ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetargi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Powiat Żarski: Termomodernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach przy ulicy Parkowej 9

Informacja ogłoszona dnia 2019-07-09 11:17:37 przez Paula Przybyłek, informacja należąca do archiwum

Ogłoszenie nr 570986-N-2019 z dnia 2019-07-09 r. WIGN.272.13.2019

Ogłoszenie nr 570986-N-2019 z dnia 2019-07-09 r. 
 
WIGN.272.13.2019
 
Powiat Żarski: Termomodernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach przy ulicy Parkowej 9
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200  Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, , e-mail  , , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.powiatzary.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście 
Adres: 
68-200 Żary ul. Aleja Jana Pawła II 5, biuro podawcze
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach przy ulicy Parkowej 9 
Numer referencyjny: WIGN.272.13.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane p.n. „Termomodernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach przy ulicy Parkowej 9” w zakresie termomodernizacji dachu szedowego nad: 1) pomieszczeniem nr 25, 28 i komunikacją – długość dachu 28,15m 2) pomieszczeniem nr 26, 32 i komunikacją – długość dachu 28,15m 3) pomieszczeniem nr 30 i komunikacją - długość dachu 13,22m 4) korytarz B-C PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY TEREN WOKÓŁ OBIEKTÓW ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYĆ I WYZNACZYĆ STREFĘ BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU. 3.2. Szczegółowy zakres robót. 1.Termomodernizacja dachu szedowego nad pomieszczeniem nr 25, 28 i komunikacją – długość dachu 28,15m a) Rozbiórka pokrycia papowego z połaci i koryt, b) wymiana zniszczonego deskowania połaci dachowej c) wymiana obróbek blacharskich z blachy tytan cynk gr. min.0,6mm, d) rozbiórka podsufitki (połaci i koryt) z desek, płyt pilśniowych, GK e) wymiana zmurszałych elementów konstrukcji dachowej f) naświetla ze szkła zbrojonego na profilach stalowych teowych typowane do pozostawienia – powierzchnia 70,75 m2 w zakresie: - uzupełnienie i częściowa wymiana uszkodzonego szkła zbrojonego, uszczelnieniem naświetli kitem, wyczyszczenie konstrukcji stalowej g) naświetla płyt poliwęglanowych powierzchni 92,35m2 w zakresie: - częściowa wymiana istniejących naświetli ze szkła zbrojonego na teowych profilach stalowych na świetliki w z płyt poliwęglanowych w ramach z profili aluminiowych o wsp. przenikania ciepła (dla całego naświetla) do 1,3 W/m2K łącznej ( rama+poliwęglan) - wstawienie klap wentylacyjnych uchylnych, otwieranie za pomocą siłowników (włączanie przyciskiem lub pilotem) - łącznie 3 szt, - dostawa i montaż centrali pogodowej, czujki wiatru i deszczu z doprowadzeniem przewodów do 5 szt. klap wentylacyjnych - wykonanie zasilenia centrali pogodowej z istniejącej tablicy bezpiecznikowej w sali nr 25 h) konserwacja koryt odpływowych i) impregnacja konstrukcji i deskowania preparatem do NRO Fire Smart Bio p/poż j) wykonanie docieplenia połaci dachowej, koryt, i naświetli ze szkła zbrojonego izolacją Aluthermo Quattro k) wykonanie sufitu podwieszonego i obudowy koryt (system -zabudowa poddasza) z płyt GKF NRO na ruszcie stalowym wraz z malowaniem, l) wykonanie konstrukcji wsporczej dla montażu izolacji i sufitu podwieszonego (system zabudowa poddasza) z płyt GKF NRO na ruszcie stalowym w miejscu pozostawienia naświetli z szyby zespolonej, ł) pokrycie dachu i koryt 2x papą termozgrzewalną z wykonaniem obróbek blacharskich z blachy tytancynk gr. min 0,6mm m) wymiana instalacji odgromowej z wykonaniem pomiarów n) wywóz i utylizacja na składowisku odpadów (uprawnionego przedsiębiorcy) materiałów z rozbiórek, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego przekazanie odpadów. 2.Termomodernizacja dachu szedowego nad pomieszczeniem nr 26, 32 i komunikacją – długość dachu 28,15m a) Rozbiórka pokrycia papowego z połaci i koryt, b) wymiana zniszczonego deskowania połaci dachowej c) wymiana obróbek blacharskich z blachy tytan cynk gr. min.0,6mm, d) rozbiórka sufitu podwieszonego z płyt pilśniowej d) rozbiórka podsufitki (połaci i koryt) z desek, płyt pilśniowych, GK e) wymiana zmurszałych elementów konstrukcji dachowej f) naświetla ze szkła zbrojonego na profilach stalowych teowych typowane do pozostawienia – powierzchnia 27,4 m2 w zakresie: - uzupełnienie i częściowa wymiana uszkodzonego szkła zbrojonego, uszczelnieniem naświetli kitem, wyczyszczenie konstrukcji stalowej g) naświetla płyt poliwęglanowych powierzchni 48,6m2 w zakresie: - częściowa wymiana istniejących naświetli ze szkła zbrojonego na teowych profilach stalowych na świetliki w z płyt poliwęglanowych w ramach z profili aluminiowych o wsp. przenikania ciepła (dla całego naświetla) do 1,3 W/m2K łącznej ( rama+poliwęglan) - wstawienie klap wentylacyjnych uchylnych, otwieranie za pomocą siłowników (włączanie przyciskiem lub pilotem) - łącznie 1 szt, h) konserwacja koryt odpływowych i) impregnacja konstrukcji i deskowania preparatem do NRO Fire Smart Bio p/poż j) wykonanie docieplenia połaci dachowej, koryt, i naświetli ze szkła zbrojonego izolacją Aluthermo Quattro k) wykonanie sufitu podwieszonego i obudowy koryt (system -zabudowa poddasza) z płyt GKF NRO na ruszcie stalowym wraz z malowaniem, l) wykonanie konstrukcji wsporczej dla montażu izolacji i sufitu podwieszonego (system zabudowa poddasza) z płyt GKF NRO na ruszcie stalowym w miejscu pozostawienia naświetli z szyby zespolonej, ł) pokrycie dachu i koryt 2x papą termozgrzewalną z wykonaniem obróbek blacharskich z blachy tytancynk gr. min 0,6mm m) wymiana instalacji odgromowej z wykonaniem pomiarów n) wywóz i utylizacja na składowisku odpadów (uprawnionego przedsiębiorcy) materiałów z rozbiórek, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego przekazanie odpadów. 3. Termomodernizacja dachu szedowego i płaskiego nad pomieszczeniem korytarz B-C a) Rozbiórka pokrycia papowego z połaci i koryt, c) wymiana obróbek blacharskich z blachy tytan cynk gr. min.0,6mm, d) rozbiórka podsufitki (połaci i koryt) z desek e) wymiana zmurszałych elementów konstrukcji dachowej f) naświetla ze szkła zbrojonego na profilach stalowych teowych typowane do pozostawienia – powierzchnia 9,45 m2 w zakresie: - uzupełnienie i częściowa wymiana uszkodzonego szkła zbrojonego, uszczelnieniem naświetli kitem, wyczyszczenie konstrukcji stalowej g) naświetla płyt poliwęglanowych powierzchni 9,45m2 w zakresie: - częściowa wymiana istniejących naświetli ze szkła zbrojonego na teowych profilach stalowych na świetliki w z płyt poliwęglanowych w ramach z profili aluminiowych o wsp. przenikania ciepła (dla całego naświetla) do 1,3 W/m2K łącznej ( rama+poliwęglan) h) konserwacja koryt odpływowych i) impregnacja konstrukcji i deskowania preparatem do NRO Fire Smart Bio p/poż j) wykonanie docieplenia połaci dachowej, koryt, i naświetli ze szkła zbrojonego izolacją Aluthermo Quattro k) wykonanie sufitu podwieszonego i obudowy koryt (system -zabudowa poddasza) z płyt GKF NRO na ruszcie stalowym wraz z malowaniem, l) wykonanie konstrukcji wsporczej dla montażu izolacji i sufitu podwieszonego (system zabudowa poddasza) z płyt GKF NRO na ruszcie stalowym w miejscu pozostawienia naświetli z szyby zespolonej, m) wymiana instalacji odgromowej z wykonaniem pomiarów n) wywóz i utylizacja na składowisku odpadów (uprawnionego przedsiębiorcy) materiałów z rozbiórek, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego przekazanie odpadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. do SIWZ – przedmiar, projekt budowlany, STWiOR 3.3. Ogólne warunki stawiane wykonawcy w trakcie robót 1. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt usunąć materiały i odpady pochodzące z rozbiórki oraz posprzątać teren po zakończeniu inwestycji. Na okoliczność oddania odpadów należy przedstawić dokument – potwierdzenie utylizacji odpadów. 2. Prace będą wykonywane w czynnym budynku szkoły i wymagają zachowania szczególnej ostrożności przy realizacji zadania. Wykonawca będzie obowiązany do organizacji robót zapewniającej bezpieczeństwo i maksymalnie zmniejszoną uciążliwość związaną z prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie obowiązany do: 1) utrzymywania drożności komunikacyjnej parkingów, placów wokół budynku, 2) zabezpieczenie miejsc wykonywania robót, 3) na czas i w miejscu wykonywania robót - osłonięcia szczelną obudową miejsc, w których będą prowadzone roboty budowlane, 4) każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych i montażowych wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót. 3.4. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ w skład której wchodzi: - przedmiar robót, - projekt budowlany - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przedmiar służy jako dokument pomocniczy. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Przedłożenie kosztorysu ofertowego będzie miało charakter pomocniczy i charakter informacyjny (potwierdzający prawidłowość dokonanego szacowania ceny ryczałtowej robót) Podstawą do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia stanowić typowanie robót, przedmiar, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Zaleca się, by Wykonawca przeprowadził inspekcję i ocenę stanu pokrycia dachowego przed złożeniem oferty. 3.5. Technologia wykonania robót budowlanych - zgodna ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ.Wersja papierowa dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, ul. w godzinach od 7.00 – 14.00 pok. 209. 3.6. Wszystkie błędy ujawnione w dokumentacji technicznej tj., w Specyfikacjach Technicznych, w typowaniu robót oraz w Przedmiarze robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert. 3.7. Jeżeli w dokumentacji tj. w projekcie budowlanym, w specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarze robót, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, które charakteryzują produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie takich samych lub wyższych parametrów technicznych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany bez dodatkowego wezwania wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.8. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. 3.9. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 1) oznakowania terenu budowy, 2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót ich części bądź urządzeń w toku realizacji z winy Wykonawcy (w tym zastosowania nieodpowiedniego zabezpieczenia robót) - Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego na koszt i ryzyko własne, 3) wykonania badań, prób jak również dokonywania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót ulegających zakryciu lub zanikających do odbioru, 4) uporządkowanie terenu budowy i przywrócenie do stanu poprzedniego po zakończeniu robót, w tym wywiezienia na odpowiednie składowisko wszelkich odpadów i śmieci powstałych w czasie wykonywania prac. 3.10. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim. 3.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 3.12. Roboty budowlane będą prowadzone w obiekcie użytkowanym w związku z tym należy je wykonywać ostrożnie i zgodnie z przepisami Bhp. 3.13. Zamawiający przewiduje zatrudnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego, z którym bezpośrednio będzie współpracował Wykonawca. 3.14. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza wykonawca. 3.15. Określając cenę ryczałtową brutto należy uwzględnić podatek VAT. Ustalenie wysokości podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego należy do obowiązków Wykonawcy. 3.16. Wykonawca jest zobowiązany przed odbiorem zadania wykonać czyszczenie wszystkich przykanalików kanalizacji deszczowej odprowadzających wodę i opady atmosferyczne z rur spustowych. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Pomieszczenia przeznaczone do termomodernizacji dostępne są do oglądu codziennie w dni robocze od godz. 9 00 do 14 00. 

II.5) Główny kod CPV: 45214220-8 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45261000-4
45453000-7
45420000-7
45311000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30 
II.9) Informacje dodatkowe:
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 4.2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 300.000,00 PLN. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegających na remoncie pokryć dachowych o wartości minimum 500 000,00 zł brutto każde i powierzchni dachu (pokrycia papą termozgrzewalną) nie mniejszej niż 900 m2 każda z przedstawionych do referencji robót. Wykonawca załączy dowody dotyczące wskazanych w wykazie robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: - osobą posiadającą uprawnienia budowlane Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019, poz.1186 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65 ze zm.) 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 Pzp; 2) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3) oświadczenie Wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 2 SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegających na termomodernizacji dachu o wartości minimum 500 000,00 zł brutto każda i powierzchni dachu nie mniejszej niż 900 m2 każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty- Załącznik nr 7 do SIWZ – Doświadczenie zawodowe b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia (min. 18 miesięcy) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 8 do SIWZ – Potencjał kadrowy 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: a) pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310 ze zmianami). 9.4 Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 9.5 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub też nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego zgodnie z art. 46 ust 4a Pzp. 9.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr. 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 9.7. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 9.8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 9.9. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Termomodernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach przy ulicy Parkowej 9” Oznaczenie sprawy: WIGN.272.13.2019 9.10. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 9.11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej dla zamawiającego. 9.12. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 9.13. Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy. 9.14 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9.15 Oferta niezabezpieczona wadium stanowić będzie podstawę od wykluczenia wykonawcy z postępowania.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
40,00
termin gwarancji
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
zawiera projekt umowy
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517 . Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). 15.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2018, poz.10 t.j., ze zm.). W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt 15.3. lit. b) - e) SIWZ (tj. art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp) Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach. 15.4. Z zastrzeżeniem pkt 15.5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 15.3. lit. b) - e) SIWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę (zobowiązanego). 15.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane potwierdzone protokołem komisyjnego odbioru. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 15.6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 15.3. lit. b) - e) SIWZ musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady na okres gwarancyjny zadeklarowany przez Wykonawcę wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 15.7. Kwota, o której mowa w pkt 15.6. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady, chyba, ze w okresie tym zostało wszczęte postępowanie reklamacyjne. 15.8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samo¬rządu terytorialnego, c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i re¬jestrze zastawów. 15.9. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.3. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 15.10. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego na realizację zadania „Termomodernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach przy ulicy Parkowej 9”. Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w powiecie Żarskim w województwie lubuskim na działkach: 319/12 – obręb 0002 Żary. Oznaczenie sprawy: WIGN.272.13.2019. 15.11. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. 15.12. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. Wykonawca jest obowiązany do potwierdzenia nr konta bankowego na które należy zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 15.13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-07-24, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
                                                                                                                                                                                                                    
Józef Radzion /-/ Starosta Żarski               

Informacja z otwarcia ofert

 
WIGN.272.13.2019           
 
Zgodnie z art.86 ust.5 w związku z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz.1986 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację dachu budynku warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach przy ulicy Parkowej 9”
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania : 515 370 zł brutto
 
Oferty złożone w terminie wraz z podaniem nazw, adresów oraz ceny  i gwarancji jakości:
 
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
termin gwarancji w miesiącach
1.
Firma Ogólnobudowlana Malwina Zielińska
68-300 Lubsko
ul. Śląska 12
560 020,75
60
 
Wicestarosta /-/ Małgorzata Issel
Żary, 14.07.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej równowartości 5 548 000 na zadanie pn. „Termomodernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach przy ul. Parkowej 9”
została wybrana oferta nr 1 złożona przez:
Firmę Ogólnobudowlaną
Malwina Zielińska
ul. Śląska 12
68-300 Lubsko
 
z ceną brutto 560 020,75 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych 75/100) i 60 miesięczną gwarancją.
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i zawiera korzystne dla Zamawiającego wynagrodzenie i gwarancję. W  kryteriach oceny  oferta uzyskała  60 pkt w kryterium ceny oferty oraz 40 pkt w kryterium terminu gwarancji.
 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art.94 ustawy Prawo zamówień publicznych
W postępowaniu nie wpłynęły inne oferty.
 
Starostą Żarski/-/Józef Radzion
Żary, dnia 30.08.2019 r.
 
                                                                                                                          

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-09 11:14:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-09 11:17:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-31 07:12:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
631 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony