ˆ

Przetargi

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Powiat Żarski: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017/2018

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-26 14:57:18 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-26 14:59:21 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

WIGN.272.25.2017
Ogłoszenie w UZP nr 593585-N-2017 z dnia 2017-09-26 r. 
 
Powiat Żarski: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, e-mail  , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie za pomocą operatora pocztowego, kurierem gońcem, posłańcem lub osobiscie 
Adres: 
Starostwo Powiatowe w Żarach, al.Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, biuro podawcze lub pok. nr 208.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 
Numer referencyjny: WIGN.272.25.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 z podziałem na zadania ( części): Zadanie Nr 1 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w południowej części Powiatu Żarskiego - drogi na terenie Miasta Żaryi Gminy Żary oraz drogi dojazdowe do tych dróg. Wykaz dróg stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Zadanie Nr 2 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w południowej części Powiatu Żarskiego - pozostałe drogi na terenie gminy: Żary, Lipinki Łużycki, Trzebiel, Tuplice. Wykaz dróg stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Zadanie Nr 3 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w północnej części Powiatu Żarskiego - drogi na terenie Miasta i Gminy Lubsko, Miasta i Gminy Jasień,Gminy Brod i Gminy Tuplice. Wykaz dróg stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. STANDARTY UTRZYMANIA DRÓG W OKRESIE ZIMOWYM NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ POWIAT ŻARSKI – stanowi załącznik do nin1iejszej instrukcji. 2 Zakres usług obejmuje: 1) Utrzymywanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez odśnieżanie całej sieci dróg objętych umową. 2) Zwalczanie śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie całej sieci dróg objętych umową. 3) Oczyszczanie podczas roztopów wpustów ulicznych z błota i śniegu 4) Zamiatanie ulic min dwa razy w miesiącu ( usługa świadczona w ramach dyżuru), gdy przerwa w robotach ZUD wynosi 14 dni. 5) Zamiatanie mechaniczne ulic wstrzymuje akcję zima. 6) Oczyszczenie wpustów ulicznych oraz usunięcie piasku pozostałego po akcji zimowej na wszystkich drogach powiatowych, w terminie do 10 kwietnia 2018 r. (wystawienie ostatniej faktury po usunięciu ww. robót. 7) Zapewnienie materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi. 8) Całodobowe pełnienie dyżurów z gotowością sprzętu i transportu oraz natychmiastowe rozpoczynanie robót po wystąpieniu warunków zimowych opisanych w specyfikacjach: „ODŚNIEŻANIE DROGI” oraz „ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ” 9) Prowadzenie ewidencji dziennej wykonywanych robót, rejestrowanie istotnych zdarzeń oraz opis stanu i przejezdności dróg. 10) Do każdej faktury należy dołączyć potwierdzony wykaz, zawierający: - datę świadczenia usługi, - numery rejestracyjne pojazdów pracujących przy ZUD, - wydruk GPS 11) Ponoszenie odpowiedzialności i pokrywanie w pełnej wysokości za szkody wynikające z nienależytego wykonania robót. 12) Zapewnienie stałej łączności oraz przekazywanie do Starostwa Powiatowego w Żarach rzetelnych informacji na temat przejezdności dróg. 13) Baza sprzętowa do prowadzenia robót ZUD powinna mieścić się na terenie objętym tymi robotami tj. na terenie Powiatu Żarskiego. Oddalenie bazy od strefy obsługiwanej sprzętem do ZUD o każde 10 km, musi być rekompensowane skierowaniem do pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, dodatkowych jednostek będących własnością Wykonawcy. Przy odległości większej niż 10 km obowiązuje wielokrotność podstawionych do realizacji zadania jednostek sprzętowych, będących własnością Wykonawcy. 14) Pozostawanie w całodobowej gotowości sprzętu i pracowników w okresie, gdy w danym dniu, w godzinach nocnych oraz rannych, nie zachodzi konieczność odśnieżania dróg lub likwidacji gołoledzi. 3. Wykonawca będzie wykonywał roboty sprzętem własnym. 4. Zasady odśnieżania dróg i usuwania gołoledzi na poszczególnych standardach opisane w załączniku nr do niniejszej SIWZ. 5. Wykaz dróg miejskich i zamiejskich oraz ich długości z podziałem na standardy zimowego utrzymania stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 6.Przy świadczeniu usług Wykonawcę będą obowiązywać następujące terminy: 1) Gotowość sprzętu od dnia 01 listopada 2017r. 2) Rozpoczęcie usługi pracy sprzętu na wezwanie Zamawiającego nie później niż w ciągu dwóch godzin od wezwania. 3) W przypadku braku pracy sprzętu, wyznacza się datę rozpoczęcia dyżurów na dzień 15 listopada 2017 roku. 4) Zakończenie usługi Zamawiający poda z jednodniowym wyprzedzeniem. 5) Czas trwania umowy do dnia 31.03.2018 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 90620000-9, 90630000-2 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych przy czym Zamawiajacy nie określa liczby wybranych częśći. 8.Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w art.29 ust.3a ustawy pzp, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności wskazane zostały w projekcie umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ”. 

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
90630000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-03-31 

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w w kwocie min. 200 000,00 zł, 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże,że dysponuje: - piaskarka minimum 2 szt. - pług odśnieżny minimum 2 szt. - sprzęt do usuwania zasp śnieżnych (np. równiarka) minimum 1 szt. - wytwornica solanki minimum 1 szt. - ładowarka minimum 1 szt. oraz wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę zimowego utrzymania dróg na drogach o kategorii nie niższej niż drogi powiatowe o wartości min. 100 000 PLN brutto, 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. b) wykazu wyposażenia zakładu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg załącznika nr 5 c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmioótw, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodu, ż usługi te zostały wykonane należycie, załącznik nr 6 do SIWZ. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający nie żąda oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 i 1a. b) Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 5.2.3 SIWZ, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy lub pełnomocnik reprezentujący Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. c)Dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 4 000.00 zł.(słownie: cztery tysiące złotych) oddzielnie dla każdego zadania. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr. 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg, zadanie … . 9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
0
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy: a) w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług(VAT). b) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. ciągłych opadów śniegu, gołoledzi 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-10-06, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr:
1
Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w południowej części Powiatu Żarskiego - drogi na terenie Miasta Żaryi Gminy Żary oraz drogi dojazdowe do tych dróg.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres usług obejmuje: 1) Utrzymywanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez odśnieżanie całej sieci dróg objętych umową. 2) Zwalczanie śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie całej sieci dróg objętych umową. 3) Oczyszczanie podczas roztopów wpustów ulicznych z błota i śniegu 4) Zamiatanie ulic min dwa razy w miesiącu ( usługa świadczona w ramach dyżuru), gdy przerwa w robotach ZUD wynosi 14 dni. 5) Zamiatanie mechaniczne ulic wstrzymuje akcję zima. 6) Oczyszczenie wpustów ulicznych oraz usunięcie piasku pozostałego po akcji zimowej na wszystkich drogach powiatowych, w terminie do 10 kwietnia 2018 r. (wystawienie ostatniej faktury po usunięciu ww. robót. 7) Zapewnienie materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi. 8) Całodobowe pełnienie dyżurów z gotowością sprzętu i transportu oraz natychmiastowe rozpoczynanie robót po wystąpieniu warunków zimowych opisanych w specyfikacjach: „ODŚNIEŻANIE DROGI” oraz „ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ” 9) Prowadzenie ewidencji dziennej wykonywanych robót, rejestrowanie istotnych zdarzeń oraz opis stanu i przejezdności dróg. 10) Do każdej faktury należy dołączyć potwierdzony wykaz, zawierający: - datę świadczenia usługi, - numery rejestracyjne pojazdów pracujących przy ZUD, - wydruk GPS 11) Ponoszenie odpowiedzialności i pokrywanie w pełnej wysokości za szkody wynikające z nienależytego wykonania robót. 12) Zapewnienie stałej łączności oraz przekazywanie do Starostwa Powiatowego w Żarach rzetelnych informacji na temat przejezdności dróg. 13) Baza sprzętowa do prowadzenia robót ZUD powinna mieścić się na terenie objętym tymi robotami tj. na terenie Powiatu Żarskiego. Oddalenie bazy od strefy obsługiwanej sprzętem do ZUD o każde 10 km, musi być rekompensowane skierowaniem do pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, dodatkowych jednostek będących własnością Wykonawcy. Przy odległości większej niż 10 km obowiązuje wielokrotność podstawionych do realizacji zadania jednostek sprzętowych, będących własnością Wykonawcy. 14) Pozostawanie w całodobowej gotowości sprzętu i pracowników w okresie, gdy w danym dniu, w godzinach nocnych oraz rannych, nie zachodzi konieczność odśnieżania dróg lub likwidacji gołoledzi. 2. Wykonawca będzie wykonywał roboty sprzętem własnym. 3. Zasady odśnieżania dróg i usuwania gołoledzi na poszczególnych standardach opisane w załączniku nr do niniejszej SIWZ. 4. Wykaz dróg miejskich i zamiejskich oraz ich długości z podziałem na standardy zimowego utrzymania stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 5.Przy świadczeniu usług Wykonawcę będą obowiązywać następujące terminy: 1) Gotowość sprzętu od dnia 01 listopada 2017r. 2) Rozpoczęcie usługi pracy sprzętu na wezwanie Zamawiającego nie później niż w ciągu dwóch godzin od wezwania. 3) W przypadku braku pracy sprzętu, wyznacza się datę rozpoczęcia dyżurów na dzień 15 listopada 2017 roku. 4) Zakończenie usługi Zamawiający poda z jednodniowym wyprzedzeniem. 5) Czas trwania umowy do dnia 31.03.2018 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 90620000-9, 90630000-2 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych przy czym Zamawiajacy nie określa liczby wybranych częśći. 7.Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w art.29 ust.3a ustawy pzp, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności wskazane zostały w projekcie umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ”. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
2
Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w południowej części Powiatu Żarskiego - pozostałe drogi na terenie gminy: Żary, Lipinki Łużycki, Trzebiel, Tuplice.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Zakres usług obejmuje: 1) Utrzymywanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez odśnieżanie całej sieci dróg objętych umową. 2) Zwalczanie śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie całej sieci dróg objętych umową. 3) Oczyszczanie podczas roztopów wpustów ulicznych z błota i śniegu 4) Zamiatanie ulic min dwa razy w miesiącu ( usługa świadczona w ramach dyżuru), gdy przerwa w robotach ZUD wynosi 14 dni. 5) Zamiatanie mechaniczne ulic wstrzymuje akcję zima. 6) Oczyszczenie wpustów ulicznych oraz usunięcie piasku pozostałego po akcji zimowej na wszystkich drogach powiatowych, w terminie do 10 kwietnia 2018 r. (wystawienie ostatniej faktury po usunięciu ww. robót. 7) Zapewnienie materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi. 8) Całodobowe pełnienie dyżurów z gotowością sprzętu i transportu oraz natychmiastowe rozpoczynanie robót po wystąpieniu warunków zimowych opisanych w specyfikacjach: „ODŚNIEŻANIE DROGI” oraz „ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ” 9) Prowadzenie ewidencji dziennej wykonywanych robót, rejestrowanie istotnych zdarzeń oraz opis stanu i przejezdności dróg. 10) Do każdej faktury należy dołączyć potwierdzony wykaz, zawierający: - datę świadczenia usługi, - numery rejestracyjne pojazdów pracujących przy ZUD, - wydruk GPS 11) Ponoszenie odpowiedzialności i pokrywanie w pełnej wysokości za szkody wynikające z nienależytego wykonania robót. 12) Zapewnienie stałej łączności oraz przekazywanie do Starostwa Powiatowego w Żarach rzetelnych informacji na temat przejezdności dróg. 13) Baza sprzętowa do prowadzenia robót ZUD powinna mieścić się na terenie objętym tymi robotami tj. na terenie Powiatu Żarskiego. Oddalenie bazy od strefy obsługiwanej sprzętem do ZUD o każde 10 km, musi być rekompensowane skierowaniem do pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, dodatkowych jednostek będących własnością Wykonawcy. Przy odległości większej niż 10 km obowiązuje wielokrotność podstawionych do realizacji zadania jednostek sprzętowych, będących własnością Wykonawcy. 14) Pozostawanie w całodobowej gotowości sprzętu i pracowników w okresie, gdy w danym dniu, w godzinach nocnych oraz rannych, nie zachodzi konieczność odśnieżania dróg lub likwidacji gołoledzi. 2. Wykonawca będzie wykonywał roboty sprzętem własnym. 3. Zasady odśnieżania dróg i usuwania gołoledzi na poszczególnych standardach opisane w załączniku nr do niniejszej SIWZ. 4. Wykaz dróg miejskich i zamiejskich oraz ich długości z podziałem na standardy zimowego utrzymania stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 5.Przy świadczeniu usług Wykonawcę będą obowiązywać następujące terminy: 1 Gotowość sprzętu od dnia 01 listopada 2017r. 2) Rozpoczęcie usługi pracy sprzętu na wezwanie Zamawiającego nie później niż w ciągu dwóch godzin od wezwania. 3) W przypadku braku pracy sprzętu, wyznacza się datę rozpoczęcia dyżurów na dzień 15 listopada 2017 roku. 4) Zakończenie usługi Zamawiający poda z jednodniowym wyprzedzeniem. 5) Czas trwania umowy do dnia 31.03.2018 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 90620000-9, 90630000-2 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych przy czym Zamawiajacy nie określa liczby wybranych części. 7.Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w art.29 ust.3a ustawy pzp, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności wskazane zostały w projekcie umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ”. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
6,00
termin płatności
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
3
Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w północnej części Powiatu Żarskiego - drogi na terenie Miasta i Gminy Lubsko, Miasta i Gminy Jasień,Gminy Brod i Gminy Tuplice.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Zakres usług obejmuje: 1) Utrzymywanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez odśnieżanie całej sieci dróg objętych umową. 2) Zwalczanie śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie całej sieci dróg objętych umową. 3) Oczyszczanie podczas roztopów wpustów ulicznych z błota i śniegu 4) Zamiatanie ulic min dwa razy w miesiącu ( usługa świadczona w ramach dyżuru), gdy przerwa w robotach ZUD wynosi 14 dni. 5) Zamiatanie mechaniczne ulic wstrzymuje akcję zima. 6) Oczyszczenie wpustów ulicznych oraz usunięcie piasku pozostałego po akcji zimowej na wszystkich drogach powiatowych, w terminie do 10 kwietnia 2018 r. (wystawienie ostatniej faktury po usunięciu ww. robót. 7) Zapewnienie materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi. 8) Całodobowe pełnienie dyżurów z gotowością sprzętu i transportu oraz natychmiastowe rozpoczynanie robót po wystąpieniu warunków zimowych opisanych w specyfikacjach: „ODŚNIEŻANIE DROGI” oraz „ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ” 9) Prowadzenie ewidencji dziennej wykonywanych robót, rejestrowanie istotnych zdarzeń oraz opis stanu i przejezdności dróg. 10) Do każdej faktury należy dołączyć potwierdzony wykaz, zawierający: - datę świadczenia usługi, - numery rejestracyjne pojazdów pracujących przy ZUD, - wydruk GPS 11) Ponoszenie odpowiedzialności i pokrywanie w pełnej wysokości za szkody wynikające z nienależytego wykonania robót. 12) Zapewnienie stałej łączności oraz przekazywanie do Starostwa Powiatowego w Żarach rzetelnych informacji na temat przejezdności dróg. 13) Baza sprzętowa do prowadzenia robót ZUD powinna mieścić się na terenie objętym tymi robotami tj. na terenie Powiatu Żarskiego. Oddalenie bazy od strefy obsługiwanej sprzętem do ZUD o każde 10 km, musi być rekompensowane skierowaniem do pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, dodatkowych jednostek będących własnością Wykonawcy. Przy odległości większej niż 10 km obowiązuje wielokrotność podstawionych do realizacji zadania jednostek sprzętowych, będących własnością Wykonawcy. 14) Pozostawanie w całodobowej gotowości sprzętu i pracowników w okresie, gdy w danym dniu, w godzinach nocnych oraz rannych, nie zachodzi konieczność odśnieżania dróg lub likwidacji gołoledzi. 2. Wykonawca będzie wykonywał roboty sprzętem własnym. 3. Zasady odśnieżania dróg i usuwania gołoledzi na poszczególnych standardach opisane w załączniku nr do niniejszej SIWZ. 4 Wykaz dróg miejskich i zamiejskich oraz ich długości z podziałem na standardy zimowego utrzymania stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 5.Przy świadczeniu usług Wykonawcę będą obowiązywać następujące terminy: 1) Gotowość sprzętu od dnia 01 listopada 2017r. 2) Rozpoczęcie usługi pracy sprzętu na wezwanie Zamawiającego nie później niż w ciągu dwóch godzin od wezwania. 3) W przypadku braku pracy sprzętu, wyznacza się datę rozpoczęcia dyżurów na dzień 15 listopada 2017 roku. 4) Zakończenie usługi Zamawiający poda z jednodniowym wyprzedzeniem. 5) Czas trwania umowy do dnia 31.03.2018 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 90620000-9, 90630000-2 6 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych przy czym Zamawiajacy nie określa liczby wybranych częśći. 7.Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w art.29 ust.3a ustawy pzp, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności wskazane zostały w projekcie umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ”. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 26.09.2017 rok
 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych w  sezonie 2017/2018  z podziałem na zadania ( części):
 
Zadanie Nr  1 
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w południowej  części Powiatu Żarskiego - drogi  na terenie Miasta Żaryi Gminy Żary oraz drogi dojazdowe do tych dróg.
Wykaz dróg stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
 
Zadanie Nr  2 
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w południowej  części Powiatu Żarskiego - pozostałe drogi  na terenie gminy: Żary, Lipinki Łużycki, Trzebiel, Tuplice.
Wykaz dróg stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
Zadanie Nr  3 
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w północnej części Powiatu Żarskiego - drogi na terenie
Miasta i Gminy Lubsko, Miasta i Gminy Jasień,Gminy Brod i Gminy Tuplice.
Wykaz dróg stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
 
Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   ( t.j.  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) informuję:
 
Na sfinansowanie  ww. zamówienia zamawiający przeznaczył kwotę:
- zadanie 1 – 165 661,10 zł brutto
- zadanie 2 – 325 567,75 zł brutto
- zadanie 3 – 424 222,10 zł brutto
 
Do przedmiotowego postępowania zostały złożone nw. oferty:

Zadanie 1
Lp.
Nazwa firmy
Adres firmy
Cena brutto zł
Termin płatności
 
1.
Przedsiębiorstwo Komunalne
„PEKOM” S.A. w Żarach
68-200 Żary
Ul. Św. Brata Alberta 8
178 330,52
30 dni
 
          Zadanie 2
Lp.
Nazwa firmy
Adres firmy
Cena brutto zł
Termin płatności
 
1.
Przedsiębiorstwo  Sprzętowe
Adam Wawruszak
68-200 Żary
Ul. Bukowa 4
284 518,00
30 dni
2.
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany
Edward Karpowicz
68-300 Lubsko
Ul. Przemysłowa 62
 
290 970,52
 
30 dni
 
         Zadanie 3
Lp.
Nazwa firmy
Adres firmy
Cena brutto zł
Termin płatności
 
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany
Edward Karpowicz
68-300 Lubsko
Ul. Przemysłowa 62
376 088,24
30 dni
 
 
Mając na uwadze powyższe oraz postanowienia art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   ( t.j.  Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przedmiotowej informacji na stronie internetowej zamawiającego,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika 4  SIWZ.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 06.10.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIGN.272.25.2017
 
Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych w  sezonie 2017/2018 z podziałem na zadania ( części):
 
Zadanie Nr  1  
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w południowej części Powiatu Żarskiego - drogi na terenie Miasta Żary i Gminy Żary oraz drogi dojazdowe do tych dróg. 
Zadanie Nr  2  
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w południowej części Powiatu Żarskiego - pozostałe drogi na terenie gminy: Żary, Lipinki Łużycki, Trzebiel, Tuplice. 
Zadanie Nr  3  
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w północnej części Powiatu Żarskiego - drogi na terenie Miasta i Gminy Lubsko, Miasta i Gminy Jasień, Gminy Brod i Gminy Tuplice.
 
została wybrana oferta złożona przez:
 
Zadanie 1
Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A.
ul. Św. Brata Alberta 8
68-200 Żary
z ceną brutto 178 330,52  zł i 30 dniowym terminem płatności
 
Złożono tylko jedną ofertę, która jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i przedstawia korzystne warunki wykonania zamówienia
Jednocześnie informuję, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 24.10.2017 roku.
 
Zadanie 2
Przedsiębiorstwo Sprzętowe Adam Wawruszak
68-200 Żary, ul. Bukowa 4
z ceną brutto 289 924 68 zł i 30 dniowym terminem płatności
 
Złożona oferta spełnia warunki określone w SIWZ i zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i terminupłatności. W Kryteriach oceny oferta otrzymała 100,00 pkt.
Do przedmiotowego postępowania zostały złożone następujące oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
       w zł
Termin
płatności
Przyznane punkty za :
 
Łączna punktacja
cenę
 termin
1
Przedsiębiorstwo Sprzętowe
Adam Wawruszak
68-200 Żary, ul. Bukowa 4
 
289 924,68
 
30 dni
 
60,00
 
40,00
 
100,00
2
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany
Edward Karpowicz
68-300 Lubsko, ul. Przemysłowa 62
 
290 970,52
 
30 dni
 
59,78
 
40,00
 
99,78
 
Z przedmiotowego postępowania   nie wykluczono  żadnego  Wykonawcy i nie odrzucono żadnej  oferty.
Jednocześnie informuję, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 24.10.2017 roku.
 
Zadanie 3
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany
Edward Karpowicz
68-300 Lubsko, ul. Przemysłowa 62
z ceną brutto 376 088,24  zł i 30 dniowym terminem płatności
 
Złożono tylko jedną ofertę, która jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i przedstawia korzystne warunki wykonania zamówienia
Jednocześnie informuję, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 24.10.2017 roku.
 
Starosta Żarski /-/Janusz Dudojć
Żary, dnia 16.10.2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami /-/ Jerzy Chomik Data wytworzenia informacji: 2017-09-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-09-26 14:57:18
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-09-26 14:59:21
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-10-16 11:22:06
Artykuł był wyświetlony: 290 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu