ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa energii elektrycznej dla Wschowskiej Grupy zakupowej na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa energii elektrycznej dla Wschowskiej Grupy zakupowej na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

Szczegóły informacji

Dostawa energii elektrycznej dla Wschowskiej Grupy zakupowej na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Powiat Wschowski

Finansowanie: Środki własne

Nr TED: Dz.U./S S161 395986-2019-PL

Termin składania ofert / wniosków: 2019-09-25 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-09-25 13:00:00

Ogłoszono dnia: 2019-08-22 przez

Treść:

Dz.U./S S161
22/08/2019
395986-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 15
22/08/2019S161
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 15
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395986-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Wschowa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2019/S 161-395986
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Powiat Wschowskipl. Kosynierów 1 cWschowa67-400PolskaOsoba do kontaktów: Dominik OlejniczakTel.: +48 655408951E-mail: kf@powiat.wschowa.pl Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/
I.1)
Nazwa i adresy
Powiat Wolsztyńskiul. 5 Stycznia 5Wolsztyn64-200PolskaOsoba do kontaktów: Marcin OrzechowskiTel.: +48 683845649E-mail: inwestycje@powiatwolsztyn.pl Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.wokiss.pl/wolsztynp/
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina JemielnoJemielno 81Jemielno56-209PolskaOsoba do kontaktów: Adam DobrzańskiTel.: +48 783483407E-mail: ugjemielno.inwestycje@wp.pl
Dz.U./S S161
22/08/2019
395986-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 15
22/08/2019S161
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 15
Kod NUTS: PL51
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=jemielno/
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina SkąpeSkąpe 65Skąpe66-213PolskaOsoba do kontaktów: Ewelina BentkowskaTel.: +48 683419212E-mail: przetargi@skape.pl Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.skape.pl/
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Kuślinul. E. Sczanieckiej 4Kuślin64-316PolskaOsoba do kontaktów: Artur GiersbergTel.: +48 614472722E-mail: artberg@kuslin.pl Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.kuslin.pl/
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina SiedlecZbąszyńska 17Siedlec64-212PolskaOsoba do kontaktów: Lidia ŻuchowskaTel.: +48 683848521E-mail: infrastruktura@siedlec.pl Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.siedlec.bip.net.pl/
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Trzcielul. Poznańska 22Trzciel66-320Polska
Dz.U./S S161
22/08/2019
395986-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 15
22/08/2019S161
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 15
Osoba do kontaktów: Robert JaszkaTel.: +48 957431423E-mail: robert.jaszka@trzciel.pl Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.trzciel.pl/
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina PaszowicePaszowice 137Paszowice59-411PolskaOsoba do kontaktów: Karol PieniążekTel.: +48 768701792E-mail: karol.pieniazek@paszowice.pl Kod NUTS: PL51
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.paszowice.pl/
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Jarosławul. Piekarska 5Jarosław37-500PolskaE-mail: rdg@jaroslaw.itl.pl Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jaroslaw.samorzad.pl/
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną zapośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dz.U./S S161
22/08/2019
395986-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 15
22/08/2019S161
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 15
Dostawa energii elektrycznej dla Wschowskiej Grupy zakupowej na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
Numer referencyjny: OSE.272.2.2019
II.1.2)
Główny kod CPV
09300000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych wZałączniku nr 1A, 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia w podziale na dwie części zamówienia.Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. w poszczególnych częściachwynosi:
1.1. I część zamówienia - oświetlenie uliczne: 3 978 066 kWh (zamówienie podstawowe) 5 171 486 kWh (zprawem opcji 30 %) – zgodnie z Załącznikiem nr 1A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia,
1.1. II część zamówienia - pozostałe obiekty: 12 146 374 kWh (zamówienie podstawowe) 15 790 287 kWh (zprawem opcji 30 %) – zgodnie z Załącznikiem nr 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
I część zamówienia - oświetlenie uliczne
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
09000000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Kod NUTS: PL41
Kod NUTS: PL43
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Jemielno,
Gmina Skąpe,
Gmina Kuślin,
Gmina Siedlec,
Gmina Jarosław,
Gmina Trzciel.
Gmina Paszowice.
II.2.4)
Opis zamówienia:
1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionychw Załączniku nr 1A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia w podziale na dwie części zamówienia.
Dz.U./S S161
22/08/2019
395986-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 15
22/08/2019S161
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 15
Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. dla I części zamówieniawynosi:
1.1.1. I część zamówienia - oświetlenie uliczne: 3 978 066 kWh (zamówienie podstawowe) 5 171 486 kWh (zprawem opcji 30 %) – zgodnie z Załącznikiem nr 1A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia,
1.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1A do SIWZ, zgodnie z przepisamiustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówieniaokreślone zostały w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej – Załącznik nr 2A do SIWZ.
1.3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi wszczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energiąelektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje RozporządzenieMinistra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemuelektroenergetycznego.
1.4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego zwłaściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) – dane OSD zawarte są w Załączniku nr 2A doSIWZ. Sprzedawcą rezerwowym jest Enea Obrót SA, Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., PGE Obrót SA.
1.5. Wymagania stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projekcie umowy sprzedaży stanowiący Załącznik nr2A do SIWZ. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowysprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową.
1.6. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energiielektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1A do SIWZ zawarte są na czasokreślony i nieokreślony, a dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w kolumnie o nazwie „Okresobowiązywania umowy/ okres wypowiedzenia”.
1.7. W Załączniku nr 1A do SIWZ informacyjnie wskazano parametry (grupa taryfowa), które różnić się mogą odaktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy energii elektrycznej.
1.8. W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznejilości zakupionej energii, w zakresie do ± 30 % zamówienia podstawowego określonej w Załączniku nr 1A doSIWZ. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększeniewynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości energiielektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Dz.U./S S161
22/08/2019
395986-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 15
22/08/2019S161
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 15
Zwiększenie ilości zakupionej energii i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłączniez zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwośćzwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach określonych w umowie o nie więcej niż 30 % ilościzamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodanianowych punktów poboru energii. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale niemusi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającegoz prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Prawo opcji realizowane będzie wramach zawartej umowy. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnegooświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 27 000,00 zł (słownie: dwadzieściasiedem tysięcy złotych 00/100),
2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowyZamawiającego: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007
Bank Spółdzielczy we Wschowie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II część zamówienia - pozostałe obiekty
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
09000000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Kod NUTS: PL41
Kod NUTS: PL43
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Jemielno,
Gmina Skąpe,
Gmina Kuślin,
Gmina Siedlec,
Gmina Jarosław,
Gmina Trzciel,
Gmina Paszowice
Powiat Wolsztyński,
Powiat Wschowski.
II.2.4)
Opis zamówienia:
1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionychw Załączniku nr 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia w podziale na dwie części zamówienia.Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. dla II części zamówieniawynosi:
Dz.U./S S161
22/08/2019
395986-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 15
22/08/2019S161
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 15
1.1.1. 12 146 374 kWh (zamówienie podstawowe) 15 790 287 kWh (z prawem opcji 30 %) – zgodnie zZałącznikiem nr 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
1.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1B do SIWZ, zgodnie z przepisamiustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówieniaokreślone zostały w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej – Załącznik nr 2B do SIWZ.
1.3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi wszczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energiąelektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje RozporządzenieMinistra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemuelektroenergetycznego.
1.4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego zwłaściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) – dane OSD zawarte są w Załączniku nr 2B doSIWZ. Sprzedawcą rezerwowym jest Enea Obrót SA, Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., PGE Obrót SA.
1.5. Wymagania stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projekcie umowy sprzedaży stanowiący Załącznik nr2B do SIWZ. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowysprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową.
1.6. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energiielektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1B do SIWZ zawarte są na czasokreślony i nieokreślony, a dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w kolumnie o nazwie „Okresobowiązywania umowy/ okres wypowiedzenia”.
1.7. W Załączniku nr 1B do SIWZ informacyjnie wskazano parametry (grupa taryfowa), które różnić się mogą odaktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy energii elektrycznej.
1.8. W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznejilości zakupionej energii, w zakresie do ± 30 % zamówienia podstawowego określonej w Załączniku nr 1B doSIWZ. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększeniewynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości energiielektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zwiększenie ilości zakupionej energii i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłączniez zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość
Dz.U./S S161
22/08/2019
395986-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8 / 15
22/08/2019S161
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8 / 15
zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach określonych w umowie o nie więcej niż 30 % ilościzamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodanianowych punktów poboru energii. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale niemusi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającegoz prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Prawo opcji realizowane będzie wramach zawartej umowy. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnegooświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 86 000,00 zł (słownie: osiemdziesiątsześć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowyZamawiającego: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007
Bank Spółdzielczy we Wschowie
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, napodstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy zdnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne.
Procedura:
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, októrej mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp, co oznacza, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następniezbada,czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu orazspełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziałuw postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokonaprzeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowanoogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będziesobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kursNarodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu wDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczącybraku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, októrych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca:
Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą lub co najmniej: dla I części zamówienia: 700000,00 PLN, dla II części zamówienia: 1 100 000,00 PLN.
Dz.U./S S161
22/08/2019
395986-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9 / 15
22/08/2019S161
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9 / 15
3. Warunki udziału w postępowaniu:
3.3. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
3.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownychsytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lubekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
3.3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnićZamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,wszczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnychzasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
3.3.3. Zamawiający oceni, czy zasoby udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowalub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniuoraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt13–22) i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
3.3.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innychpodmiotów,odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, zaszkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że zanieudostępnienie zasobów nie ponosi winy,
3.3.5. Jeżeli sytuacja finansowa lub ekonomiczna, o której mowa w ppkt 3.1.2 SIWZ (III 1.2. Ogłoszeniu),niepotwierdzi spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tychpodmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przezZamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansowąlub ekonomiczną, o których mowa ppkt 3.1.2 SIWZ (III 1.2. w Ogłoszeniu).
3.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
3.4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,
3.4.2. W przypadku, o którym mowa w ppkt 3.4.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowaniaw postępowaniu ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciaumowy w sprawie zamówienia publicznego,
3.4.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ppkt 3.4.1,
3.4.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ppkt 3.4.1 została wybrana, Zamawiający będzie żądaćprzed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
3.4.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólników spółekcywilnych, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawyPzp. Warunki udziału w postępowaniu określone w oparciu o art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, muszą spełniaćłącznie, z jednoczesnym zastrzeżeniem warunku opisanego w ppkt 3.1.1 SIWZ – „Wykonawca posiadauprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie aktualnejkoncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. –Prawo energetyczne”, który to winni spełniać wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
4. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnieniawarunków udziału w postępowaniu:
4.1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału wpostępowaniu Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formieJednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej zwanego: „JEDZ”, wg wzoru stanowiącego Załącznik
Dz.U./S S161
22/08/2019
395986-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
10 / 15
22/08/2019S161
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
10 / 15
nr 4 do SIWZ, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniuwykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
4.2. W ramach prowadzonego postępowania JEDZ składają podmioty:
4.2.1. Wykonawcy:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy zWykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu),
4.2.2. Podmioty trzecie:
JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na jego zasoby w celu wykazania spełnianiawarunków udziału w postępowaniu;
a) JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego;
b) JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego;
c) dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak isytuacji, gdy takim podwykonawcą będzie,
4.2.3. Podwykonawcy:
Dotyczy podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanieczęści zamówienia.
4.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22ust.1b ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jakonajkorzystniejsza,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożeniadokumentów:
4.3.1. Koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanejprzez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne,
4.3.2. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokośćposiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż1miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę równą lub co najmniej: dla I części zamówienia: 700000,00 PLN, dla II części zamówienia: 1 100 000,00 PLN.
4.3.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących zdolnościlub sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument,który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału wpostępowaniu.
Zamawiający ocenia, czy udostępniana Wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa lubekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu orazbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicamiRzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
4.4. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczeniaz postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 orazust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jakonajkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożeniadokumentów:
4.4.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczeniana podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Dz.U./S S161
22/08/2019
395986-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
11 / 15
22/08/2019S161
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
11 / 15
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
Cd. Wykazu oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnieniawarunków udziału w postępowaniu:
4.4.2. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznejdecyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne albo –
W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tychnależności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawiespłat tych należności – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ,
4.4.3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ,
4.4.4. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawyPzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.4:
4.5.1. ppkt 4.4.4 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, innyrównoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
Ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresieokreślonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14), 21) ustawy Pzp,
4.5.2. ppkt 4.4.1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkaniama osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.5., zastępującje dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osóbuprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przednotariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lubgospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejscezamieszkania tej osoby.
4.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającejmiejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany wppkt4.4.4 składa dokument, o którym mowa w ppkt 4.5.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i21)ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, niewydaje się takich dokumentów zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonymprzed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowegolub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowapowyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadachokreślonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającymnależyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotamigwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądać dokumentów, które określają wszczególności:
4.7.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
4.7.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówieniapublicznego,
Dz.U./S S161
22/08/2019
395986-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
12 / 15
22/08/2019S161
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
12 / 15
4.7.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego - oświadczenie wgwzoru stanowiącego Załącznik nr 7A i/lub 7B do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd. Wykazu oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnieniawarunków udziału w postępowaniu:
4.8. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowanyprzez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie owpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkęcertyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumentystanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów i oświadczeńwymienionych w pkt 4.3, 4.4.
4.9. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16-20) lubust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające dowykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwemlub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienieszkody,wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęciekonkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobieganiadalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.Zapisuzdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,orzeczonoprawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tymwyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4.10. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
4.10.1. Wykonawca oraz Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie w terminie 3 dni od dniazamieszczenia na stronie internetowej informacji o złożonych ofertach, przekazuje Zamawiającemuoświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5A i /lub 5B do SIWZ (w przypadkuskładania oferty przez Wykonawców na zasadach określonych przepisem art. 23 ustawy Pzp - składającychofertę wspólnie - wyżej wymienione oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę oddzielnie) -zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5A i /lub 5B do SIWZ.
4.10.2. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniemoświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłóceniakonkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Inne dokumenty:
5.1. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r.ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinnyzostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoznacznym określeniem „Załącznik stanowiący tajemnicęprzedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego plikuarchiwum (ZIP).
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy Pzp zostanązawarte umowy zgodnie ze wzorem umowy – Zał. nr 2A, 2B do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje wprowadzanie zmian w zawartej umowie - informacje zostały zawarte w Zał. nr 2 doSIWZ.
Dz.U./S S161
22/08/2019
395986-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
13 / 15
22/08/2019S161
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
13 / 15
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/09/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 25/09/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Enmedia Sp. z o.o., ul. Hetmańska 26/3, 60-252 Poznań, POLSKA
Ofertę składa się za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAPpod adresem internetowym https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu podadresem internetowym https://miniportal.uzp.gov.pl,
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Aleksandra Adamska, pełnomocnik Zamawiającego, adres mailowy: a.adamska@enmedia.org.pl
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w sposób określony na miniPortalu przez użycie dostępnej na miniPortaluaplikacji do szyfrowania ofert oraz przez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnegopobranego z miniPortalu.
2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Kompletna oferta musi zawierać:
Dz.U./S S161
22/08/2019
395986-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
14 / 15
22/08/2019S161
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
14 / 15
1.1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3A i/lub3B do SIWZ,
1.2. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz „JEDZ” – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 doSIWZ,
1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (art. 22a), w celu wykazania brakupodstaw wykluczenia tego podmiotu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (wg wzorustanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ) oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do udostępnieniazasobów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7A i/lub 7B do SIWZ),
1.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiającypełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo pełnomocnika doreprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
1.5. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonych w oferciedokumentów – pełnomocnictwo.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacjeZamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w postaci elektronicznej.
3. 5.3.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz dokument potwierdzający wniesieniewadium Wykonawca składa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz z ofertą lub przesyła na adresElektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) ePUAP Zamawiającego: /spwschowa/SkrytkaESP przed upływemterminu do składania ofert.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi,zgodniez Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósłlub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjomwpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany napodstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzucasię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Dz.U./S S161
22/08/2019
395986-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
15 / 15
22/08/2019S161
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
15 / 15
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postacielektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisemelektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iżzamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeliprzesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo wterminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargunieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się wterminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniaSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lubprzekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7. i 8. wnosi się w przypadku zamówień, którychwartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - wterminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąćwiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze ofertynajkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
10.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
10.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczegoprzysługuje skarga do sądu.
Pełna informacja dot. odwołań została opisana w Rozdziale 19 SIWZ.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień PublicznychPostępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/08/2019

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Powiat Wschowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-22 11:57:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Przygoda-Królak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-22 13:16:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Przygoda-Królak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-10 09:17:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
92 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony