ˆ

Przetargi

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy : Usługa pocztowa polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu, sortowaniu i doręczaniu przesyłek listownych oraz paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych zwrotów przesyłek pocztowych w okresie 02.01.2018r. do 31.12.2019 r.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-11-06 13:34:53 Informacja ogłoszona dnia 2017-11-06 13:37:53 przez Monika Janicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 611657-N-2017 z dnia 2017-11-06 r.
WIGN.272.28.2017 
Powiat Żarski: Usługa pocztowa polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu, sortowaniu i doręczaniu przesyłek listownych oraz paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych zwrotów przesyłek pocztowych w okresie 02.01.2018r. do 31.12.2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68200   Żary, woj. lubuskie, państwoPolska, tel. 684 790 600, e-mail  , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
www.powiatzarski.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie za pomocą operatora pocztowego, kurierem gońcem, posłańcem lub osobiście 
Adres: 
Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, biuro podawcze lub pok. nr 208.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa pocztowa polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu, sortowaniu i doręczaniu przesyłek listownych oraz paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych zwrotów przesyłek pocztowych w okresie 02.01.2018r. do 31.12.2019 r. 
Numer referencyjny: WIGN.272.28.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu, sortowaniu, doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych zwrotów przesyłek w okresie od 02.01.2018 roku do 31.12.2019r. wg poniższego zestawienia: L.p. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki Ilość (szt.) Cena jednostkowa brutto w zł Wartość brutto w zł.(iloczyn z kolumn 4x5) 1 2 3 4 5 6 I. Listy zwykłe, nierejestrowane krajowe, ekonomiczne Gabaryt A 1. do 350 g. 6000 2. ponad 350 g do 1000g. 700 3. ponad 1000g. do 2000g. 100 Gabaryt B 1. do 350 g. 20 2. ponad 350 g do 1000g. 10 3. ponad 1000g. do 2000g. 10 II. Listy zwykłe, nierejestrowane, krajowe, priorytetowe Gabaryt A 1. do 350 g. 20 2. ponad 350 g do 1000g. 10 3. ponad 1000g. do 2000g. 10 Gabaryt B 1. do 350 g. 20 2. ponad 350 g do 1000g. 10 3. ponad 1000g. do 2000g. 10 III. Listy polecone, krajowe, ekonomiczne Gabaryt A 1. do 350 g. 500 2. ponad 350 g do 1000g. 100 3. ponad 1000g. do 2000g. 60 Gabaryt B 1. do 350 g. 40 2. ponad 350 g do 1000g. 20 3. ponad 1000g. do 2000g. 20 IV. Listy polecone, krajowe, priorytetowe Gabaryt A 1. do 350 g. 80 2. ponad 350 g do 1000g. 20 3. ponad 1000g. do 2000g. 10 Gabaryt B 1. do 350 g. 10 2. ponad 350 g do 1000g. 10 3. ponad 1000g. do 2000g. 10 V. Listy polecone ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru) krajowe, ekonomiczne Gabaryt A 1. do 350 g. 48000 2. ponad 350 g do 1000g. 100 3. ponad 1000g. do 2000g. 100 Gabaryt B 1. do 350 g. 400 2. ponad 350 g do 1000g. 100 3. ponad 1000g. do 2000g. 100 VI. Listy polecone ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru) krajowe, priorytetowe Gabaryt A 1. do 350 g. 20 2. ponad 350 g do 1000g. 10 3. ponad 1000g. do 2000g. 10 Gabaryt B 1. do 350 g. 20 2. ponad 350 g do 1000g. 10 3. ponad 1000g. do 2000g. 10 VII. Listy zwykłe nierejestrowane, zagraniczne (obszar Europy), ekonomiczne 1. do 50 g 20 2. ponad 50 g – 100 g 20 3. ponad 100 g – 350 g 2 4. ponad 350 g – 500 g 2 5. ponad 500 g – 1000g 2 6. ponad 100 g – 2000g 2 VIII. Listy zwykłe nierejestrowane, zagraniczne (poza obszar Europy), priorytet 1. do 50 g 20 2. ponad 50 g – 100 g 10 IX. Listy polecone ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru) zagraniczne (obszar Europy), ekonomiczne 1. do 50 g 300 2. ponad 50 g – 100 g 40 3. ponad 100 g – 350 g 10 4. ponad 350 g – 500 g 10 5. ponad 500 g – 1000g 10 6. ponad 100 g – 2000g 2 7. zwroty do 50 g 6 8. zwroty ponad 50 g – 100 g 20 9. zwroty ponad 100 g – 350 g 2 10. zwroty ponad 350 g – 500 g 2 11. zwroty ponad 500 g – 1000g 2 X. Listy polecone ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru) krajowe, ekonomiczne, przeznaczone do nadania u operatora wyznaczonego 1. do 350 g gabaryt A i gabaryt B 10 2. od 350 g do 2000 g gabaryt A gabaryt B 10 XI. Listy polecone ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru) krajowe, priorytetowe, przeznaczone do nadania u operatora wyznaczonego 1. do 350 g gabaryt A i gabaryt B 2 2. od 350 g do 2000 g gabaryt A gabaryt B 2 XII. Usługa zwrotu do nadawcy krajowych listów gabaryt A i gabaryt B 1. do 350 g 1400 2. od 350 g do 2000 g 200 XIII. Paczki pocztowe ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru) krajowe, ekonomiczne Gabaryt A 1. ponad 1 kg do 2 kg 20 2. ponad 2 kg do 5 kg 10 3. ponad 5 kg do 10 kg 20 4. zwroty ponad 1 kg do 2 kg 2 5. zwroty ponad 2 kg do 5 kg 2 6. zwroty ponad 5 kg do 10 kg 2 Gabaryt B 1. ponad 1 kg do 2 kg 20 2. ponad 2 kg do 5 kg 10 3. ponad 5 kg do 10 kg 2 4. zwroty ponad 1 kg do 2 kg 2 5. zwroty ponad 2 kg do 5 kg 2 6. zwroty ponad 5 kg do 10 kg 2 XIV. Paczki pocztowe ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru) krajowe, priorytetowe Gabaryt A 1. ponad 1 kg do 2 kg 20 2. ponad 2 kg do 5 kg 10 3. ponad 5 kg do 10 kg 40 4. zwroty ponad 1 kg do 2 kg 2 5. zwroty ponad 2 kg do 5 kg 2 6. zwroty ponad 5 kg do 10 kg 2 Gabaryt B 1. ponad 1 kg do 2 kg 4 2. ponad 2 kg do 5 kg 4 3. ponad 5 kg do 10 kg 2 4. zwroty ponad 1 kg do 2 kg 2 5. zwroty ponad 2 kg do 5 kg 2 6. zwroty ponad 5 kg do 10 kg 2 XV. Przesyłki ekspresowe krajowe "Pocztex Expres 24" ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru) 1. Doręczenie do godz 9:00 do 1 kg 4 2. Doręczenie do godz 12:00 do 1 kg 4 XVI. Odbiór korespondencji Odbiór korespondencji 24 m-ce RAZEM (brutto) 1. Gabaryt A dla przesyłek listownych - to przesyłki o wymiarach: minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm. 2. Gabaryt B dla przesyłek listownych - to przesyłki o wymiarach: minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, maksimum - suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. 3. Gabaryt A dla paczek - to paczki, dla których żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600 mm (60 cm), szerokość 500 mm (50 cm), wysokość 300 mm (30 cm). 4. Gabaryt B dla paczek – to paczki, o wymiarach minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza : długość 600 mm (60 cm) lub szerokość 500 mm (50 cm) lub wysokość 300 mm (30 cm), maksimum - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość, nie może być większa niż 3000 mm (300 cm), przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm ( 150 cm). 5. Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm. - Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku, gdy szacunkowa ilość przesyłek/zwrotów (określonych w formularzu ofertowym) nie zostanie w pełni wykorzystana do terminu zakończenia umowy. - Wykonawca zobowiązany jest do odbioru raz dziennie przesyłek przygotowanych do wysłania z Biura Podawczego Starostwa Powiatowego w Żarach, przy al. Jana Pawła II nr 5 oraz z Filii Zamiejscowej Starostwa Powiatowego, mieszczącej się przy ul. Pokoju 1c w Lubsku od poniedziałku do piątku w godzinach między 13:00 a 14:00. Odbioru dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. - Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju oraz za granicę. Przesyłki muszą być nadane przez Wykonawcę w dniu ich przyjęcia od Zamawiającego. Wykonawca potwierdza odpowiednim odciskiem stempla na przesyłce/blankiecie „potwierdzenie odbioru” datę nadania przesyłki przez Zamawiającego; - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówką nadawczą w miejscowości, w której znajduje się siedziba Zamawiającego oraz wymaga aby punkty pocztowe do odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) znajdowały się w miejscach umożliwiających nieutrudniony odbiór niedoręczonych przesyłek; - Wykonawca zobowiązany jest doręczać przesyłki przyjęte do przemieszczania i doręczania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ); - Reklamację z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 dnia od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 6 miesięcy od ich nadania. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 14 dni od dnia otrzymania reklamacji; - Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot niniejszego zamówienia z należytą starannością, poprzez zapewnienie właściwych warunków technicznych i organizacyjnych koniecznych do prawidłowego świadczenia usługi pocztowej z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych; - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca określił wzory oznakowania przesyłek rejestrowanych i/lub priorytetowych, które będą stosowane przy oznakowywaniu przesyłek listowych i paczek (dopuszcza się przekazanie Zamawiającemu wzoru pieczęci zastępującego w/w oznaczenia); - Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania przesyłek do nadawania w formie odpowiadającej wymogom dla danego rodzaju przesyłek pocztowych oraz sporządzania zestawień: a) dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek, b) dla przesyłek zwykłych – zestawienie ilościowe przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek. - Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listownych i paczek w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia. - Opakowanie przesyłek listownych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczona. Opakowanie paczki powinno stanowić zabezpieczenie przed dostępem do zawartości oraz aby uniemożliwiło uszkodzenie przesyłki w czasie przemieszczania. - W przypadku zastrzeżeń dotyczących przekazanych przesyłek, Zamawiający wyjaśnia je z Wykonawcą telefonicznie. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego w tym zakresie są pracownicy Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żarach (pracownik ds. korespondencji); - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca doręczał przesyłki listowe krajowe przyjęte do przemieszczenia i doręczenia: a. w ciągu 3 dni roboczych po dniu nadania w przypadku przesyłek listowych najszybszej kategorii i przesyłek nie będących najszybszej kategorii dostarczanych na obszarze Województwa Lubuskiego, b. w ciągu 4 dni roboczych po dniu nadania w przypadku przesyłek nie będących przesyłkami najszybszej kategorii z zastrzeżeniem zapisu w lit. a ; - Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia do siedziby Zamawiającego pokwitowanego przez adresata potwierdzenia odbioru, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki; - Wykonawca dostarczać będzie do siedziby Zamawiającego bezpłatne wszelkie druki zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO) dla przesyłek krajowych i zagranicznych. 
II.5) Główny kod CPV: 64110000-0 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
64112000-4
64113000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31 
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
 
 
 
2019-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu - Zamawiający wymaga potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu w postaci wypisu rejestru operatorów pocztowych 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Zamawiający wymaga potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu w postaci wypisu rejestru operatorów pocztowych
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 b) Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 16 SIWZ, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy lub pełnomocnik reprezentujący Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. c)Dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą. d) parafowany częściowy projekt zapisów umowy wg. załącznika nr 6 e) wypis rejestru operatorów pocztowych f) reprezentacja Wykonawcy do podpisania oferty określona we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy (np.wypis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
Oferta wykonawcy musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) 10.2.Wadium może być wnoszone w : - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 10.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Zamawiającego nr. 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w pkt. 17 ppkt 3) terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 10.4 Zamawiający zwróci wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 10.5 Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy. 10.6 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10.7 Oferta nie zabezpieczona wadium stanowić będzie podstawę od jej odrzucenia
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
termin zapłaty
40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Zawiera załącznik nr 6 p.n. częściowy projekt zapisów umowy
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy: a) w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług(VAT). 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-11-15, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 06.11.2017 r.
 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy: Usługi  pocztowe polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu, sortowaniu, doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych zwrotów przesyłek w okresie od 2.01.2018 roku  do 31.12.2019 r.
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ), Zamawiający zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu   nieograniczonego na ww. dostawy.
 
Zakres  zmian jest następujący:
 
1. W rozdziale I SIWZ pkt 3 / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ oraz w § 1 ust.12 załącznika  nr 6 do SIWZ
zmienia się zapis:
 
„Wykonawca dostarczać będzie do siedziby Zamawiającego bezpłatne wszelkie druki zwrotnego potwierdzenia odbioru (…)”
 
na zapis:
 
„Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania bezpłatnie Zamawiającemu druków zwrotnego potwierdzenia odbioru dla przesyłek krajowych i zagranicznych, z zastrzeżeniem, że w  odniesieniu do przesyłek nadawanych i doręczanych w trybie specjalnym, Zamawiający będzie wykorzystywał własne druki zwrotnego potwierdzenia odbioru.”
 
 
2. W rozdziale I SIWZ pkt 3 / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- TABELA FORMULARZA OFERTOWEGO ORAZ W ZAŁĄCZNIKU NR 1  DO siwz W PKT xii
zmienia się treść pozycji XII formularza ofertowego z :
 
XII. Usługa zwrotu do nadawcy krajowych listów gabaryt A  i gabaryt B
1.
do 350 g
1400
 
 
2.
od 350 g do 2000 g
200
 
 
 
na zapis:
 
XII. Usługa zwrotu do nadawcy krajowych listów gabaryt A  i gabaryt B
1. (A)
do 350 g
1400
 
 
2. (A)
od 350 g do 2000 g
200
 
 
3. (B)
do 350 g
1400
 
 
4. (B)
od 350 g do 2000 g
200
 
 
 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary dnia 13.11.2017

Informacja z otwarcia ofert

WIGN.272.28.2017     
 
Zgodnie z art.86 ust.5 w związku z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz.1579) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu, sortowaniu, doręczeniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych zwrotów przesyłek w okresie od 02.01.2018 roku do 31.12.2019 r.”
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: 447 944,67 zł brutto
 
Oferty złożone w terminie wraz z podaniem nazw, adresów oraz ceny i terminu zapłaty.
 
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
termin zapłaty w dniach
1.
Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
447 294,42
14
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 15.11.2017 r.
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej równowartości 209 000 EURO pn. „Usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu, sortowaniu, doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych zwrotów przesyłek w okresie od 2.01.2018 roku do 31.12.2019 r”
została wybrana oferta nr 1 złożona przez:
 
Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
 
z ceną brutto 447 294,42 zł (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 42/100 złotych) i terminem płatności - 14 dni.
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ, zawiera korzystne dla Zamawiającego wynagrodzenie i termin płatności oraz uzyskała 100 pkt w przyjętym kryterium oceny. W  kryteriach oceny oferta uzyskała 60 pkt w kryterium ceny oferty oraz 40 pkt w kryterium terminu płatności.
                                                                                  
W postępowaniu nie wpłynęły inne oferty.
 
Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy ani nie odrzucił żadnej oferty
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dnia 22.11.2017 r.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami /-/ Damian Hałabura Data wytworzenia informacji: 2017-11-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-11-06 13:34:53
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2017-11-06 13:37:53
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2017-11-22 11:58:29
Artykuł był wyświetlony: 183 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu