ˆ

Przetargi

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Powiat Żarski: „Modernizacja dachów budynków Domu Pomocy Społecznej w Lubsku przy ul. Zamkowej 27” w zakresie: 1. Wymiana pokrycia dachowego oraz remont więźby dachowej budynku DPS - Zamku 2. Wymiana pokrycia dachowego oraz remont więźby dachowej budynku bramnego 3. Remont tarasu przy budynku DPS - Zamku

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-07-27 09:30:33 Informacja ogłoszona dnia 2018-07-27 09:41:39 przez Paula Przybyłek

Akapit nr 1 - brak tytułu

WIGN.272.9.1.2018.ZP

Ogłoszenie nr 595361-N-2018 z dnia 2018-07-26 r. 
 
Powiat Żarski: „Modernizacja dachów budynków Domu Pomocy Społecznej w Lubsku przy ul. Zamkowej 27” w zakresie: 1. Wymiana pokrycia dachowego oraz remont więźby dachowej budynku DPS - Zamku 2. Wymiana pokrycia dachowego oraz remont więźby dachowej budynku bramnego 3. Remont tarasu przy budynku DPS - Zamku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, , e-mail  , , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl 
Adres profilu nabywcy: www.powiatzary.pl 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
www.powiatzarski.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
www.powiatzary.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście 
Adres: 
68-200 Żary ul. Aleja Jana Pawła II 5, biuro podawcze
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Modernizacja dachów budynków Domu Pomocy Społecznej w Lubsku przy ul. Zamkowej 27” w zakresie: 1. Wymiana pokrycia dachowego oraz remont więźby dachowej budynku DPS - Zamku 2. Wymiana pokrycia dachowego oraz remont więźby dachowej budynku bramnego 3. Remont tarasu przy budynku DPS - Zamku 
Numer referencyjny: WIGN.272.9.1.2018.ZP 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUDYNEK DPS – ZAMEK W TRAKCIE PRAC BĘDZIE STALE ZASIEDLONY (ZAMIESZKAŁY) W BUDYNKU BRAMNYM ZNAJDUJĄ SIĘ CZYNNE BIURA I WYDZIELONE JEST JEDNO MIESZKANIE CHRONIONE (STANOWIĄCY MNIEJ NIŻ 50% POWIERZCHNI TEGO BUDYNKU) OBIEKT (KOMPLEKS) WPISANY JEST DO WOJEWÓDZKIEGO REJESTRU ZABYTKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY TEREN WOKÓŁ OBIEKTÓW ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYĆ I WYZNACZYĆ STREFĘ BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dachy Zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków (załącznik nr 1 do projektu) - pokrycie dachu dachówką. Projektuje się układanie dachówki karpiówki w podwójną koronkę w kolorze naturalnej ceramiki (segmentowej, matowej, nieangobowanej, nieglazurowanej, gładkiej) wypalanej niejednolicie. Zamawiający akceptuje rozwiązania zatwierdzone przez WLKZ. Przed położeniem Wykonawca jest zobowiązany dokonać uzgodnienia wzoru i kolorystyki dachówek z Wojewódzkim konserwatorem zabytków i Zamawiającym. Wzrost obciążeń wymusza wzmocnienie i wymianę elementów uszkodzonych więźby. Dodatkowe przewody wentylacyjne nad skrzydłem południowym projektuje się z typowych kształtek ocynk w kolorze pokrycia dachowego, ocieplonych wełną mineralną, lokalizując w/w wywietrzaki w najmniej eksponowanych miejscach. Więźby dachowe Z uwagi na częściowe uszkodzenie niektórych elementów więźb tzn. krokwi, poszycia deskowego, a szczególnie murłat i belek wiązarowych zaleca się wymianę uszkodzonych elementów. Elementy więźb nadające się do wzmocnienia (zgodnie z mapami uszkodzeń w załączniku do projektu) wzmacniamy po przez obustronne dołożenie elementów drewnianych o przekroju o wymiarach 1/4 elementu uszkodzonego, skręcając śrubami fi 16 co 60 cm a w miejscach możliwych gwoździując. Całość impregnować środkami grzybo- i szkodnikobójczymi z uodpornieniem p.pożarowym np.: Fobos M (preparaty nie oleiste i nie barwione). Roboty prowadzić ze szczególną uwagą nie usuwając znaków ciesielskich i inskrypcji (czyszczenie ograniczyć do najbardziej uszkodzonych elementów nie dopuszcza się ociosywania i strugania elementów więźby). Taras Taras obecnie okładany jest płytkami ceramicznymi na zaprawie cementowej z licznymi uszkodzeniami. Proponuje się: usunięcie wszystkich istniejących warstw do powierzchni stropu, wykonanie prawidłowej izolacji p.wodnej i cieplnej, wykonanie spadku wraz z nową wylewką zbrojoną siatką na podsypce kwarcowej, ułożenie nowych płytek na kleju elastycznym. Wzór i rodzaj płytek podlega obowiązkowemu zatwierdzeniu z Zamawiającym i Wojewódzkim Konserwatorem zabytków. Projektuje się płytki betonowe beżowe imitujące kamień naturalny na zdylatowanych polach nie większych jak 9m2. Istniejące balustrady oczyścić dokładnie do III* stopnia czystości i pomalować farbami antykorozyjnymi w kolorze ciemnobrązowym. 1. Techniczny opis szczegółów poszczególnych elementów. Kolejność robót Część południowa - Dach 1. Usunięcie istniejącego pokrycia z blachy. 2. Usunięcie deskowania z papą. 3. Wymiana i wzmocnienie wskazanych elementów więźby - nakładki sosnowe impregnowane 2 x 40x 180 (wysokość krokwi) śruby M16 z podkładkami ciesielskimi w rozstawie 60cm w osi obojętnej przekroju. 4. Wymiana uszkodzonych fragmentów murłat. (Przegląd węzłów- murłat w miejscu styku z murem - stwierdzone uszkodzenia i sposób naprawy zgłosić prowadzącemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) Murłaty drewno sosnowe impregnowane wymiary murłat dostosować do istniejących (14 x 14) remont należy wykonać jako wymianę w miejscach możliwych ewentualnie jako dołożenie nowego elementu zespolonego z istniejącym śrubami i ściągami. Wzmocnienie poprzeczne kleszczami 60 x 140 z przewiązkami j/w. Elementy uszkodzone wskazano na rysunku rzutu więźby kolorystycznie. 5. Wykonać konstrukcje ciesielskie okien – lukarn 6. Nabicie deskowania na styk z tarcicy nasyconej o minimalnej gr. 22 mm. 7. Impregnacja całej konstrukcji dachowej 8. Wyprowadzić rury wentylacyjne kominków (ze wszystkich pokoi na poddaszy, łazienek, strychu), w miejscach projektowanych wywietrzaków wyprowadzić końcówki rur do poziomu połaci dachowej- powyżej zamontować wywietrzaki ocynkowane fabrycznie ocieplone i malowane w kolorze zbliżonym do koloru dachówkinie wyższe jak 60cm ponad połać dachu. Wymiana istniejących wywietrzaków na rodzaj jak wyżej opisany. Uwaga - wszystkie rury wywiewne wywietrzaków ocieplone wełną mineralną wewnątrz strychu do poziomu dachu. 9. Pokrycie całości papą izolacyjną. 10. Nabicie kontrłat (kontr łaty z drewna sosnowego 60 x 25 mm impregnowane) 11. Nabicie łat w rozstawie jak do dachówki karpiówki układanej w koronkę podwójną (łat o przekroju 40 x 50 mm impregnowane). 12. Ułożyć opierzenia, rynny, sztucery i rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej o gr.0,7mm 13. Wymiana rur wywiewnych kanalizacyjnych 14. Ułożenie pokrycie z dachówki karpiówki układanej podwójnie w koronkę. Zgodnie z zaleceniami Konserwatora 15. Kominy do poziomu wewnętrznego dachu rozebrać i wymurować jako klinkierowe z zachowaniem ilości otworów jak i wysokości. Cegła klinkierowa kl 350 w kolorze zbliżonym do koloru pokrycia dachowego.(rozpoczęcie przemurowania co najmniej 0,5 m poniżej krawędzi dolnej konstrukcji dachu - krokwi) 16. Zamontować, wyłazy dachowe, ławy kominiarskie, i płotki przeciw-śnieżne, oraz instalację odgromową. 17. W trakcie robót budowlanych budynek należy zabezpieczyć przed ewentualnymi szkodami wywołanymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (opady deszczu, gradu, wichury itp.). Wykonawca jest obowiązany do codziennego śledzenia prognoz pogody, jak również dokonać natychmiastowego zabezpieczenia konstrukcji obiektu w przypadku zdarzeń pogodowych, które nie były przewidziane w ogólnodostępnych prognozach pogody. Obowiązek niniejszy ciąży na Wykonawcy również po godzinach pracy. Część południowa roboty wewnętrzne 1. Wewnątrz wykonać stalowy ruszt dystansowy z profili 2. Ułożyć ocieplenie z wełny mineralnej między krokwiami oraz pod rusztem o łącznej gr 20 cm z pustką wentylacyjną pomiędzy wełną a deskowaniem minimum 2 cm 3. Montaż płyty kartonowo-gipsowe (płyty p. poż. układane podwójnie) do poziomu 2,5 m. Na ruszcie poziomym sufitu podwieszonego ułożyć docieplenie z wełny mineralnej o gr 25 cm. Krokwie w części strychowej - powyżej remontowanych pomieszczeń pozostawić nieocieplane. Całość robót montażowych wewnętrznych wykonać w systemie danej firmy zapewniającej przegrodę w klasie EI 60. 4. W przypadku naruszenia instalację elektryczną należy odtworzyć w istniejącym zakresie. 5. Montaż schodów na strych - wyłaz wejściowy ze schodami składanymi w klasie EI 60. 6. Wymiana podłogi na całym strychu - tarcica sosnowa o gr. 32mm (stwierdzone w trakcie wymiany uszkodzenia legarów wymienić w uzgodnieniu z Inwestorem -protokół konieczności sporządzony w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i z jego akceptacją). 7. Osadzenie okna lukarny (wykonanie okien w kolorze białym należy zlecić po dokładnym pomiarze wykonanych lukarn istniejących). 8. Wymiana okien na jednolite (o taki samym - istniejącym podziale). Wieża część południowa 1. Usunięcie istniejącego pokrycia ścian bocznych. 2. Nabić łaty w rozstawie umożliwiającym prawidłowe położenie łupka kamiennego, łupek częściowo zmagazynowany w obiekcie DPS-u, Wykonawca jest zobowiązany oszacować konieczność ewentualnego dokupienia brakujących elementów. 3. Impregnować całą więźbę preparatami grzybobójczymi i środkami ogniochronnymi. 4. Montaż pokrycia w postaci łupka kamiennego (płytki małoformatowe układane w karo). 5. Wymiana okien dachowych na nowe. 6. Montaż okien w lukarnach 7. Wymiana pokrycia papowego na dachu na dwa x papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, z zachowaniem szczególnej staranności prawidłowego wykonania zabezpieczającego przed zalewaniem i opadami atmosferycznymi. 8. Istniejące zwieńczenie barierką ochronną dachu wieży należy bez jej demontażu (w miejscu zamontowania) dokładnie wyczyścić elektronarzędziami do trzeciego stopnia czystości i pomalować farbą antykorozyjną np. HAMERAIT dwa razy, w kolorze ciemno brązowym. 9. Zamontować instalację odgromową. Część północna - Dach 1. Usunięcie istniejącego pokrycia z blachy. 2. Usunięcie deskowania z papą. 3. Wymiana i wzmocnienie wskazanych elementy więźby - nakładki sosnowe impregnowane 2 x 40x 180 (wysokość krokwi) śruby M16 z podkładkami ciesielskimi w rozstawie 60cm w osi obojętnej przekroju. (Przegląd węzłów- murłat w miejscu styku z murem - stwierdzone uszkodzenia i sposób naprawy zgłosić prowadzącemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) Murłaty drewno sosnowe impregnowane wymiary murłat dostosować do istniejących (14 x 14). Remont należy wykonać jako wymianę w miejscach możliwych ewentualnie jako dołożenie nowego elementu zespolonego z istniejącym śrubami i ściągami. Wzmocnienie poprzeczne kleszczami 60 x 140 z przewiązkami j/w. Elementy uszkodzone wskazano na rysunku rzutu więźby kolorystycznie. 4. Nabicie wiatrownice z bednarki na skos w trzech pasach stężając mini 6 krokwi 5. Wymiana istniejących wywietrzaków. Uwaga - wszystkie wywietrzaki ocieplone wełną mineralna. 6. Pokrycie całość membraną wysoko-paroprzepuszczalną np. wiatroizolacyjną mdm® Ventia Wind Barrier. (współczynnik Sd=0,005 m) lub równoważną. 7. Nabicie kontrłat (kontrłaty z drewna sosnowego 60 x 25 mm impregnowane). 8. Nabicie łat w rozstawie jak do dachówki karpiówki układanej w koronkę podwójną (łat o przekroju 40 x 50 mm impregnowane). 9. Ułożyć opierzenia, rynny, sztucery i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej o gr.0,7mm 10. Wymiana rur wywiewnych kanalizacyjnych 11. Ułożenie pokrycia z dachówki karpiówki układanej w podwójną koronkę – zgodnie z zaleceniami Lubuskiego Konserwatora Zabytków. 12. Kominy do poziomu wewnętrznego dachu rozebrać i wymurować jako klinkierowe z zachowaniem ilości otworów jak i wysokości. Cegła klinkierowa kl 350 w kolorze zbliżonym do koloru pokrycia dachowego. 13. Zamontować wyłazy dachowe, ławy kominiarskie, i płotki przeciwśnieżne. 14. Zamontować instalację odgromową. Część północna roboty wewnętrzne 1. Wymiana podłogi na całym strychu - tarcica sosnowa o gr. 32mm (stwierdzone w trakcie wymiany uszkodzenia legarów wymienić w uzgodnieniu z Inwestorem) 2. Wymiana okien powiekowych na jednolite (o taki samym podziale). Budynek bramowy 1. Usunięcie istniejącego pokrycia z blachy. 2. Usunięcie łat i deskowania. 3. Wymiana i wzmocnienie wskazanych elementy więźby - nakładki sosnowe impregnowane 2 x 40x 180 (wysokość krokwi) śruby M16 z podkładkami ciesielskimi w rozstawie 60cm w osi obojętnej przekroju. (Przegląd węzłów- murłat w miejscu styku z murem - stwierdzone) Murłaty drewno sosnowe impregnowane wymiary murłat dostosować do istniejących (14 x 14) remont należy wykona jako wymianę w miejscach możliwych ewentualnie jako dołożenie nowego elementu zespolonego z istniejącym śrubami i ściągami. Wzmocnienie poprzeczne kleszczami 60 x 140 z przewiązkami j/w. Oczyścić wskazane elementy. Elementy uszkodzone wskazano na rysunku rzutu więźby kolorystycznie. - część B wymiana deskowania i podłogi więźba - tylko oczyszczenie i impregnacja. 4. Impregnować całą więźbę preparatami grzybobójczymi i środkami ogniochronnymi. 5. Nabicie wiatrownice z bednarki na skos w trzech pasach stężając mini 6 krokwi. 6. Wymiana istniejących wywietrzaków wentylacyjnych. Uwaga - wszystkie wywietrzaki ocieplone wełną mineralna. 7. Wymiana istniejących wywietrzaków kanalizacyjnych 8. Pokrycie całość membraną np. wiatroizolacyjnamdm® Ventia Wind Barrier. (współczynnik Sd=0,005 m) 9. Nabicie kontrłat (kontr łaty z drewna sosnowego 60 x 25 mm impregnowane). 10. Nabicie łat (o przekroju 40 x 50 mm impregnowane). 11. Montaż pokrycia w postaci dachówki karpiówki układanej w podwójną koronkę. 12. Kominy do poziomu wewnętrznego dachu rozebrać i wymurować jako klinkierowe z zachowaniem ilości otworów jak i wysokości. Cegła klinkierowa kl 350 w kolorze zbliżonym do koloru pokrycia dachowego. 13. Wydry kominowe, opierzenia orynnowanie i rury spustowe nowe z blachy tytano - cynkowej o gr min 0,7 mm 14. Wymiana podłogi i uszkodzonych legarów - tarcica sosnowa gr 32 15. Zamontować, wyłazy dachowe, ławy kominiarskie i płotki przeciw śnieżne oraz instalację odgromową. Taras 1. Usunąć istniejące pokrycie z płytek. 2. Skuć i usunąć istniejące warstwy, tj. izolacje i wylewki do poziomu surowego stropu. 3. Zaimpregnować podłoże zgodnie z katalogiem robót firmy Sika, z wykonaniem paroizolacji. 4. Wykonać izolację termiczną o gr 12cm z pianki PIR. 5. Wykonanie wylewki ze spadkiem zbrojonej siatką antyrysową w polach dylatowanych. 6. Przyklejenie płytek betonowych beżowych imitujących kamień naturalny na klej firmy SIKA - SikaBond-T8 (płytki do wybory firmy Zielbruk-Płoty wzornik w załączniku). Wzór ułożenia płytek należy uzgodnić z Lubuskim Konserwatorem Zabytków. 7. Oczyszczenie istniejących balustrad do trzeciego stopnia czystości oraz pomalowanie farbą antykorozyjną typu HAMERAJT dwukrotnie w kolorze ciemnobrązowym młotkowym. 8. Tynk na ścianie budynku przylegającej do tarasu należy przed ułożeniem tarasu i izolacji przeciwwilgociowej odciąć równo do poziomu parapetów (okna przy tarasie), zbić do cegły i położyć nowy. Ścianę pomalować na kolor zbliżony do elewacji, dwukrotnie farbą przeznaczoną do użytku zewnętrznego (silikatowa lub silikonowa). 9. Kominy wentylacyjne i murowane słupki balustrady skuć z powłoki tynkarskiej w całości, położyć nowy tynk i pomalować na kolor zbliżony do elewacji, dwukrotnie farbą przeznaczoną do użytku zewnętrznego (silikatowa lub silikonowa).Wykonać obróbki podstawy wentylatorów na wylotach kominów. 8. Wymiana opierzeń i rynien i rur spustowych na tytanowo - cynkowe. Instalacja Odgromowa dot. całego kompleksu. Wymienić instalacje odgromową na nową z zastosowaniem właściwych uchwytów i zamocowań do projektowanego pokrycia. Zwody pionowe wyposażyć w złącza pomiarowe. Wykonać badania skuteczności ochrony (należy ewentualnie przewidzieć możliwość - ułożenia nowego otoku uziemiającego). Minimalny przekrój zwody fi 8. Istniejące okna połaciowe i klapy dymowe dostosować do nowo – projektowanej powierzchni połaci dachowej, w przypadku stwierdzenia znacznego zużycia lub uszkodzenia – wymienić. W tym przypadku konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45215213-3
45215214-0
45453000-7
45261910-6
45215210-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-15 
II.9) Informacje dodatkowe: BUDYNEK DPS – ZAMEK W TRAKCIE PRAC BĘDZIE STALE ZASIEDLONY (ZAMIESZKAŁY) W BUDYNKU BRAMNYM ZNAJDUJĄ SIĘ CZYNNE BIURA I WYDZIELONE JEST JEDNO MIESZKANIE CHRONIONE (STANOWIĄCY MNIEJ NIŻ 50% POWIERZCHNI TEGO BUDYNKU) OBIEKT (KOMPLEKS) WPISANY JEST DO WOJEWÓDZKIEGO REJESTRU ZABYTKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY TEREN WOKÓŁ OBIEKTÓW ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYĆ I WYZNACZYĆ STREFĘ BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Uwaga: do oferty należy dołączyć ceny jednostkowe poszczególnych pozycji przedmiarów wg. załacznika
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.2.1. lit. a) SIWZ. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ , jeżeli wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie min. 700 000,00 zł, b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert wysokości 500 000,00 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 8.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zadania w zakresie wymiany pokryć dachowych na obiektach zabytkowych (wpisanych do Rejestrów zabytków prowadzonych przez WKZ lub gminnych rejestrów zabytków), o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto łącznie i powierzchni dachu (pokrycia dachówką karpiówką) nie mniejszej niż 500 m2 każda ze przedstawionych do referencji robót, b) dysponuje lub będzie dysponował następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za wykonanie robót budowlanych: - poprzez wykazanie się przez wykonawcę iż dysponuje osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz odpowiednie kwalifikacje wynikające z ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987), pozwalające na objęcie obowiązków kierownika budowy posiadającego co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, która będzie wykonywać swoje obowiązki osobiście, wraz z informacjami na temat jej wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, oraz informacją o podstawie do dysponowania pracą tej osoby. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Zamawiający może żądać przedłożenia: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem opłacenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu w uiszczeniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Załącznik nr 9 do SIWZ 6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 8.3.3 zamawiający załącza do składanej oferty następujących dokumentów: 1) wykazu robot budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inny dokument 2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50 000.00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 14.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 14.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 14.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 14.4.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub też nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego zgodnie z art. 46 ust 4a Pzp. 14.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr. 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 14.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 14.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 14.8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:„Modernizacja dachów budynków Domu Pomocy Społecznej w Lubsku przy ul. Zamkowej 27” 14.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 14.10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej dla zamawiającego. 14.11. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 14.12. Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy. 14.13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 14.14. Oferta nie zabezpieczona wadium stanowić będzie podstawę od wykluczenia wykonawcy z postępowania.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja jakości
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1) ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 2) ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, możliwe są w następującym zakresie i przy zaistnieniu poniższych przesłanek: a) zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy ze względu na błędy w dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a koniecznej do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej – jeżeli ta zmiana ma istotny wpływ na wysokość kosztów wykonania przedmiotu umowy, b) konieczności wykonania prac lub zastosowania materiałów nieobjętych opisem przedmiotu zamówienia ze względu na istotne błędy w dokumentacji projektowej, bez usunięcia których nie byłoby możliwe prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy, a które ujawniły się w trakcie jego realizacji, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - jeżeli ta zmiana ma istotny wpływ na wysokość kosztów wykonania przedmiotu umowy. 3) ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów możliwa jest w następujących przypadkach: a) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli skrócenie tego terminu nie wpłynie negatywnie na należyte wykonanie przedmiotu umowy, b) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania przedmiotu umowy, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień, o ile wystąpiły one bez winy wykonawcy, c) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, d) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia, e) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar, wichury, trzęsienia ziemi, osuwiska; Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony (w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zaistnienia), uzasadnienia wpływu zjawiska na realizację przedmiotu zamówienia, i udokumentowania zaistnienia tego stanu. W przypadku nie zachowania postanowień niniejszego pkt. Wykonawca nie może powołać się na powyższe podstawy uzasadniające zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia. f) wystąpienia udokumentowanych przez wykonawcę warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w stopniu większym niż można byłoby to racjonalnie przewidywać, g) wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, h) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych zamówień dodatkowych i uzupełniających na realizację przedmiotu umowy; i) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej, które mają istotny wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a których pominięcie, przesunięcie w harmonogramie i inne działania mające na celu zminimalizowanie lub usunięcie błędu istotnie wpłynęło na termin realizacji przedmiotu zamówienia i niemożliwym było zastosowanie innych rozwiązań, dla usunięcia błędu w dokumentacji projektowej. ZMIANA ZAKRESU I SPOSOBU wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w następujących przypadkach: a) wystąpienia konieczności realizowania przedmiotu umowy w inny sposób niż zastosowany ze względu na zmianę obowiązującego prawa, b) ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy z uwagi na ograniczenie zakresu robót spowodowanego uwarunkowaniami techniczno-eksploatacyjnymi, c) zastosowania innych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy, d) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej, których nie można usunąć w sposób inny niż zmiana zakresu lub techniki wykonania lub zmiana technologii, a które to niw wpływają na wartość techniczną, użytkową przedmiotu zamówienia, e) dodatkowych nakazów, wytycznych, decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 29.2 W przypadku wystąpienia okoliczności, mających wpływ na wydłużenie terminu wykonania umowy, termin ten może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód. 29.3 Do zmian w zawartej umowie stosuje się postanowienia zgodne z art. 144 Pzp. 29.4 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 29.5 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, które są przesłanką do wystąpienia z pisemnym wnioskiem. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-08-10, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dn. 26.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art.86 ust.5 w związku z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz.1579 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Modernizacja dachów budynków Domu Pomocy Społecznej w Lubsku przy ul. Zamkowej 27
 
 
Kwota jaką zamawiający przeznaczył na realizację w/w zadania: 1 000 000 zł
 
 
Oferty złożone w terminie wraz z podaniem nazw, adresów oraz ceny  i terminu gwarancji
 
 
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
termin gwarancji w
m-c
1.
 
 
 
Dekarstwo-Ciesielstwo Jan Łobodziec 
 
Tuchola Żarska 55
68-300 Lubsko
 
1 017 461,62
60
 
2.
Firma Ogólnobudowlana Malwina Zielińska
ul. Śląska 12
 68-300 Lubsko
993 997,06
60
3.
Dachy Pokrycia-Usługi
 Eugeniusz Zieliński
ul. Śląska 11
 68-300 Lubsko
947 550,51
60
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej równowartości 5 548 000 EURO pn. „Modernizacja dachów budynków Domu Pomocy Społecznej w Lubsku przy ul. Zamkowej 27.”
została wybrana oferta nr 2 złożona przez:
 
Firma Ogólnobudowlana
Malwina Zielińska
ul. Śląska 12
68-300 Lubsko
 
z ceną brutto 993 997,06  zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 6/100) oraz 60 miesięczną gwarancją.
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ, zawiera korzystne dla Zamawiającego wynagrodzenie i termin gwarancji jakości oraz uzyskała 100 pkt w przyjętym kryterium oceny. W  kryteriach oceny oferta uzyskała 60 pkt w kryterium ceny oferty oraz 40 pkt w kryterium terminu gwarancji jakości.
                                                                                  
W postępowaniu wpłynęły oprócz w/w następujące nie podlegające odrzuceniu oferty:
L.P.
nazwa i adres
cena brutto PLN
gwarancja jakości w miesiącach
punktacja
cena
punktacja gwarancja
Punktacja razem
1.
Dekarstwo Ciesielstwo Jan Łobodziec Tuchola Żarska 55
68-300 Lubsko
1 017 461,62
60
58,61
40
98,61
Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy : Dachy Pokrycia-Usługi Hurtownia Eugeniusz Zieliński ul. Śląska 11 68-300 Lubsko.
Uzasadnienie: art.89.1 2) –oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
​Żary, dnia 20.08.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-07-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-07-27 09:30:33
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-07-27 09:41:39
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-08-28 12:03:20
Artykuł był wyświetlony: 1655 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu