ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetargi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Powiat Żarski: Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby Powiatu Żarskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 556750-N-2019 z dnia 2019-06-05 r. 
WIGN.272.10.1.2019
Powiat Żarski: Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby Powiatu Żarskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200  Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, , e-mail  , , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.powiatzary.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście 
Adres: 
68-200 Żary ul. Aleja Jana Pawła II 5, biuro podawcze
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby Powiatu Żarskiego 
Numer referencyjny: WIGN.272.10.1.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości oraz wznowienia i okazania znaków graficznych na nieruchomościach będących własnością Powiatu Żarskiego i Skarbu Państwa. Zakres usług obejmuje: - wznowienie znaków granicznych, ich stabilizację - podział działki wraz ze stabilizacją znaków granicznych. - aktualizacja bazy EGiB (zmiana sposobu użytkowania działki) W ofercie należy podać jedna cenę jednostkową brutto za działkę niezależnie od tego czy będzie to wydzielenie jednej działki, podział na dwie lub więcej działek, czy też wznowienie znaków granicznych. Rozliczenie nastąpi według faktycznie zleconych i wykonanych jednostek umownych oraz po dokonaniu ich odbioru przez Zamawiającego, do wysokości kwoty zabezpieczonej w budżecie, tj. do wysokości 15.000,00 zł brutto. Podstawa do wystawienia faktury będzie przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
II.5) Główny kod CPV: 74274300-3 
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-15
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
3.1. Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1. 3.2. Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt XVI ppkt 8 SIWZ, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy lub pełnomocnik reprezentujący Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 3.3.Parafowany wzór umowy wg załącznika Rozdział III SIWZ.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
zawiera SIWZ
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
nie dotyczy
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług(VAT). 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-06-13, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 5.06.2019 r.
 

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art.86 ust.5 w związku z art. 24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz.1986 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby Powiatu Żarskiego:
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania : 15 000  zł brutto
 
Oferty złożone w terminie wraz z podaniem nazw, adresów oraz ceny  i terminem płatności:
 
L.P
nazwa
adres
cena brutto
termin płatności
1.
Zenit Usługi Geodezyjne
Sławomir Drobysz
ul. Kożuchowska 37
65-364 Zielona Góra
3500
7   dni
 
 
 
Żary, 14.06.02019 r.
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-05 11:35:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-05 11:36:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-14 11:24:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
684 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Powiat Żarski: Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul.Pszennej 2

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 554182-N-2019 z dnia 2019-05-30 r. 
 
WIGN.272.11.2019
 
Powiat Żarski: Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul.Pszennej 2
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200  Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, , e-mail  , , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
www.powiatzarski.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.powiatzary.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście 
Adres: 
68-200 Żary ul. Aleja Jana Pawła II 5, biuro podawcze
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul.Pszennej 2 
Numer referencyjny: WIGN.272.11.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego (zwanych dalej sprzętem medycznym) na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 z podziałem na 6 zadań: Zadanie nr 1 – Lampa operacyjna, Zadanie nr 2 – Kolumna chirurgiczna i anestezjologiczna, Zadanie nr 3 – Stół operacyjny, Zadanie nr 4 – Aparat do znieczuleń, Zadanie nr 5 – Diatermia chirurgiczna, Zadanie nr 6 – Monitor do laparoskopu. 2. Oferowany w zadaniach 1-6 sprzęt medyczny musi posiadać parametry techniczne nie gorsze niż określone w załącznikach: nr 4 – 9 „Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych", będących załącznikiem do oferty – odpowiednio do zadania na które składana jest oferta. Niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty! 2. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 3. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia prawidłowego przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, dokonać pełnego montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkoleniem personelu medycznego z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu. 6. W zakres niniejszego przedmiotu zamówienia wchodzi ponadto: a) Opakowanie towaru oraz jego ubezpieczenie, transport krajowy i zagraniczny, koszty cła, odprawy celnej, podatek od towarów i usług, załadunek i rozładunek, wniesienie. b) Montaż (instalacja) oraz pierwsze uruchomienie (przekazanie do eksploatacji) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego c) Przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji aparatury. Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane zostaną stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi udział w szkoleniu. d) Wykonywanie, w okresie gwarancji, przeglądów i konserwacji sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta oraz z warunkami określonymi w załącznikach od 4 do 9 SIWZ „Gwarancje i serwis", stanowiącym załącznik do oferty. e) Wykonawca ustali terminy przeglądów i konserwacji z Użytkownikiem, a harmonogram dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. Czas przeglądów i konserwacji wynikający z harmonogramu nie będzie wliczany w czas przestoju sprzętu. Za terminową realizacje przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą zgodnie z dokumentacją producenta, na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z użytkownikiem. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela użytkownika. Po przeglądzie Wykonawca wystawi certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji klinicznej oraz dokona wpisu do Paszportu aparatu. - Wykonawca zobowiązany jest założyć dokument - Paszport aparatu - dla danego urządzenia. 7. Wykonawca uzgodni z użytkownikiem szczegółowe terminy: dostawy, montażu oraz szkolenia. 8. Dostarczony sprzęt musi być w pełni nowy i nie używany wcześniej, np. jako wersja demonstracyjna lub testowa. 9. Dostarczony Zamawiającemu sprzęt spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa, wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów i urządzeń w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 10. Konsultacje w sprawach reklamacji odbywać się będą poprzez bezpośredni kontakt z wyznaczonym inżynierem serwisowym. 11. Wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę potwierdzone będzie protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. 12. Wykonawca dostarczy użytkownikowi wraz z przedmiotem zamówienia następujące dokumenty: Kartę gwarancyjną w języku polskim, Instrukcję użytkowania w języku polskim, wykaz autoryzowanych punktów serwisowych oraz warunki świadczenia usług przez punkty serwisowe, paszport techniczny sprzętu medycznego. 13. Wykonawca zobowiązany jest, dostarczyć przedmiot umowy o parametrach zgodnych z ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, który jest kompletny i po zainstalowaniu gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 14. Oferowany sprzęt medyczny winien być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG oraz zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211). 15. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania przez Wykonawcę dokumentu dopuszczającego oferowany sprzęt medyczny do obrotu, czyli Deklarację zgodności CE. W/w dokument zostanie przesłany na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania wezwania. Uwaga: - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - 6 części. Za część należy rozumieć „zadanie”. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich zadań. - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. - Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: • Zadanie nr 1 – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. • Zadanie nr 2 – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. • Zadanie nr 3 – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. • Zadanie nr 4 – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. • Zadanie nr 5 – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. • Zadanie nr 6 – do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.
II.5) Główny kod CPV: 33100000-1 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
33162000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 56 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: • Zadanie nr 1 – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. • Zadanie nr 2 – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. • Zadanie nr 3 – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. • Zadanie nr 4 – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. • Zadanie nr 5 – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. • Zadanie nr 6 – do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3). Dopuszcza się możliwość przesłania oświadczenia faxem lub e-mailem pod warunkiem niezwłocznego wysłania oryginału pocztą lub kurierem. Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy Pzp. UWAGA! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców. b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. UWAGA! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców. c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- Formularz oferty – Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy – Rozdział II Załącznik nr 1.1 – 1.6 odpowiedni do zadania, na które Wykonawca składa ofertę. - W przypadku wykonawców występujących wspólnie – pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale V niniejszej SIWZ. - Oświadczenie Rozdział nr II Załącznik nr 2 - Załącznik nr 4 – 9 „Zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych" – Odpowiedni do zadania na które Wykonawca składa ofertę. Oferty, które nie będą zawierały dokumentów wymienionych w Rozdziale VII pkt. 11 zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ustawy Pzp. 12. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 13. Zgodnie z art. 22a ust.2 ustawy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja jakości
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
zawiera SIWZ
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dopuszczonych zgodnie z art. 144 ust. 1 pzp oraz w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. c) w zakresie jakości (na wyższą) zaoferowanych produktów przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, d) numeru katalogowego produktu, e) nazewnictwa produktu, f) przedmiotu zamówienia, gdy zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. g) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, funkcjonalności lub parametrach w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu, h) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp., 1.2 Zmiany rzutujące na zmian ę wynagrodzenia: Możliwa jest zmiana postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia w związku ze zmianą: a) stawki podatku od towarów i usług (VAT). b) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 1.3 Zmiany rzutujące na zmianę terminu wykonania zamówienia: a) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, b) zmiany terminu dostawy sprzętu, w przypadku zaistnienia okoliczności. których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) zmiany terminu montażu sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności. których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, d) zmiany terminu uruchomienia sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności. których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-06-07, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:
1
Nazwa:
Zadanie nr 1 – Lampa operacyjna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH dla zadania nr 1 zawiera Rozdział II do SIWZ Załącznik Nr 4 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33162000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja jakości
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:
2
Nazwa:
Zadanie nr 2 – Kolumna chirurgiczna i anestezjologiczna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Kolumna chirurgiczna i anestezjologiczna – po 1 szt. zawiera Rozdział II do SIWZ Załącznik Nr 5 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33162000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja jakości
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:
3
Nazwa:
Zadanie nr 3 – Stół operacyjny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Stół operacyjny – 1 szt. zawiera Rozdział II do SIWZ Załącznik Nr 6 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33162000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja jakości
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:
4
Nazwa:
Zadanie nr 4 – Aparat do znieczuleń
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Aparat do znieczuleń – 1 szt zawiera Rozdział II do SIWZ Załącznik Nr 7 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33162000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja jakości
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:
5
Nazwa:
Zadanie nr 5 – Diatermia chirurgiczna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Diatermia chirurgiczna – 1 szt. zawiera Rozdział II do SIWZ Załącznik Nr 8 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33162000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja jakości
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:
6
Nazwa:
Zadanie nr 6 – Monitor do laparoskopu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Monitor do laparoskopu – 1 szt. zawiera Rozdział II do SIWZ Załącznik Nr 9 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33162000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja jakości
40,00

Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 30.05.2019 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WIGN.272.11.2019                                                                                    
 
dotyczy:Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 ”
 
Na  podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986) w związku z otrzymanym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do w/w postępowania Zamawiający wyjaśnia:
 
Dotyczy : Zadanie Nr1.  Lampa operacyjna – 1 szt.
 
Pytanie 1.
Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak  to na jakiej wysokości?
 
Wyjaśnienie:
Wysokość sali ( strop właściwy) 3,90m, sufit podwieszony na wysokości 3.3 m.
 
Pytanie 2.
Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?
 
Wyjaśnienie:
Odległość od sufitu podwieszonego do stropu 0,6 m.
 
Pytanie 3.
Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne? Jeśli tak to jakie: zasilanie akumulatorowe 24 V, czy agregat/UPS 230 V ?
 
Wyjaśnienie:
Tak – agregat.
 
Pytanie  4.
Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?
 
Wyjaśnienie:
Strop prefabrykowany kanałowy 10KN/m².
 
Pytanie 5.
Czy w  pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych?
  
Wyjaśnienie:
Tak
 
Pytanie 6.
Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są,  to o jakim przekroju, ile i gdzie są wyprowadzone?
 
Wyjaśnienie:
Tak, YDY 3x2,5mmm2 podwieszone do stropu z możliwością manewru.
 
Pytanie 7.
Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających ? Jeżeli nie, to czy będzie można poprowadzić przewody w tzw. „korytkach”?
 
Wyjaśnienie:
Jak wyżej.
 
Pytanie 8.
Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak, to jakiego producenta?
 
Wyjaśnienie:
Nie ma zamontowanej lampy operacyjnej.
 
Pytanie 9.
Czy Zamawiający dopuści , aby na czas naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wykonawca dostarczył sprzęt zastępczy ?
 
Wyjaśnienie:
Tak.
 
Pytanie 10.
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 10 tygodni.
 
Wyjaśnienie:
Wg specyfikacji
 
Dotyczy: parametry  techniczne w zakresie zadania nr 2 – kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne
Kolumna chirurgiczna
 
Pytanie 1.
Czy Zamawiający dopuści zamiast pionowego prostopadłościennego słupa nośnego z kanałami instancyjnymi grubościenną rurę stalową o średnicy 168 mm, która ma znacznie wyższą dopuszczalną wytrzymałość na zginanie we wszystkich kierunkach i rozciąganie niż profil o przekroju kwadratu lub prostokąta, jest bardziej estetyczna i łatwiejsza w utrzymaniu czystości.
 
Wyjaśnienie:
Wg specyfikacji.
 
Pytanie 2.
Prosimy Zamawiającego o akceptację głowicy o nieznacznie różniących się wymiarach tj. długości 294 mm i szerokości 300 mm  przy wymaganej wysokości 800 mm, co nie ma istotnego wpływu na walory eksploatacyjne kolumny chirurgicznej.
 
Wyjaśnienie:
Wg specyfikacji.
 
Pytanie 3.
Porównując kolumnę chirurgiczną z podwójnym ramieniem r=600+800 mm z kolumną anestezjologiczną z pojedynczym ramieniem r=800 mm prosimy Zamawiającego o podwyższenie wymaganego ciężaru kolumny chirurgicznej do ok. 60 kg ze względu na drugie ramię. Ciężar kolumny z dwoma ramionami z pewnością będzie większy od ciężaru kolumny z jednym ramieniem.
 
Wyjaśnienie:
Wg specyfikacji.
 
Pytanie 4.
Prosimy Zamawiającego o informację jaka jest wysokość od posadzki do stropu w miejscu, w którym będzie montowana kolumna chirurgiczna. Jeśli jest sufit podwieszany, prosimy również o podanie wysokości od posadzki do sufitu podwieszanego.
 
Wyjaśnienie:
 Wysokość od posadzki do stropu właściwego 3,90 m, sufit podwieszany od posadzki 3,30 m.
 
Pytanie 5.
 Czy Zamawiający może określić rodzaj stropu, do którego będzie podwieszana kolumna chirurgiczna?
Jeśli nośność stropu jest zbyt mała do zamontowania kolumny chirurgicznej – czy Zamawiający we własnym zakresie wykona wzmocnienie stropu?
 
Wyjaśnienie:
Strop prefabrykowany kanałowy 10KN/m2
 
Pytanie 6.
 Prosimy Zamawiającego o informację, czy w miejscu montażu kolumny chirurgicznej będą doprowadzone wszystkie media tj. przyłącza rurowe gazów medycznych z zaworami odcinającymi, kable i przewody niskoprądowe.
 
Wyjaśnienie:
Tak
 
Kolumna anestezjologiczna
 
Pytanie 1.
Czy Zamawiający dopuści zamiast pionowego prostopadłościennego słupa nośnego z kanałami instancyjnymi grubościenną rurę stalową o średnicy 168 mm, która ma znacznie wyższe dopuszczalną wytrzymałość na zginanie we wszystkich kierunkach i rozciąganie niż profil o przekroju kwadratu lub prostokąta, jest bardziej estetyczna i łatwiejsza w utrzymaniu czystości.
 
Wyjaśnienie:
Wg specyfikacji
 
Pytanie 2.
Prosimy Zamawiającego o akceptację głowicy o nieznacznie różniących się wymiarach tj. długości 294 mm i szerokości 300 mm przy wymaganej wysokości 800 mm, co nie ma istotnego wpływu na walory eksploatacyjne kolumny chirurgicznej.
 
Wyjaśnienie:
Wg specyfikacji.
 
Pytanie 3.
Prosimy Zamawiającego o informację jaka jest wysokość od posadzki do stropu w miejscu, w którym będzie montowana kolumna anestezjologiczna. Jeśli jest sufit podwieszany, prosimy również o podanie wysokości od posadzki do sufitu podwieszanego.
 
Wyjaśnienie:
Wysokość od posadzki do stropu właściwego 3,90 m, sufit podwieszany od posadzki 3,30 m.
 
Pytanie 4.
 Czy Zamawiający może określić rodzaj stropu, do którego będzie podwieszana kolumna anestezjologiczna? Jeśli nośność stropu  jest zbyt mała do zamontowania kolumny chirurgicznej – czy Zamawiający we własnym zakresie wykona wzmocnienie stropu?
 
Wyjaśnienie:
Strop prefabrykowany kanałowy 10KN/m2
 
Pytanie 5.
 Prosimy Zamawiającego o informację, czy w miejscu montażu kolumny chirurgicznej będą doprowadzone wszystkie media tj. przyłącza rurowe gazów medycznych z zaworami odcinającymi, kable i przewody niskoprądowe.
 
Wyjaśnienie:
Tak
 
DOTYCZY: SIWZ I PROJEKTU UMOWY W ZAKRESIE ZADANIA NR 2 – KOLUMNY CHIRURGICZNE I ANESTEZJOLOGICZNE
 
Pytanie 1.
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy przedmiot niniejszego postępowania obejmuje szkolenie personelu w zakresie zadania nr 2 – kolumna anestezjologiczna i chirurgiczna? Postanowienia projektu umowy są niespójne w tym zakresie – por. § 2 ust. 1 projektu umowy, zgodnie z którym przedmiotem jest dostawa, instalacja i uruchomienie, z § 3 ust. 3 projektu umowy, gdzie mowa jest o tym, iż cena obejmuje również szkolenie personelu. Ewentualnie prosimy o rezygnację z wymogu szkolenia personelu bądź zagwarantowanie, że montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu odbędą się w tym samym dniu. Wykonawca dostarcza instrukcje obsługi oferowanego sprzętu w języku polskim i wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć problemów z obsługą sprzętu. Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku gdyby szkolenie personelu miało się odbyć w innym dniu niż montaż i uruchomienie, to może dojść do znacznego wzrostu oferowanej ceny. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ/projekcie umowy.
 
Wyjaśnienie:
Wg specyfikacji.
 
Pytanie 2.
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminów napraw gwarancyjnych wskazanych w § 4 ust. 6 projektu umowy z 3 dni roboczych do 7 dni roboczych, oraz z 14 dni roboczych do 21 dni roboczych w przypadku konieczności importowania części. Terminy przewidziane przez Zamawiającego są zbyt krótkie. Oferowany towar jest sprowadzany z zagranicy i sprowadzenie niezbędnych części bardzo często trwa dłużej niż 14 dni. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ/projekcie umowy.
 
Wyjaśnienie:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
 
Pytanie 3.
 Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przewidzianego w § 4 ust. 7 projektu umowy, tj. obowiązku dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku awarii trwającej dłużej niż 3 dni. Oferowane kolumny są sprzętem przygotowywanym pod konkretne zamówienie, indywidualizowanym według żądanych parametrów. Zasadą jest, że Wykonawcy nie dysponują tego typu sprzętem zastępczym. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ/projekcie umowy. W przypadku uwzględnienia prośby o rezygnację z ww. wymogu konieczne będzie także wykreślenie postanowienia zawartego w § 5 ust. 2 pkt. 4) projektu umowy – w zakresie kar umownych – albowiem postanowienie to stanie się bezprzedmiotowe.
 
Wyjaśnienie:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
 
Pytanie 4.
 Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji dla zadania nr 2 – kolumny z 8 do 10 tygodni od podpisania przedmiotu umowy. Oferowany sprzęt jest sprowadzany z zagranicy i standardowy terminy realizacji zamówienia przewidziany przez producenta to 10 tygodni. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ/projekcie umowy.
 
Wyjaśnienie:
Wg specyfikacji.
 
Pytanie 6.
Proszę o udostępnienie załączników 1.1 – 1.6 do postępowania nr Ogłoszenie nr 554182-N-2019 z dnia 2019-05-30 r. WIGN.272.11.2019ponieważ są wskazane w SIWZ, a nie zostały udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego.
 
Wyjaśnienie:
Załączniki zostały pomyłkowo wpisane do SIWZ ( są nie wymagane).
 
Pytanie 7.
 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania sprzętu medycznego, kolumn medycznych o równoważnych parametrach technicznych.
Proponowane rozwiązanie w żaden zasadniczy sposób nie ogranicza funkcjonalności oferowanego sprzętu.
 
I.          Kolumna chirurgiczna:

1.         Kolumna chirurgiczna:
- mocowana do stropu za pomocą zawiesia sufitowego 600x600 mm oraz pionowego prostopadłościennego słupa nośnego z kanałami instalacyjnymi  wykonanego z kształtownika stalowego malowanego proszkowo  (długość słupa nośnego uzależniona od wysokości pomieszczenia).
- obrotowa w zakresie 3300 na wysięgniku 2-ramiennym obrotowym r= 600 + 800mm, nośność ramion 200 kg
- wyprowadzenie instalacji elektr. I gazów medycznych przez słup nośny do podłączenia z instalacjami w stropie
- głowica kolumny pionowa, z podziałem na moduł  elektryczny i moduł  gazów medycznych
- głowica  o wymiarach: (dł. X szer. X wys.) 445x205x600mm
- ciężar kolumny: 225 kg bez wyposażenia dodatkowego     
2.         Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości -gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów
3.         Od boku dostępne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA:
- gniazdo O2 1 szt.
- gniazdo VAC 1 szt.
- gniazdo AIR 1 szt.
4.         Od boku dostępne gniazda elektryczne:
- gniazdo 230V/16A 6 szt.
- gniazdo ekwipotencjalne 2 szt.
- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45, kat. VI, E - 1szt.
5.         Wyposażenie dodatkowe:
- Pólka pod aparaturę  z odcinkami szyn instr.(25x10 mm) o pow. odkładcza: 450x550mm  1 szt.
- Pólka pod aparaturę med. z szufladą z odcinkami szyn instr.(25x10 mm) i z wyoblonymi rogami (450x550mm)   - 1szt.
6.         Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb,
Wymagane dokumenty:
- Deklaracja zgodności CE (lub równoważne),
- Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne), 
- Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne),
 
II.         Kolumna anestezjologiczna:
 
1.         Kolumna anestezjologiczna sufitowa
- mocowana do stropu za pomocą zawiesia sufitowego 600x600mm oraz pionowego prostopadłościennego słupa nośnego z kanałami instalacyjnymi  wykonanego z kształtownika stalowego malowanego proszkowo  (długość słupa nośnego uzależniona od wysokości pomieszczenia).
- obrotowa w zakresie 3300 na wysięgniku 1-ramiennym obrotowym r= 800mm, nośność ramienia 200 kg
- wyprowadzenie instalacji elektr. I gazów medycznych przez słup nośny do podłączenia z instalacjami w stropie
- głowica kolumny pionowa, z podziałem na moduł elektryczny i moduł  gazów medycznych
- głowica  o wymiarach: (dł. X szer. X wys.) 445x205x1000mm
- ciężar kolumny: 175kg bez wyposażenia dodatkowego
2.         Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości -gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów
3.         Od boku dostępne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA:
- gniazdo O2 2 szt.
- gniazdo VAC 2 szt.
- gniazdo AIR 2 szt.
- odciąg gazów poanestetycznych 2 szt.
+ manometr 3 szt.
4.         Od boku dostępne gniazda elektryczne:
- gniazdo 230V/16A 8 szt.
- gniazdo ekwipotencjalne 6 szt.
- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45, kat. VI, E - 1szt.
5.         Wyposażenie dodatkowe:
- Pólka pod aparaturę  z odcinkami szyn instr.(25x10 mm) o pow. odkładcza: 450x550mm  2 szt.
6.         Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb,
Wymagane dokumenty:
Deklaracja zgodności CE (lub równoważne),
Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne), 
Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne),
 
III Pozostałe wymagania, dotyczy pkt. I i II
1.         Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
2.         Instalacja i uruchomienie
3.         Szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy
4.         Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana wersja; dostawa do każdego  aparatu)
5.         Dołączony dokument od producenta upoważniający Wykonawcę do sprzedaży i serwisowania aparatu w Polsce
6.         Deklaracja zgodności
 
Wyjaśnienie:
Dostarczone urządzenia  wg specyfikacji.
 
Pytanie 8.
Czy Zamawiający będzie wymagał by każda z oferowanych półek miała możliwość obciążenia masą min. 50kg?
 
Wyjaśnienie:
Tak
 
Pytanie 9.
Czy Zamawiający będzie wymagał by każda z głowic z oferowanych kolumn umożliwiała użytkownikowi obciążenie samej tylko głowicy dodatkową masą min. 150kg?
 
Wyjaśnienie:
Tak
 
Pytanie 10.
Jaka jest wysokość sali, gdzie mają być zamontowane kolumny, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak  to na jakiej wysokości?
 
Wyjaśnienie:
 Wysokość od posadzki do stropu właściwego 3,90m, wysokość sufitu powieszanego 3,30m.
 
Pytanie 11.
Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?
 
Wyjaśnienie:
0,60m
 
Pytanie 12.
Czy w pomieszczeniu jest instalacja elektryczna i czy będzie podciągnięta do miejsca montażu kolumn medycznych ?
 
Wyjaśnienie:
Tak
 
Pytanie 13.
 Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu kolumn?
 
Wyjaśnienie:
Strop prefabrykowany  kanałowy 10KN/m2.
 
Pytanie 14.
Czy w  pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyt stropowych i śrub- stropowych elementów montażowych?
 
Wyjaśnienie:
Tak
 
Pytanie 15.
 Czy w sali gdzie mają być zamontowane kolumny jest instalacja gazów medycznych i czy będzie ona podciągnięta do miejsca montażu kolumn medycznych a także czy podłączenie do w/w instalacji nastąpi wraz z wykonaniem prób krzyżowych przez wykonawcę tej instlacji?
 
Wyjaśnienie:
Tak
 
Pytanie 16.
Jeżeli w sali gdzie mają być zamontowane kolumny nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających ?
 
Wyjaśnienie:
Instalacja elektryczna jest wykonana.
 
Pytanie 16.
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 10 tygodni.
 
Wyjaśnienie:
Termin realizacji wg  zapisów w  SIWZ.
 
Pytanie 17.
Czy Zamawiający będzie wymagał by każda z oferowanych kolumn, głowic była w standardzie wyposażona w min. 2 szyny medyczne 25x10mm o obciążalności min 20kg każda?
 
Wyjaśnienie:
Wg specyfikacji.
 
Załącznik nr 4 Zadanie nr 4 Aparat do znieczuleń – 1 szt. Lp. 18
 
Pytanie.
Czy nie nastąpiła pomyłka pisarska w opisanym punkcie: „Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielorazowego użytku, objętość zbiornika minimum 1200 ml wraz z wkładami jednorazowymi oraz drenem – min. 25 szt. w zestawie?”. Przypuszczamy, że opisane akcesoria dotyczą ssaka i zawarte są w punktach: 55 i 56. Akcesoria opisane w punkcie 18 z całą pewnością nie dotyczą pochłaniacza wielorazowego na wapno.
 
Wyjaśnienie:
Opisane akcesoria dotyczą ssaka.
 
Zadanie nr 3 stół operacyjny - 1 szt. (zestawienie minimalnych parametrów i warunków wymaganych - załącznik nr 6):
 
Pytanie.
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w listwy bez ograniczników zabezpieczających korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem? Wyposażenie dedykowane do oferowanego stołu operacyjnego nie jest wsuwane na listwę, może być założone i zdjęte w dowolnym miejscu na listwie w związku z tym ograniczniki zabezpieczające są niepotrzebne – dotyczy l.p. 2
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu bez funkcji systemu antykolizyjnego? Oferowany stół jest bezpieczny w użytkowaniu, posiada konstrukcję, która nie wymaga zastosowania takiej funkcji. – dotyczy l.p. 3
 
Wyjaśnienie
Nie – wg specyfikacji
 
Pytanie.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o długości 2100mm? Proponowany parametr różni się minimalnie od wymaganego, co nie ma wpływu na walory kliniczne stołu – dotyczy l.p. 4
 
Wyjaśnienie
Tak
 
Pytanie.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją oparcia pleców w zakresie -35/+75 stopni? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego, co pozostaje bez wpływu na użytkowanie stołu i jego funkcjonalność – dotyczy l.p. 7
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją nachylenia podgłówka w zakresie +45/-45 stopni? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego, co pozostaje bez wpływu na użytkowanie stołu i jego funkcjonalność – dotyczy l.p. 8
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją nachylenia segmentu nóg w zakresie +20/-90stopni? Proponowany parametr różni się minimalnie od wymaganego, co nie ma wpływu na walory kliniczne stołu – dotyczy l.p. 12
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z przesuwem wzdłużnym 420 mm, realizowanym przez napęd elektrohydrauliczny (z pilota)? Oferowane rozwiązanie jest również funkcjonalne, co wymagane w SIWZ  – dotyczy l.p. 13
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie pilota bez podświetlenia i wyświetlacza LCD, wyposażonego w czytelne piktogramy przedstawiające poszczególne funkcje stołu. Po włączeniu pilota – diody sygnalizują stan naładowania. Poza wyżej wymienionymi alternatywnymi i równie funkcjonalnymi rozwiązaniami, pilot spełnia wszystkie pozostałe zapisy punktu 15.
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z obciążeniem statycznym 320 kg? Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że praktyczny obszar zastosowań pojedynczego stołu operacyjnego - nawet w przypadku zastosowania poszerzeń bariatrycznych - kończy się na poziomie około 300 kg. Przy masie większej, problemem staje się objętość pacjenta wykluczająca możliwość bezpiecznego prowadzenia zabiegów na powierzchni pojedynczego stołu operacyjnego – w takim wypadku stosuje się dwa stoły ustawione jeden obok drugiego. Dodatkowo zwracamy uwagę, że w oferowanym stole obciążenie dynamiczne jest na poziomie 275 kg, co jest parametrem korzystniejszym niż minimalny zakres dopuszczony w SIWZ – dotyczy l.p. 27
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 – Lampa operacyjna
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (kopuła główna i satelitarna) o średnicy 48cm?
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (kopuła główna i satelitarna), w której regulacja położenia kopuły odbywa się wielorazowym sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo trzema „brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokół czaszy, na których można zacisnąć dłoń, co gwarantuje pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (kopuła główna i satelitarna) o takiej konstrukcji, która umożliwia zaciśnięcie całej dłoni na czaszy, co daje pewny chwyt przy pozycjonowaniu lampy bez potrzeby stosowania opisanego relingu, który stanowi potencjalne ryzyko gromadzenia się zanieczyszczeń, utrudnia dezynfekcję i może zaburzać obieg powietrza z nawiewu laminarnego? Grubość oferowanej lampy to zaledwie 10cm, co znacznie ułatwia jej pewny chwyt całą dłonią.
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (kopuła główna i satelitarna), której obudowa wykonana jest z wysokoodpornego materiału ABS z powłoką antybakteryjną Polygiene® zwalczającą szkodliwe mikroorganizmy (bakterie, wirusy i drożdże, w tym gronkowca złocistego odpornego na metycylinę – MRSA)?
 
Wyjaśnienie
Tak
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (kopuła główna i satelitarna), której dolna powierzchnia (front) czasz będąca osłoną modułów świetlnych wykonana jest z jednorodnego tworzywa sztucznego (polipropylenu) odpornego na środki dezynfekcyjne i gwarantującego idealną przezroczystość przez cały okres użytkowania?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (kopuła główna i satelitarna) wyposażoną w 6 modułów świetlnych składających się z 15 diod każdy?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (kopuła główna i satelitarna) wyposażoną w 3 moduły świetlne składające się z 13 diod każdy?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (kopuła główna i satelitarna) z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 3100-5000˚K w pięciu krokach (3100-3300-3700-4200-5000˚K)?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (kopuła główna i satelitarna) z regulowaną średnicą pola roboczego d10: 15 – 32cm; średnicą pola roboczego d50: 9 – 16cm?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (kopuła główna i satelitarna) z regulowaną średnicą pola roboczego d10: 20 – 42cm; średnicą pola roboczego d50: 12 – 25cm?
 
Wyjaśnienie
Nie, wg specyfikacji.
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (kopuła główna i satelitarna) o współczynniku odwzorowania barw na poziomie Ra≥95?
 
Wyjaśnienie
Nie, wg specyfikacji.
 
Pytanie.
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (kopuła główna i satelitarna) o stałej wgłębności oświetlenia na poziomie 130cm?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (kopuła główna i satelitarna) z możliwością elektronicznej regulacji natężenia światła w zakresie 5-100% w sześciu stopniach za pomocą dwóch niezależnych paneli – 1. umieszczony przy czaszy lampy, 2. bezprzewodowy, zawieszony na ścianie lub kolumnie?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (kopuła główna i satelitarna) z wyłącznikiem umieszczonym na dwóch niezależnych panelach sterujących – 1. umieszczony przy czaszy lampy, 2. bezprzewodowy, zawieszony na ścianie lub kolumnie?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (kopuła główna i satelitarna) z możliwością uzyskania oświetlenia do przeprowadzania zabiegów endoskopowych, tzw. „tryb endo”, (kolor biały) poprzez zmniejszenie natężenia do 5% - funkcja uruchamiania na dwóch niezależnych panelach sterujących – 1. umieszczony przy czaszy lampy, 2. bezprzewodowy, zawieszony na ścianie lub kolumnie?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Dot. zał. nr 1 do SIWZ, pakiet 6 stół operacyjny
 
Do pkt. 2 opisu
 
Pytanie.
 Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z oparciem pleców z wydzielonym w oparciu wypiętrzeniem pozwalającym uzyskać wypiętrzenie lędźwiowe oraz klatki piersiowej w zależności od ułożenia pacjenta?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Do pkt. 2 opisu
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w korpusy mocujące z blokadami zabezpieczającymi przed ich wypadnięciem z listw akcesoryjnych?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Do pkt. 4 opisu
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści stół o długości blatu o 12 mm większym od dopuszczonego?
 
Wyjaśnienie
Nie - wg specyfikacji
 
Do pkt. 6 opisu
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości, który w dolnym położeniu jest o 20 mm niżej od położenia wymaganego?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Do pkt. 8 opisu
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją podgłówka -90° do + 90°?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Do pkt. 9 opisu
 
Pytanie.
 Czy zamawiający dopuści stół z regulacją przechyłów bocznych po 20° na stronę?
 
Wyjaśnienie
Nie
 
Do pkt. 10 opisu
 
Pytanie
 Czy zamawiający dopuści stół z przechyłem Trendelenburga 30°?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Do pkt. 11 opisu
 
Pytanie.
Czy zamawiający dopuści stół z przechyłem anty-Trendelenburga 30°?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Do pkt. 13 i 22 opisu
 
Pytanie.
 Czy Zamawiający dopuści stół z przesuwem wzdłużnym 310 mm, zapewniający uzyskanie przestrzeni pomiędzy krawędzią blatu stołu a kolumną 1377 mm?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Do pkt. 14 i 22 opisu
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści stół z wypiętrzeniem regulowanym dźwignią ręczną? Takie rozwiązanie zapewnia wyczucie nacisku na pacjenta, zabezpiecza przed przypadkowym spowodowaniem obrażeń. Regulacja wypiętrzenia za pomocą pilota może skutkować przekroczeniem progu elastyczności pacjenta.
 
Wyjaśnienie
Nie, wg specyfikacji.
 
Do pkt. 15 opisu
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści stół z pilotem z podświetlanymi klawiszami, nie wyposażonym w wyświetlacz lcd, skonfigurowany jak na poniższym zdjęciu?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Do pkt. 15 opisu
 
Pytanie.
 Czy Zamawiający dopuści stół z podłączeniem pilota umieszczonym w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z pilota z każdej strony stołu?
 
Wyjaśnienie
Tak
 
Do pkt. 16 opisu
 
Pytanie.
Czy zamawiający dopuści stół z dodatkowym panelem z możliwością sterowania wszystkimi ruchami stołu z wyjątkiem zerowania ustawień blatu stołu, z 10-cio stopniowym wizualnym wskaźnikiem poziomu naładowania baterii stołu, z trójstopniowym zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem ruchu stołu usytuowany w podstawie stołu?
 
Wyjaśnienie
Tak
 
Do pkt. 19 opisu
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści stół z kołami schowanymi pod osłoną podstawy stołu o średnicy mniejszej niż wymagana dzięki czemu zapewnia znacznie większą stabilność ze względu na niższy środek ciężkości niż stół na kołach o dużej średnicy 120 mm?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Do pkt. 22 opisu
 
Pytanie.
Czy zamawiający dopuści stół z podnóżkami i podgłówkiem z regulacją na mechanizmie zapadkowym zabezpieczającym w sposób wykluczający możliwość ich przypadkowym opadnięcia w miejsce regulacji przy pomocy sprężyn gazowych?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Do pkt. 23 opisu
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z wypiętrzeniem zarówno klatki piersiowej, jak i nerkowym umieszczonym w segmencie pleców, ale nie dzielącym segmentu pleców w podanej proporcji, regulowane w sposób bezpieczny dla pacjenta w przeciwieństwie od regulacji pilotem, ręczny pozwalający wyczuć nacisk na pacjenta?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Do pkt. 24 opisu
 
Pytanie.
 Czy Zamawiający dopuści stół umożliwiający uzyskanie przestrzeni pomiędzy krawędzią blatu stołu a kolumną pozwalający na dostęp ramienia C na dł. 1377 mm, ale posiadający przesuw mniejszy niż 350 mm? Istotniejszym parametrem jest wymiar pomiędzy krawędzią stołu a kolumną niż parametr samego przesuwu.
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Do pkt. 24 opisu
 
Pytanie.
 Prosimy o potwierdzenia, że Zamawiający wymaga by stół był wyposażony w prowadnice na kasetę rtg umieszczoną w podgłówku.
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Do pkt. 25 opisu
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści stół z materacami wykonanymi z pianki termoaktywnej zapewniającej właściwości przeciwodleżynowe, z tzw. pamięcią kształtu, zapewniający większy komfort pacjenta? Materac zabezpieczony środkiem antybakteryjnym na całej powierzchni, wodoodporny, demontowalny, zbudowany w sposób uniemożliwiający wykruszenia się powierzchni materaca, odporny na dostępne środki dezynfekcyjne.
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Do pkt. 28
 
Pytanie.
 Czy Zamawiający dopuści stół z przystawką ginekologiczną, czyli miską o pojemności ok. 4 litrów, ale o wymiarach nieznacznie odbiegających od podanych bez wymiarów, w których nie podano dopuszczalnej tolerancji?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
 
Zadanie nr 1
 
Pytanie
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o poborze mocy 80W dla kopuły głównej i satelitarnej, które to parametry minimalnie odbiegają od wymogów specyfikacji?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o średnicy kopuły głównej i satelitarnej wynoszącej 67 cm (75 cm wraz z relingiem), co zapewnia większą bezcieniowość urządzenia?
 
Wyjaśnienie
Nie – wg specyfikacji
 
Pytanie. 
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, której kopuła główna i satelitarna wyposażona jest w reling (uchwyt niesterylizowany) na 65 % obwodu kopuły, co zapewnia doskonałą ergonomię przy pozycjonowaniu lampy?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze stopniem ochrony obudowy kopuły IP=57, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?
 
Wyjaśnienie
Tak
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, której kopuła główna i satelitarna wyposażona jest w 6 modułów świetlnych zawierających łącznie 108 diod LED? Liczba diod i ich rozkład w modułach nie jest parametrem istotnym z punktu widzenia użytkownika urządzenia.
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji

Akapit nr 4 - brak tytułu

Pytanie.
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o temperaturze barwowej kopuły głównej i satelitarnej regulowanej w 3 krokach w zakresie 3800-4400-5000 K, to jest w zakresie szerszym od oczekiwanego?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze średnicą pola roboczego  d50=18 cm, d10=26 cm dla kopuły głównej i satelitarnej, co jest parametrem wystarczającym dla przeprowadzenia różnorodnych procedur chirurgicznych?
 
Wyjaśnienie
Tak
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, dla której wgłębność oświetlenia (L1+L2) kopuły głównej i satelitarnej wynosi 120 cm, co zapewnia znakomite oświetlenie płytkich i głębokich pól operacyjnych?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie
 Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania lampę, w której parametry światła (włączanie/wyłączanie, zmiana natężenia oświetlenia w zakresie 25-160 klx w ośmiu krokach, zmiana temperatury barwowej, włączenie oświetlenia endoskopowego) regulowane są za pomocą łatwo dostępnego panelu umieszczonego na przegubie zawieszenia przy każdej kopule, co jest idealnym rozwiązaniem z punktu widzenia ergonomii obsługi urządzenia?
 
Wyjaśnienie
Tak
 
Pytanie
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z oświetleniem endoskopowym w kolorze białym, regulowanym w ośmiu krokach zarówno dla kopuły głównej jak i satelitarnej, co jest rozwiązaniem równoważnym wobec oczekiwanego?
 
Wyjaśnienie
 
Pytanie.
Czy Zamawiający wymaga aby lampa posiadała zasilanie awaryjne?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytania do Załącznika – Parametry oraz Gwarancja i Serwis:
Załącznik nr 6 – Zadanie nr 3 – Stół operacyjny – 1 sztuka:
 
Pytanie.
 (pkt. 36) Czy Zamawiający zrezygnuje z tego dokumentu, jeżeli Wykonawca jest producentem zaoferowanego sprzętu?
 
Wyjaśnienie
Tak
 
Pytania do Załącznika – Gwarancja i Serwis:
Pytanie
(pkt. 10) Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wystawienia przez Wykonawcę certyfikatu? Wiążący jest wpis do Paszportu Technicznego.
 
Wyjaśnienie
Tak
 
Pytanie
1 do zadanie 5 , poz. 5
Czy Zamawiający dopuści diatermię posiadającą wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza min. 9” ?
Wyjaśnienie
Nie
Pytanie 2
do zadanie 5 , poz. 8
Czy Zamawiający dopuści diatermię wyposażoną w system gniazd mono i bipolarnych umożliwiających jednoczesne podłączenie 5 narzędzi (2 monopolarne i 3 bipolarne), w tym narzędzia do zamykania „dużych naczyń”
- monopolarne             – 2szt.
- bipolarne                   - 2szt.
- elektrody neutralnej   - 1szt.
W tym 2 uniwersalne gniazda bipolarne  z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu– 2 Pin w rozstawie 28mm, wtykiem typu- 2 pin oraz kabli z wtykiem 1 Pin 8/4mm. 2 uniwersalne gniazda monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi 4mm i 5mm oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów
G niazdo neutralne , które pozwala na pod­łączenie wtyczki z 2 bolcami ?
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
Pytanie 3
do zadanie 5 , poz. 9
Czy Zamawiający dopuści diatermię z możliwością wymiany gniazd przyłączeniowych ( zmiana konfiguracji gniazd). Wykonawca zwraca uwagę, że z uwagi na to , że diatermia pracuje w zakresach wysokich częstotliwości i wysokich napięć wymiana taka ze względu na bezpieczeństwo pracy aparatu oraz gwarancję prawidłowości wykonania takiej wymiany powinna być wykonana przez wykwalifikowaną , uprawnioną do takich czynności osobę , najlepiej przez autoryzowanego serwisanta.
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie 3
 do zadanie 5 , poz. 11
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania diatermię z możliwością wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego – co najmniej 3 rodzaje: standard, mikro , suche, laparoskopia ?
Wyjaśnienie
Nie

Pytanie 3
 do zadanie 5 , poz. 12
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania diatermię z możliwością wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego – co najmniej 2 rodzaje:  standard i nożyczki bipolarne ?
Wyjaśnienie
Tak
 
Pytanie 3
do zadanie 5 , poz. 15
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowocześniejszego rozwiązanie w którym przy niektórych prądach koagulacji regulacja jest automatyczna w zależności od tkanki ?
 
Wyjaśnienie
Nie
 
Pytanie 3
do zadanie 5 , poz. 17
Czy Zamawiający dopuści diatermię z możliwością pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki)  dla koagulacji bipolarnej ?
 
Wyjaśnienie
Tak
 
Pytanie 3
 do zadanie 5 , poz. 18
Czy Zamawiający dopuści diatermię z możliwością wyboru sposobu aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń przez wybrany włącznik nożny , przycisk aktywacyjny na instrumencie lub dedykowany przycisk na ekranie dotykowym.  
Wykonawca uważa, że stosowanie funkcji „Auto Start” w aktywacji procedury zamykania dużych naczyń stwarza ryzyko przedwczesnej ( jeszcze przed dokładnym spozycjonowaniem i zamknięciem narzędzia w szczególności laparoskopowego) aktywacji , tym samym stwarza ryzyko niekontrolowanej koagulacji.
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie 3
 do zadanie 5 , poz. 24
Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki wielorazowe do zamykania dużych naczyń dł. 28cm, z kablem mocowanym na stałe – 2 szt.  ?
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie 4
 do zadanie 5 , poz. 25
Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki laparoskopowe, do zamykania dużych naczyń  typ Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 360 mm – 1 szt. ?
Wyjaśnienie
Nie – wg specyfikacji
 
Pytanie 4
do zadanie 5 , poz. 26
Czy Zamawiający dopuści Pęseta bipolarna dł. 22,0 mm – 2 szt. ?
Wyjaśnienie
Tak
 
Pytanie 4
 do zadanie 5 , poz. 27
Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki bipolarne, laparoskopowe śr. 5mm, dł. 35-36- cm, przeznaczone do cięcia i koagulacji tkanek, końcówka atrałmatyczna zaokrąglona  – 1 szt., wielorazowe ?
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie 4
do zadanie 5 , poz. 29
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie, powierzchnia 90cm2, wymiary 128x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dorosłych i dzieci o wadze powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. ?
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Dot.  Pak Nr 2 – Kolumna anestezjologiczna  i chirurgiczna.
Pytanie.
 Prosimy o potwierdzenie, że do miejsca montażu kolumn będą doprowadzone wszystkie niezbędne media gazowe i elektryczne wymagane w specyfikacji urządzeń ?
 
Wyjaśnienie
Instalacje są rozprowadzone pod stropem Sali operacyjnej, ewentualna korekta może być konieczna po uzgodnieniu docelowego punktu montażu kolumn.
 
Pytanie.
Prosimy o podanie nośności i typu stropu oraz wysokości sal do stropu nośnego oraz do sufitu podwieszanego (jeśli istnieje) dla pomieszczeń, w których będą montowane kolumny.
 
Wyjaśnienie
Strop żelbetowy kanałowy 10KN/m2, odległość sufitu podwieszanego od stropu 0,6m.
 
Pytanie.
Czy zamawiający zapewnia, że nośność stropu jest wystarczająca i nie wymaga wzmocnień w miejscu montażu kolumn ? Przy wymaganym obciążeniu dla ramion 200kg obciążenia stropu wyniosą odpowiednio :  F=ok 3300N; moment gnący M=ok 3200Nm.
Wyjaśnienie
Sposób wzmocnienia stropu podaje dostawca urządzeń.
 
Pytanie.
Jeżeli nośność stropu jest nie wystarczająca prosimy o potwierdzanie, że wzmocnienie stropu będzie po stronie Zamawiającego.
 
Wyjaśnienie
Wzmocnienie stropu będzie po stronie Zamawiającego po dostarczeniu wytycznych i sposobie wykonania wzmocnienia przez dostawcę urządzeń.
 
Pytanie.
Prosimy o dopuszczenie głowic o mniejszym przekroju tj 300 x 214 x 800 mm. Taka konstrukcja jest dużo wygodniejsza przy małym wyposażeniu, m.in. mniejsza powierzchnia do czyszczenia.
Wyjaśnienie
Nie – wg  specyfikacji.
 
Pytanie.
Prosimy o dopuszczenie kolumny gdzie ciężar głowicy to ok.50 kg bez wyposażenia dodatkowego. Cała kolumna to: głowica+ ramię nośne+ zawieszenie co znacznie przekracza 50 kg dla każdego producenta
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
Prosimy o dopuszczenie kolumn z półkami o wymiarach 500mmx 450mm
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści mocowania do stropu za pomocą zawiesia sufitowego min 400x400 mm  ale innej konstrukcji niż prostokąt stalowy. Zamiast opisanej ciężkiej konstrukcji stosowane są bardzo sztywne zawieszenia skręcane w zależności od wysokości do stropu.
Wyjaśnienie
Dostawca urządzeń odpowiada i ponosi odpowiedzialność za bezpieczny sposób zamontowania urządzeń przy uwzględnieniu istniejącego stropu kanałowego co jednocześnie pozwoli na bezpieczeństwo użytkowania.
 
Dotyczy:
 Załącznik nr 4 do Rozdziału II SIWZ, Zadanie nr 1 - Lampa operacyjna
 
Pytanie.
 Czy Zamawiający dopuści lampę o diodach Led w kolorze innym niż biały, pod warunkiem że emitują białe światło?
Wyjaśnienie
Tak
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści lampę, w której regulacja średnicy pola operacyjnego realizowana jest poprzez panel dotykowy umieszczony na każdej czaszy lampy?
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
 Czy Zamawiający dopuści lampę, której średnica kopuły wynosi 67 cm?
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie. 
Czy Zamawiający dopuści lampę, o stopniu obudowy kopuły IP=53?
Wymagana przez Zamawiającego klasa szczelności IP54 jest stosowana głównie przed ochroną przed deszczem, ze względu na przeznaczenie lampy operacyjnej oraz warunki panujące na Sali operacyjnej, stopień ochrony IP53 jest w naszym przekonaniu wystarczający. Przyjęcie tego wymagania pozwoli złożyć oferty większej ilości wykonawców, co przełoży się na obniżenie ceny oraz zwiększenie konkurencyjności zamówienia.
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści lampę, której kopuła główna składa się z 6 modułów świetlnych: 5 modułów po 7 diod i 1 moduł z 8 diodami?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści lampę, której kopuła główna posiada płynną regulację temperatury barwowej w zakresie 3700-4700°K?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy pola roboczego d50=13-17 cm, d10=24-33 cm?
 
Wyjaśnienie
Tak
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku odwzorowania barw 95 RA?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści lampę której wgłębność oświetlenia wynosi 114cm?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
Pytanie.
Czy Zamawiający dopuści lampę której włącznik umieszczony jest na panelu dotykowym umieszczonym na kopule (1 panel na każdej z kopuł)?
 
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji
 
ZADANIE NR 2. KOLUMNA CHIRURGICZNA I ANESTEZJOLOGICZNA - PO 1 SZT.
Pytanie
Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła pomyłka w opisie produktu jakim jest kolumna chirurgiczna? Każda kolumna chirurgiczna powinna mieć na swoim wyposażeniu dodatkowo gniazdo AIR MOTOR, który służy do napędu narzędzi chirurgicznych.
Wyjaśnienie
Wg specyfikacji.
Pytanie
Prosimy o określenie rodzaju stropu i sposobu możliwości mocowania płyt montażowych do danego stropu.
Wyjaśnienie
Strop prefabrykowany  kanałowy 10KN/m2. Dostawca urządzeń odpowiada i ponosi odpowiedzialność za bezpieczny sposób zamontowania urządzeń przy uwzględnieniu istniejącego stropu kanałowego co jednocześnie pozwoli na bezpieczeństwo użytkowania.
 
Pytanie 3.
Prosimy o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zamontowania kolumny stosując płytę montażową z górnej kondygnacji przez strop ?
Wyjaśnienie
Tak
 
Pytanie 4.
Prosimy o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zamontowania kolumny stosując płytę montażową montowaną na wylot ?
Wyjaśnienie
Jak wyżej.
 
Pytanie 5.
Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga montażu płyt zawiesia stropowego przez Wykonawcę ?
Wyjaśnienie
Dostawca urządzeń odpowiada i ponosi odpowiedzialność za bezpieczny sposób zamontowania urządzeń przy uwzględnieniu istniejącego stropu kanałowego co jednocześnie pozwoli na bezpieczeństwo użytkowania.
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żarym 5.06.2019 r.
 

Żary: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540112393-N-2019 z dnia 05-06-2019 r.
 
WIGN.272.11.2019
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 554182-N-2019 
Data: 30-05-2019 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Żarski, Krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5, 68-200  Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, e-mail , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (url): 
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Data:2019-06-07, godzina 10:00 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-06-10, godzina 10:00 
II.2) Tekst, który należy dodać 
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: SIWZ w rozdziale II Formularz oferty wraz z załącznikami zawiera informację: "Załączniki nr 1.1.-1.6 -formularz asortymentowo-cenowy". Zamawiający informuje, że nie wymaga od Wykonawców dołączenia w/w załącznika do oferty a zapis został wprowadzony błędnie. 
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Żary, 05.06.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

WIGN.272.11.2019                                                                                                                          
 
Zgodnie z art.86 ust.5 w związku z art. 24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz.1986 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 z podziałem na części:
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania : 475 500  zł brutto
Oferty złożone w terminie wraz z podaniem nazw, adresów oraz ceny  i gwarancji jakości:
 
1. Zadanie nr 1 –  Lampa operacyjna
 
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
Gwarancja jakości
-miesiące-
1.
MZMEDICAL HARWEY  CHRUMA
ul. Belgijska 33
54-404 Wrocław
71 674,20
48
 
2. Zadanie nr 2 – Kolumna chirurgiczna i anestezjologiczna
                                                                                            
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
Gwarancja jakości
-miesiące-
1.
MZMEDICAL HARWEY  CHRUMA
ul. Belgijska 33
54-404 Wrocław
64 800
24
2.
AwaMed-Medizintechnik Arkadiusz Warzyński
ul. Zeusa 1
72-006 Mierzyn
75 816,00
60
3.
Zakłąd Techniki Medycznej TECH-MED. Sp. z o.o.
ul. Piękna 13
85-303 Bydgoszcz
72 375,12
24
 
3. Zadanie nr 3 – Stół operacyjny
 
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
Gwarancja jakości
-miesiące-
1.
SOLUTION FAMED Żywiec
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec
97 926,84
36
 
 
 
4. Zadanie nr 4 – Aparat do znieczuleń
 
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
Gwarancja jakości
-miesiące-
1.
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien
02- 495 Warszawa
117 054,72
24
 
5. Zadanie nr 5 – Diatermia chirurgiczna
 
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
Gwarancja jakości
-miesiące-
1.
Erbe Polska Sp. z o.o.
ul. Al. Rzeczpospolitej 14 lok.2.8
02-972 Warszawa
 
108 000
36
 
Zadanie nr 6 – Monitor do laparoskopu
Brak ofert.
 
Józef Radzion /-/ Starosta Żarski
Żary, 10.06.2019 r.                                                                                                         

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-30 13:04:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-30 13:05:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-10 14:17:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji