ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetargi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi. Powiat Żarski: Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych, analogowych rejestrów gruntów oraz zawiadomień do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego obejmujących okres od 1946 r. do 31.12.2015 r. dla obszaru powiatu żarskiego woj. lubuskim.

Informacja ogłoszona dnia 2018-07-27 12:44:06 przez Paula Przybyłek

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 595774-N-2018 z dnia 2018-07-27 r.
 
WIGN.272.19.2018.ZP
 
Powiat Żarski: Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych, analogowych rejestrów gruntów oraz zawiadomień do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego obejmujących okres od 1946 r. do 31.12.2015 r. dla obszaru powiatu żarskiego woj. lubuskim.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
 Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, , , , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzarski.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Adres: 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych, analogowych rejestrów gruntów oraz zawiadomień do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego obejmujących okres od 1946 r. do 31.12.2015 r. dla obszaru powiatu żarskiego woj. lubuskim. 
Numer referencyjny: WIGN.272.19.2018.ZP 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: 1. przekształcenie do postaci dokumentu elektronicznego dokumentów stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych i analogowych rejestrów gruntów za okres od 1946 r. do 31.12.2015 r., 2. przekształcenie do postaci elektronicznej zawiadomień do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o dokonanych zmianach ewidencyjnych za okres od 1946 r. do 31.12.2015 r., 3. zapisanie w strukturze katalogowej przekształconych dokumentów. Szacunkowa liczba dokumentów wynosi ok. 700 000 stron formatu A4, w tym formaty większe i niestandardowe, przeliczone na wielokrotność A4. Podane powyżej ilości są szacunkowe, służą do obliczenia cen jednostkowych i obliczenia ceny ofertowej. 1) Sposób realizacji zamówienia a) Wykonawca winien przekształcić do postaci elektronicznej (zeskanować) zbiór dokumentów uzasadniających wpisy do ewidencji gruntów i budynków. W skład dowodów zmian wchodzą orzeczenia sądowe, akty notarialne, decyzje administracyjne, zawiadomienia z sądu oraz inne materiały określone w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dokumenty zmian są ułożone chronologicznie, zgodnie z numerami uwidocznionymi na tych dokumentach, złożone do segregatorów papierowych A4 w ramach poszczególnych obrębów ewidencyjnych, których nazwa oraz zakres numerów dokumentów jest uwidoczniony na każdej teczce. Część dowodów zmian to dokumenty wielokartkowe spięte zszywką metalową. Dowody zmian są poskładane do formatu A4, jednostronne i dwustronne. Jednostkowe materiały w formacie większym niż A4 należy przeliczyć na ilość formatów A4, a mniejsze niż A4 należy traktować jak A4. Dokumentacje podlegające archiwizacji posiadają różny stopień czytelności i uszkodzenia, np. uszkodzone krawędzie, załamania, rozerwania. Dokumenty uszkodzone powinny być poddane naprawie w niezbędnym zakresie np. podklejanie, wyprostowanie ich itp. b) Proces wykonywania prac: a) Skanowanie należy przeprowadzić przy zastosowaniu rozdzielczości zapewniającej czytelność podanych w dokumentach informacji. Zamawiający sugeruje zastosowanie rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi. b) Prace związane z przetworzeniem dowodów zmian ewidencyjnych do postaci elektronicznej odbywać się będą w siedzibie Wykonawcy, przy użyciu należącego do Wykonawcy sprzętu, oprogramowania oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zadania. c) Udostępnienie materiałów do skanowania będzie odbywała się w transzach (etapach), których wielkość zostanie ustalona między Wykonawcą a Zamawiającym, a która to umożliwi Wykonawcy zwrot pobranych materiałów Zamawiającemu przed upływem 7 dni roboczych, licząc jako pierwszy dzień udostępnienie materiałów Wykonawcy. Kolejna transza dokumentacji może być przekazana po opracowaniu i zwrocie otrzymanej poprzedniej transzy. Każde pobranie i zwrot dokumentów będzie potwierdzane protokołem przekazania materiałów. Materiały te przygotowywane będą przez pracowników Zamawiającego. Do przenoszenia i przewozu dokumentów Wykonawca dostarczy skrzynie zamykane na klucz z wiekiem, które zabezpieczą dokumenty przed ich zniszczeniem, działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych i ochronią przed ewentualnym zabrudzeniem lub zniszczeniem. d) Materiały przeznaczone do skanowania są skompletowane w segregatorach formatu A4 i są opisane. W przypadkach, gdy zajdzie potrzeba wymiany zniszczonego segregatora, nowe segregatory dostarczy Zamawiający. e) Skanowanie dokumentów nie może spowodować ich zniszczenia lub uszkodzenia. f) W przypadku zniszczenia dokumentu podczas realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia powstałych uszkodzeń, przywrócenia czytelności dokumentu na własny koszt, w sposób wskazany przez Zamawiającego. g) Należy zachować źródłowy format dokumentów A4-A0. Dokumenty mniejszego formatu, takie jak zwrotne poświadczenia odbioru zawiadomień należy zapisać do formatu A4 umieszczając na stronie po dwie sztuki dokumentu (lub awers i rewers). h) Niedopuszczalna jest zmiana proporcji wymiarów dokumentu oraz skali. Ten ostatni wymóg ma zapewnić wydruk dokumentu takiej wielkości jak oryginał, bez konieczności dopasowywania skali wydruku. i) Zeskanowane dokumenty muszą być czytelne, posiadać bardzo dobrą ostrość i jakość całego obrazu, zachowywać proporcje wymiarów oryginałów i nie posiadać zniekształceń i deformacji. Powinny mieć prawidłową orientację i powinny być uporządkowane wg narastających numerów stron. Należy zwracać szczególną uwagę, by po obróbce nie utworzyły się strony odwrócone, w odbiciu lustrzanym lub negatywy. 2) Archiwizacja a) Bazy dowodów zmian kompletowane są oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego. Przekształcone do postaci elektronicznej dowody zmian należy zapisać w katalogu pod nazwą: a) „DOWODY ZMIAN EWIDENCYJNYCH m. Łęknica” „DOWODY ZMIAN EWIDENCYJNYCH m. Żary” „DOWODY ZMIAN EWIDENCYJNYCH gm. Brody” „DOWODY ZMIAN EWIDENCYJNYCH m. Jasień” „DOWODY ZMIAN EWIDENCYJNYCH gm. Jasień” „DOWODY ZMIAN EWIDENCYJNYCH gm. Lipinki Łużyckie” „DOWODY ZMIAN EWIDENCYJNYCH m. Lubsko” „DOWODY ZMIAN EWIDENCYJNYCH gm. Lubsko” „DOWODY ZMIAN EWIDENCYJNYCH gm. Przewóz” „DOWODY ZMIAN EWIDENCYJNYCH gm. Trzebiel” „DOWODY ZMIAN EWIDENCYJNYCH gm. Tuplice” „DOWODY ZMIAN EWIDENCYJNYCH gm. Żary” Dla każdego obrębu ewidencyjnego stworzyć podkatalog obręb nr, nazwa obrębu. Zbiór dokumentów dotyczących jednej zmiany należy zapisać jako wielostronicowy plik w formacie pdf i oznaczyć go numerem zmiany i rokiem zmiany. Plik ten należy zapisać w następującej postaci 0811ww_w.xxxx_yyyy_zzzz.pdf, gdzie: ww_w – nr jednostki ewidencyjnej xxxx – nr obrębu yyyy – rok zmiany zzz – nr zmiany b) „ZAWIADOMIENIA DO KW m. …………..” „ZAWIADOMIENIA DO KW gm. …………..” Stworzyć podkatalog-rocznik i w nim podkatalogi z numerami zawartości teczek. b) Wymagania techniczne 1. Obraz w procesie skanowania nie może być poddawany jakiejkolwiek obróbce numerycznej uszlachetniającej obraz (np. wyostrzanie, usuwanie szumów itp.). 2. Obraz w pliku musi być odwrócony do pozycji oryginału. 3. Plik nie może zawierać innej treści niż skanowany dokument. 4. Dokumenty zapisywać w formacie PDF wielostronicowy (każdy dokument w jednym pliku). 3) Warunki odbioru prac a) każdy przekazywany etap podlegać będzie odbiorowi przez Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia przekazania ww. materiałów etapu, b) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że zrealizowany etap prac zawiera usterki np. nie wypełnienie wszystkich atrybutów aplikacji, które wynikały z materiałów źródłowych, dalsze przekazywanie materiałów Wykonawcy zostanie wstrzymane do czasu ich usunięcia, c) na końcowy odbiór całości wykonanych prac będą składać się protokoły z poszczególnych etapów prac, d) przekazanie jednego zewnętrznego dysku twardego o pojemności zapewniającej zapis kompletu danych zawierające zeskanowany materiał, e) przekazanie sprawozdania w formie elektronicznej i papierowej z wykonanego zadania, zawierającego m.in. sprawozdanie techniczne z opisem wykonanej pracy, w tym napotkanych problemów i zastosowanych sposobów ich rozwiązania. 4) Oznaczenie i uporządkowanie materiałów źródłowych Po zakończeniu skanowania należy zszyć dokumenty w sposób trwały w kolejności wymienionej w spisie treści i zgodnej z numeracją. Niedopuszczalne jest wszycie map i innych dokumentów w formatach większych od A4 w sposób uniemożliwiający ich rozłożenie. Niedopuszczalne jest wszycie map niepodklejonych oraz zszycie operatów, których okładki są uszkodzone i nie zapewniają ich przechowywania bez narażenia na dalsze zniszczenie. 5) Uwagi końcowe a) Wysoka jakość i czytelność sporządzonych dokumentów elektronicznych powinna być dla Wykonawcy zamówienia priorytetem. Pogorszenie jakości skanowania w każdej fazie realizacji zamówienia, będzie stanowiło podstawę do żądania powtórzenia tych czynności dla części materiałów zasobu lub przy znacznej ilości występowania takich przypadków, do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. b) Wszelkie koszty związane z realizacją tej umowy obciążają Wykonawcę, w tym pakowanie i rozpakowywanie dokumentów, transport jak i pojemniki na dokumenty, w których będzie następował transport z siedziby Zamawiającego do miejsca realizacji umowy. 

II.5) Główny kod CPV: 72910000-2 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
79995100-6
79999100-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-12 
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie min. 200 000,00 zł, b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert wysokości 250 000,00 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: a) w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz w pkt 3.6 ukończył co najmniej dwa zadania w zakresie Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych, analogowych rejestrów gruntów oraz zawiadomień do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego (lub o podobnym charakterze np. digitalizację dokumentów znajdujących się w zasobach geodezyjno – kartograficznych), o wartości minimum 150 000,00 zł brutto lub obejmującą co najmniej 700 000 stron zarchiwizowanych dokumentów dla zasobu PZGiK licząc dla każdego zadania oddzielnie, b) dysponuje lub będzie dysponował następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za wykonywanie przetworzenia dokumentów: - zatrudnioną u Wykonawcy co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia inspektora ochrony danych oraz - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże również, że dysponuje lub będzie dysponować minimum dwoma osobami, w tym 1 (jedną) osobą, pełniącą funkcje Kierownika prac, która będzie reprezentowała Wykonawcę przed Zamawiającym i będzie odpowiedzialna za przebieg całego procesu realizacji umowy posiadającą wiedzę i doświadczenie zawodowe w kierowaniu co najmniej jednym projektem, w którym dokonano digitalizacji (skanowania) materiałów gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, o minimalnej wartości 150 000,00 zł. brutto lub obejmującą co najmniej 700 000 stron zarchiwizowanych dokumentów dla zasobu PZGiK, - co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 12 - miesięczne doświadczenie w skanowaniu, digitalizacji, indeksacji i archiwizacji dokumentacji gromadzonych w zasobach PZGiK lub w innych dowolnych rejestrach publicznych.; wskazane osoby będą zatrudnione na czas realizacji umowy u Wykonawcy. Zatrudnienie wskazanej w ofercie liczby osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia. c) posiada certyfikowany system zarządzania jakością zgodny ze standardem ISO 9001:2015 oraz d) posiada certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny ze standardem ISO/IEC 27001:2013 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu w uiszczeniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Załącznik nr 9 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem opłacenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; ) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
c) posiada certyfikowany system zarządzania jakością zgodny ze standardem ISO 9001:2015 oraz d) posiada certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny ze standardem ISO/IEC 27001:2013
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty: a) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 b) Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 5.2.3 SIWZ, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy lub pełnomocnik reprezentujący Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. c) Dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą. d) referencje lub poświadczenia wykonanych prace polegające na przetworzeniu do postaci elektronicznej dokumentów e) parafowany wzór umowy wg. załącznika nr 4 do SIWZ.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000.00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 10.4.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub też nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego zgodnie z art. 46 ust 4a Pzp. 10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr. 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 10.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 10.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 10.8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych, analogowych rejestrów gruntów oraz zawiadomień do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego obejmujących okres od 1946 r. do 31.12.2015 r. dla obszaru powiatu żarskiego woj. lubuskim” 10.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
referencje
15,00
czas wykonania przedmiotu zamówienia
25,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Umowa nr WIGN 272…….2018.ZP Zawarta w dniu roku pomiędzy Powiatem Żarskim z siedzibą w Żarach przy Al. Jana Pawła II 5 reprezentowanym przez: 1. Janusza Dudojcia - Starostę 2. Małgorzatę Issel – Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Elizy Siemianowskiej zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym a …………………………………………………………………………………………………… Zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści. § 1 1. Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych, analogowych rejestrów gruntów oraz zawiadomień do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego obejmujących okres od 1946 r. do 31.12.2015 r. dla obszaru powiatu żarskiego woj. lubuskim. 2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszy umowy oraz w: - warunkach technicznych – załącznik nr 1 do umowy, - złożonej ofercie, - SIWZ, - umowie o powierzenie przetwarzanych danych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. § 2 Zamawiający zobowiązuje się: do udostępnienia dokumentów stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych, analogowych rejestrów gruntów oraz zawiadomień do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego obejmujących okres od 1946 r. do 31.12.2015 r. dla obszaru powiatu żarskiego woj. lubuskim oraz ich przekazania niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą. § 3 Wykonawca zobowiązuje się: 1. Wykonać powierzone prace według zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z obowiązującymi standardami geodezyjnymi. 2. Zapewnić poprawność merytoryczną oraz wysoką jakość świadczonych usług i dostarczanych produktów, poprzez powierzenie wykonania przedmiotu umowy osobom, które posiadają fachową wiedzę oraz doświadczenie. 3. Informować w formie pisemnej, na każde żądanie Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy. 4. Zapewnić należyty dozór i koordynację działań wchodzących w zakres umowy, w celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowej realizacji umowy oraz odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych danych uniemożliwiających dostęp i wykorzystanie przez osoby trzecie i nieuprawnione. 5. W przypadku zniszczenia dokumentu podczas realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia powstałych uszkodzeń, przywrócenia czytelności dokumentu na własny koszt, w sposób wskazany przez Zamawiającego. § 4 1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie brutto w wysokości zgodnie ze złożoną ofertą. 2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych prac podpisany przez strony. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego. 4. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 5. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. § 5 Ostateczny termin zakończenia prac objętych umową ustala się do dnia: 12 grudnia 2018 r. § 6 1. Po zakończeniu prac, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. 2. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, wyznaczy datę odbioru prac stanowiących przedmiot umowy i o takim fakcie powiadomi uczestników odbioru. 3. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 4. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 5. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługuje uprawnienie odmowy odbioru do czasu usunięcia wad. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. § 7 1. Ze strony Wykonawcy osobą do kontaktu jest tel. 2. Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktu jest Alicja Baranowska tel. 68047906077. § 8 1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 48 miesięcy od dnia jego przekazania, przy czym odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi kończy się z upływem okresu gwarancji. 2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych wad przedmiotu niniejszej umowy, także złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia ich przez Zamawiającego. 3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru danej części zamówienia istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może: 1) odmówić odbioru przedmiotu zamówienia do czasu usunięcia wady, 2) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin. 4. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzenia przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może: 1) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód. § 9 Strony ustalają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy naliczać będą kary umowne z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca - 0,5% łącznej wartości umowy brutto, za każdy dzień zwłoki, b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, liczony od dnia wyznaczonego na termin ich usunięcia - 0,5 % ceny umownej c) w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - 10% łącznej wartości umowy brutto. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: a) w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający z wyłączeniem sytuacji określonej w § 10 ust. 1 - 5% łącznej wartości umowy brutto. 3. Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. W szczególności, gdy z powodów zawinionych po stronie Wykonawcy Zamawiający utracił przyznane dofinansowanie, dotację lub inne wsparcie finansowe pochodzące ze źródeł finansowania krajowego lub unijnego – do wysokości utraconej kwoty. § 10 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Odstąpienie od umowy w wypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. § 11 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego, w tym: Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. § 12 Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają form pisemnych aneksów pod rygorem nieważności. § 13 Właściwym do rozpoznania sporów na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. §14 KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000), informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach z siedzibą Al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę; 2. Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Żarach można się skontaktować poprzez adres e-mail: lub pisemnie na adres siedziby Administratora; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu określonym w złożonym wniosku/ofercie, zgodnie ze wskazaną podstawą prawną. Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie odbywa się zgodnie z podziałem zadań i kompetencji określonych w Regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Żarach; 4. Za wskazanie odbiorców danych osobowych (o ile tacy istnieją) lub ich przekazanie odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych; 5. Wszystkie dane osobowe są przechowywane przez okres wskazany w Instrukcji kancelaryjnej lub zgodnie ze szczególnym przepisem prawa, w zakresie określonym w pkt 27 SIWZ; 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w składanym wniosku/ofercie jest wymogiem ustawowym stanowiącym warunek jego rozpatrzenia i zawarcia niniejszej umowy. § 15 Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych DO UMOWY nr WIGN.272.7 ………. ZP na Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych, analogowych rejestrów gruntów oraz zawiadomień do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego obejmujących okres od 1946 r. do 31.12.2015 r. dla obszaru powiatu żarskiego woj. Lubuskim dofinansowanego ze środków ………………………………. zawarta w dniu ……………………….2018 r. roku pomiędzy: …………………………………………………………., zwaną w dalej „Wykonawcą” a Powiatem Żarskim mającym swoją siedzibę w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, NIP 928-17-42-518, reprezentowanym przez: 1. Janusza Dudojcia – Starostę 2. Małgorzatę Issel – Wicestarostę zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym’’, O następującej treści: § 1 1. Na podstawie art. 28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem” Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych byłych i obecnych właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarze powiatu żarskiego wskazanych w aktach notarialnych, oraz dowodach zmian danych ewidencyjnych w celu wykonania Umowy WIGN.272. …. 2018.ZP, a Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w tym z : 1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024), 2) rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO oraz na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 2. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych: 1) imię i nazwisko, 2) adres 3) data urodzenia 4) obywatelstwo, 5) PESEL, 6) Identyfikacja dokumentu tożsamości (nr dowodu, paszportu) 7) Tel. kontaktowy, adres e-mail, 8) inne dane niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 1. Czas trwania przetwarzania powierzonych danych osobowych będzie zgodny z okresem realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 2. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych przez Wykonawcę będzie obejmowało czynności na danych osobowych niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się: 1) przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 2) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 3) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwrócić Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych, 4) pomagać Zamawiającemu w niezbędnym zakresie w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 5) Wykonawca zobowiązuje się pomagać Zamawiającemu poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób lub realizacji praw osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w Rozdziale III RODO. 4. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Zamawiającemu, nie później niż w ciągu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia. 5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o złożonym żądaniu osoby, której dane dotyczą w ciągu 2 dni od dnia otrzymania takiego żądania. 6. W zakresie, w którym jest to konieczne Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu informacji, umożliwiających pełną realizację praw podmiotów danych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania żądania bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, bądź od dnia otrzymania wniosku o pomoc w tym względzie od Zamawiającego. 7. Zamawiający zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy. 8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy przetwarzającego i z minimum 5-dniowym jego uprzedzeniem. 9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni. 10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 11. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Zamawiającego chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 12. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do żądania kary umownej w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) lub w wysokości pokrywającej powstałe z tego tytułu szkody (w tym wysokość zasądzonych kar, odszkodowań, opłat itp. Na rzecz osób, których interes został naruszony nieodpowiednim lub niezgodnym działaniem ze strony Wykonawcy, lub osób działających w jego imieniu). 13. Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych. 14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez kontrolerów Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego. 15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). Po zakończeniu realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany trwale zabezpieczyć dane przed dostępem osób nieupoważnionych, przez okres gwarancji i rękojmi, a po ich upływie trwale usunąć ze swojej bazy, o czym pisemnie poinformuje Zamawiającego. 16. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy ,,danych poufnych’’ nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu niż wykonanie Umowy chyba, że konieczność ujawnienia posiadania informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 17. W sytuacjach nadzwyczajnych, nie przewidzianych w niniejszej umowie, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych mając na uwadze ochronę danych oraz interes Zamawiającego. § 2 1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz pozostałe przepisy dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych. 2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy. Wykonawca Zamawiający
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517 Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). 17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach. 

Akapit nr 2 - brak tytułu

17.4. Z zastrzeżeniem pkt 17.5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego). 17.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 17.6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 17.7 Kwota (w przypadku wnoszenia gwarancji w formie pieniężnej), o której mowa w pkt 17.6. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 17.8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 17.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1) ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy (wyłącznie po akceptacji Zamawiającego). 2) ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, możliwe są w następującym zakresie i przy zaistnieniu poniższych przesłanek: a) zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, 3) ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów możliwa jest w następujących przypadkach: a) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli skrócenie tego terminu nie wpłynie negatywnie na należyte wykonanie przedmiotu umowy, ponad czas zadeklarowany w ofercie, b) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania przedmiotu umowy, c) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, d) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia, e) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar, wichury, trzęsienia ziemi, osuwiska; Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, uzasadnienia wpływu zjawiska na realizację przedmiotu zamówienia, i udokumentowania zaistnienia tego stanu, ZMIANA ZAKRESU I SPOSOBU wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w następujących przypadkach: a) wystąpienia konieczności realizowania przedmiotu umowy w inny sposób niż zastosowany ze względu na zmianę obowiązującego prawa, b) ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy z uwagi na ograniczenie zakresu zadania, 26.2 W przypadku wystąpienia okoliczności, mających wpływ na wydłużenie terminu wykonania umowy, termin ten może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód. 26.3 Do zmian w zawartej umowie stosuje się postanowienia zgodne z art. 144 Pzp. 26.4 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 26.5 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, które są przesłanką do wystąpienia z pisemnym wnioskiem. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-08-06, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 25.07.2018

Informacja z otwarcia ofert

WIGN.272.19.2018.ZP     
 
Zgodnie z art.86 ust.5 w związku z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz.1579 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów  stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych, analogowych rejestrów gruntów oraz zawiadomień do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego obejmujących okres od 1946 r. do 31.12.2015 r. dla obszaru powiatu żarskiego
 
Kwota jaką zamawiający przeznaczył na realizację w/w zadania: 246 000 zł
 
Oferty złożone w terminie wraz z podaniem nazw, adresów oraz ceny  i terminu wykonania
 
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
termin wykonania
1.
 
 
 
Inco Spółka z o.o.
 
Wawrów 90
66-403 Gorzów Wielkopolski
 
172 200
21.11.2018
 
 
Wicestarosta /-/ Małgorzata Issel
Żary, 7.08.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej równowartości 221 000 euro na „Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych, analogowych rejestrów gruntów oraz zawiadomień do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego obejmujących okres od 1946 r. do 31.12.2015 r. dla obszaru powiatu żarskiego w woj. lubuskim” została wybrana oferta złożona przez:
 
Inco Sp. z o.o.
Wawrów 90
66-403 Gorzów Wielkopolski
 
z ceną brutto 172 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) i terminem wykonania na dzień: 21.11.2018 r.
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i zawiera korzystne dla Zamawiającego wynagrodzenie i termin wykonania. W  kryteriach oceny  oferta uzyskała 100 pkt , w tym  60 pkt w kryterium ceny oferty oraz 40 pkt w kryterium terminu wykonania zadania.
 
W postępowaniu  nie wpłynęły inne oferty.
 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
​Żary, 24.08.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-27 12:40:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-27 12:44:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-28 12:03:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1651 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony