ˆ

Przetargi

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Powiat Żarski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz pojazdów Powiatu Żarskiego w okresie 3 lat od 2017r. do 2020r.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-22 11:55:05 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-22 12:05:15 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 591656-N-2017 z dnia 2017-09-22 r. 
 
WIGN.272.26.2017
 
Powiat Żarski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz pojazdów Powiatu Żarskiego w okresie 3 lat od 2017r. do 2020r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 11.3. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: W sprawach formalno-prawnych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia i zawarciem umowy – Jerzy Chomik e-mail: j.chomik@powiatzarskifax. 68 479 06 01 w terminach od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7 00 - 1500 w zakresie przedmiotu zamówienia Broker : marschall Kancelarie Brokerów Ubezpieczeniowych sp. z o.o. 45-062 OPOLE Kościuszki 23/7 kontakt Zbigniew Marschall Tel.601 550 622 , Fax (77) 442 72 11, e-mail:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, e-mail  , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): 
Adres profilu nabywcy: www.powiatzary.pl 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.powiatzary.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie, za pomocą operatora pocztowego, kurierem, gońcem, posłańcem lub osobiście 
Adres: 
68-200 Żary ul. Aleja Jana Pawła II 5, biuro podawcze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz pojazdów Powiatu Żarskiego w okresie 3 lat od 2017r. do 2020r. 
Numer referencyjny: WIGN.272.26.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wg poniższego:Oferta częściowa łącznie na Zadanie A + Zadanie B oraz Oferta częściowa na Zadanie C 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz pojazdów Powiatu Żarskiego w okresie 3 lat od 2017r. do 2020r. 4.2. -Zamówienie obejmuje: ZADANIE A UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZADANIE B UBEZPIECZENIA MIENIA w tym:  -Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w tym wandalizmu,  -Ubezpieczenie mienia od kradzieży, kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, szyb od stłuczenia,  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich. ZADANIE C UBEZPIECZENIA POJAZDÓW w tym: • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,ZK • Ubezpieczenie Auto Casco, ASS • Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wykonanie każdego z w/w zadań przedmiotu zamówienia wg dopuszczalnego podziału na części. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.1502 z późn. zm.) Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu w tym w szczególności: z ustawą z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015, poz.1844) oraz ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2060). 

II.5) Główny kod CPV: 66516400-4 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
66515100-4
66515400-7
66515000-3
66516100-1
66514110-0
66512100-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 20% wartości zamówienia podstawowego. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  36   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
 
 
2017-11-01
 
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – Ubezpieczyciele posiadający uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie RP, na warunkach określonych w Ustawie z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2015,poz.1844). 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie; 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie; 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: Wymagania w odniesieniu do Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – (propozycja zobowiązania – załącznik nr4 Rozdziału 2 SIWZ) W celu oceny, czy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu zrealizuje usługi, których wykazane zdolności dotyczą. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp i w pkt.6.2 SIWZ . Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wymagania w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,oraz o których mowa w pkt 6.2. SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2. SIWZ – KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE MUSI SPEŁNIAĆ WARUNEK OKREŚLONY W PKT 7.2.1. SIWZ. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy biorący udział w postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, sporządzone zgodnie z treścią formularza zamieszczonego w załączniku nr 3 Rozdziału II SIWZ. Oświadczenie powinno być złożone w siedzibie Zamawiającego w oryginale i dostarczone w kopercie oznaczonej napisem „Oświadczenie – grupa kapitałowa”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) Zezwolenie Ministra Finansów (jeżeli Wykonawca uzyskał zezwolenie przed dniem 1 stycznia 2004 r.) lub właściwego Organu Nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem lub - potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w przypadku rozpoczęcia działalności przed 28 sierpnia 1990 r. lub - odpowiednie zezwolenie na wykonywanie tej działalności w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem w państwie, w którym ma swoją siedzibę lub potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 8.1 SIWZ; Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmujące także czynność potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów składających się na ofertę i składanych wraz z ofertą - o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w Rozdziale IV SIWZ, Wykonawca przedłoży na wezwanie, o którym mowa w pkt 8.6.,Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowane odpowiednio do ubezpieczeń objętych zamówieniem. Wykonawca może wraz z ofertą złożyć OWU mające zastosowanie w ubezpieczeniach, dla których składa ofertę.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena oferty
50,00
klauzule dodatkowe
50,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
4. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić w razie zajścia następujących okoliczności: a) Nastąpi zmiana nazwy lub adresu stron umowy, zmiana organizacyjno-prawna działania stron umowy, przekształcenie lub połączenie po stronie Ubezpieczyciela, przekształcenie, zmiana lokalizacji, połączenie, likwidacja lub wyodrębnienie / utworzenie jednostek organizacyjnych Ubezpieczającego; b) Zachodzi potrzeba zabezpieczenia interesów Ubezpieczającego w celu uniknięcia ryzyka poniesienia straty w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania orzeczenia zmieniającego sytuację prawną Ubezpieczającego; c) Zachodzą inne zmiany obowiązujących przepisów, powodujące konieczność dostosowania do niej warunków umowy ubezpieczenia, w tym zmiany przepisów podatkowych; d) Zachodzi potrzeba zmiany harmonogramu i terminów płatności; e) Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji oznaczenia lub sposobu identyfikacji przedmiotu ubezpieczenia. 5. Zmiany postanowień niniejszej umowy dopuszczalne są również w przypadku, gdy: a) Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia na skutek przejścia lub przeniesienia prawa własności ubezpieczonego mienia, wycofania lub likwidacji składników mienia, b) Zachodzi konieczność zwiększenia wielkości zamówienia w danym ryzyku w czasie obowiązywania umowy, w szczególności w przypadku zmiany lub aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia na skutek dokonanych inwestycji - konieczność ubezpieczenia nowo nabytych składników mienia lub zwiększenia Sumy Ubezpieczenia w wyniku zwiększenia wartości posiadanego mienia wskutek dokonanych modernizacji lub ulepszenia; c) Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest także, gdy zachodzi konieczność dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku przedłużenia terminu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są usługi objęte niniejszą umową; d) Zachodzi Konieczność podwyższenia Sumy Gwarancyjnej w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w przypadku jej istotnego zmniejszenia na skutek dokonanych wypłat odszkodowań. 6. W przypadku zmian określonych w ust.5, postanowienia §4 stosuje się odpowiednio. 7. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Ubezpieczyciela w każdym przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są korzystne dla Ubezpieczającego. Za przyczyny uzasadniające dokonanie zmiany postanowień umowy Strony uznają w szczególności opóźnienia spowodowane bezczynnością organów administracji publicznej, a także powstałe w związku z działaniami uczestników postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych, sądowych lub egzekucyjnych 8. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Ubezpieczający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 1 ust 2 umowy w następujących przypadkach: 1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne przez Ubezpieczyciela 4) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 Ubezpieczyciel jest uprawniony złożyć Ubezpieczającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Ubezpieczyciela po zmianie umowy, w szczególności Ubezpieczyciel zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 8 pkt. 1-3) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Ubezpieczyciel obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 8. 5) Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 8 pkt 1), 2) i 3) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 6) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 1ust 3 umowy należy do Ubezpieczyciela pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Ubezpieczającego. Zmiana wynagrodzenia o którym mowa w §1 ust.3 w przypadkach określonych w ust.5 pkt a) do pkt c) nie przekroczy 25% wartości wynagrodzenia w odniesieniu do zwiększenia oraz 25% wartości wynagrodzenia w odniesieniu do zmniejszenia. 9. . Zmiany o których mowa w ust.4 i ust.5 będą realizowane odpowiednio w formie aneksu do niniejszej umowy lub aneksu do dokumentu ubezpieczenia. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-10-03, godzina: 12:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr:
1
Nazwa:
ZADANIE A UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zgodnie z kartą ryzyka na Zadanie A stanowiący załącznik do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66516400-4, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 36
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2017-11-01
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena oferty
50,00
klauzule dodatkowe
50,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
2
Nazwa:
ZADANIE B UBEZPIECZENIE MIENIA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zgodnie z kartą ryzyka na Zadanie B 03 04 05
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66515100-4, 66515400-7, 66515000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 36
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2017-11-01
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena oferty
50,00
klauzule dodatkowe
50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:
3
Nazwa:
ZADANIE C UBEZPIECZENIA POJAZDÓW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zgodnie z kartą ryzyka na Zadanie C 07
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66516100-1, 66514110-0, 66514110-0, 66512100-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 36
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2017-11-01
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena oferty
50,00
klauzule dodatkowe
50,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:W przypadku braku akceptacji klauzul fakultatywnych, Zamawiający odejmie Wykonawcy za każdą skreśloną klauzulę 10 pkt, z wyjątkiem n/w gdzie: - za skreśloną KLAUZULĘ ZAKRESU UBEZPIECZENIA ALL RISKS – Zamawiający odejmie 20 pkt. Po potrąceniach 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 22.09.2017 r.
 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

WIGN. 272.26.2017
 
Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz pojazdów Powiatu Żarskiego w okresie 36 miesięcy od 2017 r. do 2020 r.
 
Ogłoszenie w UZP  nr 500036093-N-2017 z dnia 29-09-2017 r.
Żary: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 591656-N-2017 
Data: 22/09/2017 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Żarski, Krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5, 68200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, e-mail , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (url): www.powiatzarski.pl 
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-03 godzina:12:30 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-06 godzina:12:30 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 29.09.2017 r.
 
 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego w trybie przetargu     nieograniczonego na Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności  cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz pojazdów Powiatu Żarskiego w okresie 36 miesięcy od 2017 do 2020 r..
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami. ), Zamawiający zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu   nieograniczonego na ww. zadanie.
 
Zakres  zmian jest następujący:
W rozdziale I SIWZ – Instrukcja dla wykonawców
 
1. Pkt 9.12. ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie „Nie otwierać przed dniem 06.10.2017 r., przed godz. 12:45”
2. Pkt 10.1. otrzymuje brzmienie „ Oferty winny być złożone w terminie do 06.10.2017 r., do godziny 12:30 w siedzibie zamawiającego-biuro podawcze. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie  składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie”.
3. Pkt 14.1. otrzymuje brzmienie „ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2017 r.,  o godzinie 12:45 w siedzibie zamawiającego, 68-200 Żary, al. Jana Pawła II 5, pok 108. W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający  poda informacje określone w art. 86 ustawy Pzp”.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 02.10.2017 r.
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz pojazdów Powiatu Żarskiego w okresie 36 miesięcy od 2017 r. do 2020 r.
 
Na  podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) w związku z otrzymanym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do w/w postępowania Zamawiający wyjaśnia:
 
Pytanie 1
W odniesieniu do konstrukcji budynków, prosimy o podanie, czy występują elementy palne konstrukcji (drewniane), jeżeli tak, to czy są zabezpieczone impregnatem z ogniochronną powłoką pęczniejącą  i czy impregnacja była wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1
W odniesieniu do konstrukcji budynków, szczegółowe informacje n/t elementów palnych konstrukcyjnych podano w wykazie budynków i budowli oraz w załączonym do odpowiedzi Kwestionariuszach oceny ryzyka. Elementy drewniane  z uwagi na wiek obiektów nie były impregnowane.
 
Pytanie 2:
Prosimy o potwierdzenie, czy  obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2
Informacje , o które Państwo pytają podane są w  załączonych do odpowiedzi Kwestionariuszach Oceny Ryzyka.
 
Pytanie 3:
Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie na użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym przeznaczeniem.
Jeżeli nie, to prosimy o podanie które z obiektów pozwolenia na użytkowanie nie posiadają oraz wskazanie przez zamawiającego powodu takiego stanu rzeczy, jakie działania podjęto aby to zmienić, jakie jest faktyczne a jakie prawne (formalne) przeznaczenie obiektu.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3
Obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie na użytkowanie.
 
Pytanie 4:
Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe, wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4 
Tak
 
Pytanie 5:
Prosimy o potwierdzenie czy w latach 2013-2017 Ubezpieczony otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora – jeśli tak, udostępnienie dokumentu wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których zamawiający nie będzie realizował i z jakiego powodu
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5
Wszelkie zalecenia są na bieżąco realizowane.
 
Pytanie 6:
Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie budynki, budowle posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, instalacje odgromową?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6
Informacje , o które Państwo pytają podane są w  załączonych do odpowiedzi Kwestionariuszach  Oceny Ryzyka
 
Pytanie 7:
Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki, pustostany pozostaje poza zakresem ubezpieczenia, jeżeli nie  to prosimy o  podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu.
Dodatkowo wnioskujemy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia, zgodnie z poniższym:
 • przyjęcie do ubezpieczenia tego typu budynków w wartości rzeczywistej,
 • wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody dla takich budynków,
 • wprowadzenie zapisu, że do tego typu budynków nie mają zastosowania klauzule dodatkowe za wyjątkiem klauzuli pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
Prosimy o potwierdzenie, czy we wszystkich takich budynkach są odłączone wszystkie media oraz obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem, oświetlony w porze nocnej, a sprzęt i instalacje p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7 
Obiekty  wyłaczone z eksploatacj jednak będące w dobrym stanie technicznym
-ZST Lubsko  adres -Lubsko,ul.Lubelska 10
- Śzpital Na Wyspie spółka z o.o.   adres-Żary ul Pszenna budynek byłej kuchni i pralni eksploatowany w części. W obiekcie znajdują się 3 poradnie.
Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia.
 
 
Pytanie 8:
Prosimy o informację czy stan techniczny budynków i budowli jest dobry, co należy rozumieć jako stopień zużycia do 50% - jeśli występują przypadki, w których zużycie przekracza 50%, prosimy o podanie adresu lokalizacji, faktycznego stopnia zużycia oraz planowanych przez zamawiającego (wraz z terminem) prac budowlanych lub innych działań mających doprowadzić do istotnego obniżenia zużycia technicznego;
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 8
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nr7
 
 
Pytanie 9:
Czy w okresie 2017-2020 planowane są w Powiecie lub jednostkach organizacyjnych objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu remonty – jakie, kiedy?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 9
Rozmiar remontów uzależniony od uchwalonego budżetu.
 
 
Pytanie 10:
Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych inwestycji? Jeśli tak, prosimy o informację jakiego typu/rodzaju roboty budowlane lub montażowe planowane są przez Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia, prosimy o ich wykaz wraz z podaniem przewidywanej wartości? Czy inwestycje będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 10
Realizacja inwestycji uzależniona od uchwalonego budżetu.
 
 
Pytanie 11:
Czy w chwili obecnej na terenie Powiatu lub jednostek organizacyjnych objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu trwają remonty, jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 11
Inwestycyjne budowlane realizowane tylko w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach, ul. 9 Maja 9.
Działalność gospodarcza nie jest prowadzona.
 
 
Pytanie 12:
Prosimy o podanie informacji czy Powiat lub podległe jednostki organizacyjne wynajmują innym podmiotom pomieszczenia i czy w tych wynajmowanych pomieszczeniach jest prowadzona działalność gospodarcza, magazynowa. Jeżeli tak, to proszę o podanie jaki rodzaj działalności jest prowadzony w tych pomieszczeniach lub jakie rzeczy są magazynowane, składowane.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 12
Oprócz DPS, Domów Dziecka, ZPPP, Szkoły Specjalnej i Ośrodków Szkolno Wychowawczych- wynajmowane są pomieszczenia na prowadzenie „sklepików uczniowskich”.
 
 
Pytanie 13:
Czy po roku 1997 wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia.
Jakie działania, inwestycje podjęto na terenach Powiatu w odniesieniu do lokalizacji zagrożonych powodziami, podtopieniami, aby w przyszłości uniknąć bądź zminimalizować ryzyko wystąpienia tego typu zjawisk. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 13
Informacje, o które Państwo pytają podane są w  załączonych do odpowiedzi Kwestionariuszach  Oceny Ryzyka
Z uwagi na nie wystąpienie szkód powodziowych nie podjęto działań  inwestycyjnych.
 
Pytanie 14:
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, w odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstałych wskutek powodzi, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności  w wysokości 1.000.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 14
Odpowiedź – pytanie 14
 
Pytanie 15:
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstałych wskutek powodzi, prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 10.000 zł lub wskazanie innej akceptowalnej przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 15 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu powodziowego w wysokości 2 000 000zł oraz wprowadzenie franszyzy 5% wartości odszkodowania
 
Pytanie 16:
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności  100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia dla zalania w wyniku podniesienia się wód gruntowych będącego następstwem deszczu nawalnego lub powodzi oraz o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% odszkodowania nie mniej niż 5.000 zł. lub wskazanie innego akceptowalnego przez Zamawiającego
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 16 
Zamawiający wyraża zgodę wprowadzenie limitu odpowiedzialności 3 00 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla zalania w wyniku podniesienia się wód gruntowych będącego następstwem deszczu nawalnego lub powodzi.  Nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej .Franszyza zgodnie z wnioskiem
 
Pytanie 17:
Prosimy o dodanie zastrzeżenia w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych że koszty naprawy uszkodzeń, pęknięć lub zamarznięcia przewodów, rynien i rur spustowych objęte są ochroną pod warunkiem, że do uszkodzenia, pęknięcia lub zamarznięcia doszło w wyniku zdarzenia objętego zakresem ochrony
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 17
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zastrzeżenia’
 
 
Pytanie 18:
Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
Wnioskujemy o dopisanie:
Klauzula ograniczenia zasady proporcji dotyczy mienia ubezpieczonego wyłącznie wg wartości odtworzeniowej /nie dotyczy mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 18
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie  zmiany treści Klauzuli ograniczenia zasady proporcji.
 
 
Pytanie 19:
Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
Prosimy o przeniesienie do zbioru klauzul fakultatywnych klauzuli dodatkowego ograniczenia zasady proporcji
lub dopisanie, że:
ograniczenie zasady proporcji dotyczy mienia ubezpieczonego wyłącznie wg wartości odtworzeniowej /nie dotyczy mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 19
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie  zmiany treści Klauzuli dodatkowego ograniczenia zasady proporcji.
Zamawiający nie wyraża zgody na  przeniesienie Klauzuli do  zbioru klauzul fakultatywnych.
 
Pytanie 20:
Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
W zakresie klauzuli składowania wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności  w wysokości 100.000 zł. lub wskazanie innego akceptowalnego przez Zamawiającego
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 20
Zamawiający   wyraża zgodę wprowadzenie w Klauzuli składowania limitu odpowiedzialności 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
 
Pytanie 21:
Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
W zakresie klauzuli  automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji, wnioskujemy o dopisanie:
że klauzula nie dotyczy nowych lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych, (na których wystąpiła powódź, zalanie począwszy od 1997 r.).
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 21
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści Klauzuli automatycznej ochrony i dopisanie do treści klauzuli słów:
,, klauzula nie dotyczy nowych lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych, (na których wystąpiła powódź, zalanie począwszy od 1997 r.”
 
Pytanie 22:
Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
Wnioskujemy o dopisanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych: „że uznaje się te zabezpieczenia za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Ciężar udowodnienia iż powyższe wymagania zostały spełnione spoczywa na Ubezpieczonym”.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 22
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie  zmiany treści Klauzuli
 
Pytanie 23:
Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
W klauzuli  dokumentacji szkody i wypłaty odszkodowania wnioskujemy o wykreślenie słowa „OSTATNIE” z poniższego zdania:
(…) O kolejne i ostatnie  uzupełnienie dokumentów Ubezpieczyciel może się zwrócić zawiadamiając o tym Ubezpieczającego nie później niż 7 dni od daty nadesłania uzupełnienia.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 23
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści Klauzuli dokumentacji szkody i skreślenie z treści klauzuli słów ,, i ostatnie”
 
Pytanie 24:
W odniesieniu do klauzuli kradzieży zwykłej, prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 24
Zamawiający nie wyraża zgody. Franszyza zgodnie z wnioskiem.
 
Pytanie 25:
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku.
W zakresie klauzuli kradzieży zwykłej wnioskujemy o dopisanie:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
 • kradzież zwykłą, niewyjaśnione zniknięcie i zaginięcie gotówki i innych walorów pieniężnych,
 • niewyjaśnione   zniknięcie,   zaginięcie,   niewytłumaczalne   niedobory   lub   niedobory   inwentarzowe   i   braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
 • wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania ubezpieczającego, jego pracowników, członków jego rodziny albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia;
 • braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 25
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści Klauzuli automatycznej ochrony i dopisanie do treści klauzuli słów
<<Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
 • kradzież zwykłą, niewyjaśnione zniknięcie i zaginięcie gotówki i innych walorów pieniężnych,
 • niewyjaśnione   zniknięcie,   zaginięcie,   niewytłumaczalne   niedobory   lub   niedobory   inwentarzowe   i   braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
 • wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania ubezpieczającego, jego pracowników, członków jego rodziny albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia;
braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji”
 
Pytanie 26:
Prosimy o informację czy:
 • ubezpieczony sprzęt elektroniczny  został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
 • Urządzenia te są  zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami  producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.
Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi  i przepięciami są :
 1. konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
 2. nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 26
Tak
 
Pytanie 27:
Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe?
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 27
Tak
 
Pytanie 28:
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia został zgłoszony sprzęt elektroniczny, nie starszy niż 5 lat.
W przypadku sprzętu starszego niż 5 lat, wnioskujemy o przyjęcie go do ubezpieczenia w wartości rzeczywistej.
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 28
Sprzęt komputerowy nie starszy niż 5 lat z wyłączeniem serwerów. Serwery przyjąć do ubezpieczenia wg wartości rzeczywistej.
 
Pytanie 29:
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
W zakresie klauzuli składowania wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności  w wysokości 50.000 zł.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 29       
Zamawiający   wyraża zgodę wprowadzenie w Klauzuli składowania limitu odpowiedzialności 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
 
Pytanie 30:
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
Wnioskujemy o dopisanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych: „że uznaje się te zabezpieczenia za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Ciężar udowodnienia iż powyższe wymagania zostały spełnione spoczywa na Ubezpieczonym”.
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 30
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli
 
Pytanie 31:
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
W odniesieniu do kradzieży zwykłej, prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  31
Zamawiający nie wyraża zgody. Franszyza zgodnie z wnioskiem.
 
Pytanie 32:
Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego). Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 32 
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiający potwierdza, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego). Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.
 
Pytanie 33:
Prosimy o informację czy w zakres czynności Powiatu objętych ochroną ubezpieczeniową wchodzi:
 • działalność oczyszczalni ścieków? 
 • prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych lub pełniących funkcję czasowego magazynowania  i składowania odpadów? Jeżeli tak, to ile jest takich obiektów, jaka jest ich powierzchnia, czy są to obiekty  czynne oraz czy są tam  składowane odpady niebezpieczne, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie?
 • posiadanie/ zarządzanie/ administrowanie sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub utylizacji odpadów? Jeżeli tak to ile jest tego typu obiektów i czy odbywa się tam termiczna obróbka śmieci, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie ?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 33
Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi działalności opisanej w pytaniu nr 33
 
 
Pytanie 34:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 34
Zamawiający udzielił odpowiedzi  w odpowiedzi na pytanie nr 33
 
Pytanie 35:
Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku administrowaniem drogami prosimy o informację  – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 35
Stan techniczny większości dróg zadawalający umożliwiający bezproblemowe poruszanie się pojazdów.
Wydatki  funduszu remontowego dróg ustalane są w uchwale budżetowej i uzależnione od zatwierdzonego budżetu.  W roku ubiegłym wydatki na fundusz remontowy wyniosły – 5 429 939 zł.
 
Pytanie 36:
Prosimy o informację czy wobec Ubezpieczonego lub któregokolwiek Członka Władz Powiatu były zgłaszane roszczenia  lub czy Ubezpieczony lub członkowie Władz Powiatu posiadają  jakąkolwiek wiedzę o  możliwości powstania roszczeń w  zakresie OC z tytułu decyzji organów w przyszłości.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 36
Nie
 
Pytanie 37:
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. Jeśli jest inaczej proszę o informację na temat tego typu imprez.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 37   
Zamawiający potwierdza, że w zakres ochrony  nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych.
 
Pytanie 38:
Prosimy o potwierdzenie, ze zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 38
Zamawiający potwierdza, ze zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.
 
Pytanie 39:
W zakresie ubezpieczenia OC prosimy o potwierdzenie, że wszystkie rozszerzenia odpowiedzialności stanowią podlimity sumy gwarancyjnej.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 39
Zamawiający potwierdza, że  w zakresie ubezpieczenia OC  wszystkie rozszerzenia odpowiedzialności stanowią podlimity sumy gwarancyjnej.
 
Pytanie 40:
W zakresie ubezpieczenia OC
Prosimy o wykreślenie pkt 2f SWU Załącznika nr 1.1 „W związku z  prowadzeniem działalności publicznej”, ewentualnie doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem tej działalności;
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 40
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zał. Nr1.1 pkt2f. Przez działalność publiczną zamawiający rozumie zadania określone w ustawie  z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym Dz.U 1998 nr 91 poz 578 z późni. zmianami
 
Pytanie 41:
W zakresie ubezpieczenia OC
Załącznik nr 1.1 SWU -  Prosimy o wykreślenie pkt 2i lub wprowadzenie podlimitu 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  41
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 42:
W zakresie ubezpieczenia OC
Załącznik nr 1.2 SWU (nieruchomości) - pkt 2i wprowadzenie podlimitu 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  42
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 43:
W zakresie ubezpieczenia OC
Załącznik nr 1.2 SWU (nieruchomości)-  Prosimy o wykreślenie z pkt 2j (…) upraw i nasadzeń (…) lub wprowadzenie podlimitu 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 43
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 44:
W zakresie ubezpieczenia OC
Załącznik nr 1.2 SWU (nieruchomości)-  Prosimy o wykreślenie z pkt 2k (…) upraw i nasadzeń (…) lub wprowadzenie podlimitu 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 44
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 45:
W zakresie ubezpieczenia OC
Załącznik nr 1.2 SWU (nieruchomości) - pkt 2m wprowadzenie podlimitu 300.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 45
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 46:
Odpowiedzialność cywilna:
Załącznik nr 1 Szczególnych warunków ubezpieczenia zarządcy drogi – wnosimy o wykreślenie pkt 2t lub wprowadzenie podlimitu 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 46
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 47:
Odpowiedzialność cywilna:
Załącznik nr 1 Szczególnych warunków ubezpieczenia zarządcy drogi – wnosimy o wykreślenie z pkt 2u (…) upraw i nasadzeń (…) lub wprowadzenie podlimitu 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego akceptowalnego przez Zamawiającego .
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 47
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 48:
Odpowiedzialność cywilna:
Załącznik nr 1 Szczególnych warunków ubezpieczenia zarządcy drogi – wnosimy o wykreślenie pkt 2w lub wprowadzenie podlimitu 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 48
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 49:
W zakresie ubezpieczenia OC
Rozszerzenie  4 – wnosimy o potwierdzenie stosowania poniższej treści rozszerzenia:
Na mocy niniejszego rozszerzenia Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody:
a) osobowe poniesione przez jego pracowników w następstwie wypadku przy pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30.10.2002r., o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
b) rzeczowe poniesione przez jego pracowników; 
Wyłączenia dodatkowe:
Wykonawca nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody, za które jej odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych postanowień OWU oraz dodatkowo za szkody z tytułu powstania chorób zawodowych.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 49
Zamawiający akceptuje stosowanie w klauzuli  treści zapisanych  poniżej w pkt a oraz pkt  jako uzupełnienia treści  rozszerzenia nr 4:
Na mocy niniejszego rozszerzenia Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody:
a) osobowe poniesione przez jego pracowników w następstwie wypadku przy pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30.10.2002r., o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
b) rzeczowe poniesione przez jego pracowników
 Zamawiający akceptuje wyłączenie w tym rozszerzeniu odpowiedzialności Wykonawcy wyłącznie  z tytułu chorób zawodowych.
 
Pytanie 50:
W zakresie ubezpieczenia OC
Rozszerzenie nr 6 - wnosimy o potwierdzenie stosowania poniższej treści rozszerzenia:
Na mocy niniejszego rozszerzenia Wykonawca nie odpowiada za szkody, za które jej odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych postanowień OWU oraz dodatkowo za szkody:
a) w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu, a także w rzeczach w nich pozostawionych;
b) w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu lub innych czynności, powstałych w trakcie ich wykonywania;
c) w rzeczach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz innych podobnych umów;
e) będące następstwem utraty rzeczy, wynikające z działania lub zaniechania, uczestnictwa, współdziałania lub współuczestnictwa osób wcześniej karanych za przestępstwo przeciwko mieniu będących pracownikami
Ubezpieczonego przedsiębiorcy lub osobami, z których usług Ubezpieczony przedsiębiorca korzysta;
f) wynikłe z zaginięcia, podmiany, braków inwentarzowych, poświadczenia nieprawdy, podstępu, wymuszenia, szantażu, niszczenia, usuwania, ukrywania, przerabiania lub podrabiania dokumentów lub znaków identyfika-cyjnych oraz wprowadzenia w błąd lub wykorzystania pozostawania w błędzie;
g) w rzeczach, które zostały oddane przez Ubezpieczonego osobom trzecim w posiadanie zależne na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz innych podobnych umów.
Obowiązki Ubezpieczonego
W razie utraty rzeczy Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin, zawiadomić policję o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 50
Zamawiający  wyraża wyłącznie  zgodę na  doprecyzowanie  obowiązków  ubezpieczonego i dopisanie do treści rozszerzenia nr 6
Słów ,, W razie utraty rzeczy Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin, zawiadomić policję o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym”
 
Pytanie 51:
Odpowiedzialność cywilna:
Prosimy o wykreślenie z SIWZ lub wprowadzenie dla rozszerzenia nr 11 w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podlimitu w wysokości 250.000 zł lub wskazanie innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  51 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie rozszerzenia nr 11. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000zł
 
Pytanie 52:
Odpowiedzialność cywilna:
Prosimy o wykreślenie z SIWZ lub wprowadzenie dla rozszerzenia nr 11a w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podlimitu w wysokości 100.000 zł. lub wskazanie innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 52
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie rozszerzenia nr 11a. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000zł
 
Pytanie 53:
W zakresie ubezpieczenia OC
Rozszerzenie nr 12 - wnosimy o potwierdzenie stosowania poniższej treści rozszerzenia:
Na mocy niniejszego rozszerzenia Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone wskutek uwolnienia się jakichkolwiek substancji niebezpiecznych z przedsiębiorstwa Ubezpieczonego, które spowodowało skażenie wody, gruntu lub powietrza oraz koszty usunięcia, neutralizacji skażenia lub oczyszczenia wody, gruntu lub powietrza z substancji niebezpiecznych poniesione przez osobę trzecią, o ile:
a) uwolnienie się substancji niebezpiecznych powodujące szkodę musi mieć charakter zdarzenia nagłego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia przy zachowaniu przez Ubezpieczonego należytej staranności w prowadzeniu działalności przez Ubezpieczonego;
b) początek uwalniania się substancji wyrządzającej szkodę musi mieć miejsce w okresie ubezpieczenia;
c) zgłoszenie szkody objętej zakresem niniejszej klauzuli winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia uwalniania się substancji niebezpiecznej wyrządzającej szkodę. W przypadku niedotrzymania terminu z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Wykonawca może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli niedotrzymanie terminu przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
Definicja
Termin „uwolnienie” obejmuje następujące zjawiska: rozlanie, wyciek, wypompowanie, wylanie, emisja, opróżnienie, wtłoczenie, wyrzucenie lub usunięcie, wydzielenie, rozrzucenie i wydobycie się.
Wyłączenia dodatkowe
Wykonawca nie odpowiada w zakresie niniejszego rozszerzenia za szkody, za które jej odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych postanowień OWU oraz dodatkowo za koszty usuwania substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób w pieczy Ubezpieczonego, o ile nie było to celowe dla zmniejszenia szkód wyrządzonych osobom trzecim lub minimalizacji kosztów wymienionych powyżej.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 53
Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie proponowanych zapisów do treści Rozszerzenia nr 12.
 
Pytanie 54:
Prosimy dla rozszerzenia nr 22a w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej o dopisanie, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje pod warunkiem przeprowadzania ich przez profesjonalnych w tym zakresie podwykonawców, do których zachowujemy regres oraz wprowadzenie podlimitu w wysokości 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego akceptowalnego przez Zamawiającego
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 54
Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu o słowa,,
,, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje pod warunkiem przeprowadzania ich przez profesjonalnych w tym zakresie podwykonawców, do których  wykonawca  zachowuje regres.”
 Zamawiający akceptuje wprowadzenie   podlimitu w wysokości 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
 
Pytanie 55:
Prosimy o wprowadzenie dla rozszerzenia nr 24 w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podlimitu w wysokości 300.000 zł.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 55 
Zamawiający akceptuje wprowadzenie   podlimitu w wysokości 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
 
Pytanie 56:
Prosimy o wprowadzenie dla rozszerzenia nr 27 w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podlimitu w wysokości 200.000 zł lub wskazanie innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 56
Zamawiający akceptuje wprowadzenie   podlimitu w wysokości 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
 
Pytanie 57:
Prosimy o wprowadzenie dla rozszerzenia nr 30 w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podlimitu w wysokości 250.000 zł. lub wskazanie innego akceptowalnego przez Zamawiającego oraz zaakceptowanie wyłaczeń obowiązujących w OWU Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  57 
Zamawiający akceptuje wprowadzenie   podlimitu w wysokości 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
Zamawiający  akceptuje  wyłączenia  zawarte w OWU pod warunkiem, że  nie ograniczają  one odpowiedzialności wykonawcy      w stosunku  do oczekiwanego zakresu ochrony opisanego w SIWZ i Szczegółowych warunkach. 
 
Pytanie 58:
Prosimy o wprowadzenie dla klauzuli szkód wyrządzonych osobom bliskim osób objętych ubezpieczeniem w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podlimitu w wysokości 250.000 zł. lub wskazanie innego akceptowalnego przez Zamawiającego oraz zaakceptowanie wyłaczeń obowiązujących w OWU Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  58
Zamawiający akceptuje wprowadzenie   podlimitu w wysokości 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
Zamawiający  akceptuje  wyłączenia  zawarte w OWU pod warunkiem, że  nie ograniczają  one odpowiedzialności wykonawcy      w stosunku  do oczekiwanego zakresu ochrony opisanego w SIWZ i Szczegółowych warunkach. 
 
Pytanie 59:
Ubezpieczenia OC.
W klauzuli  dokumentacji szkody i wypłaty odszkodowania wnioskujemy o wykreślenie słowa „OSTATNIE” z poniższego zdania:
(…) O kolejne i ostatnie  uzupełnienie dokumentów Ubezpieczyciel może się zwrócić zawiadamiając o tym Ubezpieczającego nie później niż 7 dni od daty nadesłania uzupełnienia.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 59  odpowiedzialności wykonawcy 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści Klauzuli dokumentacji szkody i skreślenie z treści klauzuli słów ,, i ostatnie”
 
Pytanie 60:
W zakresie ubezpieczenia OC
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia nie są objęte szkody objęte ochroną w ramach ubezpieczeń obowiązkowych, oraz że z zakresu ubezpieczenia są wyłączone szkody związanie z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 60
Zamawiający potwierdza,
że zakresem ubezpieczenia nie są objęte szkody objęte ochroną w ramach ubezpieczeń obowiązkowych, oraz że z zakresu ubezpieczenia są wyłączone szkody związanie z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 
Pytanie 61:
W zakresie ubezpieczenia OC
Czy podana szkodowość dotyczy wszystkich podmiotów wskazanych w załączniku z wykazem jednostek ubezpieczonych; czy dane dotyczące szkodowości uwzględniają zniesiona franszyzę redukcyjną.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 61
Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość dotyczy wszystkich podmiotów wskazanych w załączniku z wykazem jednostek ubezpieczonych;  a  dane dotyczące szkodowości uwzględniają zniesiona franszyzę redukcyjną.
 
Pytanie 62:
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU, wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ (dotyczy warunków szczególnych, wnioskowanych rozszerzeń ochrony, klauzul dodatkowych ).
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 62
Zamawiający potwierdza,  że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU, wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ (dotyczy warunków szczególnych, wnioskowanych rozszerzeń ochrony, klauzul dodatkowych ).
 
Pytanie 63:
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 05.10.2017r.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 63
Zamawiający wyraża zgodę na  przesuniecie terminu złożenia ofert na 06-10-2017
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 02.10.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz pojazdów  Powiatu Żarskiego w okresie 36 miesięcy od 2017r. do 2020r. z podziałem na zadania:
Zadanie A – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zadanie B – Ubezpieczenie mienia
Zadanie C – Ubezpieczenie pojazdów
 
Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   ( t.j.  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) informuję:
 
Na sfinansowanie  ww. zamówienia zamawiający przeznaczył kwotę  zł brutto:
Zadanie A+B  - 189 588 zł
Zadanie C – 136 338 zł
 
Do przedmiotowego postępowania zostały złożone nw. oferty:
Zadanie A
Lp.
Nazwa firmy
Adres firmy
Cena brutto
 
 
1.
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział w Opolu
45-215 Opole
Ul.Luboszycka 36
 
96 000,00
 
Zadanie B
Lp.
Nazwa firmy
Adres firmy
Cena brutto
 
 
1.
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział w Opolu
45-215 Opole
Ul.Luboszycka 36
 
149 922,00
 
Zadanie C
Lp.
Nazwa firmy
Adres firmy
Cena brutto
 
 
1.
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział w Opolu
45-215 Opole
Ul.Luboszycka 36
 
202 671,00
 
 
Mając na uwadze powyższe oraz postanowienia art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   ( t.j.  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przedmiotowej informacji na stronie internetowej zamawiającego,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika do SIWZ
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 04.07.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   ( t.j.  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) informuję,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu na  świadczenie ochrony ubezpieczeniowej  z podziałem na zadania:
 
zadanie A  w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
zadanie B w zakresie ubezpieczenia mienia
zadanie C w zakresie ubezpieczenia pojazdów
 
została wybrana oferta  złożona przez:
 
Zadanie A
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
Vienna Insurance Group
Oddział w Opolu
45-215 Opole, ul. Luboszycka 36
z ceną brutto 96 000,00 zł                                                                                       
 
Złożono tylko jedną ofertę, która jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i jest korzystna dla zamawiającego.
 
Zadanie B
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
Vienna Insurance Group
Oddział w Opolu
45-215 Opole, ul. Luboszycka 36
z ceną brutto 149 922,00 zł                                                                                    
 
Złożono tylko jedną ofertę, która jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i jest korzystna dla zamawiającego.
 
Zadanie C
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
Vienna Insurance Group
Oddział w Opolu
45-215 Opole, ul. Luboszycka 36
z ceną brutto 202 671,00 zł                                  
                                                  
Złożono tylko jedną ofertę, która jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i jest korzystna dla zamawiającego.
 
Z przedmiotowego postępowania   nie wykluczono  żadnego  Wykonawcy i nie odrzucono żadnej  oferty.
Jednocześnie informuję, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 25.10.2017 roku
 
Starosta Żarski/-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 18.10.2017 r.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami /-/ Damian Hałabura Data wytworzenia informacji: 2017-09-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-09-22 11:55:05
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-09-22 12:05:15
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-10-18 08:32:37
Artykuł był wyświetlony: 261 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu