ˆ

Przetargi

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Żary: Przebudowa drogi powiatowej nr 4620F – ul. Moniuszki w Żarach od DK12 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej nr 4606F – ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców ( skrzyżowania).

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-03-02 13:54:43 Informacja ogłoszona dnia 2017-03-02 14:03:19 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

WIGN.272.8.2017
Ogłoszenie w UZP nr 35248 - 2017 z dnia 2017-03-02 r.
 
Żary: Przebudowa drogi powiatowej nr 4620F – ul. Moniuszki w Żarach od DK12 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej nr 4606F – ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców ( skrzyżowania).
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5, 68200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, e-mail , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzarski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak 
www.powiatzarski.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
operator pocztowy, posłaniec, kurier, osobiście.
Adres: 
Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Zary, biuro podawcze lub pok. nr 208.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 4620F – ul. Moniuszki w Żarach od DK12 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej nr 4606F – ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców ( skrzyżowania).
Numer referencyjny: WIGN.272.8.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 4620F – ul. Moniuszki w Żarach od DK12 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej nr 4606F – ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców ( skrzyżowania) Zakres robót obejmuje: - rozbiórkę istniejącej ulicy wraz z chodnikami i miejscami postojowymi, - budowe nowej geometrii drogowej, - budowę skrzyżowania typu rondo, - budowe miejsc postojowych dla samochodów osobowych, - budowe azyli dla pieszych, - budowe zatok autobusowych, - budowę ścieżki rowerowej oraz nowych chodników, - rozbiórkę istniejącego oświetlenia drogowego oraz budowę nowego, - przebudowę kolizji energetycznych, - przebudowe kolizji telekomunikacyjnych, - rozbiórkę istniejącego odwodnienia drogowego, - budowę nowego odwodnienia drogowego wraz z przebudowa kolizji. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ w skład której wchodzi tabela elementów rozliczeniowych oraz dokumentacja techniczna. 3. Technologia wykonania robót budowlanych zgodna ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ. 4. Wersja papierowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego, ul. w godzinach od 7.00 – 14.00 pok.208. 5. Wszystkie błędy ujawnione na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych oraz w Przedmiarze robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert. 6. Jeżeli w dokumentacji tj. części opisowej projektu, na rysunkach, w specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarze robót, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, które charakteryzują produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiajacego. 7. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektu technicznego oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. 8.Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogram rzeczowo – finansowy przedstawiający terminy realizacji poszczególnych etapów robót oraz uwzględniający zakończenie robót. 
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45111000-8, 45111200-0, 45242000-5, 45230000-8, 45232100-0, 45233200-1, 45233300-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 20/10/2017
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniana sumę gwarancyjnw w kwocie min. 3 000 000,00 zł, b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu skladania ofert wysokości 4 000 000,00 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zadanie w zakresie budowy, przebudowy,rozbudowy drogi o nawierzchni asfatlowej, o wartości minimum 3 500 000,00 zł. brutto. b) dysponuje lub będzie dysponował następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej ( branża drogowa) bez ograniczeń z doświadczenie minimum 3 lata. - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót sanitarnych bez ograniczeń, - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót elektrycznych bez ograniczeń. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. c) wykaz robot budowlanych wykonywanych nie wczesniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załaczeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inny dokument d) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
Zamawiający nie żąda oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 b) Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 5.2.3 SIWZ, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy lub pełnomocnik reprezentujący Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. c)Dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą. d) parafowany wzór umowy wg. załącznika nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak, 
Informacja na temat wadium 
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 120 000.00 zł.(słownie: sto dwadzieścia tysięcy zlotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr. 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4620F – ul. Moniuszki w Żarach od DK12 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej nr 4606F – ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców ( skrzyżowania). 9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu
 
 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60
okres gwarancji jakości
40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu
 
 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy: a) w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług(VAT). 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 17/03/2017, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 02.03.2017 r.
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 WIGN..272.8.2017

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 4620F – ul. Moniuszki w Żarach od DK12 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej nr 4606F – ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców ( skrzyżowania).

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zmianami ) w związku  z otrzymanym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia:
 
Pytanie 1
Prosimy o dołączenie decyzji na wycinkę drzew.
Wyjaśnienie
Decyzja na wycinkę drzew stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.
 
Pytanie 2
Prosimy o załączenie projektu stałej organizacji ruchu.
Projekt stałej organizacji ruchu stanowi załącznik do mniejszego wyjaśnienia.
 
Załączniki :
1. Decyzja
2. Projekt Organizacji Ruchu
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 07.03.2017 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 4620F – ul. Moniuszki w Żarach od DK12 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej nr 4606F – ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców ( skrzyżowania).
  
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zmianami ) w związku  z otrzymanym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia:
 
Pytanie 1
Brak projektu branży elektrycznej.
Wyjaśnienie
Projekt elektryczny zlokalizowany jest: na planszy koordynacyjnej całego przedsięwzięcia ( przebieg sieci, kolizji itp.) oraz w opisie zbiorczym wszystkich branży ( parametry, oprawy, długości itp.).
 
Pytanie 2
Brak stałej i czasowej organizacji ruch.
Wyjaśnienie
Do opracowania dodano docelową organizacje dla całego przedsięwzięcia w postaci plików pdf. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót zostanie opracowany przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu na własną rękę w celu uwzględnienie najbardziej optymalnej technologii wykonania inwestycji.
 
Pytanie 3
Czy zamawiający posiada przedmiar robot dot. zadania?
Wyjaśnienie
Zamawiający przewiduje zlecenie inwestycji w postaci ryczałtu w związku, z czym sporządzenie przedmiaru leży po stronie wykonawcy.
 
Pytanie 4
Prosimy o załączenie rozwiązania opisanego w uzgodnieniu nr MZ/02/4302-0018/00001/17 z dnia 08.02.2017 z zarządcą sieci ciepłowniczej firma ECO S.A.
Wyjaśnienie
Projekt spełnia uwagi ECO S.A. gdyż nie ingeruje w poziomy posadowienia kanałów ciepłowniczych oraz omija kolidujące studnie.
 
Pytanie 5
Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-04.07.01 w zakresie wolnej przestrzeni próbek betonu asfaltowego AC 22P 35/50 pobranych z drogi z warstwy podbudowy (próbki rdzenie z drogi) oraz ich określenie na poziomie 3,0-8,0% (dla KR4). Obecny zapis dotyczący zawartości wolnej przestrzeni  wynoszący 4,5-8,0%  nie uwzględnia wymagań na etapie projektowania MMA, w którym ten zakres dla próbek formowanych w laboratorium mieści się pomiędzy 4,0 a 7,0% . Przy uwzględnieniu zagęszczenia na poziomie 98% górny poziom wolnej przestrzeni powinien być przesunięty do 8,0% - co uwzględniono w SST. Nie wiadomym natomiast jest, dlaczego ograniczono wolną przestrzeń od dołu, tj. między 3,0 a 4,5%. Taki zapis oznacza, że wykonawca nie może dogęszczać mieszanki do 100%. W praktyce oznacza to ograniczanie trwałości zmęczeniowej warstwy, która wzrasta wraz z gęstością objętościową (i maleje ze wzrostem wolnej przestrzeni). W konsekwencji może dojść do szybszego zniszczenia warstwy na skutek spękań zmęczeniowych.
Wyjaśnienie
Inwestor przystaje na zmianę wolnych przestrzeni w mieszance na wskazane przez wykonawcę.
 
Pytanie 6
Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.05b w zakresie wolnej przestrzeni próbek betonu asfaltowego AC 16W 50/70 pobranych z drogi z warstwy podbudowy (próbki rdzenie z drogi) oraz ich określenie na poziomie 3,0-8,0% (dla KR4). Obecny zapis dotyczący zawartości wolnej przestrzeni  wynoszący 4,5-8,0%  nie uwzględnia wymagań na etapie projektowania MMA, w którym ten zakres dla próbek formowanych w laboratorium mieści się pomiędzy 4,0 a 7,0%. Przy uwzględnieniu zagęszczenia na poziomie 98% górny poziom wolnej przestrzeni powinien być przesunięty do 8,0% - co uwzględniono w SST. Nie wiadomym natomiast jest, dlaczego ograniczono wolną przestrzeń od dołu, tj. między 3,0 a 4,5%. Taki zapis oznacza, że wykonawca nie może dogęszczać mieszanki do 100%. W praktyce oznacza to ograniczanie trwałości zmęczeniowej warstwy, która wzrasta wraz z gęstością objętościową (i maleje ze wzrostem wolnej przestrzeni). W konsekwencji może dojść do szybszego zniszczenia warstwy na skutek spękań zmęczeniowych.
Wyjaśnienie
Inwestor przystaje na zmianę wolnych przestrzeni w mieszance na wskazane przez Oferenta.
 
Pytanie 7
W specyfikacji technicznej 05.03.05b zamawiający wyróżnił lepiszcze do warstwy wiążącej AC16W kr4 asfalt drogowy 50/70. Charakter przebudowywanej drogi będzie wiązał się z długotrwałymi postojami pojazdów ciężarowych (dojazd do ronda), występowaniem sił ścinających (jazda po rondzie). Konstrukcja drogi przy tego typu obciążeniu ruchem KR4 oraz przy występowaniu ww. czynników jest narażona na powstawianie deformacji o charakterze strukturalnych (kolein).   Prosimy o zmianę lepiszcza do warstwy wiążącej i zastosowanie lepiszcza drogowego 35/50.
Wyjaśnienia
Inwestor dopuszcza zmianę lepiszcza na sugerowane przez Oferenta pod warunkiem zgodności z WT2 2010 wymienionych w tablicy 1 pkt. 6.
 
Pytanie 8
W specyfikacji technicznej 05.03.13 zamawiający wyróżnił jako lepiszcze do warstwy ścieralnej SMA 8 kr 4  asfalt drogowy 50/70. Biorąc pod uwagę charakter skrzyżowania (rondo). Przebudowywana droga (warstwa ścieralna) narażona jest na powstawanie deformacji lepko-plastycznych na których wpływ mają m.in. długi czas oddziaływania obciążeń od pojazdów samochodowych (szczególnie w wysokich temperaturach), skanalizowany ruch dojazdowy do ronda, występowanie sił ścinających (rondo). Przy takich warunkach pracy nawierzchni ze względów technologicznych korzystniejszym jest zastosowanie do warstwy ścieralnej lepiszcza modyfikowanego polimerami  PMB 45/80-55 zgodnego z wymaganiami technicznym wt2 2010. Lepiszcze modyfikowane charakteryzuje się m.in. znakomitą odpornością na koleinowanie, działanie wody i mrozu oraz wysoką wytrzymałością zmęczeniową i odpornością na pękanie. Prosimy o potwierdzenie wyboru przez zamawiającego lepiszcza drogowego 50/70 do warstwy ścieralnej SMA 8 dla przedmiotowej inwestycji.
Wyjaśnienie
Inwestor dopuszcza zmianę lepiszcza na sugerowane przez Oferenta pod warunkiem zgodności z WT2 2010 wymienionych w tablicy 1 pkt. 6.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 08.03.2017 r.
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 4620F – ul. Moniuszki w Żarach od DK12 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej nr 4606F – ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców ( skrzyżowania).
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zmianami ) w związku  z otrzymanym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia:
 
Pytanie
Proszę o zweryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania nawierzchni ścieżki rowerowej.
W opisie technicznym mowa jest o kostce betonowej niefazowanej gr. 8cm, natomiast rysunki przedstawiają nawierzchnie bitumiczną AS8S gr. 4 cm.
Proszę o podanie informacji jaką nawierzchnie należy wykonać podczas realizacji zadania.

Wyjaśnienie
Nawierzchnia zarówno w opisie jak i w części rysunkowej zawsze wykonana jest z kostki betonowej niefazowanej na podbudowie z tłucznia. Nigdzie na chodnikach czy ścieżce rowerowej nie stosuje się nawierzchni z AC8S.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 13.03.2017 r.
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

WIGN.272.8.2017
Ogłoszenie nr 43836 - 2017 z dnia 2017-03-15 r.
Żary: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu:  Przebudowa drogi powiatowej nr 4620F – ul. Moniuszki w Żarach od DK12 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej nr 4606F – ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców ( skrzyżowania).
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 35248
Data: 02/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Żarski, Krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5, 68200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, e-mail , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (url): www.powiatzary.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data:17/03/2017, godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data:24/03/2017, godz. 10:00
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: II.
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w art.29 ust.3a ustawy pzp, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności wskazane zostały w projekcie umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ.
 
Załączniki 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 15.03.2017 r.
 

Informacja z otwarcia ofert

WIGN.272.8.2017
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na przebudowę drogi powiatowej nr 4620F – ul. Moniuszki w Żarach od DK12 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej nr 4606F – ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców ( skrzyżowania).
 
Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   ( t.j.  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) informuję:
 
1. Na sfinansowanie  ww. zamówienia zamawiający przeznaczył kwotę 4 750 000,00 zł brutto
2. Do przedmiotowego postępowania zostały złożone nw. oferty:
 
Lp.
Nazwa firmy
Adres firmy
Cena brutto
Gwarancja jakości
 
1.
EUROVIA Polska S.A.
Ul. Szwecka 5,
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
 
6 711 322,19
 
60 m-cy
2.
„M&J” Spółka z o.o.
Al. Wojska Polskiego 41
68-200 Żary
 
7 621 334,40
 
60m-cy
3.
TANDEM Przedsiębiorstwo
Budowlano- Drogowe  Sp. z o.o.
Ul. Pułaskiego 8
68-200 Żary
 
7 215 918,00
 
60 m-cy
 
Mając na uwadze powyższe oraz postanowienia art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   ( t.j.  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przedmiotowej informacji na stronie internetowej zamawiającego,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika do SIWZ.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 24.03.2017 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Jerzy Chomik Data wytworzenia informacji: 2017-03-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-03-02 13:54:43
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-03-02 14:03:19
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-03-24 13:16:44
Artykuł był wyświetlony: 707 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu