ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe we Wschowie

Wymiar etatu: 1.0

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Data udostępnienia: 2018-07-06

Ogłoszono dnia: 2018-07-06 przez Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Termin składania dokumentów: 2018-07-23 16:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2018

Id ogłoszenia: OSE.210.3.2018

Zlecający: Starosta Wschowski

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
- określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2018r. poz.  1260  t. j.),
- wykształcenie wyższe –  inżynieria środowiska lub pokrewne,
- znajomość przepisów prawa z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, w tym:
  1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 142 t. j.),
  2. ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U.2015.652 t. j., ze zm.)
  3. ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U.2017.788 t. j., ze zm.),
  4. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
      społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
      (Dz.U.2017.1405  t. j.),
  5. ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2017.1295 t. j.),
  6. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2018 poz. 799 t. j., ze zm.),
  7. ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
- nieposzlakowana opinia,
- minimum 6 miesięczny staż pracy w organach administracji publicznej na stanowisku związanych z
  ochroną środowiska.
 
b. Wymagania dodatkowe:
      - znajomość podstawowych programów komputerowych,
- samodzielność, obowiązkowość, dyspozycyjność, odporność na stres,
- komunikatywność,  umiejętność pracy w zespole,
- posiadanie prawa jazdy kategorii minimum B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Przygotowywanie spraw i decyzji związanych z:
- ustawą o lasach,
- ustawą o rybactwie śródlądowym,
- ustawą o ochronie przyrody,
- ustawą o łowiectwie w zakresie nadzoru nad kołami i obwodami łowieckimi,
- ustawą Prawo ochrony środowiska,
- ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- załatwianiem skarg i wniosków w terminach ustalonych w Kodeksie Postępowania 
  Administracyjnego.
  1. Nadzór nad Powiatową Spółką Wodną we Wschowie.
  2. Prowadzenie elektronicznego systemu informacji o środowisku.
  3. Prowadzenie rejestru załatwianych spraw.
  4. Archiwizacja załatwionych spraw.
  1. Wykonywanie innych zadań i poleceń służbowych przełożonych.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6,72

V. Wymagane dokumenty:

1.  życiorys (CV),
2.  list motywacyjny,
3.  dokumenty poświadczające wykształcenie,
4.  dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz posiadanym doświadczeniu
     zawodowym,
5.  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej  się o zatrudnienie zgodnie ze wzorem stanowiącym
     załącznik Nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006r. zmieniające
     rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych
     ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz.U. Nr 125, poz. 869) –
     do pobrania ze strony internetowej  www.bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/.
6.  oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
7.  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
     praw publicznych,
8.  kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
9.  w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających
     niepełnosprawność.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-07-23 16:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa – Wschowa, Plac Kosynierów 1c, pokój nr 204 - sekretariat lub pocztą, z dopiskiem  dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska,  w terminie do dnia  23 lipca 2018r. do godz. 16.00.
(23 lipiec 2018rr. – data wpływu aplikacji do siedziby Starostwa Powiatowego we Wschowie).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

VII. Informacje dodatkowe:

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 
Informujemy, że w miesiącu czerwcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym we Wschowie był wyższy niż 6 % (6,72)
Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów, test – w przypadku wpływu więcej niż 5 aplikacji i rozmowę z kandydatami do zatrudnienia.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  (www.bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/.)  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.
 
Zastrzega się możliwość nie wyłonienia żadnego kandydata do zatrudnienia w przypadku nie spełniania przez nich oczekiwań pracodawcy.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. , poz. 1000 t.j.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r , poz. 1260 t.j.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Data wytworzenia informacji: 2018-07-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-06 09:05:03
Wprowadził informację do BIP: Maria Machnacz Data udostępnienia informacji: 2018-07-06 09:07:45
Osoba, która zmieniła informację: Maria Machnacz Data ostatniej zmiany: 2018-11-09 11:20:04
Artykuł był wyświetlony: 246 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu