecka we
  
      Informujemy, że w miesiącu grudniu 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym we Wschowie był wyższy niż 6%.
 
Zastrzega się możliwość nie wyłonienia żadnego kandydata do zatrudnienia w przypadku nie spełniania przez nich oczekiwań pracodawcy.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 101, poz. 922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r , poz. 902 z późniejszymi zmianami)”.
              Wschowie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Inspektor ds. kadr Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Inspektor ds. kadr Data wprowadzenia do BIP 2018-01-12 08:20:36
Wprowadził informację do BIP: Maria Machnacz Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 08:23:40
Osoba, która zmieniła informację: Maria Machnacz Data ostatniej zmiany: 2018-11-13 14:40:01
Artykuł był wyświetlony: 415 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu