ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetargi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1+525 do km 2+471

Informacja ogłoszona dnia 2019-02-06 12:16:06 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ogłoszenie nr 510924-N-2019 z dnia 2019-02-06 r. 
WIGN.272.4.2019
Powiat Żarski: Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1+525 do km 2+471
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, , e-mail  , , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.powiatzary.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście 
Adres: 
68-200 Żary ul. Aleja Jana Pawła II 5, biuro podawcze
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1+525 do km 2+471 
Numer referencyjny: WIGN.272.4.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1+525 do km 2+471”. Przedsięwzięcie realizowane na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 508/1 i 579 obręb Chocicz, gmina Lubsko, powiat żarski, województwo lubuskie. 3. 2. Opis zadania Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej jezdni (z kostki kamiennej ) o szerokości 3,50m-5,20m do 5,50m na całej długości ze zwężeniami na początku i na końcu opracowania w celu dowiązania się do szerokości istniejącej drogi. Początek opracowania przyjęto w km 1+525,00 (0+000,00) na początku miejscowości Chocicz (połączenie jezdni asfaltowej z kostką kamienną). Wzdłuż drogi powiatowej zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej typu behaton koloru czerwonego. Wjazd na działkę nr 88 oraz plac utwardzony przy sklepie zaprojektowano z kruszywa łamanego 0/31,5mm. Wzdłuż drogi powiatowej zaprojektowano chodnik z kostki betonowej typu behaton koloru szarego prowadzący do przystanków autobusowych oraz posesji mieszkalnych. Istniejące rowy należy oczyścić, wyprofilować i wyregulować do odpowiednich rzędnych w celu odprowadze°nia wód opadowych. Istniejące przepusty uszkodzone należy wymienić na nowe z rur karbowanych PEHD. Istniejącą wiatę autobusową należy przestawić zgodnie z rysunkiem nr 1.2. Koniec opracowania przyjęto w km 2+471,00 (0+946,00) na końcu miejscowości Chocicz (połączenie kostki kamiennej z jezdnią asfaltową) Wody opadowe z przebudowywanej jezdni będą odprowadzana za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych powierzchniowo do istniejących wpustów deszczowych, a następnie do kanalizacji deszczowej, oraz do istniejących oczyszczonych i wyprofilowanych rowów przydrożnych oraz w pasy zieleni. Wszystkie istniejące gałęzie drzew i krzewów, które będą ograniczać widoczność oraz zagrażać bezpieczeństwu należy podciąć. Wszystkie napotkane istniejące korzenie podczas prac budowlanych w szczególności robót ziemnych należy podciąć, wykarczować. Na obszarze inwestycji lokalizowano istniejące uzbrojenia terenu - kable telekomunikacyjny i energetyczne, słupy oświetleniowe, sieć wodociągową i sieć kanalizacji deszczowej. Nie wyklucza się istnienia nienaniesionych linii oraz urządzeń. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu należy powiadomić właściwy organ oraz zachować szczególną ostrożność. Po stronie wykonawcy leży dowiezienie na teren budowy - 550 m² kostki kamiennej 18/20 zmagazynowanej w m. Mokra. 3. 2.1. Podstawowe parametry techniczne :  °długość drogi - 946,00m (1+525,00 - 2+471,00);  °numer drogi powiatowej - 1127F;  °klasa drogi - lokalna (L);  °kategoria ruchu - KR2;  °szerokość jezdni - 2x2,75m;  °nacisk na oś - 100 KN  °rodzaj nawierzchni - kostka kamienna; 3.2.2. Rodzaj technologii - Konstrukcja nawierzchni jezdni :  °warstwa ścieralna z kostki kamiennej - gr. około 20 cm (materiał Inwestora –częściowo pochodzący z rozbiórki przebudowywanej drogi oraz materiał zgromadzony w m. Mokra);  ° podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 - gr. 20 cm; - wymagania dotyczące podłoża bezpośrednio pod zasadniczą konstrukcją jezdni : wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,0; E2=100 MPa; °podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm;  °warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - gr. 10 cm; Przejścia dla pieszych wykonać z kostki kamiennej 9/11 koloru ciemno szarego. 3.2.3. Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej :  °warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "behaton" kolor czerwony - gr. 8 cm;  °podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm;  °podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 20 cm - wymagania dotyczące podłoża bezpośrednio pod zasadniczą konstrukcją zjazdów : wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,0; E2=100 MPa;  °warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa o gr. 10 cm; 3.2.4 Konstrukcja zjazdów z kruszywa łamanego  °warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 15 cm; - wymagania dotyczące podłoża bezpośrednio pod zasadniczą konstrukcją placów : Is ≥ 1,0; 3.2.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego:  °warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm;  °warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W o średniej gr. 5 cm;  °istniejąca jezdnia asfaltowa; W celu dowiązania wysokościowego może być konieczność wykonania frezowania nawierzchni. 3.2.6. Konstrukcja nawierzchni chodnika:  °warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "behaton" kolor szary o gr. 8 cm ;  °podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm; wymagania dotyczące podłoża bezpośrednio pod zasadniczą konstrukcją chodników: wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,0 3.2.7. Konstrukcja nawierzchni chodnika (przejazd);  °warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "behaton" kolor szary o gr. 8 cm ;  °podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm;  °podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 20 cm - wymagania dotyczące podłoża bezpośrednio pod zasadniczą konstrukcją zjazdów : wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,0; E2=100 MPa;  °warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o gr. 10 cm; 3.2.8. Pobocze:  °kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm o gr. 10 cm; 3.2.9. Zieleń:  humus o gr. 10 cm wraz z siewem mieszanką traw niskich – nawiązanie wraz z profilowaniem terenu przyległego bezpośrednio do realizowanej inwestycji. 3.2. 10. Obramowania/elementy betonowe: Jezdnia została ograniczona krawężnikiem betonowym prostym o wym. 15x30x100m (na długości chodnika) oraz krawężnikiem betonowym najazdowym o wym. 15x22x100cm. Chodnik oraz zjazdy do posesji należy obramować obrzeżem betonowym o wym. 8x30x100cm. Wszystkie elementy betonowe należy ustawić na ławie betonowej z betonu C12/15 zgodnie z rysunkiem szczegóły konstrukcyjne. 3.2.11. Przepusty : Wszystkie istniejące przepusty pod drogą i zjazdami należy rozebrać i na ich miejsce wybudować nowe przepusty Ø 400mm z rur spiralnie karbowanych PEHD. Przepust wykonać zgodnie z rysunkiem nr 5, a ścianki przepustu wykonać zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych kartą 03.95. Zasypka pod projektowane przepusty zagęszczona wokół rury do wskaźnika zagęszczenia ID=0,98. Rzędne wlotu i wylotu przepustów wykonać zgodnie z tabelą. Nr przepustu /Średnica [mm] /Długość [m] /Rzędna wlotu [m] /Rzędna wylotu [m] 1. 400 /9 /70,25 /70,18 2. 400/ 8 /70,05 /70,00 3. 400/ 6/ 69,85/ 69,80 4. 400 /7 /70,15/ 75,10 5.400/ 6/ 70,35 /70,32 6. 400/ 8 /70,15 /70,10 3.2.12 Latarnia uliczna hybrydowa: Latarnia uliczna hybrydowa posiadająca dwa systemy solarno-wiatrowy - zaprojektowano 6 sztuk przy przejściach dla pieszych; podstawowe parametry : ­ wysokość słupa ok. 8 m; ­ materiał - ocynkowana stal; ­ czas pracy lampy - min 10h/dzień; ­ oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła; ­ źródło światła - PULM LED 30W; ­ akumulator - 1 sztuka min 200 Ah/12V; ­ moc panela - min 2 x 190W; ­ turbina wiatrowa o mocy 250W i prędkości ładowania 2,5 m/s; ­ kontroler zabezpieczenia przed przeładowaniem i rozładowaniem; ­ włącznik zmierzchowo-programowalny; 3.2.13 Wiata autobusowa oraz ogrodzenie a) istniejącą wiatę autobusową należy przestawić zgodnie z lokalizacją wskazaną w dokumentacji technicznej. b) istniejące ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej ( działka nr 88) na długości 150 m należy rozebrać, przestawić zgodnie z lokalizacją w dokumentacji technicznej, elementy uszkodzone wymienić. 3.2.14. Roboty ziemne: Roboty ziemne związane z wykonywaniem koryta pod projektowaną jezdnię, zjazdy, chodnik należy wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego i częściowo ręcznie. W pierwszej kolejności należy rozebrać istniejącą nawierzchnię jezdni wraz z podbudową następnie należy usunąć humus/nasyp niebudowlany o średniej gr. 20-30 cm. Następnie należy przystąpić do zasadniczych robót ziemnych wykopów do odpowiedniej głębokości. Po wykonaniu wykopu należy zagęścić podłoże do wskaźnika zagęszczenia Is ≥1,0 następnie należy wyprofilować podłoże i wykonać całą konstrukcję nawierzchni. 3.3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa się w sposób następujący: lp Opis Jedn. miary ilość 1. Roboty rozbiórkowe elementów dróg, chodników, przepustów, istniejących elementów wraz z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora lub do utylizacji kpl 1 2. Roboty ziemne m³ 170 3. Elementy odwodnienia : Regulacja pionowa istniejących studni, zaworów szt. 18 Regulacja pionowa wpustów deszczowych szt. 6 Przepusty rurowe z rur PEHD fi 600 wraz z wykonaniem robót ziemnych, ław, podsypek, zasypek, ścianek przepustu, Przep. 6 4. Podbudowy: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm – jezdnia, krotność = 2 m² 5100 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta – jezdnia, krotność = 4 m² 1060 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - chodnik m² 1750 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm – zjazdy. Krotność = 1.5 m² 720 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - zjazdy, place m² 295 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m² 9500 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm - jezdnia, zjazdy m² 6980 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm – zjazdy, chodnik m² 820 Podbudowa betonowa z betonu C16/20 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm m² 6160 5. Nawierzchnie Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - pobocze m² 450 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy, place m² 295 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik m² 1750 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -zjazdy m² 720 Nawierzchnia z kostki kamiennej o wym. 18/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia (kostka kamienna Inwestora ) m² 5600 Nawierzchnia z kostki kamiennej o wym. 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przejście dla pieszych m² 33 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu średnio 5 cm m² 125 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 4 cm m² 125 6. Roboty wykończeniowe Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z częściową zmianą przebiegu m 320 Przestawienie ogrodzenia (rozebranie, ponowne ustawienie, wymiana uszkodzonych elementów) m. 150 Przestawienie wiaty autobusowej Sz. 1 7. Elementy ulic: Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej C12/15 m. 1500 Krawężniki betonowe prosty o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 m 900 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej m 1450 8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm Szt. 12 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 Szt. 12 Ustawienie znaku aktywnego D-6 Sign Flash Szt. 6 9. Zieleń drogowa: Humusowanie terenów z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm m² 2500 10. Inne: ustawienie latarni hybrydowej Szt. 6 11. Dowóz materiału na nawierzchnię (kostki kamiennej 18/20) z m. Mokra m² 550 Przy szacowaniu wartości robót należy uwzględnić dowóz materiału z m. Mokra oraz montaż 6 szt latarni hybrydowych – pozycje te nie są ujęte w kosztorysie ślepym. Zakres rzeczowy określa również dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ , w skład której wchodzi tabela elementów rozliczeniowych oraz dokumentacja techniczna. W przypadku kolizji zakresu robót lub wykonania należy dokonać uzgodnień z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Inwestorem w oparciu o poniższe dokumenty: 1. jako podstawowy – opis przedmiotu zamówienia - SIWZ 2. treść umowy 3. °dokumentacja projektowa tabela elementów rozliczeniowych oraz dokumentacja techniczna 3.4. Technologia wykonania robót budowlanych zgodna ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ. 3.5. Zestawienie powierzchni:  ° nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 125,00 m2 °nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej 5 600,00 m2  °nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej 720,00 m2  °nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego 65,00 m2  °nawierzchnia z kruszywa łamanego 230,00 m2  °nawierzchnia chodnika 1 650,00 m2  °nawierzchnia chodnika (przejazd) 100,00 m2  °pobocze 450,00 m2  zieleń 2 500,00 m2 Razem : 11 440,00 m2 3.5.1. Na czas robót należy opracować tymczasową organizację ruchu. 3.5.2. Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym Projektem Stałej Organizacji Ruchu. Przed przystąpieniem do zasadniczych robót drogowych należy całą geometrię wynieść w teren i porównać zgodność terenu z projektem; 3.6. Zamawiający przewiduje zatrudnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 3.7. Wersja papierowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego, ul. w godzinach od 7.00 – 14.00 pok. 209. 3.8. Wszystkie nieścisłości i błędy ujawnione SIWZ na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych oraz w Przedmiarze robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Dla prawidłowego wykonania zamówienia wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie. Nie dopuszcza się na etapie wykonania zadania powoływania się na niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym, opisem SIWZ i dokumentacją techniczną i projektową, która służy jako materiał pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej. 3.9. Jeżeli w dokumentacji tj. części opisowej projektu, na rysunkach, w specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarze robót, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, które charakteryzują produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.10. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektu technicznego oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. 3.11. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogram rzeczowo – finansowy przedstawiający terminy realizacji poszczególnych etapów robót oraz uwzględniający zakończenie robót. 
II.5) Główny kod CPV: 45233120-6 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45000000-7
45111000-8
45111200-0
45233200-1
45230000-8
45233100-0
45233300-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31 
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie min. 900 000,00 zł, b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert wysokości 900 000,00 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zadanie w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy drogi o nawierzchni asfaltowej lub kostki kamiennej, o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto. b) dysponuje lub będzie dysponował następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (branża drogowa) bez ograniczeń z doświadczeniem w kierowaniu takimi robotami minimum 24 miesiące - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót sanitarnych bez ograniczeń, - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót elektrycznych bez ograniczeń. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) wykaz robot budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inny dokument 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 b) Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 5.2.3 SIWZ, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy lub pełnomocnik reprezentujący Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. c) Dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą. d) parafowany wzór umowy wg. załącznika nr 4 do SIWZ.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
10. Wymagania dotyczące wadium: 10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 25 000.00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 10.4.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub też nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego zgodnie z art. 46 ust 4a Pzp. 10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr. 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 10.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 10.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 10.8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1+525 do km 2+471” 10.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 10.10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej dla zamawiającego.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja jakości
40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
zawiera załącznik nr 5 do SIWZ
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego; 17.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). 17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach. 17.4. Z zastrzeżeniem pkt 17.5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego). 17.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 17.6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 17.7 Kwota, o której mowa w pkt 17.6. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 17.8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 17.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 17.10. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego na realizację zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1+525 do km 2+471”. WIGN.272.4.2019. 17.11. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi. 17.12. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 17.13. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 17.14 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu (art. 150 ust. 8 i 9 p.z.p.), zamawiający zmienia formę dotychczasowego zabezpieczenia, na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia powinna zostać dokonania z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości (art. 149 ust. 3 Pzp.)
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1) Możliwa jest zmiana zapisów ogólnych umowy: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 2) Zmiany rzutujące na wynagrodzenie: istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, możliwe są w następującym zakresie i przy zaistnieniu poniższych przesłanek: a) zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy ze względu na błędy w dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a koniecznej do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej – jeżeli ta zmiana ma istotny wpływ na wysokość kosztów wykonania przedmiotu umowy, b) konieczności wykonania prac lub zastosowania materiałów nieobjętych opisem przedmiotu zamówienia ze względu na istotne błędy w dokumentacji projektowej, bez usunięcia których nie byłoby możliwe prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy, a które ujawniły się w trakcie jego realizacji, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - jeżeli ta zmiana ma istotny wpływ na wysokość kosztów wykonania przedmiotu umowy. 3) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów możliwa jest w następujących przypadkach: a) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli skrócenie tego terminu nie wpłynie negatywnie na należyte wykonanie przedmiotu umowy, b) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania przedmiotu umowy, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień, o ile wystąpiły one bez winy wykonawcy, c) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, d) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia, e) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar, wichury, trzęsienia ziemi, osuwiska; Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, uzasadnienia wpływu zjawiska na realizację przedmiotu zamówienia, i udokumentowania zaistnienia tego stanu, f) wystąpienia udokumentowanych przez wykonawcę warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w stopniu większym niż można byłoby to racjonalnie przewidywać, g) wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, h) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych zamówień dodatkowych i uzupełniających na realizację przedmiotu umowy; i) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej, które mają istotny wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a których pominięcie, przesunięcie w harmonogramie i inne działania mające na celu zminimalizowanie lub usunięcie błędu istotnie wpłynęło na termin realizacji przedmiotu zamówienia i niemożliwym było zastosowanie innych rozwiązań, dla usunięcia błędu w dokumentacji projektowej. 4) Zmiana zakresu i sposobu wykonania przedmiotu umowy możliwa jest w następujących przypadkach: a) wystąpienia konieczności realizowania przedmiotu umowy w inny sposób niż zastosowany ze względu na zmianę obowiązującego prawa, b) ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy z uwagi na ograniczenie zakresu robót spowodowanego uwarunkowaniami techniczno-eksploatacyjnymi, c) zastosowania innych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy, d) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej, których nie można usunąć w sposób inny niż zmiana zakresu lub techniki wykonania lub zmiana technologii, a które to niw wpływają na wartość techniczną, użytkową przedmiotu zamówienia. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-02-21, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
Starosta  Żarski /-/ Józef Radzion
​Żary, 06.02.2019 r.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 
dotyczy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1+525 do km 2+471”
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ), na wniosek oferenta Zamawiający zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na ww. robotę budowlaną.
 
Zakres  zmian jest następujący:
 
1.W pkt 12.10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zmienia się zapis:
Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. Zamawiający wyznacza termin składania ofert  na dzień 21.02.2019 r.,  godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2019 o godz 10:15 Pok 108 I piętro, Al. Jana Pawła II 5, Starostwo Powiatowe w Żarach.
 
na zapis:
Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. Zamawiający wyznacza termin składania ofert  na dzień 25.02.2019 r.,  godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2019 o godz 10:15 Pok 108 I piętro, Al. Jana Pawła II 5, Starostwo Powiatowe w Żarach.
 
2.W pkt 12.13 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zmienia się zapis:
Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1+525 do km 2+471” Nie otwierać przed 21.02.2019 r, godz.10:15. Dostarczyć przesyłkę zamkniętą do komisji przetargowej.
na zapis:
Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1+525 do km 2+471” Nie otwierać przed 25.02.2019 r, godz.10:15. Dostarczyć przesyłkę zamkniętą do komisji przetargowej.
 
3.W pkt 12.15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zmienia się zapis:
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1+525 do km 2+471” Nie otwierać przed 21.02.2019 r, godz.10:15. Dostarczyć przesyłkę zamkniętą do komisji przetargowej.”
na zapis:
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1+525 do km 2+471” Nie otwierać przed 25.02.2019 r, godz.10:15. Dostarczyć przesyłkę zamkniętą do komisji przetargowej.”
 
4. W pkt 12.16 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zmienia się zapis:
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1+525 do km 2+471” Nie otwierać przed 21.02. 2019 r, godz. 10:15. Dostarczyć przesyłkę zamkniętą do komisji przetargowej.
na zapis:
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1+525 do km 2+471” Nie otwierać przed 25.02. 2019 r, godz. 10:15. Dostarczyć przesyłkę zamkniętą do komisji przetargowej.
 
5.  W pkt 13.1  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zmienia się zapis:
Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary – biuro podawcze
b) termin składania ofert: do dnia 21.02.2019 r.,  godz. 10:00
na zapis:
Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary – biuro podawcze
b) termin składania ofert: do dnia 25.02.2019 r.,  godz. 10:00
 
6.  W pkt 13.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zmienia się zapis:
Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, pok. 108
b) termin otwarcia ofert: w dniu 21.02.2019 r.,  godz. 10:15
na zapis:
Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, pok. 108
b) termin otwarcia ofert: w dniu 25.02.2019 r.,  godz. 10:15
 
                                                                                                                              
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary dnia 18.02.2019
 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1+525 do km 2+471”
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ), Zamawiający zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na ww. robotę budowlaną.
 
Zakres  zmian jest następujący:
 
1.W SIWZ zmienia się załącznik nr 6 - WYKAZ ROBÓT
Zmodyfikowany dokument stanowi załącznik do w/w zmiany
 
Żary, 19.02.2019 r,
 Starosta Żarski /-/Józef Radzion
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1 +525 do km 2+471 ”
 
Na  podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986) w związku z otrzymanym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do w/w postępowania Zamawiający wyjaśnia:
 
Pytanie
Jeżeli moja firma będzie polegała na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, który specjalizuje się głównie w wykonywaniu nawierzchni asfaltowych. To czy ten podmiot jako mój podwykonawca będzie mógł się ograniczyć tylko do wykonania nawierzchni wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego? Przy czym ja wykonałbym wszystkie inne pozostałe roboty.
 
Odpowiedź
Zamawiający  dopuszcza możliwość skorzystania przez Wykonawcę z podwykonawców, jak również z wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego. Nie został określony zakres robót przeznaczony do wyłącznej realizacji przez głównego Wykonawcę.
 
Pytanie
Prosimy o wskazanie  na jaką odległość należy wywieźć materiał z rozbiórki oraz korytowania.
 
Odpowiedź
Materiał z rozbiórki – kostka brukowa podlega ponownemu wbudowaniu. Pozostały materiał należy zutylizować lub zagospodarować we własnym zakresie.
 
Pytanie
Prosimy o wskazanie miejsca składowania ziemi urodzajnej.
 
Odpowiedź
Ziemię urodzajną należy zagospodarować we własnym zakresie
 
Pytanie
W przedmiarze  nie zostało uwzględnione oznakowanie poziome, czy należy je doliczyć do ceny
 
oferty?
 
Odpowiedź
Oferta powinna zawierać wszystkie elementy, koszty, narzuty i inne  obciążenia  niezbędne  dla realizacji zadania. Wykonawca przedstawia cenę ryczałtową brutto, której jednym ze składników powinno być uwzględnienie wprowadzenia
stałej  organizacji ruchu.
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, dnia 19.02.2019 r.
 

Informacja z otwarcia ofert

WIGN.272.4.2019
Zgodnie z art. 86 ust. 5,  w związku z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018.1986 t.j.) komisja przetargowa informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej równowartości 221 000,00 € na Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1+525 do km 2+471” wpłynęły cztery oferty:
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania : 1 950 359,00 zł brutto.
 
Oferty złożone w terminie wraz z podaniem nazw, adresów oraz ceny i gwarancji jakości:
lp
Nazwa i adres oferenta
Cena z oferty PLN brutto
Termin gwarancji
1.
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Jarbud
Jarosław Grześkowiak
ul. Mylna 4, 66-620 Gubin
3 541 972,57
60 m-cy
2.
Usługi Remontowo Budowlane
Bruk-Bud Łukasz Biedziuk
Ul. Pułaskiego 37a/60
66-620 Gubun
2 033 558,52
60 m-cy
3.
Exalo Drilling S.A. Oddział Diament w Zielonej Gorze
ul. Naftowa 3a, 65-705 Zielona Góra
2 533 213,97
60 m-cy
4.
Tandem Sp. z o.o.
Ul. Lotników Alianckich 33
68-100 Żagań
2 788 761,48
60 m-cy
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
​Żary, dnia 25.02.2019 r.
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIGN.272.4.2019                                                                                                         
 
Zgodnie z art. 92. ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2018.1986 z zm.) zwanej dalej ustawą pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej równowartości 221 000,00 € na Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1+525 do km 2+471” została wybrana oferta:
 
Usługi Remontowo Budowlane
Bruk-Bud Łukasz Biedziuk
Ul. Pułaskiego 37a/60
66-620 Gubin
 
Z ceną brutto 2 033 558, 52 zł ( słownie: dwa miliony trzydzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i 52/100) i okresem gwarancji 60 miesięcy.
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i zawiera najkorzystniejsze dla zamawiającego wynagrodzenie i termin płatności.
 
Starosta Żarski /-/Józef Radzion           
Żary, dn. 08. 03.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-06 10:52:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-06 12:16:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-09 10:52:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony