ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Statut

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Akapit nr 2 - brak tytułu

Uchwała Nr XLV/305/2006 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 czerwca 2006r.
w sprawie nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w Żarach
 
Na podstawie art. 238 ust. 3, w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
uchwala się co następuje:
 
§ 1
Nadaje się Statut Starostwu Powiatowemu w Żarach
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2
1.Starostwo Powiatowe w Żarach zwane dalej Starostwem  jest jednostką organizacyjną i budżetową  powiatu żarskiego.
2.Starostwo jest jednostką pomocniczą Zarządu Powiatu, wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej, nie posiada osobowości prawnej.
§ 3
1. Siedzibą Starostwa  jest miasto Żary.
2. Tworzy się ośrodek zamiejscowy Starostwa w Lubsku
§ 4
1. Starostwo zapewnia wykonywanie przez organy powiatu i starostę zadań wynikających z:
 1. ustawowo przypisanych zadań własnych i zleconych powiatowi,
 2. z zadań Starosty jako zwierzchnika  powiatowej administracji zespolonej ,
 3. z zadań organów powiatu wynikających z  nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi powiatu i powiatowymi osobami prawnymi,
 4. z zadań Starosty ( zarządu powiatu)  w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości tych organów, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią,
 5. z zadań Starosty jako reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.
 6. z zadań powierzonych
 7. z zadań wynikających z przynależności powiatu do stowarzyszeń, zrzeszeń i porozumień partnerskich.
2.  Starostwo zapewnia obsługę administracyjno – prawną :
  Komisjom stałym i doraźnym Rady Powiatu
  Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
  Radzie Sportu,
  Powiatowej Radzie Zatrudnienie
 
§ 5
1.Starosta jest kierownikiem jednostki oraz pracodawcą pracowników Starostwa. Zarządza
    placówką i składa w zakresie jej bieżącej działalności oświadczenia woli.
2. Starostę zastępuje Wicestarosta.
§ 6
1. Starostwo posługuje się pieczęcią nagłówkową w kolorze czerwonym o następującej treści;  STAROSTWO POWIATOWE  w  ŻARACH    Aleja Jana Pawła II 5  68-200  Żary tel. 068/479 06 00, fax. 068/479 06 01.
2. Starostwo posługuje się Regonem- 970777803 i NIP-em-9281742518
ROZDZIAŁ II
MAJĄTEK I FINANSE
§ 7
Jednostka organizacyjna użytkuje nieruchomości zabudowane będące własnością Powiatu Żarskiego o łącznej powierzchni 0,3396 ha, w tym:
 1. położone w obrębie 2 miasta Żary przy Alei Jana Pawła II nr 5 oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków działką nr 329/2 o pow.0,1331 ha, oraz działką nr  329/3 o pow.0,0563ha
 2. położoną w obrębie 1 miasta Lubska przy ul. Pokoju nr 1c oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków działka nr 160/9 o pow.0,1502 ha wykorzystywane na siedzibę Starostwa Powiatowego w Żarach i jego ośrodka zamiejscowego w Lubsku.
§ 8
Starostwo  nie posiada wydzielonego rachunku dochodów  własnych
§ 9
 1. Działalność Starostwa jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu powiatu, w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową.
 2. Podstawą gospodarki finansowej jest coroczny plan finansowy sporządzany przez Starostę i akceptowany przez Radę Powiatu w ramach budżetu powiatu.
 3. Obsługę finansowo-księgową Starostwa prowadzi Wydział Finansowo-Budżetowy Starostwa na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości
ROZDZIAŁ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
 
§ 10
 1. W ramach struktury organizacyjnej  Starostwa funkcjonują wydziały, referaty, biura i stanowiska samodzielne. 
 2.  Starostwo Powiatowe w Żarach nie tworzy gospodarstwa pomocniczego.
§ 11
 1. W ramach Starostwa funkcjonują następujące wydziały:
1) Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
2) Komunikacji i Transportu,
3) Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
4) Ochrony Zdrowia,
5) Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
6) Edukacji i Promocji,
7) Finansowo-Budżetowy.
      2. W strukturze Starostwa funkcjonują referaty i biura na prawach referatów:
            1) Biuro Kontroli i Audytu,
            2) Biuro Zamówień Publicznych, Inwestycji i Integracji Europejskiej
            3) Biuro Rady Powiatu
            4) Referat Gospodarki Mieniem Powiatu
            5) Referat ds. Ewidencji Gruntów.
 1. W Starostwie funkcjonują:
1) Rzecznik Prasowy
2) Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
            3) Pełnomocnik ds. Informatyzacji.
§ 12
Szczegółową organizację wewnętrzną ,zasady i tryb pracy Starostwa oraz jego ośrodka zamiejscowego, w tym także szczegółowe zakresy działania wydziałów, referatów, biur, samodzielnych stanowisk, określa regulamin Starostwa uchwalony przez Radę Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu, na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.
 
ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
Zmian w statucie dokonuje Rada Powiatu  w trybie właściwym do jego uchwalenia.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żarskiego
§ 15
Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
 
Przewodnicząca Rady Powiatu /-/ Irena Marciniak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zasilenie Danymi
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zasilenie Danymi
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-19 13:42:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-19 13:42:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-10 14:13:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1652 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »