ˆ

Statut

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-19 13:42:08

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Akapit nr 2 - brak tytułu

Uchwała Nr XLVIII/262/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 czerwca 2010r.

STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻARACH

Na podstawie art. 12 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Nadaje się Statut Starostwu Powiatowemu w Żarach.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 2

1. Starostwo Powiatowe w Żarach zwane dalej Starostwem jest jednostką organizacyjną i budżetową powiatu żarskiego.
2. Starostwo jest jednostką pomocniczą Zarządu Powiatu, wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej, nie posiada osobowości prawnej.

§ 3

1. Siedzibą Starostwa jest miasto Żary.
2. W Lubsku funkcjonuje Ośrodek Zamiejscowy Starostwa.

§ 4

1. Starostwo zapewnia wykonywanie przez organy powiatu i starostę zadań wynikających z:
1) ustawowo przypisanych zadań własnych i zleconych powiatowi,
2) zadań Starosty, jako zwierzchnika powiatowej administracji zespolonej,
3) zadań organów powiatu wynikających z nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi powiatu i powiatowymi osobami prawnymi,
4) zadań Starosty (Zarządu Powiatu) w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości tych organów, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią,
5) zadań Starosty, jako reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.
6) zadań powierzonych
7) zadań wynikających z przynależności powiatu do stowarzyszeń, zrzeszeń
i porozumień partnerskich.

2. Starostwo zapewnia obsługę administracyjno–prawną:
1) Komisjom stałym i doraźnym Rady Powiatu
2) Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
3) Powiatowej Radzie Sportu,
4) Powiatowej Radzie Zatrudnienia
5) Powiatowej Radzie Pożytku Publicznego
  
§ 5

1. Starosta jest kierownikiem jednostki oraz pracodawcą pracowników Starostwa. Zarządza placówką i składa oświadczenia woli w zakresie jej bieżącej działalności.
2. Starostę zastępuje Wicestarosta.

§ 6

1. Starostwo posługuje się pieczęcią nagłówkową w kolorze czerwonym o następującej treści;
STAROSTWO POWIATOWE w ŻARACH Aleja Jana Pawła II 5 68-200 Żary
tel. 68/479 06 00, fax. 68/479 06 01.
2. Starostwo posługuje się numerem REGON-u - 970777803 i Numerem Identyfikacji Podatkowej - 9281742518.

ROZDZIAŁ II
MAJĄTEK I FINANSE


§ 7

Jednostka organizacyjna użytkuje nieruchomości zabudowane będące własnością Powiatu Żarskiego, w tym:
1. przy Alei Jana Pawła II nr  5,
2. przy ul Zwycięzców 3 w Żarach,
3. przy ul. Pokoju nr 1c w Lubsku.

§ 8

Starostwo nie posiada wydzielonego rachunku dochodów własnych.

§ 9

1. Działalność Starostwa jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu powiatu w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest coroczny plan finansowy sporządzany przez Starostę i akceptowany przez Radę Powiatu w ramach budżetu powiatu.
3. Obsługę finansowo-księgową Starostwa prowadzi Wydział Finansowo-Budżetowy Starostwa na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.

ROZDZIAŁ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA


§ 10

1. W ramach struktury organizacyjnej Starostwa funkcjonują wydziały, referaty, biura i stanowiska samodzielne.
2. Starostwo Powiatowe w Żarach może utworzyć gospodarstwa pomocnicze, lecz nie mogą one funkcjonować po 31 grudnia 2010 r.

§ 11
1. W ramach Starostwa funkcjonują następujące wydziały:
1) Komunikacji i Dróg Powiatowych,
2) Budownictwa i Ochrony Środowiska,
3) Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
4) Spraw Społecznych,
5) Finansowo-Budżetowy.

2. W strukturze Starostwa funkcjonują samodzielne referaty i biura na prawach referatów:
1) Referat Organizacyjny,
3) Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych, i Środków Europejskich

3. W Starostwie funkcjonują:
1) Audytor wewnętrzny
2) Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
3) Stanowiska ds. informatyki
4) Samodzielne stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego
5) Samodzielne stanowiska ds. obsługi Rady Powiatu
6) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
7) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
8) Administrator Bezpieczeństwa Informacji

§ 12

Szczegółową organizację wewnętrzną, zasady i tryb pracy Starostwa oraz jego ośrodków zamiejscowych, w tym także szczegółowe zakresy działania wydziałów, referatów, biur, samodzielnych stanowisk, określa regulamin Starostwa uchwalony przez Radę Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu, na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 13

Zmian w statucie dokonuje Rada Powiatu w trybie właściwym do jego uchwalenia.

§ 14

Traci moc uchwała Nr XLV/305/2006 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w Żarach.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żarskiego

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2010 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zasilenie Danymi Data wytworzenia informacji: 2012-04-19 13:42:08
Osoba, która odpowiada za treść: Zasilenie Danymi Data wprowadzenia do BIP 2012-04-19 13:42:08
Wprowadził informację do BIP: Zasilenie Danymi Data udostępnienia informacji: 2012-04-19 13:42:15
Osoba, która zmieniła informację: Zasilenie Danymi Data ostatniej zmiany: 2012-04-19 13:42:15
Artykuł był wyświetlony: 905 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu