ˆ

Przetargi

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy: Dostawa mebli do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach oraz Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-11-08 14:20:41 Informacja ogłoszona dnia 2017-11-08 14:31:02 przez Paula Przybyłek

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 613182-N-2017 z dnia 2017-11-08 r. 
WIGN.272.30.2017
 
Powiat Żarski: Dostawa mebli do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach oraz Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak
Nazwa projektu lub programu 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 Oś priorytetowa 8. Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego-projekty realizowane poza formułą ZIT.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, e-mail  , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie za pomocą operatora pocztowego, kurierem, gońcem posłańcem lub osobiście 
Adres: 
68-200 Żary Aleja Jana Pawła II 5 , biuro podawcze
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach oraz Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku 
Numer referencyjny: WIGN.272.30.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: A) mebli dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach przy ul. 9 Maja 9; pozycja od 1 do 5 B) mebli dla Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2; pozycja od 1 do 4 A. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach przy ul. 9 Maja 9; 68-200 Żary Lp. Nazwa mebli Opis przedmiotu zamówienia Ilość 1. Stolik przeznaczone do organizacji stanowisk komputerowych Sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych Wymiary: szer. 650 x dł.1050 x 710-820 cm wys. Waga max. 32, Stelaż wykonany z rury stalowej fi 20x1,5mm, 28x1,5mm oraz 32 x1,5 mm Malowany farbą proszkową Elementy drewniane wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm oklejonej obrzeżem PCV 2mm Skokowa regulacja wysokości Kolor - dąb 20 2. Krzesła do stolików komputerowych Sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych Wymiary max. 620 x 620 x 830 m Waga 8,9 kg Podstawa (pięcionóg) metalowa na kółkach Kolumna wykonana z rury stalowej ø 50 mm, malowana farbą proszkową Siedzisko i oparcie krzesła wykonane ze sklejki 8 mm Tapicerowane oraz regulowane na siłowniku gazowym. 20 3. Biurko nauczycielskie Sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych Wymiary max. 600 x 1300 x 760 mm Waga max. 53,5 kg Korpus biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm Drzwi zawieszone na zawiasach puszkowych Szuflady i półka pod klawiaturę mocowane na prowadnicach. 1 4. Krzesło nauczycielskie Sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych Fotel tapicerowany - krzesło obrotowe z podłokietnikami z niskim oparciem W całości tapicerowane oparcie i siedzisko tkaniną z 3 grupy cenowej Podłokietniki z regulacją wysokości Mechanizm synchroniczny Kółka o średnicy 65 mm do miękkich powierzchni Plastikowe osłony siedziska i oparcia. Podstawa krzesła chromowana. 1 5. Szafa zamykana na klucz Sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych. Wymiary max. 350 x 800 x 1900 mm Waga max.57,0 kg Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych, zamykane na zamki 2 B. Zespół Szkół Technicznych w Lubsku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2; 68-300 Lubsko Lp. Nazwa mebli Opis przedmiotu zamówienia Ilość 1 Biurko uczniowskie Sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych Wymiary max 650 x dł.1050 x 710-820 cm Waga max 32,5 kg Stelaż wykonany z rury stalowej średnica 20x1,5mm, 28x1,5mm oraz 32 x1,5 mm Malowany farbą proszkową Elementy drewniane wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm oklejonej obrzeżem PCV 2mm Skokowa regulacja wysokości 15 2 Krzesło uczniowskie Sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych Wymiary max. 620 x 620 x 830 m Waga max 8,9 kg Podstawa (pięcionóg) metalowa na kółkach Kolumna wykonana z rury stalowej średnicy 50 mm Malowana farbą proszkową Siedzisko i oparcie krzesła wykonane ze sklejki 8 mm, tapicerowane Regulowanie na siłowniku gazowym. 15 3 Krzesło obrotowe nauczycielskie Sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych Fotel tapicerowany - krzesło obrotowe z podłokietnikami z niskim oparciem Tapicerowane oparcie i siedzisko tkaniną z 3 grupy cenowej Podłokietniki z regulacją wysokości. Mechanizm synchroniczny. Kółka o średnicy 65 mm do miękkich powierzchni. Plastikowe osłony siedziska i oparcia. Podstawa krzesła chromowana. 1 4 Biurko nauczyciela Sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych Wymiary max. 600 x 1300 x 760 mm Waga max. 53,5 kg Korpus biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Drzwi zawieszone na zawiasach puszkowych, szuflady i półka pod klawiaturę mocowane na prowadnicach. 1 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie. Zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i innych krajach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 – formularz ofertowy wraz ze zbiorczym zestawieniem mebli. 
II.5) Główny kod CPV: 39100000-3 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
39130000-2
39110000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-15 
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
 
 
 
2017-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
warunki gwarancji
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
zawiera załącznik nr 6 do SIWZ
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy: a) w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług(VAT). 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-11-16, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dn. 8.11.2017                                                                                                            
 

Informacja z otwarcia ofert

WIGN.272.30.2017                                                                                                                 
 
Zgodnie z art.86 ust.5 w związku z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz.1579) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawę mebli do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach oraz Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku.”
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: 22 155,20 zł brutto
 
Oferty złożone w terminie wraz z podaniem nazw, adresów oraz ceny  i gwarancji jakości.
 
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
gwarancja jakości w miesiącach
1.
DecoMart Jan Nowacki
ul. B. Chrobrego 32/167
40-871 Katowice
26 740,20
25
2.
TRONUS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ordona 2 A
01-237 Warszawa
43 930,68
24
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 16.11.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIGN.272.30.2017
 
Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej równowartości 209 000 EURO pn. „Dostawa mebli do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach oraz Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku
 
została wybrana oferta nr 1 złożona przez:
 
DecoMart
Jan Nowacki
ul. B.Chrobrego 32/167
40-871 Katowice
 
z ceną brutto 26 740,20 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 20/100) oraz 25 miesięcznym terminem gwarancji jakości
 
Złożona oferta jest zgodna z warunkami określonymi w SIWZ, zawiera korzystne dla Zamawiającego wynagrodzenie i termin gwarancji jakości oraz uzyskała 100 pkt w przyjętym kryterium oceny. W  kryteriach oceny oferta uzyskała 60 pkt w kryterium ceny oferty oraz 40 pkt w kryterium terminu gwarancji jakości.
                                                                                  
W postępowaniu wpłynęła jeszcze jedna oferta:
 
Nr
oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena  oferty brutto
Warunki
gwarancji
Przyznane punkty
 za
cenę
warunki gwarancji
Razem punkty
1
TRONUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Ordona 2A 01-237 Warszawa
43 930,68
24 miesiące
36,52
20
56,52
 
Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy ani nie odrzucił żadnej oferty.
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć                                                      
Żary, 23.11.2017 r.                                                                                                                              

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami /-/ Damian Hałabura Data wytworzenia informacji: 2017-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-11-08 14:20:41
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-11-08 14:31:02
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-11-23 11:26:46
Artykuł był wyświetlony: 246 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu