ˆ

Aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa energii elektrycznej dla Wschowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej na lata 2018-2019. Numer referencyjny: OSE.272.04.2017

Szczegóły informacji

Dostawa energii elektrycznej dla Wschowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej na lata 2018-2019. Numer referencyjny: OSE.272.04.2017

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Powiat Wschowski

Finansowanie: Środki własne

Nr TED: 221052-2017-PL

Termin składania ofert / wniosków: 2017-07-21 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-07-21 11:15:00

Ogłoszono dnia: 2017-06-10 przez Dominik Olejniczak

Treść:

10/06/2017    S110    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
 
 
Polska-Wschowa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2017/S 110-221052
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Powiat Wschowski
pl. Kosynierów 1 c
Wschowa
67-400
Polska
Osoba do kontaktów: Dominik Olejniczak
Tel.: +48 655408951
E-mail: kf@powiat.wschowa.pl
Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
I.1)Nazwa i adresy
Powiat Wolsztyński
ul. 5 Stycznia 5
Wolsztyn
64-200
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Orzechowski
Tel.: +48 683845649
E-mail: inwestycje@powiatwolsztyn.pl
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
I.1)Nazwa i adresy
Gmina Jemielno
Jemielno 81
Jemielno
56-209
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Dobrzański
Tel.: +48 783483407
E-mail: ugjemielno.inwestycje@wp.pl
Kod NUTS: PL51
Adresy internetowe:
I.1)Nazwa i adresy
Gmina Skąpe
Skąpe 65
Skąpe
66-213
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Golimento
Tel.: +48 683419212
E-mail: przetargi@skape.pl
Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.skape.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Gmina Kuślin
ul. E. Sczanieckiej 4
Kuślin
64-316
Polska
Osoba do kontaktów: Artur Giersberg
Tel.: +48 614472722
E-mail: artberg@kuslin.pl
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
I.1)Nazwa i adresy
Gmina Siedlec
Zbąszyńska 17
Siedlec
64-212
Polska
Osoba do kontaktów: Lidia Żuchowska
Tel.: +48 683848521
E-mail: infrastruktura@siedlec.pl
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
I.1)Nazwa i adresy
Gmina Trzciel
ul. Poznańska 22
Trzciel
66-320
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Jaszka
Tel.: +48 957431423
E-mail: robert.jaszka@trzciel.pl
Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
I.1)Nazwa i adresy
Gmina Wągrowiec
ul. Cysterska 22
Wągrowiec
62-100
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Kubalewska
Tel.: +48 672680825
E-mail: infrastruktura@wagrowiec.wlkp.pl
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
I.1)Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Drezdenko
ul. I Brygady 21a
Drezdenko
66-530
Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Jaśków
Tel.: +48 957620766
E-mail: dyrektor.pgkim@gmail.com
Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
I.2)Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Enmedia Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 26/3
Poznań
60-252
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Tańska
Tel.: +48 616247458
E-mail: a.tanka@enmedia.org.pl
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Dostawę energii elektrycznej dla Wschowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej na lata 2018-2019.
Numer referencyjny: OSE.272.04.2017
II.1.2)Główny kod CPV
09300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1A i 1B do SIWZ, dla Wschowskiej Grupy Zakupowej. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r. wynosi 16 581 989 kWh.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Dostawę energii elektrycznej dla Wschowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej na lata 2018-2019 – dla oświetlenia ulicznego
Część nr: I
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Kod NUTS: PL43
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Jemielno, Gmina Skąpe, Gmina Kuślin, Gmina Siedlec, Gmina Trzciel, Gmina Wągrowiec.
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Część I zamówienia – przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1A do SIWZ – oświetlenie uliczne o szacunkowym zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. wynosi 4 272 106 kWh.
2.Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1A do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej – Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 220) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013, poz. 1200).
4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
5. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictw określonych w SIWZ (pkt. 1.7.).
6. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w załączniku nr 1A do SIWZ zawarte są częściowo na czas określony, a dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w kolumnie „Okres obowiązywania obecnej umowy sprzedażowej”.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększania dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy do 30 % zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do ppe wymienionych w załączniku nr 1A do SIWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium o wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 0/100). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego:
Numer rachunku bankowego: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007
z dopiskiem: „ENERGIA ELEKTRYCZNA DLA WSCHOWSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ – część I zamówienia.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Dostawę energii elektrycznej dla Wschowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej na lata 2018-2019 – dla pozostałych obiektów
Część nr: II
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Kod NUTS: PL43
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Wschowski, Powiat Wolsztyński, Gmina Jemielno, Gmina Skąpe, Gmina Kuślin, Gmina Siedlec, Gmina Trzciel, Gmina Wągrowiec, Drezdenko.
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Część II zamówienia – przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1B do SIWZ – pozostałe obiekty o szacunkowym zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. wynosi 12 309 883 kWh.
2.Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1B do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej – Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 220) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2013, poz. 1200).
4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
5. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictw określonych w SIWZ (pkt. 1.7.).
6. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w załączniku nr 1B do SIWZ zawarte są częściowo na czas określony, a dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w kolumnie „Okres obowiązywania obecnej umowy sprzedażowej”.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększania dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy do 30 % zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do ppe wymienionych w załączniku nr 1B do SIWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium o wysokości: 72 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 0/100). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego:
Numer rachunku bankowego: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007
z dopiskiem: „ENERGIA ELEKTRYCZNA DLA WSCHOWSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ – część II zamówienia.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997br. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220).
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że ma:
a. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę:
— dla części I zamówienia – 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100)
— dla części II zamówienia – 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych 00/100)
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
b. oraz wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą lub co najmniej:
— dla części I zamówienia – 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100)
— dla części II zamówienia – 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych 00/100)
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, musi wykazać, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej oraz środki finansowe lub zdolność kredytową, których łączna wartość stanowić będzie sumę wartości dla poszczególnych części.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 dostawy energii elektrycznej na rzecz trzech różnych odbiorców, których wartość roczna każdej z nich nie była niższa niż:
— dla części I zamówienia – 1.000 MWh
— dla części II zamówienia – 2.400 MWh
Zamawiający w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (zakończone), lecz także wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego powyżej w warunku w ppkt 3.1.3.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 dostawy energii elektrycznej na rzecz trzech różnych odbiorców, których łączna wartość stanowić będzie sumę wartości dla poszczególnych części.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/07/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/07/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Enmedia Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 26/3
60-252 Poznań.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Aleksandra Tańska, Enmedia Sp. z o.o. – Pełnomocnik Zamawiającego (a.tanska@enmedia.org.pl).
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego (http://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/).
2. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w postanowieniach Umowy w przypadkach i na zasadach określonych w rozdziale 14 SIWZ.
3. W celu wykazania spełnienia w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:
— Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
— Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wydania decyzji właściwego organu.
— Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie w właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wydania decyzji właściwego organu.
— Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
— W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.3. SIWZ, składa odpowiednie dokumenty określone w rozdziale 4.4 SIWZ.
5. W celu wstępnej oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przekłada wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ” – którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2017

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyla informację: Dominik Olejniczak Data wytworzenia informacji: 2017-06-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dominik Olejniczak Data wprowadzenia do BIP 2017-06-12 09:47:52
Wprowadził informację do BIP: Dominik Olejniczak Data udostępnienia informacji: 2017-06-12 10:28:13
Osoba, która zmieniła informację: Dominik Olejniczak Data ostatniej zmiany: 2017-09-13 12:48:33
Artykuł był wyświetlony: 658 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu