ˆ

Praca do dnia 23.08.2017

Drukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO OGŁASZA KONKURS na kandydata na stanowisko DYREKTORA: Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Górnośląska 2, 68-200 Żary; Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Zielonogórska 23, 68-200 Żary; Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ul. Podwale 16, 68-200 Żary; Zespołu Szkół Specjalnych, ul. Spokojna 2, 68-200 Żary; Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Żarskiego, ul. Wrocławska 5, 68-200 Żary.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-04-28 11:47:27 Informacja ogłoszona dnia 2017-04-28 11:57:41 przez Paula Przybyłek

Załącznik nr 1 do uchwały nr 560/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku

ZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO OGŁASZA KONKURS na kandydata na stanowisko DYREKTORA:
  • Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Górnośląska 2, 68-200 Żary;
  • Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Zielonogórska 23, 68-200 Żary;
  • Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ul. Podwale 16, 68-200 Żary;
  • Zespołu Szkół Specjalnych, ul. Spokojna 2, 68-200 Żary
  • Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Żarskiego, ul. Wrocławska 5, 68-200 Żary 
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:    
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:
        a) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu oraz placówce oświatowej, w której wymagania wobec nauczycieli są najwyższe;
        b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;  
2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;   
3) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, albo w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;   
4) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;  
5) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;  
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;   
7) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;  
8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168).
 
2. Do konkursu może przystąpić także osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia następujące wymagania:
  
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) ukończyła studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;  
6) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1 lit „b”, ust. 1 pkt 4, ust. 1 pkt 6, ust. 1 pkt 8;
 
3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły, placówki;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
       a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
       b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
       c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
4) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
5) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;  
6) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
7) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwa skarbowe;
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.168); 
12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1721 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379. i 1198, ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2016 r., poz.922 ze zm.)  w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora podać nazwę i miejscowość wybranego  zespołu szkół" w terminie do dnia 19.05.2017 r., na adres: Starostwo Powiatowe, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary. W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Żarach.
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego. Przewodniczący Komisji Konkursowej ustali termin i miejsce posiedzenia Komisji, o czym powiadomi na piśmie członków Komisji oraz kandydatów, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Żarskiego /-/ Janusz Dudojć

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2017-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-04-28 11:47:27
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-04-28 11:57:41
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-04-28 11:57:41
Artykuł był wyświetlony: 2105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu