ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetargi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi. Powiat Żarski: Usługa pocztowa polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu, sortowaniu i doręczaniu przesyłek listownych oraz paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych zwrotów przesyłek pocztowych w okresie 02.01.2020r. do 31.12.2020 r.

Informacja ogłoszona dnia 2019-12-04 14:17:20 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 631995-N-2019 z dnia 2019-12-04 r.
 
WIGN.272.22.2019
 
Powiat Żarski: Usługa pocztowa polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu, sortowaniu i doręczaniu przesyłek listownych oraz paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych zwrotów przesyłek pocztowych w okresie 02.01.2020r. do 31.12.2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200  Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, , e-mail  , , faks 684 790 601.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.powiatzary.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście
Adres:
68-200 Żary ul. Aleja Jana Pawła II 5, biuro podawcze
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa pocztowa polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu, sortowaniu i doręczaniu przesyłek listownych oraz paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych zwrotów przesyłek pocztowych w okresie 02.01.2020r. do 31.12.2020 r.
Numer referencyjny: WIGN.272.22.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu, sortowaniu, doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych zwrotów przesyłek w okresie od 02.01.2020 roku do 31.12.2020r. wg poniższego zestawienia: L.p. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki Ilość prognozowana w roku 2020 (szt.) Cena jednostkowa brutto w zł Wartość brutto w zł (iloczyn z 4x5) 1 2 3 4 5 6 I. Listy zwykłe, nierejestrowane krajowe, ekonomiczne Format S 1. do 500 g. 3500 Format M 1. od 500g do 1000 g 50 Format L 1. od 500 g. do 2000 g 20 II. Listy zwykłe, nierejestrowane, krajowe, priorytetowe Format S 1. do 500 g. 100 Format M 1. od 500g. do 1000g 10 Format L 1. od 500g do 1000 g 10 III. Listy polecone, krajowe, ekonomiczne Format S 1. do 500 g. 800 Format M 1. od 500g. do 1000g 50 Format L 1. od 500g. do 2000g. 200 IV. Listy polecone, krajowe, priorytetowe Format S 1. do 500 g. 80 Format M 1. od 500g. do 1000g 10 Format L 1. od 500g. do 2000g. 5 V. Listy polecone ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru, ) krajowe, ekonomiczne Format S 1. do 500 g. 25000 Format M 1. od 500g. do 1000g 100 Format L 1. od 500g. do 2000g. 50 zwroty format S 1000 zwroty format M 400 zwroty format L 60 VI. Listy polecone ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru) krajowe, priorytetowe Format S 1. do 500 g. 80 Format M 1. od 500g. do 1000g 10 Format L 1. od 500g. do 2000g. 10 zwroty format S 100 zwroty format M 50 zwroty format L 20 VII. Listy zwykłe nierejestrowane, zagraniczne (obszar Europy), ekonomiczne 1. do 50 g 10 2. ponad 50 g – 100 g 6 3. ponad 100 g – 350 g 4 4. ponad 350 g – 500 g 4 5. ponad 500 g – 1000g 4 6. ponad 100 g – 2000g 4 VIII. Listy zwykłe nierejestrowane, zagraniczne (poza obszar Europy), priorytet 1. do 50 g 10 2. ponad 50 g – 100 g 6 IX. Listy polecone ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru) zagraniczne (obszar Europy), ekonomiczne 1. do 50 g 200 2. ponad 50 g – 100 g 10 3. ponad 100 g – 350 g 10 4. ponad 350 g – 500 g 10 5. ponad 500 g – 1000g 10 6. ponad 100 g – 2000g 2 7. zwroty do 50 g 6 8. zwroty ponad 50 g – 100 g 20 9. zwroty ponad 100 g – 350 g 2 10. zwroty ponad 350 g – 500 g 2 11. zwroty ponad 500 g – 1000g 2 X. Listy polecone ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru) krajowe, ekonomiczne, przeznaczone do nadania u operatora wyznaczonego 1. do 350 g gabaryt A i gabaryt B 10 2. od 350 g do 2000 g gabaryt A gabaryt B 10 XI. Listy polecone ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru) krajowe, priorytetowe, przeznaczone do nadania u operatora wyznaczonego 1. do 350 g gabaryt A i gabaryt B 2 2. od 350 g do 2000 g gabaryt A gabaryt B 2 XII. Paczki pocztowe ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru) krajowe, ekonomiczne Gabaryt A 1. ponad 1 kg do 2 kg 10 2. ponad 2 kg do 5 kg 40 3. ponad 5 kg do 10 kg 40 4. zwroty ponad 1 kg do 2 kg 4 5. zwroty ponad 2 kg do 5 kg 4 6. zwroty ponad 5 kg do 10 kg 4 Gabaryt B 1. ponad 1 kg do 2 kg 10 2. ponad 2 kg do 5 kg 10 3. ponad 5 kg do 10 kg 4 4. zwroty ponad 1 kg do 2 kg 4 5. zwroty ponad 2 kg do 5 kg 4 6. zwroty ponad 5 kg do 10 kg 4 XIII. Paczki pocztowe ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru) krajowe, priorytetowe Gabaryt A 1. ponad 1 kg do 2 kg 10 2. ponad 2 kg do 5 kg 10 3. ponad 5 kg do 10 kg 10 4. zwroty ponad 1 kg do 2 kg 4 5. zwroty ponad 2 kg do 5 kg 4 6. zwroty ponad 5 kg do 10 kg 4 Gabaryt B 1. ponad 1 kg do 2 kg 4 2. ponad 2 kg do 5 kg 4 3. ponad 5 kg do 10 kg 2 4. zwroty ponad 1 kg do 2 kg 4 5. zwroty ponad 2 kg do 5 kg 4 6. zwroty ponad 5 kg do 10 kg 4 XIV. Przesyłki ekspresowe krajowe "Pocztex Expres 24" ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru) 1. Doręczenie do godz 9:00 do 1 kg 4 2. Doręczenie do godz 12:00 do 1 kg 4 XV. Odbiór korespondencji Odbiór korespondencji 12 m-cy RAZEM (brutto) Format S to przesyłki o wymiarach: minimum – wymiary  strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x 140 mm, maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm, masa do 500 g. Format M to przesyłki o wymiarach: minimum – wymiary  strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x 140 mm, maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm, masa do 1000g. Format L to przesyłki o wymiarach: minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x 140 mm, maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm., masa do 2000g. Wymiary przesyłek listowych w formie rulonu wynoszą: maksimum – suma długości plus podwójna średnica – 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm, minimum - suma długości plus podwójna średnica – 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 100 mm Gabaryt A to paczki o wymiarach: minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x 140 mm, maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 600 mm, szerokość 500mm, wysokość 300 mm, Gabaryt B to paczki o wymiarach: minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm, maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość – 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 - Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku, gdy szacunkowa ilość przesyłek/zwrotów (określonych w formularzu ofertowym) nie zostanie w pełni wykorzystana do terminu zakończenia umowy. - Wykonawca zobowiązany jest do odbioru raz dziennie przesyłek przygotowanych do wysłania z Biura Podawczego Starostwa Powiatowego w Żarach, przy al. Jana Pawła II nr 5 oraz z Filii Zamiejscowej Starostwa Powiatowego, mieszczącej się przy ul. Pokoju 1c w Lubsku od poniedziałku do piątku w godzinach między 13:00 a 14:00. Odbioru dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. - Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju oraz za granicę. Przesyłki muszą być nadane przez Wykonawcę w dniu ich przyjęcia od Zamawiającego. Wykonawca potwierdza odpowiednim odciskiem stempla na przesyłce/blankiecie „potwierdzenie odbioru” datę nadania przesyłki przez Zamawiającego; - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówką nadawczą w miejscowości, w której znajduje się siedziba Zamawiającego oraz wymaga aby punkty pocztowe do odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) znajdowały się w miejscach umożliwiających nieutrudniony odbiór niedoręczonych przesyłek; - Wykonawca zobowiązany jest doręczać przesyłki przyjęte do przemieszczania i doręczania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.); - Reklamację z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 dnia od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 6 miesięcy od ich nadania. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 14 dni od dnia otrzymania reklamacji; - Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot niniejszego zamówienia z należytą starannością, poprzez zapewnienie właściwych warunków technicznych i organizacyjnych koniecznych do prawidłowego świadczenia usługi pocztowej z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych; - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca określił wzory oznakowania przesyłek rejestrowanych i/lub priorytetowych, które będą stosowane przy oznakowywaniu przesyłek listowych i paczek (dopuszcza się przekazanie Zamawiającemu wzoru pieczęci zastępującego w/w oznaczenia); - Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania przesyłek do nadawania w formie odpowiadającej wymogom dla danego rodzaju przesyłek pocztowych oraz sporządzania zestawień: a) dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki nadawczej, lub w innej formie rejestracyjnej, w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek, b) dla przesyłek zwykłych – zestawienie ilościowe przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek. - Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listownych i paczek w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia. - Opakowanie przesyłek listownych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczona. Opakowanie paczki powinno stanowić zabezpieczenie przed dostępem do zawartości oraz aby uniemożliwiło uszkodzenie przesyłki w czasie przemieszczania. - W przypadku zastrzeżeń dotyczących przekazanych przesyłek, Zamawiający wyjaśnia je z Wykonawcą telefonicznie. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego w tym zakresie są pracownicy Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żarach (pracownik ds. korespondencji); - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca doręczał przesyłki listowe krajowe przyjęte do przemieszczenia i doręczenia: a. w ciągu 3 dni roboczych po dniu nadania w przypadku przesyłek listowych najszybszej kategorii i przesyłek nie będących najszybszej kategorii dostarczanych na obszarze Województwa Lubuskiego, b. w ciągu 4 dni roboczych po dniu nadania w przypadku przesyłek nie będących przesyłkami najszybszej kategorii z zastrzeżeniem zapisu w lit. a ; - Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia do siedziby Zamawiającego pokwitowanego przez adresata potwierdzenia odbioru, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki; - Wykonawca dostarczać będzie do siedziby Zamawiającego bezpłatne wszelkie druki zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO) dla przesyłek krajowych i zagranicznych.
II.5) Główny kod CPV: 64110000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
64112000-4
64113000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wpis z rejestru operatorów pocztowych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 b) Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 16 SIWZ, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy lub pełnomocnik reprezentujący Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. c)Dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą. d) parafowany częściowy projekt zapisów umowy wg. załącznika nr 6 e) wypis rejestru operatorów pocztowych f) reprezentacja Wykonawcy do podpisania oferty określona we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy (np.wypis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
10.1 Oferta wykonawcy musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 10.2.Wadium może być wnoszone w : - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 10.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Zamawiającego nr. 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w pkt. 17 ppkt 3) terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 10.4 Zamawiający zwróci wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 10.5 Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy. 10.6 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10.7 Oferta nie zabezpieczona wadium stanowić będzie podstawę od jej odrzucenia
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
warunki płatności
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
zawiera SIWZ
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy: a) w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług(VAT). 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
Wicestarosta/-/ Małgorzata Issel
Żary, 4.12.2019 r.
 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540270535-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.
 
WIGN.272.22.2019
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 631995-N-2019
Data: 04-12-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Żarski, Krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5, 68-200  Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, e-mail , faks 684 790 601.
Adres strony internetowej (url): www.powiatzary.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2019-12-12, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2019-12-13, godzina 10:00
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II.4)
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Z uwzględnieniem zmian do SIWZ z dnia 11.12.2019

Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 11.12.2019 r.
 

1. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:Usługa pocztowa polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu, sortowaniu i doręczaniu przesyłek listownych oraz paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych zwrotów przesyłek pocztowych w okresie 02.01.2020r. do 31.12.2020 r. ”
Na  podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986) w związku z otrzymanym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do w/w postępowania Zamawiający wyjaśnia:
 
Pytanie nr 1
Zgodnie z treścią SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz załącznika nr 6 do SIWZ § 1 ust. 3 „Przesyłki pocztowe (…) dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju i za granicą.”
Czy w zakresie przesyłek nadawanych na teren zagranicy, w ocenie Zamawiającego wystarczającym będzie dostarczenie przez Wykonawcę ww. przesyłek do każdego miejsca zagranicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym?
AD. 1
Zamawiający wyraża zgodę na to rozwiązanie.
 
Pytanie nr 2
W SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku nr 6 do SIWZ § 1 ust. 3 Zamawiający wymaga od Wykonawcy nadawania przesyłek pocztowych w dniu ich odbioru od Zamawiajacego.
Czy ze względu na wewnętrzne regulacje oraz zapisy regulaminu usługi obowiązującego u Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie wskazanego zapisu w następującym brzmieniu: „Przesyłki musza być nadane przez Wykonawcę w dniu ich przyjęcia od Zamawiajacego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń"?
AD. 2
Zamawiający wyraża zgodę na to rozwiązanie.
 
Pytanie nr3
W SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku nr 6 do SIWZ § 5 ust. 7 Zamawiający wskazuje, że termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej Operator pocztowy rozpatruje reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi na  reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
Światowa Konwencja Pocztowa w art. 19 i 23 Regulaminu Poczty Listowej (dział RL150) określa 90-dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji przesyłki zagranicznej i wypłatę odszkodowania.
Wobec powyzszego Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu SIWZ załącznik nr 6  § 5 ust. 7 na następujący:
„Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni dla przesyłek krajowych i 90 dni dla przesyłek zagranicznych od dnia otrzymania przez Wykonawcę reklamacji.”
AD. 3
Zamawiający wyraża zgodę na to rozwiązanie.
 
Pytanie nr 4
Zgodnie z treścią SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz załącznika nr 6 do SIWZ § 1 ust. 9 „Zamawiający wymaga, aby Wykonawca doręczał przesyłki pocztowe, paczki krajowe, przyjęte do przemieszczenia i doręczenia:
a) w ciągu 3 dni roboczych po dniu nadania w przypadku przesyłek listowych najszybszej kategorii i przesyłek nie będących najszybszej kategorii dostarczanych na obszarze Województwa Lubuskiego,
b) w ciągu 4 dni roboczych po dniu nadania w przypadku przesyłek nie będących przesyłkami najszybszej kategorii z zastrzeżeniem zapisu w lit. a
 
Wykonawca wskazuje, że kwestie związane z doręczaniem przesyłek wynikają z Ustawy Prawo Pocztowe oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Świadczą o tym zapisy Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, gdzie w Załączniku nr 1 wskazano:
WSKAŹNIKI CZASU PRZEBIEGU PRZESYŁEK POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM
Przesyłki listowe najszybszej kategorii
D+1 - 82%
D+2 - 90%
D+3 - 94%
Przesyłki listowe niebędące przesyłkami listowymi najszybszej kategorii
D+3 - 85%
D+5 - 97%
Paczki pocztowe najszybszej kategorii
D+1 - 80%
Paczki pocztowe niebędące paczkami pocztowymi najszybszej kategorii
D+3 - 90%
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, czy wyżej wskazane wskaźniki terminowości są dla Zamawiającego wystarczające?
AD. 4
Zamawiający wyraża zgodę na to rozwiązanie.
 
Pytanie nr 5
Z uwagi na korzystanie przez Zamawiającego z procedur zarezerwowanych dla Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisów zobowiązujących Wykonawcę do dostarczania Zamawiającemu bezpłatnie druków zwrotnego potwierdzenia odbioru (SIWZ - opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 6 do SIWZ § 1 ust. 12) na następujące: „Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia bezpłatnie  druków potwierdzenia odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym do przesyłek nadawanych na zasadach ogólnych natomiast w odniesieniu do przesyłek nadawanych na zasadach specjalnych Zamawiający będzie korzystał z własnych druków potwierdzenia odbioru spełniających wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa”.
AD. 5
Zamawiający wyraża zgodę na to rozwiązanie.
 
Pytanie nr 6
Wykonawca prosi o ujednolicenie zapisów dotyczących okresu na jaki będzie podpisana umowa z Wykonawcą. W załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. 3 pojawia się okres 2 lat, podczas gdy w SIWZ oraz w załączniku nr 6 do SIWZ Zamawiający wskazuje, że zamówienie będzie realizowane przez rok.
AD. 6
Umowa  będzie zawarta na 1 rok
 
Pytanie nr 7
Zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ § 2 ust. 2„Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, tj. m.in.:
  1. trzykrotnego dostarczania uszkodzonych przesyłek,
  2. trzykrotnego nieprzestrzegania warunków wykonywania usługi pocztowej określonych w ogłoszeniu przetargowym, niniejszej umowie,
  3. nieprzestrzegania terminów określonych w warunkach ogłoszenia przetargowego jak i umowy w zakresie doręczania przesyłek adresatom i terminach zwracania Zamawiającemu „potwierdzeń odbioru”,
  4. niezgodnego z umową przepakowywania przesyłek,
  5. nieprzestrzegania zasady dwukrotnego awizowania przesyłek w przypadku niemożności doręczenia przesyłki adresatowi
Zamawiający wskazuje katalog naruszeń, które w ocenie Zamawiającego mogą skutkować odstąpieniem od umowy, czego konsekwencją dla Wykonawcy będą kary wskazane w § 5 ust. 3 ppkt 1).
Wskazujemy, iż zwłaszcza w odniesieniu do operatora wyznaczonego, takie określenie zasad odpowiedzialności nosi znamiona naruszenia przepisów bezwzględnie obowiązujących.
Zgodnie z założeniem postępowania, usługi stanowiące przedmiot zamówienia realizowane będą wobec przesyłek, których realizacja oparta jest m.in. na zasadach określonych w ustawie Prawo pocztowe, tym samym Wykonawca jako operator wyznaczony jest zobowiązany do stosowania w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych przepisów Rozdziału 8 ustawy Prawo pocztowe. Zgodnie z art. 87 w/w ustawy do odpowiedzialności operatorów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
Zatem w przypadku wykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej w pierwszej kolejności znajdą zastosowanie przepisy ustawy Prawo pocztowe i dopiero w przypadku przeprowadzenia trybu reklamacyjnego (uregulowanego w/w przepisami) nadawcy przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przewidzianych ustawą na drodze sądowej. W art. 88-90 ustawodawca przewidział ścisły katalog wysokości odszkodowań oraz przypadków, kiedy operator pocztowy zobligowany jest do jego wypłaty.
Rozszerzenie odpowiedzialności operatora pocztowego zostało przewidziane jedynie w art. 87 ust. 5, zgodnie z którym operator pocztowy odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej w zakresie określonym ustawą, chyba że niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie:
1) jest następstwem czynu niedozwolonego;
2) nastąpiło z winy umyślnej operatora;
3) jest wynikiem rażącego niedbalstwa operatora.
Zatem jedynie w w/w przypadkach operator pocztowy może podlegać odpowiedzialności szerszej aniżeli wynikająca z przepisów prawa pocztowego.
 
W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o usunięcie przytoczonych zapisów.
 
AD. 7
Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisów.
 
Pytanie nr 8
Zamawiający określa warunki płatności dla przedmiotu zamówienia, wskazując niestosowany u Wykonawcy termin płatnościliczonyod dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.
Wykonawca informuje, iż faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem scentralizowanego systemu informatycznego, którego wymogi określają takie kryteria jak termin wystawienia faktury, datę wysłania faktury do klienta, jak również termin płatności będący w ścisłej zależności z terminami sporządzenia faktury. Standardowo obowiązujący termin płatności faktury określonyod daty wystawienia faktury został wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu fakturowania wykonawcy oraz zarządzania płatnościami wynikającymi z zawartych umów. Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu środków oraz opóźnień w ich płatnościach.
Czy w związku z powyższym, Zamawiający zmieni treść SIWZ i wskaże termin płatności liczony od dnia wystawienia faktury VAT, co pozwali terminowo dokonać płatności za wykonane usługi w ramach przedmiotu Zamówienia?
 
AD. 8
Zapis bez zmian.
 
Pytanie nr 9
Zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ § 5 ust. 3 ppkt 1) Zamawiający przewiduje karę umowną 10% wartości brutto umowy, którą Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca
 
Przewidziana przez Zamawiającego kara jest niewspółmiernie wysoka do wartości zamówienia oraz do czasu trwania umowy. Poziom kary umownej jest zbyt wygórowany w stosunku do wskazanej przyczyny stanowiącej podstawę jej naliczenia. Wykorzystywanie przez Zamawiającego - będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia - jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, których wysokość jest wygórowana jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego granice swobody umów. Uprzywilejowana pozycja Zamawiającego oraz zasadniczo jednostronne określanie istotnych warunków przyszłej umowy sprawia, że umowa o udzielenie zamówienia staje się niejako umową adhezyjną, podczas gdy winna zmierzać do zabezpieczenia interesów obu stron, a kara umowna nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego, ponieważ jej celem jest dyscyplinowanie stron do prawidłowego i terminowego wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków umownych.
Ponadto, biorąc pod uwagę, że odstąpienie od umowy mogłoby teoretycznie nastąpić nawet pod koniec okresu jej obowiązywania, kara mogłaby zostać uznana za zbyt wygórowaną w stosunku do wartości pozostałej do zrealizowania części umowy i pozostałego czasu jej obowiązywania.
W związku z powyższym Zamawiający wnioskuje o wykreślenie kary umownej bądź złagodzenie zapisów jej dotyczących poprzez zmniejszenie jej wysokości i ograniczenie jej kwoty poprzez zmianę treści zapisu w umowie na następującą:
W przypadku odstąpienia przez zamawiającego od umowy z winy wykonawcy w okresie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 2,5 % wynagrodzenia brutto wykonawcy,a po upływie tego okresu w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto wykonawcy.”
AD. 9
Wykonawca obniża karę umowną na 5% wartości brutto umowy.
 
Pytanie nr 10
Zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ w § 5 ust. 5 „Z tytułu doręczenia przesyłki pocztowej po terminie wskazanym w § 1 pkt. 9 Wykonawca zwraca Zamawiającemu w całości opłatę pobraną za wykonanie usługi.”
Na podstawie art. 47 ustawy Prawo pocztowe Minister właściwy do spraw łączności określił warunki wykonywania usług powszechnych, obejmujące m. in. wskaźniki czasu przebiegu przesyłek w obrocie krajowym (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie warunków wykonywaniausług powszechnych przez operatora wyznaczonego). W załączniku nr 1 do wymienionego Rozporządzenia określony został czas przebiegu przesyłek listowych niebędących przesyłkami listowymi najszybszej kategorii (m.in. potwierdzenie odbioru) na poziomie D+5 (97% przesyłek) oraz D+3 (85% przesyłek), gdzie D+X oznacza liczbę dni od dnia nadania przesyłki do dnia jej doręczenia. W załączniku wskazano również udział liczby przesyłek pocztowych doręczonych w określonym terminie do ogólnej liczby nadanych przesyłek pocztowych, wyrażony w procentach.
Ze względu na wskaźniki procentowe, zgodnie z którymi Wykonawca, będący operatorem wyznaczonym, zobowiązanym do stosowania wymienionego Rozporządzenia, nie jest zobligowany do zachowania określonego, gwarantowanego terminu dostarczania przesyłek. Tym samym brak jest podstaw obciążania Wykonawcy karami w związku z terminem dostarczenia przesyłek.
Wobec powyższego Wykonawca wnioskuje o usunięcie przytoczonej treści SIWZ.
AD. 10
Zamawiający wyraża zgodę na to rozwiązanie.

Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 11.12.2019 r.
 

2. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:Usługa pocztowa polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu, sortowaniu i doręczaniu przesyłek listownych oraz paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych zwrotów przesyłek pocztowych w okresie 02.01.2020r. do 31.12.2020 r. ”
Na  podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986) w związku z otrzymanym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do w/w postępowania Zamawiający wyjaśnia:
 
Pytanie nr 1
Zgodnie z treścią SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz załącznika nr 6 do SIWZ § 1 ust. 11 „Wykonawca zobowiązany jest do odbioru raz dziennie przesyłek przygotowanych do wysłania z Biura Podawczego Starostwa Powiatowego w Żarach, przy al. Jana Pawła II nr 5 oraz z Filii Zamiejscowej Starostwa Powiatowego, mieszczącej się przy ul. Pokoju 1c w Lubsku od poniedziałku do piątku w godzinach między 13:00 a 14:00.”
 
Czy zgodnie z możliwościami logistycznymi Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość Zmiany godzin odbioru korespondencji na następujące:
- odbiór z Biura Podawczego Starostwa Powiatowego w Żarach - w godz. 12:45-13:45;
- odbiór z Filii Zamiejscowej Starostwa Powiatowego w Lubsku - w godz 13:30-14:30?
 
AD. 1
Zamawiający wyraża zgodę na to rozwiązanie.
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 11.12.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art.86 ust.5 w związku z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz.1986 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługa pocztowa polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu, sortowaniu i doręczaniu przesyłek listownych oraz paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych zwrotów przesyłek pocztowych w okresie 02.01.2020r. do 31.12.2020 r.”
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania : 265 000 zł brutto
 
Oferty złożone w terminie wraz z podaniem nazw, adresów oraz ceny  i terminu płatności:
 
 
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
termin płatności
1.
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
260 996,70
14 dni
 
Starosta /-/ Józef Radzion
Żary, dnia 13.12.2019 r.
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej równowartości 221 000 euro na zadanie pn „Usługa pocztowa polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu, sortowaniu i doręczaniu przesyłek listownych oraz paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych zwrotów przesyłek pocztowych w okresie 02.01.2020r. do 31.12.2020”
została wybrana oferta nr 1 złożona przez:
 
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
 
z ceną brutto 260 996,70 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć  złotych 70/100) i 14-dniowym terminem płatności.
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i zawiera korzystne dla Zamawiającego wynagrodzenie i termin płatności. W  kryteriach oceny  oferta uzyskała  60 pkt w kryterium ceny oferty oraz 40 pkt w kryterium terminu płatności.
 
W postępowaniu nie wpłynęły inne oferty.
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 17 grudnia 2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-04 14:16:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-04 14:17:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dobrzański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-17 12:49:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
90 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony