ˆ

Przetargi

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Powiat Żarski: „Modernizacja dachu budynku nr 1B na terminalu północnym w Olszynie”

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2019-04-01 15:04:22 Informacja ogłoszona dnia 2019-04-01 15:08:51 przez Paula Przybyłek

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 532209-N-2019 z dnia 2019-04-01 r. 
 
Powiat Żarski: „Modernizacja dachu budynku nr 1B na terminalu północnym w Olszynie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego         
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200  Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel.684 790 600, , e-mail  , , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający i Wykonawca przekazują sobie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście. 
Adres: 
Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Modernizacja dachu budynku nr 1B na terminalu północnym w Olszynie” 
Numer referencyjny: WIGN.272.8.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dachu budynku 1B znajdującym się na terminalu północnym w Olszynie, działka nr ewid. 1164/2 -Jeziory Wysokie gmina Brody. Szczegółowy zakres robót. 1) Rozebranie okładziny kominów z płytek wraz z usunięciem tynku z oczyszczeniem cegieł 2) Przemurowanie uszkodzonych fragmentów kominów cegłą pełną 3) Wykonanie warstwy tynku cementowo-wapiennego kat. III wraz z osiatkowaniem siatką Rabitza 4) Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 5) Oczyszczenie czap kominowych 6) Malowanie czap kominowych farbą do betonu 7) Demontaż obróbek blacharskich (kominy + attyki) 8) Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podłoża (oczyszczenie, naprawa i usunięcie pęcherzy), gruntowanie całości powierzchni gruntem systemowym w zależności od zaleceń producenta przyjętego systemu 9) Pokrycie dachu papą termozgrzewalną z systemem wentylacji wraz z zamontowaniem kominków równomiernie rozmieszczonych zgodnie z zaleceniami producenta papy w ilości 2395,7 m2 10) Obróbki dachowe z papy termozgrzewalnej z wywinięciem - na komin min. 15 cm, na mur ogniowy pod czapę muru z blachę 11) Wykonanie obróbek przy kopule szklanej z uszczelnieniem 12) Wymiana uszkodzonych kominków wentylacyjnych 13) Montaż obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk o gr min 0,7 mm 14) Demontaż i montaż instalacji odgromowej z zastosowaniem przewodu o przekroju min. fi 8 wraz z badaniami instalacji odgromowej 15) Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych - 40% powierzchni attyk wraz z oczyszczeniem i gruntowaniem 16) Wywóz gruzu wraz z utylizacją 3.3. Ogólne warunki stawiane wykonawcy w trakcie robót Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt usunąć materiały i odpady pochodzące z rozbiórki oraz posprzątać teren po zakończeniu inwestycji. Na okoliczność oddania odpadów należy przedstawić dokument – potwierdzenie utylizacji odpadów. Prace będą wykonywane w czynnym budynku z działalnością usługową i wymagają zachowania szczególnej ostrożności przy realizacji zadania. Wykonawca będzie obowiązany do organizacji robót zapewniającej bezpieczeństwo i maksymalnie zmniejszoną uciążliwość związaną z prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie obowiązany do: 1) utrzymywania drożności komunikacyjnej parkingów, placów wokół budynku, 2) zabezpieczenie miejsc wykonywania robót, 3) na czas i w miejscu wykonywania robót - osłonięcia szczelną obudową miejsc, w których będą prowadzone roboty budowlane, 4) każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych i montażowych wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ, w skład której wchodzi przedmiar robót, typowanie robót ze szkicem oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przedmiar służy jako dokument pomocniczy. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Przedłożenie kosztorysu ofertowego będzie miało charakter pomocniczy i charakter informacyjny (potwierdzający prawidłowość dokonanego szacowania ceny ryczałtowej robót) Podstawą do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia stanowić będzie typowanie robót, przedmiar, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Zaleca się, by Wykonawca przeprowadził inspekcję i ocenę stanu pokrycia dachowego przed złożeniem oferty. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45261214-7
45453000-7
45317000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-31 
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 4.2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00 PLN. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący kwalifikacji, zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 4.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegających na remoncie pokryć dachowych o wartości minimum 300 000,00 zł brutto łącznie i powierzchni dachu (pokrycia papą termozgrzewalną) nie mniejszej niż 2000 m2 każda ze przedstawionych do referencji robót. Wykonawca załączy dowody dotyczące wskazanych w wykazie robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: - osobą posiadającą uprawnienia budowlane Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018, poz.1202 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65 ze zm.) 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 4.3.2. SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 4.3.3. SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegających na remoncie pokryć dachowych o wartości minimum 300 000,00 zł brutto łącznie i powierzchni dachu (pokrycia papą termozgrzewalną) nie mniejszej niż 2000 m2 każda Wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty- Załącznik nr 7 do SIWZ – Doświadczenie zawodowe b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia (min. 18 miesięcy) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 8 do SIWZ – Potencjał kadrowy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 Pzp; 2) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3) Oświadczenie Wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 2 SIWZ 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2,3 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1. SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów przy realizacji zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO wg załącznika nr 9 SIWZ.

Akapit nr 2 - brak tytułu

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000.00zł (słownie: pięć tysięcy zł). 9.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 9.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: a) pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 9.4 Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 9.5 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub też nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego zgodnie z art. 46 ust 4a Pzp. 9.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr. 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 9.7. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 9.8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 9.9. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja dachu budynku nr 1B na terminalu północnym w Olszynie” Oznaczenie sprawy: WIGN.272.8.2019 9.10. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 9.11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej dla zamawiającego. 9.12. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 9.13. Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy. 9.14 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9.15 Oferta niezabezpieczona wadium stanowić będzie podstawę od wykluczenia wykonawcy z postępowania.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Projekt UMOWA WIGN.272.8.2019.ZP Zawarta dnia ……… 2019 r. w Żarach pomiędzy: Powiatem Żarskim, z siedzibą w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary posiadającym NIP o numerze 928 17 42 518, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żarskiego w osobach: 1. Józef Radzion – Starosta 2. Małgorzata Issel – Wicestarosta Przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Elizy Siemianowskiej zwanym dalej Zamawiającym, a ……………………………………………………………………………..zarejestrowanym w ……………………………………………………..………………………. , reprezentowanym przez: 1…………………………………………. zwanym dalej Wykonawcą W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1869 z póź zm.) została zawarta umowa o następującej treści: § 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania „Modernizacja dachu budynku nr 1B na terminalu północnym w Olszynie”. Oznaczenie sprawy: WIGN.272.8.2019.ZP zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ……….. stanowiącej integralną część umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót remontowo - budowlanych na budynku 1B na terminalu północnym w Olszynie położonego na działce nr 1164/2 -Jeziory Wysokie gmina Brody, w zakresie m.in.: 1) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 2) remont kominów 3) renowację istniejącego pokrycia 4) pokrycie dachu papą termozgrzewalną jednowarstwowo 5) wymiana obróbek blacharskich 6) wymiana instalacji odgromowej 7) wywóz gruzu wraz z utylizacją 6. Szczegółowy zakres robót, z którym zapoznał się Wykonawca i do którego nie wnosi zastrzeżeń opisany został w SIWZ w tym dokumentacji technicznej wykonania tj. typowaniu robót, przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, SIWZ, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz w przypadku konieczności zmian lub dostosowania robót do warunków nieprzewidzianych w dokumentacji - na podstawie pisemnego zatwierdzenia z inspektorem nadzoru inwestorskiego i zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niniejszej umowie uzgodnionym. § 2 Termin wykonania zamówienia 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy. 2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do dnia 31.08.2019 r., § 3 Obowiązki zamawiającego 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót , 2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonane i odebrane prace. § 4 Obowiązki Wykonawcy 1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 2) Zabezpieczenie i wygrodzenie oraz oznakowanie terenu robót; 3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 4) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz.1202 t.j. ze zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 5) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów powstałych wz. z realizacją zadania do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 6) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2018, poz.799 ze zmianami) b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U.2018, poz.992 t.j. ze zm.) Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 8) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 10) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także związane z ruchem pojazdów; 11) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 12) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 13) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 14) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót; 15) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu, dokumentów, certyfikatów, aprobat, protokołów i innych załączników potwierdzających jakość użytych i wbudowanych materiałów a niezbędnych przy odbiorze. Wszystkie dokumenty muszą być przekazane do weryfikacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego i dopiero po ich zatwierdzeniu Wykonawca może wystąpić ze zgłoszeniem gotowości odbioru prac. 16) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. 17) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 18) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ważnej nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego 19) Ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu oraz osobom trzecim podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 20) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 21) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia w sposób zgodny z przepisami i sztuką budowlaną dziennika budowy oraz dokumentacji fotograficznej przed wejściem na budowę, w jej trakcie i po zakończeniu oraz przekazanie jej w formie CD wraz z dokumentacją odbiorową. § 5 Pozostałe Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 2. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby …………………………… 3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 5. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 6. Zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych usunięciem oraz składowaniem materiałów rozbiórkowych, usuwaniem wszelkich urządzeń pomocniczych oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych. W cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się składowaniem, odzyskiwaniem lub przetwarzaniem odpadów – w zakresie materiałów, które zgodnie z przepisami prawa zalicza się do odpadów. Wykonawca musi posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów lub zlecać na własny koszt i ryzyko ich przewóz firmom posiadającym takie zezwolenie. 7. Zapewnienie i ogrodzenie zaplecza budowy, w tym przenośnych toalet sanitarnych. 8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. § 6 Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 1. Przekazanie placu budowy – Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy. 2. Wyposażenie placu budowy w zaplecze sanitarne oraz oznakowanie terenu robót, w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy. 3. Wyznacza się maksymalny termin 14 dni od daty przekazania placu budowy na rozpoczęcie realizacji robót. 4. Zgłaszanie pisemne inspektorowi nadzoru inwestorskiego i inwestorowi każdego etapu zakończonych robót, w szczególności robót ulegających zanikowi lub zakryciu. 5. Zmiany w realizacji zakończenia inwestycji mogą nastąpić jedynie na umotywowany i udokumentowany pisemny wniosek Wykonawcy złożony inspektorowi nadzoru inwestorskiego i inwestorowi, po jego pisemnej akceptacji, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. 6. Zakończenie robót – do 31.08.2019 roku. § 7 1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki prowadzenia robót są mu znane i je akceptuje. 2. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikłe wz. z prowadzoną budową wobec osób trzecich. § 8 1. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu z Zamawiającym oraz sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy. We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z wyznaczonymi przez Zamawiającego przedstawicielami. 2. Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji, ich utratę lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonywaniu umowy lub bezpieczeństwu na terenie budowy. § 9 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo - techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne zachowanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy. 4. W przypadku wykonania robót rodzajowo nie występujących w ofercie Wykonawcy, w tym robót zamiennych, uzupełniających, przed uzyskaniem pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za wykonane w ten sposób roboty, a Zamawiający ma prawo zażądać przywrócenia do stanu poprzedniego. 5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych, projektowych, wykonawczych lub okolicznościach mających wpływa na jakość robót lub termin zakończenia robót. Dopuszcza się możliwość powiadomienia inwestora w formie elektronicznej na adres: …………………………………………………. § 10 1. Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy korzystając z pomocy podwykonawcy(-ców), po zawarciu z nimi odpowiednich umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zawarcie umowy z podwykonawcą(-cami) wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej zawarciem, zgodnie z art. 6471 k.c. Zmiana lub odstąpienie od umowy zawartej z podwykonawcą wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego. O nie zawarciu umowy Wykonawca jest obowiązany w terminie 7 dni pisemnie poinformować Zamawiającego. 3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać, m.in.: Szczegółowo określony zakres części zamówienia powierzonego do wykonania podwykonawcy, 1) kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcy (ze wskazaniem kwoty netto i brutto), 2) termin wykonania zamówienia powierzonego podwykonawcy, 3) warunki dokonania odbioru prac i płatności wynagrodzenia, 4) termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 20 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 5) numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia. 4. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy: 1) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, 2) gdy nie podano w niej dokładnego zakresu robót zgodnego z zakresem umowy z Wykonawcą, 3) gdy kwota wynagrodzenia za roboty podwykonawcy jest wyższa od wartości tego zakresu robót wynikające z oferty Wykonawcy, 4) gdy termin wykonania zakresu robót powierzonego podwykonawcy jest niezgodny z harmonogramem wykonania robót przez Wykonawcę. 5. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w pkt 4 w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 6. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu egzemplarz zawartej umowy o podwykonawstwo, (lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 8. Zamawiający wstrzyma zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom. Za potwierdzenie dokonania zapłaty uznaje się również oświadczenie pisemne podwykonawcy o uregulowaniu należności. 9. Zapłata należnego Wynagrodzenia podwykonawcy zostanie uregulowana zgodnie z zapisami art.143c ustawy Prawo zamówień publicznych 10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu uwiarygodnionej kopii umowy o podwykonawstwo na usługi lub dostawy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia bez odsetek, należnych Podwykonawcy. 12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 14. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców. 15. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 16. Do zmian umowy o podwykonawstwo stosuje się uregulowania zawarte w ust. 4, 5, 6, 7 niniejszego paragrafu. 17. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał przedmiot umowy samodzielnie. 18. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez Podwykonawcę, osób które będą wykonywały czynności związane z realizacją zakresu robót obejmującego, w myśl art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), 19. Wykonawca/Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, nie później jednak niż przed przystąpieniem do realizacji robót, oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte zamówieniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawi e umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 20. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca/Podwykonawca powiadomi o tym Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. 21. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć zanonimizowane kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami, poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 22. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę zanonimizowanych kopii umów zawartych z pracownikami, traktowane będzie jako nie spełnienie warunków zatrudnienia co skutkować będzie rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy. § 11 1. Ze strony Zamawiającego nadzór inwestorski pełnić będzie osoba wyłoniona w odrębnym postępowaniu. Dane kontaktowe (imię, nazwisko, nr telefonu, mail) zostaną przekazane wykonawcy odrębnym pismem. 2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do: a) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową, dokumentacją techniczną i zgłoszeniem budowy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, zanikających lub częściowych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego; d) dokonywania wpisów do dziennika budowy związanych ze stwierdzonym stanem faktycznym, realizacją inwestycji oraz poleceniami wydawanymi kierownikowi budowy celem usunięcia stwierdzonych uchybień; e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy. 3. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorze częściowym i końcowym kompletu niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, pomiarów potwierdzających prawidłowość wykonania robót, a wymaganych przez inspektora do odbioru poszczególnych robót i przewidzianych w SIWZ, jego załącznikach oraz normatywach. 6. Wykonawca, przekazuje Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w celu zatwierdzenia przez niego terminu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego inwestycji: 1) prawidłowo wypełniony dziennik budowy, 2) protokoły badań, sprawdzeń 3) oświadczenia Kierownika budowy i pozostałych kierowników o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlano – wykonawczym, warunkami zawartymi w zgłoszeniu robót, obowiązującymi przepisami i PN oraz o przywróceniu terenu do stanu zgodnego z wymogami. 4) dokumentację powykonawczą 7) rozliczenie końcowe budowy, 8) protokoły potwierdzające brak zastrzeżeń do odbioru robót przez użytkowników obiektu, 9) inne wymagane prawem budowlanym i przepisami szczególnymi dokumenty 10) dokumentację fotograficzną całej inwestycji–od rozpoczęcia do dnia odbioru, na CD. 10.Wykonawcę na budowie reprezentuje: 1) Kierownik budowy: ………………… 2) ……………………………………….. 3) ………………………………………. 11. Zmiana którejkolwiek z osób reprezentujących Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia musi być zgłoszona na piśmie i zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Brak odpowiedzi w terminie 7 dni od otrzymania pisma jest rozumiana jako wyrażenie zgody. 12. Zamawiający wyznacza do kontaktu ………………………….: 1) ………………………………………………. 13. Ustala się, iż raz na dwa tygodnie (lub w terminach wyznaczonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego) przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy będą odbywać rady budowy, których celem będzie ustalenie postępu robót, omówienie ewentualnych problemów związanych z budową, przekazanie wszystkich istotnych informacji ważnych dla prawidłowego i terminowego zakończenia prac. § 12 1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……………………… zł brutto (słownie: ……………………………………). 1) Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 2) Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktur VAT. Numer NIP Wykonawcy .................................. 3) Zamawiający przekaże na rachunek wskazany przez Wykonawcę zapłatę w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 4) Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 5) Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnością, w przypadku braku udokumentowania dokonania płatności na rzecz podwykonawców, którzy wykonywali poszczególne elementy robót. 6) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia: 1) należności wypłaconych podwykonawcom, jeżeli nie zostały one dobrowolnie i w terminie wypłacone przez Wykonawcę, 2) naliczonych kar związanych z realizacją niniejszej umowy; 3) naliczonych innych opłat i należności obciążających Wykonawcę 4) potraceń wynikających z obniżenia wynagrodzenia lub wykonania robót na koszt Wykonawcy. § 13 1. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne na podstawie fakturowania częściowego i faktury końcowej, po dokonaniu niezbędnych odbiorów, przy czym faktura częściowa nie może zostać wystawiona, jeżeli nie obejmuje swym zakresem prawidłowo zrealizowanej co najmniej 20% części przedmiotu zamówienia. Ostatnia faktura nie może obejmować kwoty mniejszej niż 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 12 pkt 1. 2. Za wszelkie przekroczenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz wynagrodzeń za poszczególne rodzaje robót Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność finansową. 3. Należności Wykonawcy za wykonane roboty będą realizowane na podstawie faktur częściowych po okazaniu protokołu odbioru robót częściowych, zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych elementów robót, potwierdzone przez kierownika robót, sprawdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony i inspektora nadzoru protokołu bezusterkowego odbioru końcowego. W przypadku faktury końcowej Wykonawca przedstawia dodatkowo uzyskanie pozytywnej opinii – w związku z zakończeniem robót i zgromadzeniem całej wymaganej dokumentacji odbiorowej oraz kopie potwierdzeń dokonania przelewów należności wynikających z zawartymi przez niego umowami na podwykonawstwo. Dopuszcza się złożenie w oryginale oświadczenia podwykonawcy potwierdzającego uregulowanie w całości należności wynikającej z umowy o treści: „Działając w imieniu firmy …. potwierdzamy, że wymagalne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu robót stanowiących przedmiot umowy i wykonanych w ramach zamówienia nr … z dnia …. zostało zapłacone w całości. Oświadczamy niniejszym, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie istnieją żadne roszczenia Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia należnego z tytułu robót wykonanych w ramach inwestycji pn. „Modernizacja dachu budynku nr 1B na terminalu północnym w Olszynie”. Oznaczenie sprawy: WIGN.272.8.2019.ZP, której dotyczy ww. umowa, które byłyby wymagalne a dotychczas niezapłacone.” 4. Wystawiona prawidłowo przez Wykonawcę faktura za wykonane prace, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, będzie przez Zamawiającego płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. 5. Warunkiem zapłaty faktur, w tym również faktury końcowej Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnych Podwykonawcom i załączenie przez Wykonawcę do faktury oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu wobec nich wszystkich należności z tytułu wykonanych robót. 6. Zapłata nastąpi przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy: …………………… 7. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 8. Zapłata należnego Wynagrodzenia podwykonawcy zostanie uregulowana zgodnie z zapisami art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych. § 14 1. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy. 2. Wykonawca jest zobowiązany, przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy do współpracy z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego. 3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny, wszystkich wad oraz ewentualnych szkód powstałych z jego winy w związku z realizacją niniejszej umowy. § 15 1. Wbudowane materiały muszą odpowiadać, co do jakości wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej. 2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) okazać, w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, sprzęt, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót, badania te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się za zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany pisemnie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. § 16 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………….. miesięcznej (słownie: ………………….. miesięcy) gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały. 2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po terminach określonych w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem terminu gwarancji i została ona uwzględniona. 3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty pisemnego ich zgłoszenia lub otrzymania przez Wykonawcę protokołu z przeglądu gwarancyjnego. Za formę pisemną uznaje się również mail i fax kierowany do Wykonawcy. 5. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonych terminach, Zamawiający ma prawo, po jednokrotnym dodatkowym pisemnym wezwaniu (monicie), zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, który zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku nieuregulowania płatności przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo niezwłocznego uruchomienia praw wynikających z gwarancji należytego wykonania przedmiotu umowy. 6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy wobec stwierdzonych wad, oświadczenie o udzieleniu gwarancji, poczytuje się za udzielone również w stosunku do robót wykonanych wadliwie, z uwzględnieniem obniżonego standardu jakościowego robót wadliwych. § 17 1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. Plac budowy powinien być wyposażony w co najmniej jedną mobilną toaletę, oraz posiadać zaplecze sanitarne dla pracowników. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawienia umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych (i budowlanych) z której wynika, iż obejmuje ona również obsługę placu budowy niniejszej inwestycji. W przypadku utrzymania ładu, porządku i usuwania odpadów z terenu budowy, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, przy czym koszt ten zostanie potrącony zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy. 2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w związku realizacją przedmiotu zamówienia. § 18 1. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu, po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną, ofertą Wykonawcy, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi oraz umową. Strony ustalają przeprowadzenie następujących odbiorów: 1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 2) odbiór częściowy polegający na sprawdzeniu jakości i ilości robót części przedmiotu umowy, 3) odbiór końcowy, 4) odbiór ostateczny – gwarancyjny w terminie 30 dni przed datą upływu gwarancji na wykonane roboty. 2. W odbiorze robót określonych w ust. 1 pkt 1 uczestniczą m.in.: wykonawca, kierownik, inspektor nadzoru inwestorskiego. 3. W odbiorze robót określonych w ust. 1 pkt 2,3,4 uczestniczą m. in.: wykonawca, kierownik, inspektor nadzoru inwestorskiego, przedstawiciel Zamawiającego. 4. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i powiadomi o powyższym Inspektora nadzoru inwestorskiego. Po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru Wykonawca odrębnym pismem, zawiadamia osoby i przedstawicieli instytucji niezbędnych przy dokonaniu czynności odbiorowych. Termin odbioru końcowego wyznacza na wniosek Inspektora Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku. W przypadku stwierdzenia niepowiadomienia wszystkich zainteresowanych stron, termin odbioru wyznaczony może być nie wcześniej niż po upływie 5 dni od terminu pierwotnego. 5. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 6. Wykonawca ma obowiązek przekazać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie odbioru określonego w ust. 1 pkt 1 i 2 dokumentację niezbędną do stwierdzenia prawidłowości wykonania robót podlegających odbiorowi. Termin tych odbiorów, który nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych wyznacza inspektor nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja odbiorowa sporządzana jest i przekazywana Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach. 7. Strony sporządzają każdorazowo protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia, w szczególności Zamawiający wyznaczy terminy usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na bieżąco stwierdzone wady, jednak nie później niż we wskazanym terminie. Usunięcie wad i usterek potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z kierownikiem budowy wpisem do dziennika budowy. 8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia. W przypadku stwierdzenia wad istotnych czyniących przedmiot umowy niezdatnym do prawidłowego użytku zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru robót do czasu usunięcia wad w terminie określonym przez zamawiającego, a jeżeli jest to niemożliwe - do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy i naliczenia kar wynikających z § 17 oraz uruchomienia praw wynikających z polisy gwarancyjnej lub złożonego w depozycie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 10. Zamawiający określa termin ostatecznego przeglądu technicznego – na 30 dni przed upływem okresu gwarancji oraz termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad. 11. W przypadku stwierdzenia wad wpływających na wartość inwestycji (rzeczową, finansową, użytkową), jeżeli wady te nie zostaną usunięte w wyznaczonym przez zamawiającego czasie zamawiający ma prawo: 1) w przypadku wad istotnych – odstąpić od umowy z winy wykonawcy lub żądać obniżenia wynagrodzenia, 2) w przypadku wad nieistotnych – żądać obniżenia wynagrodzenia, a w przypadku braku zgody wykonawcy zlecić usunięcie tych wad innej firmie, przy czym koszt usunięcia pokrywa wykonawca lub pomniejszone zostaje wynagrodzenie końcowe. § 19 1. Strony postanawiają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy mogą być naliczane kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) Za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego w § 2 pkt. 2 i § 18 pkt 8, terminu realizacji prac w wysokości 0,05 % wartości umowy brutto; 2) Za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego w protokole odbioru terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,05 % wartości umowy brutto; 3) Za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad. 4) Za zatrudnianie lub umożliwianie wykonywanie pracy osobom przy realizacji zamówienia bez zawarcia pisemnej umowy o pracę, w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – od każdej osoby. 5) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn za które Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową w wysokości 20 % wartości umowy brutto. Jeżeli występują podwykonawcy przy realizacji niniejszej umowy: 6) Za nie przedłożenie w terminie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych 00/100)/ jeżeli występują podwykonawcy/ 7) Za nie przedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi, dostawy lub jej zmiany - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 8) Za brak zapłaty wynagrodzenia 

Akapit nr 3 - brak tytułu

należnego Podwykonawcy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki w zapłacie. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów: 1) za opóźnienia w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,05% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od następnego dnia po wyznaczonym terminie, 2) za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru robót w wysokości 0,05% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od następnego dnia po wyznaczonym terminie. 3) Za zwłokę w zapłacie należności z faktur przysługują Wykonawcy odsetki ustawowe. 5. Zamawiający kary umowne może potrącić bezpośrednio z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, chociażby kary były niewymagalne. 6. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie. § 20 1. Wykonawca, wnosi i przekazuje Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto, przedmiotu zamówienia co stanowi kwotę: ………………….. zł (słownie: ……….00/100 gr) w formie: ………………………….. 2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmian jego wysokości. 3. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zostanie zwrócone w następujący sposób: 1) 70 % w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 2) 30 % nie później niż 15 dni po upływie okresu gwarancji. W przypadku gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej polisa wygasa w terminie 15 dni od upływu gwarancji na wykonane roboty. 4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami przechodzi na własność Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonane roboty. 5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. § 21 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy, co stwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym. 2. W przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie robót, lub innych przyczyn natury prawnej, technicznej, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, a które wypełniają przesłanki zawarte w art. 144 prawa zamówień publicznych i SIWZ, strony dopuszczają zmiany umowy, w szczególności zmianę terminu wykonania umowy. 3. Strony wyrażają zgodę na zmiany umowy, które są wynikiem zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które mają wpływ na prawidłową realizację przedmiotu niniejszej umowy i które są niezależne od woli Zamawiającego i Wykonawcy. Niniejszy zapis dotyczy m. in. zmian wysokości podatku VAT. 4. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli: a) ogłoszono likwidację Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia, b) Wykonawca nie podjął realizacji zadania w ciągu 14 dni od daty przekazania placu budowy, c) Wykonawca pomimo pisemnych żądań Inspektora Nadzoru nie wykonuje robót zgodnie z umową, d) Wykonawca przerwał realizację robot na okres dłuższy niż 14 dni, e) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się majątku na rzecz wierzycieli, f) Wykonawca wykonuje roboty przy pomocy podwykonawców bez zgody Zamawiającego. 5. W razie rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji. robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. § 22 1.Strony ustalają, iż zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) urzędowej zmiany podatku VAT; 2) niewykonania pełnego zakresu robót wyszczególnionych w § 1 pkt.2 umowy; w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami 3) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów 4) zmian dokumentacji technicznej dokonanych na wniosek Zamawiającego; 5) siły wyższej. 6) zamiany zastosowanych materiałów, a wprowadzenie materiałów podwyższających funkcjonalność budowanych obiektów, zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa 7) zmiany rodzaju materiałów, wskutek zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania lub wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych takich samych lub lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany. Zaproponowane nowe materiały nie mogą powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w Umowie 8) wystąpienia konieczności udzielenia Wykonawcy dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które wstrzymują, opóźniają realizację przedmiotu umowy bądź uniemożliwiają realizację przedmiotu zamówienia, 9) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, które wstrzymują, opóźniają realizację przedmiotu umowy bądź uniemożliwiają realizację przedmiotu zamówienia 10) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć 2. Zmiana nastąpi w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 3.W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. § 23 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności. 2. Integralną częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, oraz oferta Wykonawcy. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przy wypełnianiu obowiązków umownych, jak również za szkody i straty spowodowane przy usuwaniu wad w okresie gwarancji. 4. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 zł. Kopię ubezpieczenia Wykonawca przedkłada przed rozpoczęciem robót. § 24 W sprawach nieunormowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w tym: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. § 25 Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy w tym o zapłaty, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. § 26 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
                                                                                                    
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517 . Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). 15.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2018, poz.10 t.j., ze zm.). W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt 15.3. lit. b) - e) SIWZ (tj. art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp) Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach. 15.4. Z zastrzeżeniem pkt 15.5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 15.3. lit. b) - e) SIWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę (zobowiązanego). 15.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane potwierdzone protokołem komisyjnego odbioru. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 15.6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 15.3. lit. b) - e) SIWZ musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady na okres gwarancyjny zadeklarowany przez Wykonawcę wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 15.7. Kwota, o której mowa w pkt 15.6. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady, chyba, ze w okresie tym zostało wszczęte postępowanie reklamacyjne. 15.8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samo¬rządu terytorialnego, c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i re¬jestrze zastawów. 15.9. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.3. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 15.10. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego na realizację zadania „Modernizacja dachu budynku nr 1B na terminalu północnym w Olszynie”. Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w powiecie Żarskim w województwie lubuskim na działkach: 1164/2 – obręb 10 Jeziory Wysokie, jednostka ewidencyjna Brody. Oznaczenie sprawy: WIGN.272.8.2019. 15.11. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. 15.12. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. Wykonawca jest obowiązany do potwierdzenia nr konta bankowego na które należy zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 15.13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-04-16, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 1.04.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

 
WIGN.272.8.2019                                                                                                                                
 
Zgodnie z art.86 ust.5 w związku z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz.1986 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja dachu budynku nr 1B na terminalu północnym w Olszynie”
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania : 350 000  zł brutto
 
Oferty złożone w terminie wraz z podaniem nazw, adresów oraz ceny i terminu płatności:
 
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
okres
gwarancji
1.
 
 
Firma Ogólnobudowlana Malwina Zielińska 
 
 
ul. Śląska 12
68-300 Lubsko
 
339 819,64
 
60 miesięcy
 
Józef Radzion /-/ Starosta Żarski
Zary, 17.04.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wytworzenia informacji: 2019-04-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wprowadzenia do BIP 2019-04-01 15:04:22
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2019-04-01 15:08:51
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2019-04-17 10:50:17
Artykuł był wyświetlony: 771 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu