ˆ

Przetargi

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: Powiat Żarski: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-07-31 11:36:46 Informacja ogłoszona dnia 2018-07-31 11:45:38 przez Paula Przybyłek

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 596851-N-2018 z dnia 2018-07-31 r. 
 
WIGN.272.17.2018.ZP
 
Powiat Żarski: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
 Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, , e-mail  , , faks684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie za pomoca operatora pocztowego, kurierem, gońcem, posłańcem lub osobiście 
Adres: 
Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe uytrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 
Numer referencyjny: WIGN.272.17.2018. 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
3 (trzy) 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 z podziałem na zadania (części): Zadanie Nr 1 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w południowej części Powiatu Żarskiego - drogi na terenie Miasta Żary i Gminy Żary oraz drogi dojazdowe do tych dróg. Wykaz dróg stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Zadanie Nr 2 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w południowej części Powiatu Żarskiego - pozostałe drogi na terenie gminy: Żary, Lipinki Łużyckie, Trzebiel, Tuplice. Wykaz dróg stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Zadanie Nr 3 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w północnej części Powiatu Żarskiego - drogi na terenie Miasta i Gminy Lubsko, Miasta i Gminy Jasień, Gminy Brod i Gminy Tuplice. Wykaz dróg stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG W OKRESIE ZIMOWYM NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ POWIAT ŻARSKI – stanowi załącznik do SIWZ Zakres usług obejmuje: 1) Utrzymywanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez odśnieżanie całej sieci dróg objętych umową. 2) Zwalczanie śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie całej sieci dróg objętych umową. 3) Oczyszczanie podczas roztopów wpustów ulicznych z błota i śniegu i pozostałych zanieczyszczeń. Wpusty powinny zachowywać przez cały okres objęty umową drożność. 4) Zamiatanie ulic minimum dwa razy w miesiącu (usługa świadczona w ramach dyżuru), gdy przerwa w robotach ZUD wynosi 14 dni. 5) Oczyszczenie wpustów ulicznych oraz usunięcie piasku pozostałego po akcji zimowej na wszystkich drogach powiatowych, w terminie do 10 kwietnia 2018 r. (wystawienie ostatniej faktury po wykonaniu i odbiorze ww. robót). 6) Zapewnienie materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi. 7) Całodobowe pełnienie dyżurów z gotowością sprzętu i transportu oraz natychmiastowe rozpoczynanie robót po wystąpieniu warunków zimowych opisanych w specyfikacjach: „ODŚNIEŻANIE DROGI” oraz „ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ” 8) Prowadzenie ewidencji dziennej wykonywanych robót, rejestrowanie istotnych zdarzeń oraz opis stanu i przejezdności dróg. 9) Do każdej faktury należy dołączyć potwierdzony wykaz, zawierający: - datę świadczenia usługi, - numery rejestracyjne pojazdów pracujących przy ZUD, - wydruk GPS, potwierdzający przebieg pojazdów uczestniczących w akcji. 10) Ponoszenie odpowiedzialności i pokrywanie w pełnej wysokości odszkodowań za szkody wynikające z nienależytego wykonania robót. 11) Zapewnienie stałej łączności oraz przekazywanie do Starostwa Powiatowego w Żarach aktualnych i rzetelnych informacji na temat przejezdności dróg. 12) Baza sprzętowa do prowadzenia robót ZUD powinna mieścić się na terenie objętym tymi robotami tj. na terenie Powiatu Żarskiego. Oddalenie bazy od strefy obsługiwanej sprzętem do ZUD o każde 10 km, musi być rekompensowane skierowaniem do pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, dodatkowych jednostek będących własnością Wykonawcy. Przy odległości większej niż 10 km obowiązuje wielokrotność podstawionych do realizacji zadania jednostek sprzętowych, będących własnością Wykonawcy. 13) Pozostawanie w całodobowej gotowości sprzętu i pracowników w okresie, gdy w danym dniu, w godzinach nocnych oraz rannych, nie zachodzi konieczność odśnieżania dróg lub likwidacji gołoledzi. 

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-03-31 
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie min. 200 000,00 zł, 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że dysponuje: - piaskarka minimum 2 szt. - pług odśnieżny minimum 2 szt. - sprzęt do usuwania zasp śnieżnych (np. równiarka) minimum 1 szt. - wytwornica solanki minimum 1 szt. - ładowarka minimum 1 szt. oraz wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę zimowego utrzymania dróg na drogach o kategorii nie niższej niż drogi powiatowe o wartości min. 100 000 PLN brutto, 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. wykazu wyposażenia zakładu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodu, że usługi te zostały wykonane należycie i terminowo 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego: Zamawiający nie żąda oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000.00 zł.(słownie: cztery tysiące złotych) oddzielnie dla każdego zadania. 10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 10.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10.4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr. 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 10.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 10.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 10.8 W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg, zadanie nr … . 10.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 10.10 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Umowa nr WIGN.272.17.2018.ZP zawarta w dniu……………. 2018 roku w Żarach pomiędzy Powiatem Żarskim, z siedzibą w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, posiadającym NIP o numerze 928 17 42 518, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żarskiego w osobach: 1. Janusz Dudojć – Starosta 2. Małgorzata Issel – Wicestarosta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Elizy Siemianowskiej zwanym dalej Zamawiającym a …………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. zwaną dalej Wykonawcą. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017.1579 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści: § 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego świadczenia usług zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 – ……………………..………………../numer i nazwa zadania), w zakresie których realizowane będzie: 1) Utrzymywanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez odśnieżanie całej sieci dróg objętych umową. Odgarnięty śnieg nie może utrudniać korzystania z ciągów pieszych (chodników, ścieżek rowerowych zlokalizowanych wzdłuż odśnieżanych ulic i dróg. 2) Zwalczanie śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie całej sieci dróg objętych umową. 3) Oczyszczanie podczas roztopów wpustów ulicznych z błota i śniegu. 4) Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić miejsce do którego będzie wywoził zebrany śnieg, lód i błoto pośniegowe. 5) Zamiatanie ulic min dwa razy w miesiącu (usługa świadczona w ramach dyżuru), gdy przerwa w robotach ZUD spowodowana korzystnymi warunkami atmosferycznymi wynosi 14 dni kalendarzowych. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji zebranego piasku i innych odpadów usuniętych w ramach zamiatania na uprawnionym składowisku odpadów. 6) Zamiatanie wszystkich dróg (zgodnie z załącznikiem do umowy sporządzonym na podstawie załącznika nr 6 do SIWZ, określającego drogi wchodzące w zakres zadania) wraz z oczyszczeniem wpustów ulicznych (bez względu na stanu czystości dróg i wpustów ulicznych w momencie uruchamiania usług), w terminie do 10 kwietnia (Wykonawca wystawia ostatnią fakturę po wykonaniu robót określonych w § 1 pkt. 1.6 wraz z uzyskaniem protokołu odbioru zamiatania dróg i oczyszczania wpustów ulicznych przez Zarządcę Drogi i Przedstawiciela wykonawcy letniego mechanicznego zamiatania dróg). 7) Zapewnienie materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi. 8) Całodobowe pełnienie dyżurów z gotowością sprzętu i transportu oraz natychmiastowe rozpoczynanie robót po wystąpieniu warunków zimowych opisanych w specyfikacjach: „ODŚNIEŻANIE DROGI” oraz „ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ” 9) Prowadzenie ewidencji dziennej wykonywanych robót, rejestrowanie zdarzeń mających wpływ na realizację niniejszej umowy oraz opis stanu i przejezdności dróg. 2. Wykonawca do każdej faktury jest zobowiązany dołączyć potwierdzony wykaz, zawierający: - datę świadczenia usługi, - numery rejestracyjne pojazdów pracujących przy ZUD, - wydruk GPS. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i pokrywa w pełnej wysokości odszkodowania i inne należności za szkody wynikające z nie wykonania lub nienależytego wykonania robót – przedmiotu niniejszej umowy zarówno w mieniu Zamawiającego jak i dotyczących osób trzecich. 4. Wykonawca zapewnia stałą łączność oraz jest odpowiedzialny za przekazywanie do Starostwa Powiatowego w Żarach aktualnych i rzetelnych informacji o stanie przejezdności dróg. 5. Baza sprzętowa do prowadzenia robót ZUD, którą zapewnia Wykonawca, powinna mieścić się na terenie objętym tymi robotami tj. na terenie Powiatu Żarskiego. Oddalenie bazy od strefy obsługiwanej sprzętem do ZUD o każde 10 km, musi być rekompensowane skierowaniem do pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, dodatkowych jednostek będących własnością Wykonawcy. Przy odległości większej niż 10 km obowiązuje wielokrotność podstawionych do realizacji zadania jednostek sprzętowych, będących własnością Wykonawcy. 6. Pozostawanie w całodobowej gotowości sprzętu i pracowników w okresie, gdy w danym dniu, w godzinach nocnych oraz rannych, nie zachodzi konieczność odśnieżania dróg lub likwidacji gołoledzi. 7. Wykonawca będzie wykonywał roboty sprzętem własnym i przy użyciu materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi, które zapewnia we własnym zakresie. 8. Zasady odśnieżania dróg i usuwania gołoledzi na poszczególnych standardach opisane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 9. Wykaz dróg miejskich i pozamiejskich oraz ich długości z podziałem na standardy zimowego utrzymania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. § 2. Przy świadczeniu usług Wykonawcę będą obowiązywać następujące terminy: 1) Gotowość sprzętu od dnia 01 listopada 2018r. 2) Rozpoczęcie usługi pracy sprzętu na wezwanie Zamawiającego nie później niż w ciągu dwóch godzin od wezwania. 3) W przypadku braku konieczności pracy sprzętu, wyznacza się datę rozpoczęcia dyżurów na dzień 15 listopada 2018 roku. 4) Zakończenie usługi Zamawiający poda z jednodniowym wyprzedzeniem. 5) Czas trwania umowy do dnia 31.03.2019 r. § 3. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1. Ustalanie terminu rozpoczęcia i zakończenia zimowego utrzymania dróg 2. Ocena jakości usług i monitorowanie prowadzenia ewidencji dziennej pracy. 3. Zapłata za prawidłowo wykonaną usługę. § 4. 1. Strony ustalają wynagrodzenie brutto do kwoty …………….. zł (słownie: ….) ustalone na podstawie cen jednostkowych brutto jednego dnia usług zależnie od standardu zimowego utrzymania dróg określonych w kosztorysie ofertowym tj. ……………………… / w zależności od zadania. 2. Rozliczenie następować będzie tylko wg faktycznie wykonanych usług w wysokości wynikającej z przemnożenia cen jednostkowych brutto 1,0 km/dzień przez ilość km dróg, na których były prowadzone usługi zimowego utrzymania dróg oraz wartości brutto za 1 dobę gotowości sprzętu przemnożoną przez ilość dni gotowości. 3. Zamawiający dopuszcza zwiększenie wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. ponadprzeciętnych ciągłych opadów śniegu, gołoledzi. § 6. Ustala się następujące zasady rozliczenia usług: 1. Rozliczenie będzie dokonywane na podstawie faktur w okresach miesięcznych, 2. Stwierdzenie wadliwego wykonania usług dotyczących zarówno terminu wykonania jak i jakości spowoduje odmowę zapłaty za dany dzień. Fakt wadliwego wykonania usługi potwierdza każdorazowo osoba wyznaczona przez Zamawiającego w § 8 ust. 2 umowy. 3. Termin zapłaty faktur do ……. dni po dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych. Obowiązuje fakturowanie częściowe – miesięczne. Przy czym ostatnia faktura jest wystawiana po dniu 10 kwietnia 2019 na podstawie protokołu potwierdzającego prawidłowe posprzątanie dróg po sezonie zimowym ( zgodnie z § 1 ust.1 pkt. 6 ) 2018/2019. 4. Zamawiający jest podatnikiem VAT i posiada NIP: 928-17-42-518. 5. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego § 7. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe: 1. W przypadku zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadliwym działaniu sprzętu i pojazdu lub o nie wykonaniu obowiązków przez pracowników wykonujących zadania na rzecz i w imieniu Wykonawcy zobowiązuje się Wykonawcę do natychmiastowej naprawy lub wymiany sprzętu oraz podjęcia czynności zmierzających do eliminacji nieprawidłowości. 2. W przypadku powstania szkód na rzecz osób trzecich z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych umową, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia szkód w pełnej wysokości. § 8. 1. Nadzór nad usługami określonymi w § 1 ze strony Wykonawcy będzie pełnił Pan ………………………………. Tel. …. Mail ….. 2. Zamawiającego przy wykonywaniu umowy reprezentuje ………………………… Tel. …. Mail …… § 9. Obowiązujacą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne: 1. Wykonawca zobowiazany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 10% ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy, za które to ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nienależyte lub nieterminowe wywiązanie się Wykonawcy z podjętych zobowiązań polegających na nie usunięciu w ustalonym terminie (zlikwidowania) gołoledzi - śniegu luźnego, błota pośniegowego na jezdni przekazanej do zimowego utrzymania, każdorazowo kwotę 500,00 zł za jeden kilometr danej drogi. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nieterminowe wywiązanie się Wykonawcy z końcowego zamiatania dróg i oczyszczenia wpustów ulicznych zgodnie z § 1 pkt. 5 w kwocie 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania robót zgodnie z § 1 pkt. 5 po wcześniejszym zgłoszeniu wykonania robót przez Wykonawcę, kary umowne będą naliczane od dnia 10 kwietnia do dnia faktycznego wykonania robót, potwierdzonego przez Zamawiającego protokołem odbioru. 4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 5. Zamawiający może potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia, o którym mowa w paragrafie 5 pkt. 1 umowy. 6. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego. 7. Wykonawca na czas wykonywania niniejszej umowy posiadać będzie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż: 200 000 zł. Kopia opłaconej polisy stanowi załącznik do niniejszej umowy. § 10. 1. Strony Umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać polubownie, jednak gdy nie będzie możliwe ugodowe załatwienie sporu, sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, d) Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową e) Wykonawca przerwał realizację usług i przerwa ta nie jest spowodowana warunkami pogodowymi (brak opadów, gołoledzi) i trwa dłużej niż 5 dni, 3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie. 4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub realizacji części przedmiotu zamówienia z powodu przyczyn o których mowa w ust. 2 Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze względem Zamawiającego. § 11 1. Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy korzystając z pomocy podwykonawcy (-ców), po zawarciu z nimi odpowiednich umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zawarcie umowy z podwykonawcą(-cami) wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej zawarciem, zgodnie z art. 6471 k.c. Zmiana umowy zawartej z podwykonawcą wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego. 3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać, m.in.: a) zakres części zamówienia powierzonych podwykonawcy, b) kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, c) termin wykonania zamówienia powierzonych podwykonawcy, d) warunki dokonania płatności wynagrodzenia, e) termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, f) numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia. 4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów na dostawę materiałów, wynajmu sprzętu, wynajmu środków transportu, których wartość nie przekracza 50.000,00 zł. 5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 6. Zamawiający wstrzyma zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom. 7. Zapłata należnego Wynagrodzenia podwykonawcy zostanie uregulowana zgodnie z zapisami art.143c ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu uwiarygodnionej kopii umowy o podwykonawstwo na usługi lub dostawy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia bez odsetek, należnych Podwykonawcy. 10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 12. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców. 13. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 14. Do zmian umowy o podwykonawstwo uregulowania zawarte w ust. 4, 5, 6, 7. 15. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał przedmiot umowy samodzielnie. § 12. 1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany § 13 W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy prawo powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych § 14. Dokumentami stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy jest: - oferta Wykonawcy z załącznikami, oraz SIWZ. § 15. Niniejszą Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy: a) w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT). b) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. ponadprzeciętnych ciągłych opadów śniegu, gołoledzi 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-08-17, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

Akapit nr 2 - brak tytułu

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Część nr:
1
Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w południowej części Powiatu Żarskiego: drogi na terenie miasta Żary oraz drogi dojazdowe do tych dróg.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Utrzymywanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez odśnieżanie całej sieci dróg objętych umową. 2) Zwalczanie śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie całej sieci dróg objętych umową. 3) Oczyszczanie podczas roztopów wpustów ulicznych z błota i śniegu i pozostałych zanieczyszczeń. Wpusty powinny zachowywać przez cały okres objęty umową drożność. 4) Zamiatanie ulic minimum dwa razy w miesiącu (usługa świadczona w ramach dyżuru), gdy przerwa w robotach ZUD wynosi 14 dni. 5) Oczyszczenie wpustów ulicznych oraz usunięcie piasku pozostałego po akcji zimowej na wszystkich drogach powiatowych, w terminie do 10 kwietnia 2018 r. (wystawienie ostatniej faktury po wykonaniu i odbiorze ww. robót). 6) Zapewnienie materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi. 7) Całodobowe pełnienie dyżurów z gotowością sprzętu i transportu oraz natychmiastowe rozpoczynanie robót po wystąpieniu warunków zimowych opisanych w specyfikacjach: „ODŚNIEŻANIE DROGI” oraz „ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ” 8) Prowadzenie ewidencji dziennej wykonywanych robót, rejestrowanie istotnych zdarzeń oraz opis stanu i przejezdności dróg. 9) Do każdej faktury należy dołączyć potwierdzony wykaz, zawierający: - datę świadczenia usługi, - numery rejestracyjne pojazdów pracujących przy ZUD, - wydruk GPS, potwierdzający przebieg pojazdów uczestniczących w akcji. 10) Ponoszenie odpowiedzialności i pokrywanie w pełnej wysokości odszkodowań za szkody wynikające z nienależytego wykonania robót. 11) Zapewnienie stałej łączności oraz przekazywanie do Starostwa Powiatowego w Żarach aktualnych i rzetelnych informacji na temat przejezdności dróg. 12) Baza sprzętowa do prowadzenia robót ZUD powinna mieścić się na terenie objętym tymi robotami tj. na terenie Powiatu Żarskiego. Oddalenie bazy od strefy obsługiwanej sprzętem do ZUD o każde 10 km, musi być rekompensowane skierowaniem do pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, dodatkowych jednostek będących własnością Wykonawcy. Przy odległości większej niż 10 km obowiązuje wielokrotność podstawionych do realizacji zadania jednostek sprzętowych, będących własnością Wykonawcy. 13) Pozostawanie w całodobowej gotowości sprzętu i pracowników w okresie, gdy w danym dniu, w godzinach nocnych oraz rannych, nie zachodzi konieczność odśnieżania dróg lub likwidacji gołoledzi. Wykonawca będzie wykonywał roboty sprzętem własnym. 3.4. Zasady odśnieżania dróg i usuwania gołoledzi na poszczególnych standardach opisane w załączniku nr do niniejszej SIWZ. 3.5. Wykaz dróg miejskich i pozamiejskich oraz ich długości z podziałem na standardy zimowego utrzymania stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 3.6. Przy świadczeniu usług Wykonawcę będą obowiązywać następujące terminy: 1) Gotowość sprzętu do podjęcia akcji od dnia 01 listopada 2018r. 2) Rozpoczęcie usługi pracy sprzętu na wezwanie Zamawiającego nie później niż w ciągu dwóch godzin od wezwania. 3) W przypadku braku konieczności pracy sprzętu (korzystne warunki atmosferyczne), wyznacza się datę rozpoczęcia dyżurów na dzień 15 listopada 2018 roku. 4) Zakończenie usługi Zamawiający poda Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem. 5) Czas trwania umowy do dnia 31.03.2019 r. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
2
Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w południowej części Powiatu Żarskiego - pozostałe drogi na terenie gminy: Żary, Lipinki Łużyckie, Trzebiel, Tuplice.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Utrzymywanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez odśnieżanie całej sieci dróg objętych umową. 2) Zwalczanie śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie całej sieci dróg objętych umową. 3) Oczyszczanie podczas roztopów wpustów ulicznych z błota i śniegu i pozostałych zanieczyszczeń. Wpusty powinny zachowywać przez cały okres objęty umową drożność. 4) Zamiatanie ulic minimum dwa razy w miesiącu (usługa świadczona w ramach dyżuru), gdy przerwa w robotach ZUD wynosi 14 dni. 5) Oczyszczenie wpustów ulicznych oraz usunięcie piasku pozostałego po akcji zimowej na wszystkich drogach powiatowych, w terminie do 10 kwietnia 2018 r. (wystawienie ostatniej faktury po wykonaniu i odbiorze ww. robót). 6) Zapewnienie materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi. 7) Całodobowe pełnienie dyżurów z gotowością sprzętu i transportu oraz natychmiastowe rozpoczynanie robót po wystąpieniu warunków zimowych opisanych w specyfikacjach: „ODŚNIEŻANIE DROGI” oraz „ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ” 8) Prowadzenie ewidencji dziennej wykonywanych robót, rejestrowanie istotnych zdarzeń oraz opis stanu i przejezdności dróg. 9) Do każdej faktury należy dołączyć potwierdzony wykaz, zawierający: - datę świadczenia usługi, - numery rejestracyjne pojazdów pracujących przy ZUD, - wydruk GPS, potwierdzający przebieg pojazdów uczestniczących w akcji. 10) Ponoszenie odpowiedzialności i pokrywanie w pełnej wysokości odszkodowań za szkody wynikające z nienależytego wykonania robót. 11) Zapewnienie stałej łączności oraz przekazywanie do Starostwa Powiatowego w Żarach aktualnych i rzetelnych informacji na temat przejezdności dróg. 12) Baza sprzętowa do prowadzenia robót ZUD powinna mieścić się na terenie objętym tymi robotami tj. na terenie Powiatu Żarskiego. Oddalenie bazy od strefy obsługiwanej sprzętem do ZUD o każde 10 km, musi być rekompensowane skierowaniem do pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, dodatkowych jednostek będących własnością Wykonawcy. Przy odległości większej niż 10 km obowiązuje wielokrotność podstawionych do realizacji zadania jednostek sprzętowych, będących własnością Wykonawcy. 13) Pozostawanie w całodobowej gotowości sprzętu i pracowników w okresie, gdy w danym dniu, w godzinach nocnych oraz rannych, nie zachodzi konieczność odśnieżania dróg lub likwidacji gołoledzi. 3.3. Wykonawca będzie wykonywał roboty sprzętem własnym. 3.4. Zasady odśnieżania dróg i usuwania gołoledzi na poszczególnych standardach opisane w załączniku nr do niniejszej SIWZ. 3.5. Wykaz dróg miejskich i pozamiejskich oraz ich długości z podziałem na standardy zimowego utrzymania stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 3.6. Przy świadczeniu usług Wykonawcę będą obowiązywać następujące terminy: 1) Gotowość sprzętu do podjęcia akcji od dnia 01 listopada 2018r. 2) Rozpoczęcie usługi pracy sprzętu na wezwanie Zamawiającego nie później niż w ciągu dwóch godzin od wezwania. 3) W przypadku braku konieczności pracy sprzętu (korzystne warunki atmosferyczne), wyznacza się datę rozpoczęcia dyżurów na dzień 15 listopada 2018 roku. 4) Zakończenie usługi Zamawiający poda Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem. 5) Czas trwania umowy do dnia 31.03.2019 r. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
3
Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w północnej części Powiatu Żarskiego - drogi na terenie Miasta i Gminy Lubsko, Miasta i Gminy Jasień, Gminy Brody i Gminy Tuplice.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Utrzymywanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez odśnieżanie całej sieci dróg objętych umową. 2) Zwalczanie śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie całej sieci dróg objętych umową. 3) Oczyszczanie podczas roztopów wpustów ulicznych z błota i śniegu i pozostałych zanieczyszczeń. Wpusty powinny zachowywać przez cały okres objęty umową drożność. 4) Zamiatanie ulic minimum dwa razy w miesiącu (usługa świadczona w ramach dyżuru), gdy przerwa w robotach ZUD wynosi 14 dni. 5) Oczyszczenie wpustów ulicznych oraz usunięcie piasku pozostałego po akcji zimowej na wszystkich drogach powiatowych, w terminie do 10 kwietnia 2018 r. (wystawienie ostatniej faktury po wykonaniu i odbiorze ww. robót). 6) Zapewnienie materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi. 7) Całodobowe pełnienie dyżurów z gotowością sprzętu i transportu oraz natychmiastowe rozpoczynanie robót po wystąpieniu warunków zimowych opisanych w specyfikacjach: „ODŚNIEŻANIE DROGI” oraz „ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ” 8) Prowadzenie ewidencji dziennej wykonywanych robót, rejestrowanie istotnych zdarzeń oraz opis stanu i przejezdności dróg. 9) Do każdej faktury należy dołączyć potwierdzony wykaz, zawierający: - datę świadczenia usługi, - numery rejestracyjne pojazdów pracujących przy ZUD, - wydruk GPS, potwierdzający przebieg pojazdów uczestniczących w akcji. 10) Ponoszenie odpowiedzialności i pokrywanie w pełnej wysokości odszkodowań za szkody wynikające z nienależytego wykonania robót. 11) Zapewnienie stałej łączności oraz przekazywanie do Starostwa Powiatowego w Żarach aktualnych i rzetelnych informacji na temat przejezdności dróg. 12) Baza sprzętowa do prowadzenia robót ZUD powinna mieścić się na terenie objętym tymi robotami tj. na terenie Powiatu Żarskiego. Oddalenie bazy od strefy obsługiwanej sprzętem do ZUD o każde 10 km, musi być rekompensowane skierowaniem do pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, dodatkowych jednostek będących własnością Wykonawcy. Przy odległości większej niż 10 km obowiązuje wielokrotność podstawionych do realizacji zadania jednostek sprzętowych, będących własnością Wykonawcy. 13) Pozostawanie w całodobowej gotowości sprzętu i pracowników w okresie, gdy w danym dniu, w godzinach nocnych oraz rannych, nie zachodzi konieczność odśnieżania dróg lub likwidacji gołoledzi. 3.3. Wykonawca będzie wykonywał roboty sprzętem własnym. 3.4. Zasady odśnieżania dróg i usuwania gołoledzi na poszczególnych standardach opisane w załączniku nr do niniejszej SIWZ. 3.5. Wykaz dróg miejskich i pozamiejskich oraz ich długości z podziałem na standardy zimowego utrzymania stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 3.6. Przy świadczeniu usług Wykonawcę będą obowiązywać następujące terminy: 1) Gotowość sprzętu do podjęcia akcji od dnia 01 listopada 2018r. 2) Rozpoczęcie usługi pracy sprzętu na wezwanie Zamawiającego nie później niż w ciągu dwóch godzin od wezwania. 3) W przypadku braku konieczności pracy sprzętu (korzystne warunki atmosferyczne), wyznacza się datę rozpoczęcia dyżurów na dzień 15 listopada 2018 roku. 4) Zakończenie usługi Zamawiający poda Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem. 5) Czas trwania umowy do dnia 31.03.2019 r. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00

Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dn. 31.07.2018r.
 
 

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art.86 ust.5 w związku z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz.1579 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019”
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania : 906 478,14  zł  brutto
Oferty złożone w terminie wraz z podaniem nazw, adresów oraz ceny  i terminu płatności:
 
Zadanie nr 1
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w południowej części Powiatu Żarskiego – drogi na terenie  Miasta Żary i Gminy Żary oraz drogi dojazdowe do tych dróg.
 
Nie wpłynęła żadna oferta.
 
Zadanie nr 2
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w południowej  części Powiatu  Żarskiego –pozostałe drogi na terenie gminy: Żary, Lipinki Łużyckie, Trzebiel, Tuplice
 
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
termin płatności
1.
Przedsiębiorstwo Sprzętowe Adam Wawruszak
ul. Bukowa 4
68-200 Żary
271 408,80
30 dni
 
 
Zadanie nr  3
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w północnej  części Powiatu Żarskiego- drogi na terenie Miasta i Gminy Lubsko, Miasta i Gminy Jasień, Gminy Brody i Gminy Tuplice.
 
 
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
termin płatności
1.
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz
ul. Przemysłowa 62
68-300 Lubsko
420 806,20
30 dni
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
​Żary, dnia 17.08.2018 r.
 

Informacja o wyborze i unieważnieniu postępowania w części nr 3

Zgodnie z art. 93 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej równowartości 221 000 na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019” :
 
1) na zadanie nr 1 –na terenie Miasta Żary i Gminy Żary nie wpłynęła żadna oferta.
2) na zadanie nr 2 –na terenie Gminy: Żary ,Lipinki Łużyckie, Trzebiel, Tuplice została wybrana oferta złożona przez:
 
Przedsiębiorstwo Sprzętowe
Adam Wawruszak
ul. Bukowa 4
68-200 Żary
 
z ceną brutto: 271 408,80 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiem  zł 80/100) i 30 dniowym terminem płatności. 
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i zawiera korzystne dla Zamawiającego wynagrodzenie i termin płatności. W  kryteriach oceny  oferta uzyskała 100 pkt , w tym  60 pkt w kryterium ceny oferty oraz 40 pkt w kryterium terminu płatności
 
3) unieważnia się postępowanie na zadanie nr 3 – na terenie Miasta i Gminy Lubsko, Miasta i Gminy Jasień, Gminy Brody i Gminy Tuplice
 
W postępowaniu wpłynęła oferta:
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
termin płatności
1.
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz
ul. Przemysłowa 62
68-300 Lubsko
420 806,20
30 dni
 
Uzasadnienie prawne: art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zmianami)
Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 20.08.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-07-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-07-31 11:36:46
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-07-31 11:45:38
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-08-28 12:02:57
Artykuł był wyświetlony: 1527 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu