ˆ

Przetargi

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Powiat Żarski: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z odbiorem i zniszczeniem wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Żarach na rok 2019

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-11-08 12:48:34 Informacja ogłoszona dnia 2018-11-08 12:49:35 przez Paula Przybyłek

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 645783-N-2018 z dnia 2018-11-08 r. 
 
WIGN.272.22.2018
 
Powiat Żarski: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z odbiorem i zniszczeniem wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Żarach na rok 2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, , e-mail  , , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.powiatzary.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście 
Adres: 
68-200 Żary ul. Aleja Jana Pawła II 5, biuro podawcze
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z odbiorem i zniszczeniem wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Żarach na rok 2019 
Numer referencyjny: WIGN.272.22.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest systematyczne wykonanie i dostarczanie atestowanych tablic rejestracyjnych pojazdów według parametrów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 ze zm.) i rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1751). 2. Tablice mają być dostarczane w opakowaniu, którego wartość wliczona jest w cenę towaru, obejmującym folię ochronną dla każdego kompletu tablic i pakowanie 25 kompletów w kartonach, czytelnie opisane serią i numerami. Wykonawca dokonywał będzie rozładunku przedmiotu umowy do pomieszczenia wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego. 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za dostarczoną partię tablic po jej każdorazowym odbiorze i sprawdzeniu. Protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury VAT. Zamawiający zapłaci należność na rachunek ……………………………………..…………………. w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia faktury w siedzibie Zamawiającego. Za zachowany termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku realizacji jednorazowych zamówień poniżej 5 kompletów tablic (wtórniki, indywidualne, zabytkowe itp.), Zamawiający dokona jednorazowej zapłaty na podstawie faktury zbiorczej wystawianej raz w miesiącu na koniec miesiąca kalendarzowego. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP : ................................................... 5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu osoby uprawnionej do jej odbioru. 6. Maksymalne ilości tablic podane są w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający zastrzega zlecenie dostawy mniejszej ilości tablic, jeżeli wynikać to będzie z zapotrzebowania. Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia. 7. Gwarancja wynosi 24 miesiące. Reklamacje, co do jakości wydanych tablic, powinny być rozpatrzone w terminie do 30 dni liczonych od dnia złożenia. W razie uwzględnienia reklamacji Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia jej kosztów i usunięcia stwierdzonych wad w terminie 14 dni liczonych od dnia uwzględnienia reklamacji. 8. Dostawa wykonywanych tablic rejestracyjnych realizowana będzie sukcesywnie stosownie do zgłaszanych e-mailem, faksem lub telefonicznie zapotrzebowań w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia. Zastrzega się możliwość wykonania wtórnika tablicy rejestracyjnej w w/w terminie. 9. W zakresie przedmiotu umowy mieści się również protokolarny odbiór, zniszczenie przez pocięcie i złomowanie wycofanych, zużytych tablic rejestracyjnych. Likwidacja zużytych tablic bez osobnego wynagrodzenia obejmująca: a) odbiór w siedzibie Zamawiającego tablic rejestracyjnych, b) kasację wykonaną w sposób gwarantujący zniszczenie tablic w stopniu uniemożliwiającym odczytanie całego numeru i ich ponowne użycie. 10. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych oferowanych tablic rejestracyjnych przez cały okres obowiązywania umowy. 11. Wykonawca dostarczał będzie wyprodukowane tablice a także odbierał przeznaczone do złomowania tablice na własny koszt. 12. Dla celów wykonania zamówień tablic rejestracyjnych wykonawca nieodpłatnie użyczy zamawiającemu program komputerowy na czas trwania umowy. Oprogramowanie zostanie dostarczone i zainstalowane na wskazanej przez zamawiającego jednostce komputerowej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy oraz przeszkoli w tym celu minimum dwie osoby. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia tablic i zapłaty należności w przypadku, gdy dostarczone tablice nie będą odpowiadać standardom jakościowym. 14. W razie nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy: 1/. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki licząc od wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy. 2/. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w realizacji faktury VAT. 15. W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 20 % wartości niezrealizowanego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku co najmniej 1 – no dniowego opóźnienia ze strony Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. 16. Szacunkowe zestawienie ilości tablic w okresie realizacji umowy: Lp. Rodzaj tablic Ilość w sztukach 1. Tablice jednorzędowe samochodowe oraz wtórniki 18600 2. Tablice dwurzędowe samochodowe oraz wtórniki 100 3. Tablice motocyklowe, ciągnikowe oraz wtórniki 500 4. Tablice motorowerowe oraz wtórniki 400 5. Tablice jednorzędowe na przyczepy oraz wtórniki 300 6. Tablice dwurzędowe na przyczepy oraz wtórniki 100 7. Tablice indywidualne samochodowe oraz wtórniki 30 8. Tablice zabytkowe samochodowe oraz wtórniki 10 9. Tablice zabytkowe motocyklowe oraz wtórniki 10 10. Tablice jednorzędowe samochodowe zmniejszone oraz wtórniki 200 

II.5) Główny kod CPV: 30195000-2 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
34000000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31 
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokumenty a) uprawniające do produkcji tablic rejestracyjnych wydane na podstawie art. 75a ustawy z dnia 20.06.1997 r.- Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1260 ze zmianami) tj. zezwolenie Marszałka Województwa na produkcję tablic rejestracyjnych zgodnie z art. 75aa ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r, , poz. 1260 ze późn. zm.); b) aktualny certyfikat za zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi określonymi w Załączniku nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355). 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Reprezentacja Wykonawcy do podpisania oferty określona we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy (np.wypis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu – kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów: a) uprawniające do produkcji tablic rejestracyjnych wydane na podstawie art. 75a ustawy z dnia 20.06.1997 r.- Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1260 ze zmianami) tj. zezwolenie Marszałka Województwa na produkcję tablic rejestracyjnych zgodnie z art. 75aa ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r, , poz. 1260 ze późn. zm.); b) aktualny certyfikat za zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi określonymi w Załączniku nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty: a) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 b) Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 16 SIWZ, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy lub pełnomocnik reprezentujący Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. c)Dokładnie wypełniony formularz cenowy( w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg załącznika do SIWZ d) oświadczenie Wykonawcy w sprawie oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówienia na tablice rejestracyjne-załącznik nr 2 e) reprezentacja Wykonawcy do podpisania oferty określona we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy (np.wypis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
zawiera rozdział nr II załącznik nr 7
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy: a) w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług(VAT). 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-11-16, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary 8.11.2018      

Informacja z otwarcia ofert

WIGN.272.22.2018                                                                                                                   
 
Zgodnie z art.86 ust.5 w związku z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz.1986) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z odbiorem i zniszczeniem wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Żarach”
 
 Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania : 221 938,74  zł  brutto
 
 Oferty złożone w terminie wraz z podaniem nazw, adresów oraz ceny  i terminem płatności:
 
 
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
termin płatności
1.
TABLA Sp. z o.o.
20-447 Lublin
ul. Diamentowa 7B
20-447 Lublin
208 705,17
30 dni
2.
EUROTAB Sp. z o.o.
Skarbimierzyce 16
72-002 Dołuje
207 977,63
7 dni
3.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „REST” S.J.
ul. Wróblewskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
204 721,20 
14 dni
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
​Żary, 15.11.2018 r.
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIGN.272.22.2018       
 
Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 roku poz. 1986)  informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej równowartości 221 000 EURO na „Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych wraz z odbiorem i zniszczeniem wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Żarach na rok 2019
 została wybrana oferta nr 1 złożona przez:
 
TABLA Sp. z o.o.
ul .Diamentowa 7 b
20-447 Lublin
 
z ceną brutto: 208 705,17 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy siedemset pięć złotych 17/100) i 30 -dniowym terminem płatności
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i zawiera korzystne dla Zamawiającego wynagrodzenie i termin płatności. W  kryteriach oceny  oferta uzyskała 58,85 pkt w kryterium ceny oferty oraz 40 pkt w kryterium terminu płatności
 
W postępowaniu wpłynęły jeszcze następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:
 
Nr
oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
cena  oferty brutto
termin płatności
Przyznane punkty
 za
cenę
za termin płatności
Razem punkty
2
EUROTAB Sp. z o.o.
Skarbimierzyce  16
72-002 Dołuje
 
207 977,63
7
59,06
9,33
68,39
3
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe REST S.J.
ul. Wróblewskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
204 721,20
14
60
18,67
78,67
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 3 grudnia 2018 r.
 
 
 
 
 
                                                                                                                            /-/ Starosta
                                                                                                                           Józef Radzion

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-11-08 12:48:34
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-11-08 12:49:35
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2019-01-04 11:15:13
Artykuł był wyświetlony: 2136 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu