ˆ

Przetargi

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa energii elektrycznej do obiektów w m. Olszyna stanowiących mienie Powiatu Żarskiego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-13 12:00:01 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-13 12:03:34 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 632040-N-2017 z dnia 2017-12-13 r. 
 
WIGN.272.32.2017
 
Powiat Żarski: Dostawa energii elektrycznej do obiektów w m. Olszyna stanowiących mienie Powiatu Żarskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, e-mail  , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): 
Adres profilu nabywcy: www.powiatzary.pl 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.powiatzary.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście 
Adres: 
68-200 Żary ul.Aleja Jan Pawła II 5,biuro podawcze, pokój nr 208
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej do obiektów w m. Olszyna stanowiących mienie Powiatu Żarskiego 
Numer referencyjny: WIGN.272.32.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla obiektów w miejscowości Olszyna stanowiących mienie Powiatu Żarskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1059) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Zakres zamówienia obejmuje: a/ Dostawę energii elektrycznej do 4 punktów poboru energii elektrycznej wyszczególnionych w załączniku nr 8 do SIWZ zarządzanych przez 1 jednostkę wyszczególnioną w załączniku nr 8 do SIWZ. b/ W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta 1 umowa obejmujących dostawę energii elektrycznej do 4 Punktów Poboru Energii Elektrycznej wyszczególnionych w załączniku nr 8 do SIWZ. Nabywcą i płatnikiem faktur będzie Powiat Żarski (NIP: 928-17-42-518). c/ Przedmiot zamówienia nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Odbiorcę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnej. d/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ. e/ Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD działającym na terenie miejscowości Olszyna – załącznik nr 7 do SIWZ. f/ Wyłoniony Wykonawca przygotuje, wypełni i wyśle poprzez właściwą platformę wymiany informacji (należącą do lokalnego OSD) zgłoszenia sprzedaży energii elektrycznej na wszystkie PunktyPoboru Energii Elektrycznej (załącznik nr 8 do SIWZ – załącznik nr 1 do umowy) do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Enea Operator Sp. z o.o.) - celem uzyskania pozytywnej ich Weryfikacji na dzień 01.02.2018 r. W tym celu Wykonawca przygotuje również stosowne pełnomocnictwo/ pełnomocnictwa (w ciągu 2 dni od zawiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawcy), które przedłoży Zamawiającemu do podpisu. g/ Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ zawarł istotne postanowienia umowy, których treść Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć w umowie z Zamawiającym. 
II.5) Główny kod CPV: 93000000-2 
Dodatkowe kody CPV: 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31 
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną (sprzedaży energii elektrycznej) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz.220 z późn. zm.) 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykonawca posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną( sprzedaży energii elektrycznej) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.2.1a) SIWZ 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty: a) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 b) Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 16 SIWZ, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy lub pełnomocnik reprezentujący Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. c)Oświadczenie o posiadaniu generalnej umowy Dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD działającym na terenie Olszyny
wg. Załącznika nr 7 do SIWZ. d) Dokładnie wypełniony formularz cenowy( w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ) wg załącznika nr 5 do SIWZ
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
10.1. Zamawiajacy żada wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 10.2. Wadium może być wnoszone w : - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Zamawiającego nr. 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium ( jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego nastapi przed upływem terminu składania ofert). 10.4.Zamawiający zwróci wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 10.5.Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy. 10.6.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10.7.Nie wniesienie wadium stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
termin zapłaty
40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy: a) w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług(VAT). 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-12-21, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 13.12.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500077215-N-2017 z dnia 18-12-2017 r.
 
WIGN.272.32.2017
 
Żary: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 632040-N-2017 
Data: 13.12.2017 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Żarski, Krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5, 68200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, e-mail , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (url): 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2017-12-21, godzina :10:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2017-12-22, godzina :10:00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy: a) w związku ze zmianą podatku od towarów i usług (VAT) 
W ogłoszeniu powinno być: ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy: a) w związku ze zmianą podatku od towarów i usług (VAT) b)w związku ze zmianą stawki podatku akcyzowego 
 
II.2) Tekst, który należy dodać 
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: II. 
Punkt: 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Formularz ofertowy zgodnie z modyfikacją w dniu 18.12.2017, będący załącznikiem do niniejszej zmiany 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 18.12.2017 r.
 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dotyczy: Dostawa energii elektrycznej do obiektów w m. Olszyna stanowiących mienie Powiatu Żarskiego
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ), Zamawiający zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu   nieograniczonego na ww. dostawy.
 
Zakres  zmian jest następujący:
1. W rozdziale 13 SIWZ / MIEJSCE oraz termin składania i otwarcia ofert/
zmienia się zapis:
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
13.1. Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
b) termin składania ofert: do dnia 21.12.2017 roku , do godz. 10.00
 
13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a)miejsce otwarcia ofert: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
b) termin otwarcia ofert: w dniu 21.12.2017r.  o godz. 10.15
 
na zapis:
 
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
​13.1. Miejsce i termin składania ofert:
c. miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
d. termin składania ofert: do dnia 22.12.2017 roku , do godz. 10.00
13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
c. miejsce otwarcia ofert: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
d. termin otwarcia ofert: w dniu 22.12.2017r.  o godz. 10.15
 
2. W rozdziale 26 SIWZ / Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy/
zmienia się zapis:
 
1.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1.1. ZMIANY OGÓLNE
Możliwa jest:
a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy.
1.2. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE
Możliwa jest zmiana postanowień umowy:
a) w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i  usług(VAT).
2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
2.2 Strona występująca o zmianę postanowień  zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności.
2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
 
na zapis:
 
1.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1.1 ZMIANY OGÓLNE
Możliwa jest:
a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy.
1.2. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE
Możliwa jest zmiana postanowień umowy:
a) w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i  usług(VAT).
b) w związku ze zmianą stawki podatku akcyzowego
2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy
2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
2.2 Strona występująca o zmianę postanowień  zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności.
2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
 
3. Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy do postaci jak poniżej:
 
DANE
podane przez Zamawiającego
Wypełnia Wykonawca
CENY JEDNOSTKOWE NETTO
WARTOŚĆ NETTO
Lp.
Grupa Taryfowa
Prognozowane zużycie energii
w okresie 12 miesięcy
Ilość Punktów Poboru Energii Elektrycznej (PPE)
 
Cena 1MWh energii czynnej
 
 
 
Opłata abonamentowa (handlowa)
 
 
Energii czynnej
 
Opłaty abonamentowej   (handlowej)
 
 
 
 
MWh
Szt.
zł/MWh
zł / m-c
zł / 12 m-cy
 
a
 
b
     c
d
e
f = b × d
g = c × e × 12 m-cy
1.
C21
Całodobowo
    84.304
2
 
 
 
 
 
 
 
2.
B23
Całodobowo
1 554.943
2
 
 
 
 
 
 
Razem NETTO:
1 639. 247
4
_________
_________
 
 
Podatek VAT….%
_________
_______
_________
_________
 
 
Razem BRUTTO:
_________
_______
_________
_________
 
 
 
                                                                                            OGÓŁEM  BRUTTO  ZŁOTYCH *
 
 
 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary 18.12.2017 r.                                         

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WIGN.272.32.2017                                                                                    
 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
dotyczy: Dostawa energii elektrycznej do obiektów w m. Olszyna stanowiących mienie Powiatu Żarskiego
 
Na  podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579) w związku z otrzymanym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do w/w postępowania Zamawiający wyjaśnia:
 
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych na wskazany adres e-mail?
 
Odpowiedź
nie
 
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający  wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
 
Odpowiedź
tak
 
Pytanie nr 3
Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?
 
Odpowiedź:
tak
 
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od Wykonawcy zmian przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej?
 
Odpowiedź:
Zmiana tylko w zakresie opisanym w pkt. 26 ppkt 1.2 litera a SIWZ wraz modyfikacją z dnia 18.12.2017 (zmiana w zakresie wysokości podatku akcyzowego)
 
Pytanie nr 5
Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów?
 
Odpowiedź:
Obecnie obowiązująca umowa zawarta została na czas określony do dnia 31.12.2017
 
Pytanie nr 6
Czy dla PPE objętych postępowaniem przetargowym będzie to kolejna zmiana sprzedawcy?
 
Odpowiedź:
Tak
 
Pytanie nr 7
Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem przetargowym?
 
Odpowiedź:
ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
 
Pytanie nr 8
Informujemy ,że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy?
 
Odpowiedź:
Okres jednomiesięczny wynika z umowy na usługi dystrybucji energii elektrycznej
 
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących:
a) danych:
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym  dotychczasowego Sprzedawcy
b) dokumentów:
- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego
 
Odpowiedź:
tak
 
Pytanie nr 10
Czy dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej objętych przedmiotowym zamówieniem jest to kolejna procedura zmiany sprzedawcy?
 
Odpowiedź:
tak
 
Pytanie nr 11
Czy dla punktów poboru energii elektrycznej objętych przedmiotowym postępowaniem umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego zawarte są na czas nieokreślony?
 
Odpowiedź:
tak
 
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne? W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres ich obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia?
Wcześniejsze rozwiązanie umów, dla których obowiązują programy lojalnościowe lub promocje może wiązać się z koniecznością zapłaty przez Zamawiającego kar umownych za wcześniejsze rozwiązanie takich umów.
 
Odpowiedź:
Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął cenę ofertową
 
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
 
Odpowiedź:
tak
 
Pytanie nr 14
Zwracamy się z wnioskiem o podanie szacowanego zużycia energii elektrycznej dla punktów poboru energii w grupie taryfowej B23 w podziale na poszczególne strefy rozliczeniowe.
Podanie szacowanego wolumenu energii elektrycznej dla grup taryfowych innych  niż jednostrefowe w rozbiciu na poszczególne strefy rozliczeniowe umożliwi Wykonawcy dokonanie dokładniejszej wyceny a tym samym przedstawienie korzystniejszej ceny jednostkowej netto.
 
Odpowiedź:
Zamawiający dysponuje danymi dotyczącymi szacunkowego zużycia energii elektrycznej dla punktów poboru energii w grupie taryfowej B 23 w postaci podanej w formularzu ofertowym
 
Pytanie nr 15
Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń, jako iloczyn ilości faktycznie zużytej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych, przekazanych Wykonawcy przez OSD oraz ceny jednostkowej energii elektrycznej (netto) powiększony o podatek VAT według obowiązującej stawki?
Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z art. 106e ust. 9, 11, 12 oraz 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług faktura winna zawierać:
„9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
12) stawkę podatku;
15) kwotę należności ogółem;”
Nie ma tym samym możliwości aby wynagrodzenie należne wykonawcy było obliczane,
jako iloczyn ilości zużytej energii elektrycznej oraz ceny jednostkowej energii elektrycznej brutto.
Faktury rozliczeniowe generowane przez systemy bilingowe Wykonawców, nie posiadają możliwości umieszczania innych danych, niż te wskazane w zapytaniu.
 
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ
 
Pytanie nr 16
SIWZ ust.3 lit. F. Zwracamy uwagę na fakt, iż wskazany w przedmiotowych zapisach termin na przedłożenie dokumentów może być niemożliwy do spełnienia z przyczyn obiektywnie niezależnych od Wykonawcy. Uwzględniając rygor niewypełnienia przedmiotowego obowiązku, prosimy o stosowne wydłużenie danego terminu do 7 dni roboczych.
 
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje zapis w obecnej postaci.
 
Pytanie nr 17
SIWZ ust. 4 oraz Załącznik nr 6 do SIWZ pkt.5 Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.02.2018 r. , lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”
 
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian
 
Pytanie nr 18
SIWZ ust. 15 pkt. 15.1 lit.b. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy poprzez „termin zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia „Zamawiający rozumie termin płatności faktury?
 
Odpowiedź:
tak
 
Pytanie nr 19
SIWZ ust. 18 oraz Rozdział II SIWZ-IPU. Wykonawca zwraca się o wyjaśnienia czy Zamawiający będzie oczekiwał umowy na wzorze stosowanym u Wykonawcy uwzględniającym zapisy IPU?
 
Odpowiedź:
tak
 
 Pytanie nr 20
SIWZ ust. 26 pkt.1.2 lit. A. Z uwagi na brak w przedmiotowym zapisie informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: „Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.”
 
Odpowiedź
Zamawiający zawarł zapis dot. podatku akcyzowego w modyfikacji SIWZ w dniu 18.12.2017
 
Pytanie nr 21
Załącznik nr 6 do SIWZ- formularz cenowy oraz Rozdział II SIWZ –IPU pkt. 10 z uwagi na fakt, iż rozliczenie za energię elektryczną zgodnie z taryfą Wykonawcy odbywa się z zastosowaniem cen netto powiększonych o podatek VAT, prosimy o zapisu w pkt. 10 na: „Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej netto i stawek opłaty abonamentowej określonych w złozonym przez  Wykonawcę Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.”
Jednocześnie prosimy o uwzględnienie powyższego w załączniku nr 6 do SIWZ i dodaniu kolumny z ceną jednostkową netto za 1 MWh energii.
 
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował w/w formularz zmianą do SIWZ w dniu 18.12.2017
 
Pytanie nr 22
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.
 
Odpowiedź
Zamawiający przekaże w/w informacje w formie elektronicznej i pisemnej.
 
Pytanie nr 23
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
 1. danych dla każdego punktu poboru:
-nazwa i adres firmy;
-opis punktu poboru;
-adres punktu poboru;
-adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu ,kod, gmina)
-grupa taryfowa
-planowane roczne zużycie energii;
-numer licznika;
-Operator Systemu Dystrybucyjnego;
-nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
-numer aktualnie obowiązującej umowy;
-data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
-numer ewidencyjny PPE
-czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
     b)    dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
              - pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
              - dokument nadania numeru NIP
              - dokument nadania numeru REGON
              - KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
-dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art.5 ust.2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.
 
Odpowiedź
Zamawiający przekaże w/w informacje Wykonawcy
 
Pytanie nr 24
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?
 
Odpowiedź
tak
 
Pytanie nr 25
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym ( akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić podjęcie dalszych czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami.
 
Odpowiedź
tak
 
Pytanie nr 26
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
 1. Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usługi dystrybucji?
 2. Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzona po raz pierwszy?
 3. Czy umowy dystrybucyjne ( jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?
 4. Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
 5. Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/umów sprzedaży energii elektrycznej?
 6. Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
 7. Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
 8. Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak- jakie są terminy wypowiedzeń umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnych /programów lojalnościowych?
Odpowiedź
Zamawiający udzielił w/w wyjaśnień powyżej.
 
Pytanie nr 27
Wykonawca zwraca się z prośbą i pytaniem  czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy z Wykonawcą droga korespondencyjną?
 
Odpowiedź
tak
 
Formularz ofertowy - zmiana (do pobrania)
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 18.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

WIGN.272.32.2017
 
Zgodnie z art.86 ust.5 w związku z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz.1579) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej do obiektów w m. Olszyna stanowiących mienie Powiatu Żarskiego
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania 423 659,36  zł brutto
 
Oferty złożone w terminie wraz z podaniem nazw, adresów oraz ceny  i terminu płatności
 
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
termin płatności
1.
PGE Obrót Spółka  Akcyjna
 
ul. 8-go Marca 6
35-959 Rzeszów
487 938,27
30 dni
2.
NOVUM Spółka Akcyjna
ul. Racławicka 146
02-117 Warszawa
466 807,71
30 dni
3.
ENERGA OBRÓT S.A.
ul. Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
461 888,00
30 dni
4.
CORRENTE Sp. z o.o.
ul. Konotopska 4
05-850 Ożarów Mazowiecki
478 663,41
30 dni
5.
ENEA S.A.
ul. Malczewskiego 5/7
71-616 Szczecin
463 742,98
30 dni
6.
GREEN S.A.
ul. Antoniego Słonimskiego 6
650-304 Wrocław
459 307,18
30 dni
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dn. 22.12.2017 r.
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej równowartości 209 tys. euro na „Dostawę energii elektrycznej do obiektów w m. Olszyna stanowiących mienie Powiatu Żarskiego”
została wybrana oferta złożona przez:
 
GREEN S.A.
ul. Antoniego Słonimskiego 6
65-304 Wrocław
 
z ceną brutto 459 307,18 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedem  zł 18/100) i 30-dniowym  terminem płatności.
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i zawiera korzystne dla Zamawiającego wynagrodzenie i termin płatności. W  kryteriach oceny  oferta uzyskała 100 pkt , w tym  60 pkt w kryterium ceny oferty oraz 40 pkt w kryterium terminu płatności.
 
W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
termin płatności
punktacja cena
 
punktacja termin płatności
punktacja
zbiorcza
1.
PGE Obrót Spółka  Akcyjna
 
ul. 8-go Marca 6
35-959 Rzeszów
487 938,27
30 dni
56,80
40
96,80
2.
NOVUM Spółka Akcyjna
ul. Racławicka 146
02-117 Warszawa
466 807,71
30 dni
59,03
40
99,03
3.
ENERGA OBRÓT S.A.
ul. Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
461 888,00
30 dni
59,66
40
99,66
4.
CORRENTE Sp. z o.o.
ul. Konotopska 4
05-850 Ożarów Mazowiecki
478 663,41
30 dni
57,57
40
97,57
5.
ENEA S.A.
ul. Malczewskiego 5/7
71-616 Szczecin
463 742,98
30 dni
59,43
40
99,43
6
GREEN S.A.
 
ul. Antoniego Słonimskiego 6
65-304 Wrocław
 
459 307,18
30 dni
60
40
100
 
Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy i nie odrzucił żadnej oferty.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 04.01.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami /-/ Damian Hałabura Data wytworzenia informacji: 2017-12-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-12-13 12:00:01
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-12-13 12:03:34
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-01-04 14:23:00
Artykuł był wyświetlony: 327 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu