ˆ

Przetargi

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa tablic rejestracyjnych

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-21 14:28:11 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-21 14:31:21 przez Paula Przybyłek

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 635537-N-2017 z dnia 2017-12-21 r. 
 
WIGN.272.33.2017
 
Powiat Żarski: Dostawa tablic rejestracyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, e-mail  , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary 
Adres profilu nabywcy: www.powiatzary.pl 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego i/lub kuriera, gońca 
Adres: 
68-200 Żary ul. Aleja Jana Pawła II 5, biuro podawcze
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa tablic rejestracyjnych 
Numer referencyjny: WIGN.272.33.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest systematyczne i terminowe wykonanie i dostarczanie atestowanych tablic rejestracyjnych pojazdów według parametrów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1038) i rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1084) 2. Tablice mają być dostarczane w opakowaniu, którego wartość wliczona jest w cenę towaru, obejmującym folię ochronną dla każdego kompletu tablic i pakowanie po 25 kompletów w kartonach, czytelnie opisane serią i numerami. Wykonawca dokonywał będzie rozładunku przedmiotu umowy do pomieszczenia wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego. 3. Wykonawca zamówienia dostarczać będzie tablice rejestracyjne na własny koszt do siedziby Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Żarach partiami - w ilościach i terminach wskazanych przez zamawiającego (zamówienia składane elektronicznie ) to jest nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. Dostawa wykonywanych tablic rejestracyjnych realizowana będzie sukcesywnie stosownie do zgłaszanych e-mailem, faksem lub telefonicznie zapotrzebowań w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia. Zastrzega się możliwość wykonania wtórnika tablicy rejestracyjnej w w/w terminie. 4.Wykonane wtórniki tablic rejestracyjnych wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Żarach w terminie nie przekraczającym 4 dni od momentu złożenia zapotrzebowania. 5. Zamawiający informuje, że orientacyjny limit ilości tablic, których dotyczy niniejszy przedmiot zamówienia wynosi: a) tablice samochodowe jednorzędowe: - 18 600 szt. b) tablice samochodowe dwurzędowe: - 200 szt. c) tablice motorowerowe: - 500 szt. d) tablice motocyklowe, ciągnikowe: - 600 szt. e) tablice jednorzędowe na przyczepy: - 300 szt. f) tablice dwurzędowe na przyczepy: -150 szt. g) tablice indywidualne samochodowe: -20 szt. h) tablice zabytkowe samochodowe: - 10 szt. i) tablice zabytkowe motocyklowe:- 10 szt. 6. Podane w ust. 5 limity stanowią ilość szacunkową. Zamawiający zastrzega możliwość dostawy mniejszej ilości tablic, jeżeli wynikać to będzie z zapotrzebowania. Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia. 7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za dostarczoną partię tablic po jej każdorazowym odbiorze i sprawdzeniu. Protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury VAT. Zamawiający zapłaci należność w terminie określonym na podstawie najkorzystniejszej oferty. Za zachowany termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 8. W przypadku realizacji jednorazowych zamówień poniżej 5 kompletów tablic (wtórniki, indywidualne, zabytkowe itp.), Zamawiający dokona jednorazowej zapłaty na podstawie faktury zbiorczej wystawianej raz w miesiącu na koniec miesiąca kalendarzowego. 9. Gwarancja wynosi 24 miesiące. Reklamacje, co do jakości wydanych tablic, powinny być rozpatrzone w terminie do 30 dni liczonych od dnia złożenia. W razie uwzględnienia reklamacji Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia jej kosztów i usunięcia stwierdzonych wad w terminie 14 dni liczonych od dnia uwzględnienia reklamacji. 10. W zakresie przedmiotu zamówienia mieści się również protokolarny odbiór, zniszczenie przez pocięcie i złomowanie wycofanych, zużytych tablic rejestracyjnych. Likwidacja zużytych tablic bez osobnego wynagrodzenia obejmująca: a) odbiór w siedzibie Zamawiającego tablic rejestracyjnych, b) kasację wykonaną w sposób gwarantujący zniszczenie tablic w stopniu uniemożliwiającym odczytanie całego numeru i ich ponowne użycie. 11. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych oferowanych tablic rejestracyjnych przez cały okres obowiązywania umowy. 12. Wykonawca dostarczał będzie wyprodukowane tablice a także odbierał przeznaczone do złomowania tablice na własny koszt. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia tablic i zapłaty należności w przypadku, gdy dostarczone tablice nie będą odpowiadać standardom jakościowym. W przypadku dostawy tablic wadliwych lub innych niż zamówione, Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany w terminie 24 godzin od chwili powiadomienia o tym fakcie przez Zamawiającego (pisemnie albo pocztą elektroniczną lub faxem). 14.Zamawiający zapłaci tylko za tablice dostarczone zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez zamawiającego. 15.W przypadku zmiany wzorów tablic rejestracyjnych wprowadzonych w drodze zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1. Wykonawca będzie wykonywał i dostarczał tablice według nowych wzorów. 16. Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy nieodpłatnie dostarczyć( użyczyć) i zainstalować oprogramowanie dla jednego stanowiska, umożliwiające elektroniczne składanie zamówienia na tablice. Oprogramowanie zostanie dostarczone i zainstalowane na wskazanej przez zamawiającego jednostce komputerowej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy oraz przeszkoli w tym celu minimum dwie osoby 
II.5) Główny kod CPV: 30195000-2 
Dodatkowe kody CPV: 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31 
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokumenty uprawniające do produkcji tablic rejestracyjnych wydane na podstawie art. 75a ustawy z dnia 20.06.1997 r.- Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 1137 ze zmianami) tj. zezwolenie ( koncesje licencje) Wojewody lub Marszałka Województwa na produkcję tablic rejestracyjnych zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r, , poz. 1137 ze późn. zm.). 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokumenty uprawniające do produkcji tablic rejestracyjnych wydane na podstawie art. 75a ustawy z dnia 20.06.1997 r.- Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 1137 ze zmianami) tj. zezwolenie ( koncesje licencje) Wojewody lub Marszałka Województwa na produkcję tablic rejestracyjnych zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r, , poz. 1137 ze późn. zm.).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Reprezentacja Wykonawcy do podpisania oferty określona we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy (np.wypis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy: a) w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług(VAT). 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-12-29, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dn. 21 grudnia 2017 r.

Informacja

 W związku z ogłoszonym przetargiem na „Dostawę tablic rejestracyjnych” niniejszym informujemy iż:
 W Sekcji II niniejszego ogłoszenia, w wyniku sprostowania błędu pisarskiego pkt 3 otrzymuje brzmienie:
 
3. Wykonawca zamówienia dostarczać będzie tablice rejestracyjne na własny koszt do siedziby Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Żarach partiami - w ilościach i terminach wskazanych przez zamawiającego (zamówienia składane elektronicznie) to jest nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. Dostawa wykonywanych tablic rejestracyjnych realizowana będzie sukcesywnie stosownie do zgłaszanych e-mailem, faksem lub telefonicznie zapotrzebowań w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia. Zastrzega się możliwość wykonania wtórnika tablicy rejestracyjnej w w/w terminie.
 
Naczelnik Wydziału WIGN /-/ Iwona Prokop

Informacja z otwarcia ofert

WIGN.272.33.2017     
 
Zgodnie z art.86 ust.5 w związku z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz.1579) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Żarskiego”
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: 104 754,18  zł netto
 
Oferty złożone w terminie wraz z podaniem nazw, adresów oraz ceny  i terminu płatności
 
L.P.
nazwa
adres
cena netto PLN
termin płatności
1.
 
 
 
EUROTAB SP. Z O.O.
 
ul. Skarbimierzyce 16
72-002 Dołuje
153 276,80
7 dni
2.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe REST S.J.
ul. Wróblewskiego 31
66-400 Gorzów Wielkopolski
151 065,00
30 dni
 
Starosta Żarska /-/ Janusz Dudojć
Żary, 29.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579) informuję, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej równowartości 209 000 euro na zadanie pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych”.
została wybrana oferta nr 2 złożona przez:
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe
„REST” S.J.
Grzegorz Mikołajczak
Ul. Wróblewskiego 31
66-400 Gorzów Wielkopolski
 
z ceną brutto 185 810  zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziesięć złotych) oraz 30 dniowym terminem płatności
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ, zawiera korzystne dla Zamawiającego wynagrodzenie i termin płatności oraz uzyskała 100 pkt w przyjętym kryterium oceny. W  kryteriach oceny oferta uzyskała 60 pkt w kryterium ceny oferty oraz 40 pkt w kryterium terminu płatności
                                                                                  
W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
L.P.
nazwa i adres
cena brutto PLN
Termin płatności
punktacja
cena
punktacja płatność
Punktacja razem
1.
Eurotab Sp. z o.o. Skarbimierz 16
72-002 Dołuje
188 530,46
7 dni
59,13
9,33
68,46
2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe
„REST” S.J.
Grzegorz Mikołajczak
Ul. Wróblewskiego 31
66-400 Gorzów Wielkopolski
 
185 810
30 dni
60
40
100
Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy ani nie odrzucił żadnej oferty.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
3.01.2017 r.
 

Załączniki

  • SIWZ (DOC, 374.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-12-21 14:31:09 | Data wytworzenia informacji: 2017-12-14 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Wydział Inwestycji i Gospodarki nieruchomościami /-/ Damian Hałabura Data wytworzenia informacji: 2017-12-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-12-21 14:28:11
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-12-21 14:31:21
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-01-19 13:23:37
Artykuł był wyświetlony: 1156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu