ˆ

Przetargi

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Żary: Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lubsku przy ul. Szkolnej 4 -Wymiana opraw oświetleniowych

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-04-12 13:18:37 Informacja ogłoszona dnia 2017-04-12 13:22:31 przez Monika Janicka

WIGN.272.14.2017

Ogłoszenie nr 64714 - 2017 z dnia 2017-04-12 r.
Żary: Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku przy ul. Szkolnej 4 -Wymiana opraw oświetleniowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak
Nazwa projektu lub programu
RPO WL 2014-2020. Oś Priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna. Działanie 3.2. Efektywność energetyczna
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5, 68200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, e-mail , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak 
www.powiatzary.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście
Adres: 
68-200 Żary Aleja Jana Pawła II 5, biuro podawcze, pokój 208
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku przy ul. Szkolnej 4 -Wymiana opraw oświetleniowych
Numer referencyjny: WIGN.272.14.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem postępowania w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku ul. Szkolna 4 jest wymiana opraw oświetleniowych, wg zakresu: - wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne. Szczegółowy zakres prac do wykonania określa dokumentacja techniczna – Rozdział IV SIWZ składająca się z: a) opisu technicznego robót związanych z wymianą opraw oświetleniowych b) przedmiaru robót wymiany opraw oświetleniowych. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w art.29 ust.3a ustawy pzp, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności wskazane zostały w projekcie umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ Informacja dotycząca równoważności w przedmiarze oraz opisie robót i opraw oświetleniowych Użyte w dokumentacji projektowej i opisane w poniższym zestawieniu nazwy własne stanowią wzorzec ilościowy i jakościowy pomocniczo określający przedmiot zamówienia. W opisie: 2.2. Oprawa oświetleniowa liczba porządkowa kosztorysu: 2.2-1. Opraw LED 30x120 cm (np: Lumina) - obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo, możliwość wyboru koloru opraw, - obudowa bez widocznych elementów montażowych, - klasa szczelności nie mniejsza niż IP 42, - współczynnik odwzorowania barw (CRI) nie mniejsza niż 80 Ra, - układ zasilania Non-SELV, - współczynnik korekcji mocy biernej(PF) powy żej 0,95 - całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) powyżej 10% - aktywne filtry PFC, - zabezpieczenie przed spaleniem modułu LED, - barwa światła neutralna, - sprawność zasilania nie mniejsza niż 80%, - żywotność opraw nie krótsza ni ż 50 000h, - gwarancja nie krótsza ni ż 5 lat. 2.2-2.Oprawa LED (np. Plus lub nie gorszych parametrach) - strumień świetlny (oprawy) :Im 6090, - strumień świetlny (lampy) :Im 7190, - moc oprawy 67 W, - klasa szczelności nie mniejsza niż IP 42, - barwa światła neutralna, - sprawność zasilania nie mniejsza niż 80%, - żywotność opraw nie krótsza ni ż 50 000h, - gwarancja nie krótsza ni ż 5 lat. 2.2-3. Opraw LED (np. Medium lub nie gorszych parametrach) - strumień świetlny (oprawy) :Im 4790, - strumień świetlny (lampy) :Im 4790, - moc oprawy 44,6W, - klasa szczelności nie mniejsza niż IP 42, - barwa światła neutralna, - sprawność zasilania nie mniejsza niż 80%, - żywotność opraw nie krótsza ni ż 50 000h, - gwarancja nie krótsza ni ż 5 lat. 2.2-4.Opraw LED 60x60 cm. (np. Smart): - obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo, możliwość wyboru koloru opraw, - obudowa bez widocznych elementów monta żowych, - klasa szczelności nie mniejsza niż IP 42, - źródło i układ zasilania zintegrowany z opraw ą, - możliwość regulacji mocy świecenia w zasilaczu, - układ zasilania Non-SELV, - współczynnik odwzorowania barw (CRI) nie mniejsza niż 80 Ra, - współczynnik korekcji mocy biernej(PF) powyżej 0,9 - całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) powyżej 10% - aktywne filtry PFC, - zabezpieczenie przed spaleniem modułu LED, - barwa światła neutralna, - dyfuzor zapewniający UGR poniżej 19, - sprawność zasilania nie mniejsza niż 80%, - żywotność opraw nie krótsza ni ż 50 000h, - gwarancja nie krótsza ni ż 5 lat. 2.2-5. Opraw LED łazienkowa (np. Optima II): - klosz mleczny, - klasa szczelności nie mniejsza niż IP 54, - źródło i układ zasilania zintegrowany z opraw ą, - budowa modułu – możliwość wymiany źródła i zasilacza, - barwa światła neutralna, - współczynnik odwzorowania barw (CRI) nie mn iejsza niż 80 Ra, - współczynnik korekcji mocy biernej(PF) powy żej 0,95 - całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) powyżej 20% - aktywne filtry PFC, - zabezpieczenie przed spaleniem modułu LED, - barwa światła neutralna, - sprawność zasilania nie mniejsza niż 80%, - żywotność opraw nie krótsza ni ż 35 000h, - gwarancja nie krótsza ni ż 5 lat. 2.2-7. Oprawa ewakuacyjna LED 3W/3h: (np. awex) - obudowa z białego poliwęglanu, - lm nie mniej niż 360, - nie mniej niż 3W, - czas świecenia awaryjnego 3h, - klasa szczelności nie mniejsza niż IP 41, - klasa izolacji: II, 2.2-9. Oprawa LED zewnętrzna ( np. Skylight): 1. klasa szczelności nie mniejsza niż IP 65, 2. nie mniej niż 36W, 3. lm nie mniej niż 3200 4. ruchome ramię z możliwością regulowania kierunku świecenia W przedmiarze: 1.5. KNR 04-03-0602-0300 Wymiana opraw żarowych hermetycznych naściennych łazienkowych i kinkietów na oprawy łazienkowe LED (np. Optima II) 1.7. KNNR 00-05-0502-0100 Oprawy oświetleniowe ( Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego np. Typ awekx 3W,3h) lub równoważne (opis poz.2.2-7) 1.9. KNR 04-03-0602-0300 Wymiana opraw żarowych hermetycznych zewnętrznych naściennych na oprawy ledowe zewnętrzne (np. Vicus o takich samych parametrach lub lepszych) INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE: 1.Cena oferty: a) Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego wraz z załączonymi kosztorysami ofertowymi. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Załączony do niniejszej specyfikacji przedmiar robót służy Wykonawcy jako materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego. b) Sporządzony kosztorys ofertowy przy jednoczesnym ustaleniu wynagrodzenia ryczałtowego jest dla Zamawiającego informacją o sposobie obliczenia ceny i jest pomocny przy zbadaniu realności oferowanej ceny. c) Wersja papierowa dokumentacji do wglądu w siedzibie zamawiającego w godzinach 7:00- 14:00 pok. 208. d) Wszystkie błędy ujawnione na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych oraz w Przedmiarze robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert. e) Jeżeli w dokumentacji tj. w projekcie budowlanym, na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych oraz w Przedmiarze robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia wszelkich dowodów na potwierdzenie równoważności oferty z oznaczeniem oferowanych produktów wraz z dowodami wykazujących ich równoważność. Wykonawca zapewni wykonanie robót budowlanych pod nadzorem kierownika budowy/rozbiórki. Materiały użyte do budowy muszą być nowe oraz spełniać wszystkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa – muszą posiadać aktualne aprobaty, deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty. Sposób wykonania prac: Technologia wykonania robót zgodna z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ. 
II.5) Główny kod CPV: 31520000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/10/2017
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku :Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia-wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku :Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia-wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku :Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia-wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty: a. wypełniony formularz ofertowy wg załączników b. w przypadku Wykonawców występujących wspólnie – pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. XI niniejszej SIWZ c. parafowany wzór umowy. d. dowód wniesienia wadium. e. dokument potwierdzający reprezentację firmy
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak, 
Informacja na temat wadium 
1) Każda złożona oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000 zł brutto. 2) Wadium może być wnoszone w : - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Zamawiającego nr. 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w pkt. 17 ppkt 3) terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 4) Zamawiający zwróci wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 5) Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy. 6) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7) Oferta nie zabezpieczona wadium stanowić będzie podstawę od jej odrzucenia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu
 
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60
gwarancja
40
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu
 
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Rozdział IV SIWZ
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie, zgodnie z art. 148 ustawy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zabezpieczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; c) kwotę gwarancji lub poręczenia; d) termin ważności gwarancji lub poręczenia; e) nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązanie gwaranta do „Zapłacenia na rzecz Zamawiającego kwoty gwarancji lub poręczenia po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy”. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci w terminie i na rachunek wskazany przez Zamawiającego. a) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. b) Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę; 5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. 6.30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 7. Podstawą uznania zadania za należyte wykonane będzie protokół odbioru końcowego podsumowujący realizację umowy.
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia w związku ze zmianą: a) stawki podatku od towarów i usług(VAT). 1.3 ZMIANY RZUTUJĄCE NA ZMIANE TERMINU WYKONANIA a)działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron b)przedłużająca się procedura przetargowa 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 21/04/2017, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
Starosta Żarski Janusz Dudojć
Żary, dnia 12.04.2017 r.
                  

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art.86 ust.5 w związku z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz.2164 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku przy ul. Szkolnej 4- Wymiana opraw oświetleniowych
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: 144 202,50 zł brutto
 
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
termin gwarancji
1.
Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych MEGAVAT Zdzisław Sarnacki
ul. Sportowa 52
68-200 Żary
101 000,00
60 miesięcy
2.
Andrzej Szobert Instalacje Elektryczne
ul. Podchorążych  12
68-200 Żary
92 642,41
60 miesięcy
 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary 21.04.2017
                                                                                                           

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Jerzy Chomik Data wytworzenia informacji: 2017-04-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-04-12 13:18:37
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-04-12 13:22:31
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-04-21 13:18:32
Artykuł był wyświetlony: 356 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu