ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Remont ulic Daszyńskiego i Polnej we WschowieDrukuj informację Zamówienie publiczne: Remont ulic Daszyńskiego i Polnej we Wschowie

Szczegóły informacji

Remont ulic Daszyńskiego i Polnej we Wschowie

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Powiat Wschowski

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 607052-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-10-23 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-10-23 11:30:00

Ogłoszono dnia: 2019-10-08 przez Powiat Wschowski

Treść:

 
 


Ogłoszenie nr 607052-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.
 
Powiat Wschowski: Remont ulic Daszyńskiego i Polnej we Wschowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, krajowy numer identyfikacyjny 97794584700000, ul. Plac Kosynierów  1 C , 67-400  Wschowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 655 404 800, e-mail zamowienia@powiat.wschowa.com.pl, faks 655 401 932.
Adres strony internetowej (URL): www.wschowa.info
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej w postaci papierowej pod rygorem nieważności
Adres:
Powiat Wschowski, Pl. Kosynierow 1c, 67-400 Wschowa (pokój nr 204)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ulic Daszyńskiego i Polnej we Wschowie
Numer referencyjny: OSE.272.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: Remont ulic Daszyńskiego i Polnej we Wschowie 1. Szczegółowy zakres prac został określony w projekcie budowlanym i przedmiarze robót, stanowiących załączniki do SIWZ. 2. Opis przedmiotu zamówienia: A) ulica Polna - długość 890m Planuje się przeprowadzenie robót remontowych w ramach, których nastąpi rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni betonowo-kamienno-asfaltowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Daszyńskiego do skrzyżowania z ulicą Podgórną i wykonanie w tym miejscu nowej nawierzchni z kostki granitowej rzędowej łupanej oraz remont chodników w ramach, którego rozebrane zostaną dotychczasowe nawierzchnie z płytek betonowych oraz kostki betonowej i betonu i wykonane zostaną nowe nawierzchnie z płyt granitowych i kostki granitowej, przeprowadzona zostanie także regulacja ułożenia istniejących krawężników drogowych granitowych. Na odcinku od skrzyżowania z ulica Podgórną do skrzyżowania z ulicą Wierzbową zaplanowano wymianę nawierzchni istniejących chodników z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej prostokątnej o wym. 10x20cm oraz wymianę starych krawężników drogowych betonowych na nowe. W ciągu jezdni na tym odcinku ulicy zaplanowano również remont istniejących progów zwalniających. B) ulica Daszyńskiego – długość 750m Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ks. Andrzeja Kostki do skrzyżowania z ulicą Podgórną zaplanowano przeprowadzenie regulacji ułożenia istniejących krawężników drogowych granitowych oraz przełożenie istniejącej nawierzchni chodników z płyt granitowych i kostki granitowej, a także rozebranie nawierzchni chodników z płytek betonowych i kostki betonowej i ułożenie w tym miejscu nawierzchni chodników z płyt granitowych i kostki granitowej. Na odcinku od skrzyżowania z ulica Podgórną do skrzyżowania typu „rondo” planuje się wymianę starej nawierzchni chodników z płytek betonowych na nową z kostki betonowej prostokątnej o wym. 10x20cm. W ramach robót remontowych chodników na tym odcinku ulicy nastąpi również wymiana zniszczonych krawężników drogowych na nowe betonowe. W ramach inwestycji zaplanowano także odtworzenie nawierzchni jezdni z masy asfaltowej na odcinku od skrzyżowania typu „rondo” do przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Gospody. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania materiałów (systemów) równoważnych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe poprzez wskazanie nazw materiałów i urządzeń – należy przez to rozumieć możliwość zastosowania materiałów „równoważnych”, tzn. o porównywalnych parametrach techniczno – jakościowych. 4. Podane w dokumentacji projektowej, przedmiarach i opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają za zadanie jedynie doprecyzowanie minimalnych oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą przetargową: kart katalogowych wyrobów, aprobat technicznych, certyfikatów i deklaracji zgodności umożliwiających Zamawiającemu dokonanie porównania parametrów technicznych. Wykonawca, który zastosował materiały równoważne musi ponadto określić, jakie to materiały i o jakich parametrach materiały w ich miejsce proponuje. Należy wykazać w formie tabeli różnicę pomiędzy określonymi przez Zamawiającego materiałami a zaproponowanymi materiałami, urządzeniami przez Wykonawcę. Udowodnienie zastosowania równoważnych rozwiązań spełniających właściwe normy jest obowiązkiem Wykonawcy. 6. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem na czas prowadzenia robót. 7. Zadanie należy realizować zgodnie z: - projektem budowlanym; - zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); - zasadami współczesnej wiedzy technicznej i budowlanej przy zachowaniu zasad BHP. II. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Wszystkie materiały użyte przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane PN-EN. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz do okazania, na każde żądanie Zamawiającego - certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. 2. Załączony do SIWZ przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do przygotowania oferty i dokonania wyceny robót. Umowa, która zostanie zawarta na realizację przedmiotowego zamówienia będzie umową wynagradzaną ryczałtowo na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty, której cena będzie wynikała z przedstawionej przez Wykonawcę oferty. 3. Zamawiający zastrzega, że na terenie prowadzonych robót budowlanych mogą znajdować się instalacje przyłączeniowe niezinwentaryzowane, dlatego prace należy wykonywać ze szczególną ostrożnością w celu uniknięcia ewentualnego spowodowania ich uszkodzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, a szkody wyrządzone podczas realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest naprawić niezwłocznie na własny koszt; bieżącego oczyszczania i usunięcia materiałów powstałych w czasie robót budowlanych oraz odtworzenia przyległego terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego. 4. Wymaga się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 5. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania załączonej dokumentacji projektowej tylko i wyłącznie w celu sporządzenia oferty, a w przypadku zawarcia umowy do wykonania zamówienia w sposób zgodny z jej treścią. 6. Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie w celu dokonania własnych ustaleń, co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia pełnego efektu rzeczowego przedsięwzięcia i ujęcia go w cenie ofertowej. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 7. Wykonawca ponosi koszty urządzenia terenu budowy oraz koszty zużycia wody, energii i innych mediów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót objętych niniejsza umową oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji jakości. 8. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót będących przedmiotem zamówienia i podpisania (bez uwag) bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót. 9. Okres rękojmi za wady fizyczne nieruchomości zgodnie z art. 568 k.c. wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót będących przedmiotem zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia osobom trzecim (podwykonawcom) części robót budowlanych objętych zakresem zamówienia. 11. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania tej części zamówienia, której realizację zamierza powierzyć podwykonawcy. 12. Zlecenie przez Wykonawcę prac podwykonawcom może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w ustawie Pzp oraz w Kodeksie Cywilnym. 13. Szczegółowe warunki zawierania umów o podwykonawstwo oraz ich rozliczania zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 14. Na podstawie art. 29 ust. 3a* ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności fizyczne w zakresie realizacji zamówienia: - wykonywanie warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz nawierzchni jezdni i chodników z kostki granitowej i płyt granitowych, - wykonywanie nawierzchni jezdni z masy asfaltowej, - wykonywanie nawierzchni chodników z kostki betonowej. *Przepis art. 29 ust. 3a ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Stosownie do art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 15. Wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wart. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 16. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: 16.1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 14 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 16.2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 14 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów winna zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 17. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: 17.1. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 14 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust.2 lit. i) projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 14 czynności. 17.2. Jeżeli okres trwania naruszenia zasad zatrudnienia jest krótszy niż miesiąc kalendarzowy, wówczas wysokość kary umownej, o której mowa w pkt. 17.1. ustala się proporcjonalnie do ilości dni, w których stwierdzono to naruszenie. 17.3. Kary umownej, o której mowa w pkt. 17.1. i 17.2. nie nalicza się jeżeli Wykonawca wykaże, że naruszenie zasad zatrudnienia nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Za przyczynę nie leżącą po stronie Wykonawcy będzie w szczególności uznane nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia lub wygaśnięcie umowy o pracę z przyczyn wskazanych wart. 63-67 Kodeksu Pracy. W takim przypadku Wykonawca winien zastąpić ww. osobę inną osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. 17.4. W przypadku nie przedstawienia w terminie dowodów zatrudnienia, o których mowa w pkt. 16 ppkt.16.2. Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną o której mowa w § 12 ust. 2 lit. i) projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 17.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 18. W przypadku, gdy zakres robót budowlanych, o którym mowa w pkt.1 niniejszego rozdziału będzie wykonywany przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę, Wykonawca winien w umowie o podwykonawstwo zobowiązać podwykonawcę do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności pod rygorem niezaakceptowania podwykonawcy przez Zamawiającego. 19. Realizacja umowy przez Wykonawcę z udziałem Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z art.29 ust. 3a ustawy Pzp i ponosi on pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z pkt. 14-17. 20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 21. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z uwagi na to, że nie da się rozdzielić robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia ze względów technologicznych oraz podział ich na części byłby nieopłacalny ze względów ekonomicznych. 23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 24. Zamawiający nie przewiduje: a) zawarcia umowy ramowej, b) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, c) zastosowania aukcji elektronicznej. 25. Zamawiający, nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45233120-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca musi udokumentować, że posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł. Informacje dodatkowe W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli: a) dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.). b) Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej 2 (słownie: dwa) zamówienia podobne do przedmiotu niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto każde.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz.1445). 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1, składa aktualny dokument/y zgodne z obowiązującym prawem, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania przetłumaczone na język polski. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. Zamawiający zastrzega możliwość jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania wezwania wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca musi udokumentować, że posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł. 2.W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć: - wykaz osób (stanowiący załącznik nr 5 do oferty), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) - wykaz robót budowlanych (stanowiący załącznik nr 6 do oferty), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej 2 (słownie: dwa) zamówienia podobne z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto każde.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 3 do oferty. 2. Wykonawca (lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego http://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/ informacji z otwarcia ofert, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - załącznik nr 4. 3. Dowód uiszczenia wadium. 4. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty kwotą wadium w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 2. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. Nr 110 ze zm.). 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym we Wschowie nr 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007 w tytule przelewu należy określić, że jest to: wadium, wskazać nr postępowania: „OSE.272.3.2019 – „Remont ulic Daszyńskiego i Polnej we Wschowie” 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w pok. 204 lub dołączyć do oferty. 7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych wart. 46 ust.4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Uwaga - zmiana treści art.46 ust.4a po nowelizacji ustawy Pzp). 8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą (30 dni) licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuci ofertę. 9. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa wart. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa wart. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa wart. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. (Uwaga - zmiana treści art.46 ust.4a po nowelizacji ustawy Pzp). 14. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach: a) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót (w szczególności: silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0o C, a w przypadku technologii betonowych poniżej + 50C), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia stosownym wpisem w dzienniku budowy lub notatką dokonaną przez Inspektora nadzoru; b) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, c) konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d) gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia w szczególności gdy prace przebiegają w odmiennych warunkach niż przewidziano w SIWZ np. skały w podłożu, niezidentyfikowane obiekty i urządzenia, wysypiska odpadów itp.; e) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; f) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), g) przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy, h) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa i) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy usług: j) innych okoliczności przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonanie jakichkolwiek prac określonych w art. 144, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Roboty takie wykonane bez zgody Zamawiającego wyrażonej na zasadach określonych w umowie nie będą dodatkowo wynagradzane. 3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2 i 3 Zamawiający może: a. dokonać w umowie zmiany nazwy stron; b. dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa; c. przedłużyć termin wykonania umowy; d. dokonać zmiany zakresu prac przewidzianych do wykonania; e. dokonać w umowie zmiany dot. podwykonawcy (wprowadzenie podwykonawcy, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy); f. zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia; g. zmienić kwotę netto i brutto wynagrodzenia; 4. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu Stron i wymagają sporządzenia aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-23, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 

 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Powiat Wschowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-08 10:21:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Przygoda-Królak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-08 13:59:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Przygoda-Królak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-08 13:59:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
97 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony