ˆ

Praca do dnia 23.08.2017

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza nabór w ramach konkursu na stanowisko DYREKTORA POWIATOWEGO DOMU DZIECKA w Lubsku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-25 12:51:02

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 573/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 23 maja 2017 r.

Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza nabór w ramach konkursu na stanowisko DYREKTORA POWIATOWEGO DOMU DZIECKA w Lubsku 
 
1. Nazwa i adres: Powiatowy Dom Dziecka, ul. Dąbrowskiego 6, 68-300 Lubsko
2. Określenie stanowiska urzędniczego: Dyrektor Domu Dziecka w Lubsku
3. Wymiar czasu pracy: pełny etat
4. Wymagania niezbędne dla osoby ubiegającej się o stanowisko:
 
1) Posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny:  
a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą, albo  
b) na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;
2) Posiada, co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach zajmujących się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną;
3) Nie jest i nie była pozbawiana władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
4) Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
5)   Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) Jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo – wychowawczą, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji;
7) posiada obywatelstwo polskie;
8) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
9) Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
5.  Wymagania dodatkowe:
 
1) Znajomość przepisów: 
a) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.),
b) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.),
c) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.),
d) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.),
e) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),
f)  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j.Dz. U. z 2016 poz. 1666 ze zm.),
g) Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),
h) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),
i) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
2) Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym;
3) Samodzielność w podejmowaniu decyzji;
4) Umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych;
5) Komunikatywność;
6) Uzyskanie pozytywnej oceny przedstawionej koncepcji funkcjonowania Powiatowego Domu Dziecka,
7) czynne prawo jazdy kat. B 
 
6.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
1) Organizowanie i nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku w sposób zapewniający właściwy zakres usług w oparciu o indywidualne potrzeby wychowanków, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami;
2) Opracowywanie strategii działania oraz analiz i sprawozdań z zakresu działania Powiatowego Domu Dziecka;
3) Reprezentowanie Powiatowego Domu Dziecka na zewnątrz;
4) Wykonywanie czynność z zakresu prawa pracy w stosunku do podległych pracowników;
5) Gospodarowanie budżetem podległej jednostki i nadzór nad jego majątkiem;
6) Realizacja innych zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku. 
 
7. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
 
1) Określenie stanowiska: Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka Lubsku;
2) Miejscem pracy jest Powiatowy Dom Dziecka Lubsku przy ul. Dąbrowskiego 6,
3) Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin;
4) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był  niższy niż 6%. 
 
8.  Wymagane dokumenty:
 
1) List motywacyjny;
2) Życiorys (Curriculum Vitae) zawierające dane do kontaktu (numer telefonu i/lub adres e-mail);
3) Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku trwania stosunku pracy) w instytucjach zajmujących się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną;
4) Kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie;
5) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.
6) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).”
7) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
8) Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiany władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona;
9) Oświadczenie, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
10) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
11) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
12) Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.);
13) Aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej;
14) Koncepcję funkcjonowania Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku, która powinna zawierać:
a)  Misje i główne cele placówki;
b) Organizację i kierowanie placówką;
c) Politykę kadrową;
d) Założenia gospodarowania środkami finansowymi placówki na okres, co najmniej 2 lat, uwzględniające możliwości pozyskania środków zewnętrznych z UE i z innych źródeł 
 
9. Etapy konkursu:
 
1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana niniejszym zarządzeniem w procedurze dwuetapowej:
Kwalifikacja formalna - I etap - sprawdzenie kompletności ofert kandydatów pod względem formalnym (kompletność załączonych dokumentów) i pod względem spełnienia wymogów zawartych w ogłoszeniu;
Rozmowa kwalifikacyjna - II etap – do drugiego etapu zostaną telefonicznie zaproszeni wybrani kandydaci celem przedstawienia koncepcji funkcjonowania Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku oraz przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 09.06.2017 r. listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Żarach Al. Jana Pawła II 5,68-200 Żary lub osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Żarach Al. Jana Pawła II 5,, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka Lubsku ”.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Żarach po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ww.powiatzary.pl oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Żarskiego /-/ Janusz Dudojć

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2017-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-05-25 12:51:02
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-05-25 12:52:39
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-05-25 12:54:13
Artykuł był wyświetlony: 2860 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO OGŁASZA KONKURS na kandydata na stanowisko DYREKTORA: Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Górnośląska 2, 68-200 Żary; Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Zielonogórska 23, 68-200 Żary; Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ul. Podwale 16, 68-200 Żary; Zespołu Szkół Specjalnych, ul. Spokojna 2, 68-200 Żary; Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Żarskiego, ul. Wrocławska 5, 68-200 Żary.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-28 11:47:27

Załącznik nr 1 do uchwały nr 560/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku

ZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO OGŁASZA KONKURS na kandydata na stanowisko DYREKTORA:
 • Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Górnośląska 2, 68-200 Żary;
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Zielonogórska 23, 68-200 Żary;
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ul. Podwale 16, 68-200 Żary;
 • Zespołu Szkół Specjalnych, ul. Spokojna 2, 68-200 Żary
 • Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Żarskiego, ul. Wrocławska 5, 68-200 Żary 
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:    
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:
        a) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu oraz placówce oświatowej, w której wymagania wobec nauczycieli są najwyższe;
        b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;  
2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;   
3) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, albo w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;   
4) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;  
5) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;  
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;   
7) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;  
8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168).
 
2. Do konkursu może przystąpić także osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia następujące wymagania:
  
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) ukończyła studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;  
6) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1 lit „b”, ust. 1 pkt 4, ust. 1 pkt 6, ust. 1 pkt 8;
 
3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły, placówki;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
       a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
       b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
       c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
4) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
5) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;  
6) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
7) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwa skarbowe;
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.168); 
12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1721 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379. i 1198, ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2016 r., poz.922 ze zm.)  w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora podać nazwę i miejscowość wybranego  zespołu szkół" w terminie do dnia 19.05.2017 r., na adres: Starostwo Powiatowe, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary. W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Żarach.
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego. Przewodniczący Komisji Konkursowej ustali termin i miejsce posiedzenia Komisji, o czym powiadomi na piśmie członków Komisji oraz kandydatów, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Żarskiego /-/ Janusz Dudojć

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wytworzenia informacji: 2017-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żarskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-04-28 11:47:27
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-04-28 11:57:41
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-04-28 11:57:41
Artykuł był wyświetlony: 2830 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NR 3/2017 NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-13 13:56:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Żarski informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru nr 3/2017 na stanowisko księgowy/a w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Starostwie Powiatowym w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5, wybrana została Pani Joanna Ciepła zamieszkała w Przewozie.
 
Uzasadnienie wyboru:
Spośród 2 kandydatów spełniających wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze, Pani Joanna Ciepła uzyskała najwyższą ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydatka posiada wymagane wykształcenie wyższe, ponadto wykazała się dobrą znajomością przepisów prawnych dotyczących samorządu powiatowego i doświadczeniem zawodowym pozwalającym na wykonywanie zadań na stanowisku księgowej.
 
Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na ww. stanowisko znajduje się w pokoju
nr 101, I piętro (kadry) Starostwa Powiatowego w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5.
 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 13.03.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Lucyna Czahajda Data wytworzenia informacji: 2017-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-03-13 13:56:51
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-08-02 07:50:44
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-08-02 07:50:44
Artykuł był wyświetlony: 1875 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYBRANEJ PROCEDURZE SELEKCJI KOŃCOWEJ KANDYDATÓW NA STANOWISKO KSIĘGOWY/A W WYDZIALE FINANSOWO-BUDŻETOWYM STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻARACH, NABÓR NR 3/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-01 09:58:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję, że wobec kandydatów spełniających wymagania formalne w dalszej części naboru, zastosowana zostanie procedura selekcji polegająca na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu:
- ustawy o samorządzie powiatowym,
- ustawy o pracownikach samorządowych.
 
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 06.03.2017 r. o godz. 1400 w sali 106 Starostwa Powiatowego w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5.
 
Komisja Rekrutacyjna w składzie:
  
1. Agnieszka Domaradzka – Przewodnicząca Komisji
2. Eliza Siemianowska – Członek Komisji
3. Anna Balcewicz – Członek Komisji
4. Lucyna Czahajda – Członek Komisji
 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia  01.03.2017 r

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Lucyna Czahajda Data wytworzenia informacji: 2017-03-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-03-01 09:58:31
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-03-01 09:58:43
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-03-01 09:58:43
Artykuł był wyświetlony: 3461 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NR 2/2017 NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-28 08:24:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Żarski informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru nr 2/2017 na stanowisko referenta ds. korespondencji w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5, wybrana została Pani Monika Janicka zamieszkała w Żarach.  
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Spośród 7 kandydatów spełniających wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze, Pani Monika Janicka uzyskała najwyższą ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydatka posiada wymagane wykształcenie, ponadto wykazała się bardzo dobrą znajomością ustaw i doświadczeniem zawodowym pozwalającym na wykonywanie zadań na stanowisku referenta ds. korespondencji.
 
 Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na ww. stanowisko znajduje się w pokoju nr 101, I piętro (kadry) Starostwa Powiatowego w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 27.02.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Lucyna Czahajda Data wytworzenia informacji: 2017-02-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-02-28 08:24:53
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-02-28 08:25:45
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-02-28 08:25:45
Artykuł był wyświetlony: 3530 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NR 1/2017 NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-22 11:29:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Żarski informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru nr 1/2017 na stanowisko
podinspektora ds. ewidencji kierowców w Referacie ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy
w Starostwie Powiatowym w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5, wybrana została Pani Karolina Nowogórska zamieszkała w Żarach.
 
Uzasadnienie wyboru:
Spośród 8 kandydatów spełniających wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze, Pani Karolina Nowogórska uzyskała najwyższą ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydatka posiada wykształcenie wyższe, ponadto wykazała się bardzo dobrą znajomością ustaw i doświadczeniem pozwalającym na wykonywanie zadań na stanowisku podinspektora
ds. ewidencji kierowców.
 
Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na ww. stanowisko znajduje się w pokoju
nr 101, I piętro (kadry) Starostwa Powiatowego w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5.
 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 22.02.2017 r.
 
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Lucyna Czahajda Data wytworzenia informacji: 2017-02-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-02-22 11:29:42
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-02-22 11:42:28
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-02-22 11:42:28
Artykuł był wyświetlony: 3729 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYBRANEJ PROCEDURZE SELEKCJI KOŃCOWEJ KANDYDATÓW NA STANOWISKO REFERENTA ds. KORESPONDENCJI w WYDZIALE ORGANIZACYJNYM I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻARACH, NABÓR NR 2/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-20 15:38:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję, że wobec kandydatów spełniających wymagania formalne w dalszej części naboru, zastosowana zostanie procedura selekcji polegająca na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu:
- ustawy o samorządzie powiatowym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- ustawy o ochronie danych osobowych,
- ustawy o dostępie do informacji publicznej
- rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 24.02.2017 r. o godz. 800 w sali 106 Starostwa Powiatowego w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5.
 
Komisja Rekrutacyjna w składzie:  
1. Agnieszka Domaradzka – Przewodnicząca Komisji
2. Agnieszka Oskierko-Liczner – Członek Komisji
3. Leszek Jabłoński – Członek Komisji
4. Lucyna Czahajda – Członek Komisji
 
 
 
Żary, dnia  20.02.2017 r. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Lucyna Czahajda Data wytworzenia informacji: 2017-02-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-02-20 15:38:22
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-02-20 15:39:00
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-02-20 15:39:00
Artykuł był wyświetlony: 3715 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYBRANEJ PROCEDURZE SELEKCJI KOŃCOWEJ KANDYDATÓW NA STANOWISKO PODINSPEKTORA ds. EWIDENCJI KIEROWCÓW w REFERACIE ds. REJESTRACJI POJAZDÓW I PRAW JAZDY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻARACH, NABÓR NR 1/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-13 12:43:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję, że wobec kandydatów spełniających wymagania formalne w dalszej części naboru, zastosowana zostanie procedura selekcji polegająca na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu:
- ustawy o kierujących pojazdami,
- ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
- rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
- ustawy o samorządzie powiatowym,
- ustawy o pracownikach samorządowych.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 21.02.2017 r. o godz. 900 w sali 106 Starostwa Powiatowego w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5.
 
Komisja Rekrutacyjna w składzie:
1. Agnieszka Domaradzka – Przewodnicząca Komisji
2. Joanna Rączkowska-Manaj – Członek Komisji
3. Izabela Syroka – Członek Komisji
4. Lucyna Czahajda – Członek Komisji
 
Żary, dnia  13.02.2017 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Lucyna Czahajda Data wytworzenia informacji: 2017-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-02-13 12:43:55
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-02-13 12:44:34
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-02-13 12:44:34
Artykuł był wyświetlony: 3982 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

STAROSTA ŻARSKI ogłasza nabór Nr 3/2017 na stanowisko urzędnicze księgowa/y w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Starostwie Powiatowym w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-10 13:37:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. nieposzlakowana opinia,
5. wykształcenie wyższe,
6. staż pracy 2 lata.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1. wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności finanse i rachunkowość,
2. doświadczenie w pracy w służbach finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych,
3. znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, gospodarki mieniem,
4. bardzo dobra obsługa komputera oraz znajomość programów finansowo-księgowych,
5. rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. prowadzenie dokumentacji księgowej dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych starostwa: dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych, ewidencja za pomocą programów finansowo-księgowych, uzgadnianie obrotów  i sald kont analitycznych z syntetyką, uzgadnianie zaangażowania wydatków budżetowych starostwa, przypis kosztów,
2. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, terminowe sporządzanie sprawozdań ze środków trwałych,
3. dekretowanie dokumentów związanych z zakupem, przyjęciem, likwidacją środków trwałych i wyposażenia (OT,PT,LT),
4. systematyczne monitorowanie zmian w przepisach prawa dotyczących realizacji powierzonych zadań,
5. opisywanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, weryfikacja i zatwierdzanie w programie „Zaangażowanie”,
6. wystawianie not księgowych dokumentujących operacje wewnętrzne,
7. sporządzanie i uzgadnianie sprawozdań w zakresach i terminach przewidzianych w przepisach.
 
4. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys – curriculum vitae,
3. kwestionariusz osobowy*,
4. kserokopie dyplomów lub świadectw ukończenia szkoły potwierdzających wykształcenie, kserokopie posiadanych uprawnień lub kwalifikacji,
5. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie o zatrudnieniu,
6. oświadczenia:
a) o zapoznaniu się z regulaminem naboru**,
b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
c) o braku prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) o braku przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku,
7. informacja o kontaktowym numerze telefonicznym,
8. dokument potwierdzający niepełnosprawność jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. 2016 r. poz 902).
 
5. Kandydat może dodatkowo przedłożyć kserokopie:
1. zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
2. referencji,
3. innych dokumentów potwierdzających przydatność do pracy na danym stanowisku.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary (Biuro Podawcze) lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa), w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 3/2017 na stanowisko: księgowa/y w Wydziale Finansowo-Budżetowym”. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Żarach po upływie terminu do ich składania nie będą rozpatrywane.
 
6. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 24 lutego 2017 r. o godz. 1400.
7. Dodatkowe informacje:
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 902).
Stanowisko pracy usytuowane na 3 piętrze budynku. Budynek wyposażony jest w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy z oprogramowaniem; większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej.

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.
 
Uwagi:
O miejscu, czasie i procedurze selekcji, kandydatów powiadamia się indywidualnie drogą telefoniczną i zamieszcza w BIP. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiatzarski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary.
 
* Kwestionariusz osobowy pobrać można osobiście w pokoju 101 Starostwa Powiatowego
w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary lub ze strony internetowej: bip.powiatzarski.pl,
** Regulamin naboru można pobrać ze strony internetowej: bip.powiatzarski.pl.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 10.02.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Lucyna Czahajda Data wytworzenia informacji: 2017-02-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-02-10 13:37:32
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-02-10 13:47:01
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-02-13 12:45:07
Artykuł był wyświetlony: 4082 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

STAROSTA ŻARSKI ogłasza nabór Nr 2/2017 na stanowisko urzędnicze referenta ds. korespondencji w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-03 13:57:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie średnie,
 6. staż pracy – 2 lata.
2. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie średnie informatyczne,
 2. doświadczenie w pracy w administracji samorządowej na podobnym stanowisku,
 3. znajomość przepisów ustawy: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 4. bardzo dobra obsługa komputera,
 5. odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie biura podawczego,
 2. przyjmowanie korespondencji wpływającej do starostwa i znakowanie pieczęcią wpływu,
 3. rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne,
 4. wysyłanie korespondencji i przesyłek,
 5. planowanie i wdrażanie e-usług,
 6. prowadzenie ewidencji sprzętu biurowego,
 7. prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego, zasobów informatycznych, oprogramowania, licencji, dokumentacji programowej.
4. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy*,
 4. kserokopie dyplomów lub świadectw ukończenia szkoły potwierdzających wykształcenie, kserokopie posiadanych uprawnień lub kwalifikacji,
 5. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie o zatrudnieniu,
 6. oświadczenia:
  a) o zapoznaniu się z regulaminem naboru**,
  b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  c) o braku prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  d) o braku przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku
 7.  informacja o kontaktowym numerze telefonicznym,
 8.  dokument potwierdzający niepełnosprawność jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz 902)
 
5. Kandydat może dodatkowo przedłożyć kserokopie:
 1. zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 2. referencji,
 3. innych dokumentów potwierdzających przydatność do pracy na danym stanowisku.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary (Biuro Podawcze) lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa), w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 2/2017 na stanowisko referenta ds.korespondencji w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego”. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Żarach po upływie terminu do ich składania nie będą rozpatrywane.
 
6.Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 15 luty 2017 r. o godz. 1500.
 
7.Dodatkowe informacje:
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa w trybie ustawy z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 902). Stanowisko pracy usytuowane na parterze (w budynku brak windy); stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy z oprogramowaniem; większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej.

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.
 
Uwagi:
O miejscu, czasie i procedurze selekcji, kandydatów powiadamia się indywidualnie drogą telefoniczną. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiatzarski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary.
* Kwestionariusz osobowy pobrać można osobiście w pokoju 101 Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary lub ze strony internetowej: bip.powiatzarski.pl,
** Regulamin naboru można pobrać ze strony internetowej: bip.powiatzarski.pl.
 

Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 03.02.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2017-02-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-02-03 13:57:05
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-02-03 14:00:13
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-02-13 12:45:19
Artykuł był wyświetlony: 4322 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu