ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetargi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Powiat Żarski: Modernizacja korytarza I piętra i sali obrad Rady Powiatu w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach przy Al. Jana Pawła II 5

Informacja ogłoszona dnia 2018-08-07 11:17:36 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 601191-N-2018 z dnia 2018-08-07 r. 

WIGN.272.20.2018.ZP
 
Powiat Żarski: Modernizacja korytarza I piętra i sali obrad Rady Powiatu w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach przy Al. Jana Pawła II 5
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, , e-mail  , , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.powiatzary.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście 
Adres: 
68-200 Żary ul. Aleja Jana Pawła II 5, biuro podawcze
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja korytarza I piętra i sali obrad Rady Powiatu w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach przy Al. Jana Pawła II 5 
Numer referencyjny: WIGN.272.20.2018.IP 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane p.n. „Modernizacja korytarza I piętra i sali obrad Rady Powiatu w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach przy Al. Jana Pawła II 5” . Zakresem modernizacji objęte są roboty m. in.: roboty remontowo - budowlane, wykończeniowe, przebudowa instalacji co, instalacji elektrycznej, wywóz i utylizacja odpadów budowlanych i gruzu. 1) Zamawiający określa zakres robót podstawowy - obligatoryjny, który obejmuje wykonanie Zadania nr 1A i Zadania nr 1B, realizowane do dnia 15 grudnia 2018 r. 2) Zamawiający zastrzega na prawie opcji wykonanie Zadania nr 2, które jest uzależnione od zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Żarskiego i które stanowi kontynuację realizacji zadania podstawowego określonego w pkt. 1. 3) Przedmiot niniejszego zamówienia z zastosowaniem prawa opcji przewiduje się do zrealizowania do dnia 30 czerwca 2019 r. Wykonawca nie może występować z żadnym roszczeniem wobec zamawiającego w przypadku ograniczenia zamówienia jedynie do części podstawowej. Nie decydując się w późniejszym okresie na skorzystanie z prawa opcji, Zamawiający nie będzie także zobowiązany unieważniać postępowania czy wypłacać kar umownych Wykonawcy. Zamówienie z prawem opcji jest realizowane w ramach jednej umowy, w której jednoznacznie określa się przedmiot umowy (zakres), z tym że prawo opcji zobowiązuje Zamawiającego do realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym (opcjonalnym) na warunkach realizacji opcji. Zadanie nr 1 – zadanie obligatoryjne (podstawowe) – realizowane do 15.12.2018 A. Remont pomieszczenia – sala obrad – zgodnie z wizualizacją i projektem - demontaż starych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych w ilości 2 kpl; - dopasowanie obecnych otworów drzwiowych do zamawianych – ewentualne wykucie i zaprawienie bruzd powstałych po demontażu 2 kpl drzwi (zmniejszenie wysokości otworu jedynie materiałem twardym zamontowanym na całej szerokości ościeża, nie dopuszcza się styropianu i tym podobnych materiałów wypełniających) , - montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych – ilość 2 kpl „100” (ościeża o szerokości niestandardowej), regulowane z opaskami dwustronnymi, - demontaż posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem, jeżeli zajdzie taka konieczność 70m2, po dokonaniu próbnej odkrywki, - demontaż listew cokołowych – ok. 40 mb, - położenie paneli winylowych wraz z podkładem w sali konferencyjnej na powierzchni ok. 70 m2 - osadzenie wybranej przez Zamawiającego listwy cokołowej – ok. 40 mb - przebudowa podestu wg. projektu Zamawiającego- ok. 10 m2 - dostawa i montaż stołu prezydialnego i mównicy, wg projektu i wizualizacji, - demontaż urządzeń i wyposażenia instalacji elektrycznej, tj. gniazd elektrycznych, włączników, lamp, klimatyzatora, projektora wraz z rzutnikiem(do ponownego montażu wg. projektu), przewodów natynkowych, wkucie i przygotowanie kanału Ø 50 dla podłączenia urządzeń - kamer i nagłośnienia (z tzw. wędką), - wykucie bruzd, montaż przewodów elektrycznych wraz z ich zaprawieniem otynkowaniem, - osadzenie nowych gniazd i włączników w miejscach wyznaczonych w projekcie (w tym 2 - 3 – 4 elementowych i listew elektrycznych wielopunktowych) – ilość 22 sztuki - zakup i montaż 10 lamp kasetonowych LED (natężenie światła powinna odpowiadać normom zawartym w PN-EN 12464-1: 2012 Światło i oświetlenie) i taśmy LED – światło białe zimne (długość ok. 32 m) - zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w suficie podwieszonym łącznie z niezbędną instalacją przy czym należy pamiętać, by były one umieszczone nie dalej niż 15 metrów od jednostki centralnej zewnętrznej (istniejąca) - wartości techniczne muszą uwzględniać kubaturę pomieszczenia i przeznaczenie Sali, oczekiwane parametry podstawowe: poziom głośności do 53 db, przepływ powietrza - układ czterokierunkowy, pilot sterujący bezprzewodowy, - wkucie skrzynki elektrycznej w ścianę wraz z jej podłączeniem, - uzupełnienie ewentualnych ubytków w tynku – 20%, szpachlowanie pęknięć, równanie nierówności ścian, - wykonanie sufitów podwieszanych z płyty sufitowej (konstrukcja kasetonowa) - 70 m2– konstrukcja powinna uwzględniać montaż dwóch klimatyzatorów, rzutnika, lamp kasetonowych LED, oraz umożliwiać montaż innych urządzeń np. przeprowadzenie linii telekomunikacyjnej, monitoringu - usunięcie tapety z włókna szklanego położonej do wysokości 1 m – ok. 38 m2 - demontaż listwy sklejkowej przymocowanej nad lamperią – ok. 38 m - demontaż listwy ornamentowej przy suficie – ok. 38 m - zmywanie ścian i gruntowanie – ok. 110 m2 - wykonanie gładzi gipsowej ścian – 110m² - malowanie ścian 110 m2 odporną na zmywanie i czyszczenie (wskazana farba ceramiczna bezzapachowa, podwyższona klasa użyteczności, Wykonawca jest obowiązany zapewnić zapas farby – co najmniej 2 l, który przekaże zamawiającemu), - demontaż płyty GK przysłaniającej otwór drzwiowy i wypełnienie pustakami łączonymi zaprawą, odpowiednie zakotwiczenie wypełnienia (zapewniające stabilność ściany) – otwór o wymiarach 90x180 cm - demontaż obudowy rur od centralnego ogrzewania między oknami – ok. 10 m2 - wymiana i wkucie rur od centralnego ogrzewania w ściany – zmiana przebiegu pionów (na odcinku ok.2,5 m) i poziomów (na odcinku ok. 10 m) - demontaż starych grzejników w ilości 3 sztuki, - demontaż trzech parapetów, - osadzenie nowych parapetów z granitu gr. 30 mm – 3 sztuki o długości 2,47 m, 1,77 m, 1,74 m i szerokości 45 cm, - montaż nowych grzejników o mocy grzewczej odpowiadającej obecnie użytkowanym (wzór grzejnika uzgodniony z zamawiającym) z zamontowaniem nowych zaworów (termostatyczny i powrotny) – 3 sztuki - montaż nawiewników w 4 oknach, - wymiana wentylatora zamontowanego na przewodzie kominowym i obsługującej go instalacji elektrycznej, - montaż ozdobnego panela ażurowego – 1490x2800 mm - zakup i montaż herbów z odlewu aluminium z grawerem w ilości 11 sztuk – format: 10 sztuk 200 x 275 mm i 1 sztuka 320x440 mm - montaż na ścianie panela aluminiowego o wymiarach 1000 x 2700 mm (wzór zgodny z wizualizacją) - montaż karniszy szynowych sufitowych – o łącznej długości ok.13 m - montaż żaluzji aluminiowych w oknach – 4 sztuki (1670 x1880mm, 1100x1880mm-2szt, 1640x1880mm) - zakup i montaż godła Polski OS3 (kolor srebrny stal szczotkowana) Uwaga: instalacja nagłośnienia i wizyjna będzie wykonana przez firmę zewnętrzną w trakcie realizacji niniejszego zadania. Termin i sposób prowadzenia prac zostanie uzgodniony między wykonawcami. B. Korytarz I piętra oraz Rady Powiatu B. 1. Remont Sektora Biura Rady Powiatu (do przegrody – aluminiowe drzwi samozamykające) - demontaż starych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych – 4 kpl - dopasowanie obecnych otworów drzwiowych do zamawianych – ewentualne wykucie i zaprawienie bruzd powstałych po demontażu (wymiary istniejące w świetle ościeżnicy 1x2,1-4szt), wymiary ujednolicić do wysokości standardowych (zmniejszenie wysokości otworu jedynie materiałem twardym zamontowanym na całej szerokości ościeża, nie dopuszcza się styropianu i tym podobnych materiałów wypełniających) - montaż ościeżnic i drzwi – 4 kpl (w tym 1 kpl drzwi z kratką nawiewną w dolnej części skrzydła – pomieszczenie socjalne), ościeżnice niestandardowe regulowane z opaskami dwustronnymi, - demontaż posadzki w postaci paneli podłogowych (ok. 10 m2) - usunięcie listew cokołowych ok. 10 m, - wykonanie wylewki wyrównującej na płycie OSB – ok. 10 m2 - szlifowanie podkładu z płyty OSB szpachlowanie i położenie wykładziny PCV w korytarzu zgodnie z przygotowanymi ustaleniami kolorystycznymi i wzorem oraz wywinięcie jej na ścianę ok. 10 cm – powierzchnia całkowita 11m2 - demontaż, renowacja i ponowne założenie progów w drzwiach, montaż listew progowych w kolorze srebrnym - montaż lamp kasetonowych LED (2 sztuki) - uzupełnienie ubytków w tynku, szpachlowanie pęknięć – ok. 10% - wykonanie sufitów podwieszanych z płyty sufitowej (konstrukcja kasetonowa) – ok. 10 m2 (konstrukcja kasetonowa umożliwiająca montaż innych urządzeń np. przeprowadzenie linii telekomunikacyjnej, monitoringu) - zmywanie ścian i gruntowanie – ok. 30m2 - wykonanie gładzi gipsowej ścian, usunięcie nierówności tynku, - malowanie ścian – 22 m2 – farbą odporną na zmywanie i czyszczenie (wskazana farba lateksowa bezzapachowa, podwyższona klasa użyteczności, Wykonawca jest obowiązany zapewnić zapas farby – co najmniej 1 l) - zerwanie tapety z włókna szklanego ok. 10 m2 - zerwanie listwy sklejkowej nad lamperią – ok. 10 m - położenie tynku żywicznego w remontowanej części korytarza identycznego jak w pozostałej – ok. 16 m2 - zawieszenie gablot informacyjnych – 1 gablota jednodrzwiowa, 1 tablica na dokumenty - zakup i montaż tabliczek informacyjnych do poszczególnych pomieszczeń – wykonane są one ze srebrnego, lekko szczotkowanego laminatu grawerskiego z podklejeniem akrylowym, grawerowane laserem – format 250x100 mmz możliwością aktualizacji danych (personalia i stanowiska) (tekst na tabliczki przekazuje Zamawiający) – 3 szt - zakup i montaż numeracji drzwi (liczby trzycyfrowe) w kolorze srebrnym faktura szczotkowana–łącznie 18 szt, - wykonanie i montaż tabliczek: Biuro Rady Powiatu, Biuro Zarządu Powiatu, Sala Konferencyjna – projekt do akceptacji zamawiającego, - pomalowanie ścian od wewnętrznej strony pomieszczeń biurowych – cała ściana, na której znajdują się drzwi w kolorze dobranym do już obecnej kolorystki pomieszczeń –ok. 20 m2 Zadanie nr 2 – w ramach opcji B. 2. Remont korytarza głównego I piętra Starostwa Powiatowego w Żarach - Sektor obejmujący część główną korytarza - demontaż starych ościeżnic i skrzydeł drzwi – 8 kpl. (w tym 2 kpl. drzwi do WC) - dopasowanie obecnych otworów drzwiowych do zamawianych – ewentualne wykucie i zaprawienie bruzd powstałych po demontażu (wymiary istniejące w świetle ościeżnicy 1x2,06-2szt, 1x2,12 -2szt, 1x2,15-4szt,), wymiary ujednolicić do wysokości standardowych (zmniejszenie wysokości otworu jedynie materiałem twardym zamontowanym na całej szerokości ościeża, nie dopuszcza się styropianui tym podobnych materiałów wypełniających) - montaż ościeżnic i skrzydeł drzwi – 8 kpl. (w tym 2 kpl. z kratką nawiewną w dolnej części skrzydła), ościeżnice niestandardowe regulowane z opaskami dwustronnymi - usunięcie wykładziny PCV w dalszej części korytarza (ok.57 m2), - wykonanie wylewki wyrównującej na płycie OSB– ok. 57 m2 - szlifowanie podkładu z płyty OSB szpachlowanie i położenie wykładziny PCV w korytarzu zgodnie z przygotowanymi ustaleniami kolorystycznymi i wzorem oraz wywinięcie jej na ścianę ok. 10 cm – powierzchnia całkowita posadzki 57 m2 - demontaż, renowacja i ponowne założenie progów w drzwiach wraz z listwami progowymi w kolorze srebrnym - demontaż urządzeń i wyposażenia instalacji elektrycznej, tj. gniazdek, włączników, lamp, kamer, przewodów natynkowych - wykucie bruzd do umieszczenia przewodów elektrycznych w ścianie wraz z ich zaprawieniem - osadzenie nowych gniazdek i włączników w miejscach wyznaczonych w projekcie – ok. 6 sztuk - montaż lamp kasetonowych LED (9 sztuk) i kamer(kamery z demontażu) – (natężenie światła LED musi odpowiadać normom nadanym dla pomieszczeń użyteczności publicznej z uwzględnieniem braku doświetlenia korytarza światłem dziennym - PN-EN 12464-1: 2012 (Światło i oświetlenie) - uzupełnienie ewentualnych ubytków w tynku – ok. 10% - wykonanie sufitów podwieszanych z płyty sufitowej (konstrukcja kasetonowa umożliwiająca montaż innych urządzeń np. przeprowadzenie linii telekomunikacyjnej, monitoringu) – ok. 50 m2 - zmywanie ścian i gruntowanie – ok. 80 m2 - wykonanie gładzi gipsowej ścian, wyrównanie wszystkich nierówności – 80m² - malowanie ścian – ok.80 m2 farbą odporną na zmywanie i czyszczenie (podwyższona klasa użyteczności wskazana farba lateksowa bezzapachowa, Wykonawca jest obowiązany zapewnić zapas farby – co najmniej 2 l) - wykonanie obudowy z podwójnej płyty gipsowo-kartonowej w miejscu zasilania elektrycznego – zabudowanie w pionie 3,2x0,40 m - pozostawienie obecnej lamperii wykonanej z tynku żywicznego i uzupełnienie wszelkich ubytków powstałych z dotychczasowego użytkowania, jak i po osadzeniu drzwi– około 30m2 - czyszczenie obecnej lamperii wykonanej z tynku żywicznego - położenie warstwy żywicy bezbarwnej na istniejącym tynku żywicznym dla efektu wyrównania i wygładzenia powierzchni około 75m2 - założenie listwy na połączeniu płytek z wykładziną PCV – 2 sztuki - zawieszenie gablot informacyjnych – 3 gabloty jednodrzwiowe, 1 gablota w formacie A3, 1 tablica informacyjna dotycząca rozmieszczenia biur) - zakup i montaż tabliczek informacyjnych do poszczególnych pomieszczeń – wykonane są one ze srebrnego, lekko szczotkowanego laminatu grawerskiego z podklejeniem akrylowym, grawerowane laserem – format 250x100 mm - wykonanie i montaż tabliczek: Sekretariat, Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, w kolorze srebrnym, faktura stali szczotkowanej, wzór akceptuje Zamawiający - zakup i montaż numeracji drzwi (liczby trzycyfrowe) w kolorze srebrnym faktura szczotkowana– łącznie 18 szt, oraz oznakowania ubikacji męskiej i damskiej - pomalowanie ścian farbą lateksową od wewnętrznej strony pomieszczeń biurowych – cała ściana, na której znajdują się drzwi w kolorze dobranym do już obecnej kolorystki pomieszczeń –ok. 55 m2 - montaż dwóch lamp „Oświetlenie awaryjne” z włącznikami klatkowymi (na końcach korytarza) Uwagi ogólne do Zadania nr 1 A, 1B i 2 Wykonawca jest zobowiązany: - do oznakowania terenu robót, ostrzegający klientów urzędu o grożących niebezpieczeństwach, - sprzątania po każdym dniu prac ciągów komunikacyjnych (usunięcia resztek materiałów, farb, narzędzi, śmieci,) - wszystkie odpady powstałe z prac Wykonawca usuwa na bieżąco we własnym zakresie i na koszt własny, śmieci, gruz i pozostałe należy oddać na uprawnione do składowania i utylizacji odpadów składowisko odpadów, - kolorystyka i materiały wykończeniowe każdorazowo podlegają pisemnemu uzgodnieniu z Zamawiającym (wyznaczonym pracownikiem), - Wykonawca przedstawia Zamawiającemu harmonogram prac uwzględniający pracę urzędu od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do 15 00, i organizację robót przewidującą jak najmniejsza uciążliwość dla klientów i pracowników. O wszelkich istotnych ograniczeniach w powyższym zakresie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli ograniczenia są istotne i uniemożliwiają normalna pracę informacja powinna być przekazana na co najmniej 3 dni przed zamiarem wykonywania robót, - wszelkie utrudnienia, konieczność odstępstw, lub zmianę projektu remontu należy zgłaszać niezwłocznie, Wykonawca jest obowiązany uzyskać pisemną zgodę na każde odstępstwo, - po przekazaniu pomieszczeń remontowanych, za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu, zdrowiu lub życiu osób trzecich odpowiada Wykonawca, - zadanie nr 2 będzie realizowane w ramach opcji tzn. po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu i zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych w budżecie. O terminie realizacji Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę najpóźniej do dnia 28 lutego 2019 r. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonywania zadania nr 2 Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie na jego adres najpóźniej do dnia 31 marca 2019 r. Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest SIWZ, dokumentacja, oraz formularz cenowy. 
II.5) Główny kod CPV: 45453000-7 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45331000-6
45311000-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-15 
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca musi przedstawić w wykazie, że wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną dotyczącą wykonania robót w obiektach użyteczności publicznej w zakresie obejmującym układanie podług, prace wykończeniowe, malarskie wykonanie sufitów podwieszanych wraz z oświetleniem (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), o wartości minimum 80 000 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: wymagane jest posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca musi dysponować minimum 1 osobą zdolną do wykonania przedmiotowego zamówienia posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia branżowe w zakresie robót instalacji elektrycznych i sanitarnych). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1.2. Wykaz robót, o których mowa w pkt VIII 1.2 SIWZ wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) 1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) 1.4. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 1.5. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z pkt.VII.1.4 SIWZ. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jeden wspólny dokument potwierdzający, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty: 1) wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1. 2) kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie typowania robót, 3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie – pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. XI ppkt.3 niniejszej SIWZ, 4) parafowany wzór umowy.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000.00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub też nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego zgodnie z art. 46 ust 4a Pzp. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 21102054600000510200060517. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 7.W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja korytarza I piętra i sali obrad Rady Powiatu w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach przy Al. Jana Pawła II 5” 8. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej dla zamawiającego
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
zawiera projekt umowy w SIWZ
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy c) zmiana harmonogramu robót i jego zakresu w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania, ani na podstawie oględzin placu budowy i przedmiotu zamówienia dokonanego przed złożeniem oferty. 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia w związku ze zmianą: a) stawki podatku od towarów i usług(VAT) 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-08-21, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
 
Wicestarosta /-/ Małgorzata Issel
Żary 7.08.2018        

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art.86 ust.5 w związku z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz.1579 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację korytarza I piętra i Sali obrad Rady Powiatu w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach przy Al. Jana Pawła II 5”
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania : 170 000  zł  brutto
 
Oferty zgodnie z prawem opcji na podstawie art. 35 ustawy Pzp, złożone w terminie wraz z podaniem nazw, adresów oraz ceny  i terminu płatności:
 
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
termin płatności
1.
Zakład Budowlany
Wacław Bryczkowski
ul. Marusarzówny 3
68-200 Żary
230 010 zł
      w tym:
156 360 zł –zadanie nr 1
73 650 zł –
zadanie nr 2
21 dni
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
​Żary, 22.08.2018 r.
 

Informacja o unieważnieniu postępowania

WIGN.272.20.2018                                                                                            
 
W imieniu Powiatu Żarskiego informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Modernizację korytarza I piętra i Sali obrad Rady Powiatu w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach przy Al. Jana Pawła II 5” zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie prawne:
 
Art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2017 roku poz.1579 ze zmianami.)
 
Uzasadnienie faktyczne:
 
Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 29.08.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wicestarosta /-/ Małgorzata Issel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wicestarosta /-/ Małgorzata Issel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-07 11:10:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-07 11:17:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-29 10:35:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1187 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony