Przetargi - Powiat Żarski
ˆ

Przetargi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Pełnienie usług doradcy w zakresie doradztwa zawodowego w ramach projektu Modernizacja szkolnictwa zawodowego w powiecie żarskim w latach 2018 – 2022

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-14 13:58:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 604263-N-2018 z dnia 2018-08-14 r. 
 
WIGN.272.13.1.2018
Powiat Żarski: Pełnienie usług doradcy w zakresie doradztwa zawodowego w ramach projektu Modernizacja szkolnictwa zawodowego w powiecie żarskim w latach 2018 – 2022 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak
Nazwa projektu lub programu 
w ramach projektu pt.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Priorytet VIII Nowoczesna edukacja, Poddziałanie 8.4.1. – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, , e-mail  , , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl 
Adres profilu nabywcy: www.powiatzary.pl 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.powiatzary.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście 
Adres: 
68-200 Żary ul. Aleja Jana Pawła II 5, biuro podawcze
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie usług doradcy w zakresie doradztwa zawodowego w ramach projektu Modernizacja szkolnictwa zawodowego w powiecie żarskim w latach 2018 – 2022 
Numer referencyjny: WIGN.272.13.1.2018. 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów ze szkół zawodowych i placówki kształcenia oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradcy – konsultanta w poradni psychologicznej oraz świadczenie usług doradcy zawodowego przy placówkach szkolnych na terenie Powiatu Żarskiego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Priorytet VIII Nowoczesna edukacja, Poddziałanie 8.4.1. – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT z podziałem na części: 1) Pełnienie obowiązków doradcy zawodowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach 2) Pełnienie obowiązków doradcy zawodowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach 3) Pełnienie obowiązków doradcy zawodowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku 4) Pełnienie obowiązków doradcy zawodowego przy Zespole Szkół Technicznych w Lubsku 3. Zadania dla poszczególnych części: Ilość godzin świadczonych usług przez daną osobę fizyczną w ramach niniejszego projektu nie może przekroczyć 276 h miesięcznie liczonych łącznie ze wszystkich umów na świadczenie usług (również z innymi pracodawcami, firmami i instytucjami, w tym umów o pracę i podobnych) przez osobę biorącą udział w niniejszym zadaniu. A) Dla części 1: Pełnienie obowiązków doradcy zawodowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach, w tym: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dotyczących kształcenia na uczelniach wyższych, pomaturalnych i policealnych. 3. Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnych, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: a) Rynku pracy, b) Trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia c) Wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych d) Instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych wżyciu codziennym i zawodowym, e) Alternatywnych możliwości kształcenia uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie, f) Programów edukacyjnych Unii Europejskiej. 4. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom. 5. Prowadzenie grupowych zajęć edukacyjnych w ramach godzin wychowawczych i nauczanych przedmiotów, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej. 6. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę: • śledzenie losów absolwentów – prowadzenie księgi absolwentów, • organizowanie spotkań z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w celu rozpoznania na rynku pracy, • organizowanie wycieczek dla uczniów klas programowo-najwyższych na wyższe uczelnie w ramach „otwartych drzwi”, • organizowanie spotkań w przedstawicielami wyższych uczelni. 7. Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami. 8. Współpraca z Rada pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki. 9. Współpraca z doradcą-konsultantem zatrudnionym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żarach i instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w tym z poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. Wymiar: Zamawiający przewiduje średnio 20h tygodniowo B) Dla części 2: Pełnienie obowiązków doradcy zawodowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach, w tym: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dotyczących kształcenia na uczelniach wyższych, pomaturalnych i policealnych. 3. Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnych, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: a) Rynku pracy, b) Trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia c) Wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych d) Instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych wżyciu codziennym i zawodowym, e) Alternatywnych możliwości kształcenia uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie, f) Programów edukacyjnych Unii Europejskiej. 4. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom. 5. Prowadzenie grupowych zajęć edukacyjnych w ramach godzin wychowawczych i nauczanych przedmiotów, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej. 6. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę: • śledzenie losów absolwentów – prowadzenie księgi absolwentów, • organizowanie spotkań z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w celu rozpoznania na rynku pracy, • organizowanie wycieczek dla uczniów klas programowo-najwyższych na wyższe uczelnie w ramach „otwartych drzwi”, • organizowanie spotkań w przedstawicielami wyższych uczelni. 7. Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami. 8. Współpraca z Rada pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki. 9. Współpraca z doradcą-konsultantem zatrudnionym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żarach i instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w tym z poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. Wymiar: Zamawiający przewiduje średnio 20h tygodniowo C) Dla części 3: Pełnienie obowiązków doradcy zawodowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, w tym: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dotyczących kształcenia na uczelniach wyższych, pomaturalnych i policealnych. 3. Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnych, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: a) Rynku pracy, b) Trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia c) Wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych d) Instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych wżyciu codziennym i zawodowym, e) Alternatywnych możliwości kształcenia uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie, f) Programów edukacyjnych Unii Europejskiej. 4. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom. 5. Prowadzenie grupowych zajęć edukacyjnych w ramach godzin wychowawczych i nauczanych przedmiotów, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej. 6. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę: • śledzenie losów absolwentów – prowadzenie księgi absolwentów, • organizowanie spotkań z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w celu rozpoznania na rynku pracy, • organizowanie wycieczek dla uczniów klas programowo-najwyższych na wyższe uczelnie w ramach „otwartych drzwi”, • organizowanie spotkań w przedstawicielami wyższych uczelni. 7. Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami. 8. Współpraca z Rada pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki. 9. Współpraca z doradcą-konsultantem zatrudnionym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żarach i instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w tym z poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. Wymiar: Zamawiający przewiduje średnio 20h tygodniowo D) Dla części 4: Pełnienie obowiązków doradcy zawodowego przy Zespole Szkół Technicznych w Lubsku, w tym: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dotyczących kształcenia na uczelniach wyższych, pomaturalnych i policealnych. 3. Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnych, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: a) Rynku pracy, b) Trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia c) Wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych d) Instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych wżyciu codziennym i zawodowym, e) Alternatywnych możliwości kształcenia uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie, f) Programów edukacyjnych Unii Europejskiej. 4. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom. 5. Prowadzenie grupowych zajęć edukacyjnych w ramach godzin wychowawczych i nauczanych przedmiotów, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej. 6. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę: • śledzenie losów absolwentów – prowadzenie księgi absolwentów, • organizowanie spotkań z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w celu rozpoznania na rynku pracy, • organizowanie wycieczek dla uczniów klas programowo-najwyższych na wyższe uczelnie w ramach „otwartych drzwi”, • organizowanie spotkań w przedstawicielami wyższych uczelni. 7. Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami. 8. Współpraca z Rada pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki. 9. Współpraca z doradcą-konsultantem zatrudnionym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żarach i instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w tym z poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. Wymiar: Zamawiający przewiduje średnio 20h tygodniowo. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu ze Zleceniodawcą w celu monitorowania postępu rzeczowego realizacji projektu. Kontakt osobisty – co najmniej raz w miesiącu, drogą elektroniczną i telefoniczną – kontakt stały. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częstych spotkań osobistych, zgodnie z bieżącymi potrzebami projektu. 5. Z chwilą zrealizowania projektu na Zamawiającego przechodzą w całości ewentualne autorskie prawa majątkowe do wszystkich dokumentów i innej dokumentacji wykonanej w ramach projektu z prawem do korzystania z projektu na wszystkich polach eksploatacji. 
II.5) Główny kod CPV: 85121278-6 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
80500000-9
80570000-0
80000000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-06-30 
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące (Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków dla wybranej przez siebie części, na którą składa ofertę, przy czym: Ilość godzin świadczonych usług przez daną osobę fizyczną w ramach niniejszego projektu nie może przekroczyć 276 h miesięcznie liczonych łącznie ze wszystkich umów na świadczenie usług (również z innymi pracodawcami, firmami i instytucjami, w tym umów o pracę i podobnych) przez osobę biorącą udział w niniejszym zadaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: Dla części 1,2,3,4: • Dysponuje minimum jedną osobą spełniającą następujące warunki: • Wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku psychologia lub pedagogika z jedną ze specjalności/specjalista w zakresie doradztwa zawodowego - wykształcenie wyższe kierunkowe związane z doradztwem zawodowym lub studia podyplomowe związane z doradztwem zawodowym lub kurs kwalifikacyjny z wyżej wymienionych zakresów • Doświadczenie w wymiarze minimum 36 miesięcy w świadczeniu usług doradcy edukacyjno – zawodowego. Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do wykonywania pracy osobiście lub skierowania do pracy osoby wskazanej w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie osoby wskazanej w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby o tych samych kwalifikacjach zawodowych do wykonania zamówienia, w zakresie wymaganym w SIWZ i postanowieniach umowy. 5.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust.2b Prawa). Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia, nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i dokumentów 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykazu osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
doświadczenie
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, przy czym zmiany osób po stronie Wykonawcy powinny zostać zgłoszone nie później niż na 7 dni przed zmianą i zmiany te powinny uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. c) zmiana zakresu świadczenia w przypadku, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami uczestników projektu lub słusznym interesem stron, przy czym zawsze powinny być one zaakceptowane przez Zamawiającego. 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy: a) w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT). b) zmianą zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności uzasadniających potrzebę wprowadzenia zmian. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-08-23, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr:
1
Nazwa:
1) Pełnienie obowiązków doradcy zawodowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dla części 1: Pełnienie obowiązków doradcy zawodowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach, w tym: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dotyczących kształcenia na uczelniach wyższych, pomaturalnych i policealnych. 3. Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnych, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: a) Rynku pracy, b) Trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia c) Wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych d) Instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych wżyciu codziennym i zawodowym, e) Alternatywnych możliwości kształcenia uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie, f) Programów edukacyjnych Unii Europejskiej. 4. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom. 5. Prowadzenie grupowych zajęć edukacyjnych w ramach godzin wychowawczych i nauczanych przedmiotów, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej. 6. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę: • śledzenie losów absolwentów – prowadzenie księgi absolwentów, • organizowanie spotkań z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w celu rozpoznania na rynku pracy, • organizowanie wycieczek dla uczniów klas programowo-najwyższych na wyższe uczelnie w ramach „otwartych drzwi”, • organizowanie spotkań w przedstawicielami wyższych uczelni. 7. Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami. 8. Współpraca z Rada pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki. 9. Współpraca z doradcą-konsultantem zatrudnionym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żarach i instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w tym z poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. Wymiar: Zamawiający przewiduje średnio 20h tygodniowo 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6, 80500000-9, 80570000-0, 80000000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2022-06-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
doświadczenie
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:
2
Nazwa:
Pełnienie obowiązków doradcy zawodowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dotyczących kształcenia na uczelniach wyższych, pomaturalnych i policealnych. 3. Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnych, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: a) Rynku pracy, b) Trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia c) Wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych d) Instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych wżyciu codziennym i zawodowym, e) Alternatywnych możliwości kształcenia uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie, f) Programów edukacyjnych Unii Europejskiej. 4. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom. 5. Prowadzenie grupowych zajęć edukacyjnych w ramach godzin wychowawczych i nauczanych przedmiotów, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej. 6. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę: • śledzenie losów absolwentów – prowadzenie księgi absolwentów, • organizowanie spotkań z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w celu rozpoznania na rynku pracy, • organizowanie wycieczek dla uczniów klas programowo-najwyższych na wyższe uczelnie w ramach „otwartych drzwi”, • organizowanie spotkań w przedstawicielami wyższych uczelni. 7. Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami. 8. Współpraca z Rada pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki. 9. Współpraca z doradcą-konsultantem zatrudnionym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żarach i instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w tym z poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. Wymiar: Zamawiający przewiduje średnio 20h tygodniowo 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6, 80500000-9, 80570000-0, 80000000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2022-06-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
doswiadczenie
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:
3
Nazwa:
Pełnienie obowiązków doradcy zawodowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dotyczących kształcenia na uczelniach wyższych, pomaturalnych i policealnych. 3. Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnych, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: a) Rynku pracy, b) Trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia c) Wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych d) Instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych wżyciu codziennym i zawodowym, e) Alternatywnych możliwości kształcenia uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie, f) Programów edukacyjnych Unii Europejskiej. 4. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom. 5. Prowadzenie grupowych zajęć edukacyjnych w ramach godzin wychowawczych i nauczanych przedmiotów, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej. 6. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę: • śledzenie losów absolwentów – prowadzenie księgi absolwentów, • organizowanie spotkań z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w celu rozpoznania na rynku pracy, • organizowanie wycieczek dla uczniów klas programowo-najwyższych na wyższe uczelnie w ramach „otwartych drzwi”, • organizowanie spotkań w przedstawicielami wyższych uczelni. 7. Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami. 8. Współpraca z Rada pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki. 9. Współpraca z doradcą-konsultantem zatrudnionym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żarach i instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w tym z poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. Wymiar: Zamawiający przewiduje średnio 20h tygodniowo 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6, 80500000-9, 80570000-0, 80000000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2022-06-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
doświadczenie
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary 14.08.2018 r.                                         

 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-08-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski/-/Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-08-14 13:58:08
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-08-14 13:58:52
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-08-14 13:58:52
Artykuł był wyświetlony: 149 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Powiat Żarski: Modernizacja korytarza I piętra i sali obrad Rady Powiatu w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach przy Al. Jana Pawła II 5

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-07 11:10:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 601191-N-2018 z dnia 2018-08-07 r. 

WIGN.272.20.2018.ZP
 
Powiat Żarski: Modernizacja korytarza I piętra i sali obrad Rady Powiatu w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach przy Al. Jana Pawła II 5
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, , e-mail  , , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.powiatzary.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście 
Adres: 
68-200 Żary ul. Aleja Jana Pawła II 5, biuro podawcze
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja korytarza I piętra i sali obrad Rady Powiatu w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach przy Al. Jana Pawła II 5 
Numer referencyjny: WIGN.272.20.2018.IP 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane p.n. „Modernizacja korytarza I piętra i sali obrad Rady Powiatu w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach przy Al. Jana Pawła II 5” . Zakresem modernizacji objęte są roboty m. in.: roboty remontowo - budowlane, wykończeniowe, przebudowa instalacji co, instalacji elektrycznej, wywóz i utylizacja odpadów budowlanych i gruzu. 1) Zamawiający określa zakres robót podstawowy - obligatoryjny, który obejmuje wykonanie Zadania nr 1A i Zadania nr 1B, realizowane do dnia 15 grudnia 2018 r. 2) Zamawiający zastrzega na prawie opcji wykonanie Zadania nr 2, które jest uzależnione od zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Żarskiego i które stanowi kontynuację realizacji zadania podstawowego określonego w pkt. 1. 3) Przedmiot niniejszego zamówienia z zastosowaniem prawa opcji przewiduje się do zrealizowania do dnia 30 czerwca 2019 r. Wykonawca nie może występować z żadnym roszczeniem wobec zamawiającego w przypadku ograniczenia zamówienia jedynie do części podstawowej. Nie decydując się w późniejszym okresie na skorzystanie z prawa opcji, Zamawiający nie będzie także zobowiązany unieważniać postępowania czy wypłacać kar umownych Wykonawcy. Zamówienie z prawem opcji jest realizowane w ramach jednej umowy, w której jednoznacznie określa się przedmiot umowy (zakres), z tym że prawo opcji zobowiązuje Zamawiającego do realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym (opcjonalnym) na warunkach realizacji opcji. Zadanie nr 1 – zadanie obligatoryjne (podstawowe) – realizowane do 15.12.2018 A. Remont pomieszczenia – sala obrad – zgodnie z wizualizacją i projektem - demontaż starych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych w ilości 2 kpl; - dopasowanie obecnych otworów drzwiowych do zamawianych – ewentualne wykucie i zaprawienie bruzd powstałych po demontażu 2 kpl drzwi (zmniejszenie wysokości otworu jedynie materiałem twardym zamontowanym na całej szerokości ościeża, nie dopuszcza się styropianu i tym podobnych materiałów wypełniających) , - montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych – ilość 2 kpl „100” (ościeża o szerokości niestandardowej), regulowane z opaskami dwustronnymi, - demontaż posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem, jeżeli zajdzie taka konieczność 70m2, po dokonaniu próbnej odkrywki, - demontaż listew cokołowych – ok. 40 mb, - położenie paneli winylowych wraz z podkładem w sali konferencyjnej na powierzchni ok. 70 m2 - osadzenie wybranej przez Zamawiającego listwy cokołowej – ok. 40 mb - przebudowa podestu wg. projektu Zamawiającego- ok. 10 m2 - dostawa i montaż stołu prezydialnego i mównicy, wg projektu i wizualizacji, - demontaż urządzeń i wyposażenia instalacji elektrycznej, tj. gniazd elektrycznych, włączników, lamp, klimatyzatora, projektora wraz z rzutnikiem(do ponownego montażu wg. projektu), przewodów natynkowych, wkucie i przygotowanie kanału Ø 50 dla podłączenia urządzeń - kamer i nagłośnienia (z tzw. wędką), - wykucie bruzd, montaż przewodów elektrycznych wraz z ich zaprawieniem otynkowaniem, - osadzenie nowych gniazd i włączników w miejscach wyznaczonych w projekcie (w tym 2 - 3 – 4 elementowych i listew elektrycznych wielopunktowych) – ilość 22 sztuki - zakup i montaż 10 lamp kasetonowych LED (natężenie światła powinna odpowiadać normom zawartym w PN-EN 12464-1: 2012 Światło i oświetlenie) i taśmy LED – światło białe zimne (długość ok. 32 m) - zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w suficie podwieszonym łącznie z niezbędną instalacją przy czym należy pamiętać, by były one umieszczone nie dalej niż 15 metrów od jednostki centralnej zewnętrznej (istniejąca) - wartości techniczne muszą uwzględniać kubaturę pomieszczenia i przeznaczenie Sali, oczekiwane parametry podstawowe: poziom głośności do 53 db, przepływ powietrza - układ czterokierunkowy, pilot sterujący bezprzewodowy, - wkucie skrzynki elektrycznej w ścianę wraz z jej podłączeniem, - uzupełnienie ewentualnych ubytków w tynku – 20%, szpachlowanie pęknięć, równanie nierówności ścian, - wykonanie sufitów podwieszanych z płyty sufitowej (konstrukcja kasetonowa) - 70 m2– konstrukcja powinna uwzględniać montaż dwóch klimatyzatorów, rzutnika, lamp kasetonowych LED, oraz umożliwiać montaż innych urządzeń np. przeprowadzenie linii telekomunikacyjnej, monitoringu - usunięcie tapety z włókna szklanego położonej do wysokości 1 m – ok. 38 m2 - demontaż listwy sklejkowej przymocowanej nad lamperią – ok. 38 m - demontaż listwy ornamentowej przy suficie – ok. 38 m - zmywanie ścian i gruntowanie – ok. 110 m2 - wykonanie gładzi gipsowej ścian – 110m² - malowanie ścian 110 m2 odporną na zmywanie i czyszczenie (wskazana farba ceramiczna bezzapachowa, podwyższona klasa użyteczności, Wykonawca jest obowiązany zapewnić zapas farby – co najmniej 2 l, który przekaże zamawiającemu), - demontaż płyty GK przysłaniającej otwór drzwiowy i wypełnienie pustakami łączonymi zaprawą, odpowiednie zakotwiczenie wypełnienia (zapewniające stabilność ściany) – otwór o wymiarach 90x180 cm - demontaż obudowy rur od centralnego ogrzewania między oknami – ok. 10 m2 - wymiana i wkucie rur od centralnego ogrzewania w ściany – zmiana przebiegu pionów (na odcinku ok.2,5 m) i poziomów (na odcinku ok. 10 m) - demontaż starych grzejników w ilości 3 sztuki, - demontaż trzech parapetów, - osadzenie nowych parapetów z granitu gr. 30 mm – 3 sztuki o długości 2,47 m, 1,77 m, 1,74 m i szerokości 45 cm, - montaż nowych grzejników o mocy grzewczej odpowiadającej obecnie użytkowanym (wzór grzejnika uzgodniony z zamawiającym) z zamontowaniem nowych zaworów (termostatyczny i powrotny) – 3 sztuki - montaż nawiewników w 4 oknach, - wymiana wentylatora zamontowanego na przewodzie kominowym i obsługującej go instalacji elektrycznej, - montaż ozdobnego panela ażurowego – 1490x2800 mm - zakup i montaż herbów z odlewu aluminium z grawerem w ilości 11 sztuk – format: 10 sztuk 200 x 275 mm i 1 sztuka 320x440 mm - montaż na ścianie panela aluminiowego o wymiarach 1000 x 2700 mm (wzór zgodny z wizualizacją) - montaż karniszy szynowych sufitowych – o łącznej długości ok.13 m - montaż żaluzji aluminiowych w oknach – 4 sztuki (1670 x1880mm, 1100x1880mm-2szt, 1640x1880mm) - zakup i montaż godła Polski OS3 (kolor srebrny stal szczotkowana) Uwaga: instalacja nagłośnienia i wizyjna będzie wykonana przez firmę zewnętrzną w trakcie realizacji niniejszego zadania. Termin i sposób prowadzenia prac zostanie uzgodniony między wykonawcami. B. Korytarz I piętra oraz Rady Powiatu B. 1. Remont Sektora Biura Rady Powiatu (do przegrody – aluminiowe drzwi samozamykające) - demontaż starych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych – 4 kpl - dopasowanie obecnych otworów drzwiowych do zamawianych – ewentualne wykucie i zaprawienie bruzd powstałych po demontażu (wymiary istniejące w świetle ościeżnicy 1x2,1-4szt), wymiary ujednolicić do wysokości standardowych (zmniejszenie wysokości otworu jedynie materiałem twardym zamontowanym na całej szerokości ościeża, nie dopuszcza się styropianu i tym podobnych materiałów wypełniających) - montaż ościeżnic i drzwi – 4 kpl (w tym 1 kpl drzwi z kratką nawiewną w dolnej części skrzydła – pomieszczenie socjalne), ościeżnice niestandardowe regulowane z opaskami dwustronnymi, - demontaż posadzki w postaci paneli podłogowych (ok. 10 m2) - usunięcie listew cokołowych ok. 10 m, - wykonanie wylewki wyrównującej na płycie OSB – ok. 10 m2 - szlifowanie podkładu z płyty OSB szpachlowanie i położenie wykładziny PCV w korytarzu zgodnie z przygotowanymi ustaleniami kolorystycznymi i wzorem oraz wywinięcie jej na ścianę ok. 10 cm – powierzchnia całkowita 11m2 - demontaż, renowacja i ponowne założenie progów w drzwiach, montaż listew progowych w kolorze srebrnym - montaż lamp kasetonowych LED (2 sztuki) - uzupełnienie ubytków w tynku, szpachlowanie pęknięć – ok. 10% - wykonanie sufitów podwieszanych z płyty sufitowej (konstrukcja kasetonowa) – ok. 10 m2 (konstrukcja kasetonowa umożliwiająca montaż innych urządzeń np. przeprowadzenie linii telekomunikacyjnej, monitoringu) - zmywanie ścian i gruntowanie – ok. 30m2 - wykonanie gładzi gipsowej ścian, usunięcie nierówności tynku, - malowanie ścian – 22 m2 – farbą odporną na zmywanie i czyszczenie (wskazana farba lateksowa bezzapachowa, podwyższona klasa użyteczności, Wykonawca jest obowiązany zapewnić zapas farby – co najmniej 1 l) - zerwanie tapety z włókna szklanego ok. 10 m2 - zerwanie listwy sklejkowej nad lamperią – ok. 10 m - położenie tynku żywicznego w remontowanej części korytarza identycznego jak w pozostałej – ok. 16 m2 - zawieszenie gablot informacyjnych – 1 gablota jednodrzwiowa, 1 tablica na dokumenty - zakup i montaż tabliczek informacyjnych do poszczególnych pomieszczeń – wykonane są one ze srebrnego, lekko szczotkowanego laminatu grawerskiego z podklejeniem akrylowym, grawerowane laserem – format 250x100 mmz możliwością aktualizacji danych (personalia i stanowiska) (tekst na tabliczki przekazuje Zamawiający) – 3 szt - zakup i montaż numeracji drzwi (liczby trzycyfrowe) w kolorze srebrnym faktura szczotkowana–łącznie 18 szt, - wykonanie i montaż tabliczek: Biuro Rady Powiatu, Biuro Zarządu Powiatu, Sala Konferencyjna – projekt do akceptacji zamawiającego, - pomalowanie ścian od wewnętrznej strony pomieszczeń biurowych – cała ściana, na której znajdują się drzwi w kolorze dobranym do już obecnej kolorystki pomieszczeń –ok. 20 m2 Zadanie nr 2 – w ramach opcji B. 2. Remont korytarza głównego I piętra Starostwa Powiatowego w Żarach - Sektor obejmujący część główną korytarza - demontaż starych ościeżnic i skrzydeł drzwi – 8 kpl. (w tym 2 kpl. drzwi do WC) - dopasowanie obecnych otworów drzwiowych do zamawianych – ewentualne wykucie i zaprawienie bruzd powstałych po demontażu (wymiary istniejące w świetle ościeżnicy 1x2,06-2szt, 1x2,12 -2szt, 1x2,15-4szt,), wymiary ujednolicić do wysokości standardowych (zmniejszenie wysokości otworu jedynie materiałem twardym zamontowanym na całej szerokości ościeża, nie dopuszcza się styropianui tym podobnych materiałów wypełniających) - montaż ościeżnic i skrzydeł drzwi – 8 kpl. (w tym 2 kpl. z kratką nawiewną w dolnej części skrzydła), ościeżnice niestandardowe regulowane z opaskami dwustronnymi - usunięcie wykładziny PCV w dalszej części korytarza (ok.57 m2), - wykonanie wylewki wyrównującej na płycie OSB– ok. 57 m2 - szlifowanie podkładu z płyty OSB szpachlowanie i położenie wykładziny PCV w korytarzu zgodnie z przygotowanymi ustaleniami kolorystycznymi i wzorem oraz wywinięcie jej na ścianę ok. 10 cm – powierzchnia całkowita posadzki 57 m2 - demontaż, renowacja i ponowne założenie progów w drzwiach wraz z listwami progowymi w kolorze srebrnym - demontaż urządzeń i wyposażenia instalacji elektrycznej, tj. gniazdek, włączników, lamp, kamer, przewodów natynkowych - wykucie bruzd do umieszczenia przewodów elektrycznych w ścianie wraz z ich zaprawieniem - osadzenie nowych gniazdek i włączników w miejscach wyznaczonych w projekcie – ok. 6 sztuk - montaż lamp kasetonowych LED (9 sztuk) i kamer(kamery z demontażu) – (natężenie światła LED musi odpowiadać normom nadanym dla pomieszczeń użyteczności publicznej z uwzględnieniem braku doświetlenia korytarza światłem dziennym - PN-EN 12464-1: 2012 (Światło i oświetlenie) - uzupełnienie ewentualnych ubytków w tynku – ok. 10% - wykonanie sufitów podwieszanych z płyty sufitowej (konstrukcja kasetonowa umożliwiająca montaż innych urządzeń np. przeprowadzenie linii telekomunikacyjnej, monitoringu) – ok. 50 m2 - zmywanie ścian i gruntowanie – ok. 80 m2 - wykonanie gładzi gipsowej ścian, wyrównanie wszystkich nierówności – 80m² - malowanie ścian – ok.80 m2 farbą odporną na zmywanie i czyszczenie (podwyższona klasa użyteczności wskazana farba lateksowa bezzapachowa, Wykonawca jest obowiązany zapewnić zapas farby – co najmniej 2 l) - wykonanie obudowy z podwójnej płyty gipsowo-kartonowej w miejscu zasilania elektrycznego – zabudowanie w pionie 3,2x0,40 m - pozostawienie obecnej lamperii wykonanej z tynku żywicznego i uzupełnienie wszelkich ubytków powstałych z dotychczasowego użytkowania, jak i po osadzeniu drzwi– około 30m2 - czyszczenie obecnej lamperii wykonanej z tynku żywicznego - położenie warstwy żywicy bezbarwnej na istniejącym tynku żywicznym dla efektu wyrównania i wygładzenia powierzchni około 75m2 - założenie listwy na połączeniu płytek z wykładziną PCV – 2 sztuki - zawieszenie gablot informacyjnych – 3 gabloty jednodrzwiowe, 1 gablota w formacie A3, 1 tablica informacyjna dotycząca rozmieszczenia biur) - zakup i montaż tabliczek informacyjnych do poszczególnych pomieszczeń – wykonane są one ze srebrnego, lekko szczotkowanego laminatu grawerskiego z podklejeniem akrylowym, grawerowane laserem – format 250x100 mm - wykonanie i montaż tabliczek: Sekretariat, Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, w kolorze srebrnym, faktura stali szczotkowanej, wzór akceptuje Zamawiający - zakup i montaż numeracji drzwi (liczby trzycyfrowe) w kolorze srebrnym faktura szczotkowana– łącznie 18 szt, oraz oznakowania ubikacji męskiej i damskiej - pomalowanie ścian farbą lateksową od wewnętrznej strony pomieszczeń biurowych – cała ściana, na której znajdują się drzwi w kolorze dobranym do już obecnej kolorystki pomieszczeń –ok. 55 m2 - montaż dwóch lamp „Oświetlenie awaryjne” z włącznikami klatkowymi (na końcach korytarza) Uwagi ogólne do Zadania nr 1 A, 1B i 2 Wykonawca jest zobowiązany: - do oznakowania terenu robót, ostrzegający klientów urzędu o grożących niebezpieczeństwach, - sprzątania po każdym dniu prac ciągów komunikacyjnych (usunięcia resztek materiałów, farb, narzędzi, śmieci,) - wszystkie odpady powstałe z prac Wykonawca usuwa na bieżąco we własnym zakresie i na koszt własny, śmieci, gruz i pozostałe należy oddać na uprawnione do składowania i utylizacji odpadów składowisko odpadów, - kolorystyka i materiały wykończeniowe każdorazowo podlegają pisemnemu uzgodnieniu z Zamawiającym (wyznaczonym pracownikiem), - Wykonawca przedstawia Zamawiającemu harmonogram prac uwzględniający pracę urzędu od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do 15 00, i organizację robót przewidującą jak najmniejsza uciążliwość dla klientów i pracowników. O wszelkich istotnych ograniczeniach w powyższym zakresie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli ograniczenia są istotne i uniemożliwiają normalna pracę informacja powinna być przekazana na co najmniej 3 dni przed zamiarem wykonywania robót, - wszelkie utrudnienia, konieczność odstępstw, lub zmianę projektu remontu należy zgłaszać niezwłocznie, Wykonawca jest obowiązany uzyskać pisemną zgodę na każde odstępstwo, - po przekazaniu pomieszczeń remontowanych, za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu, zdrowiu lub życiu osób trzecich odpowiada Wykonawca, - zadanie nr 2 będzie realizowane w ramach opcji tzn. po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu i zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych w budżecie. O terminie realizacji Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę najpóźniej do dnia 28 lutego 2019 r. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonywania zadania nr 2 Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie na jego adres najpóźniej do dnia 31 marca 2019 r. Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest SIWZ, dokumentacja, oraz formularz cenowy. 
II.5) Główny kod CPV: 45453000-7 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45331000-6
45311000-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-15 
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca musi przedstawić w wykazie, że wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną dotyczącą wykonania robót w obiektach użyteczności publicznej w zakresie obejmującym układanie podług, prace wykończeniowe, malarskie wykonanie sufitów podwieszanych wraz z oświetleniem (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), o wartości minimum 80 000 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: wymagane jest posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca musi dysponować minimum 1 osobą zdolną do wykonania przedmiotowego zamówienia posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia branżowe w zakresie robót instalacji elektrycznych i sanitarnych). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1.2. Wykaz robót, o których mowa w pkt VIII 1.2 SIWZ wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) 1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) 1.4. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 1.5. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z pkt.VII.1.4 SIWZ. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jeden wspólny dokument potwierdzający, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty: 1) wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1. 2) kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie typowania robót, 3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie – pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. XI ppkt.3 niniejszej SIWZ, 4) parafowany wzór umowy.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000.00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub też nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego zgodnie z art. 46 ust 4a Pzp. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 21102054600000510200060517. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 7.W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja korytarza I piętra i sali obrad Rady Powiatu w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach przy Al. Jana Pawła II 5” 8. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej dla zamawiającego
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
zawiera projekt umowy w SIWZ
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy c) zmiana harmonogramu robót i jego zakresu w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania, ani na podstawie oględzin placu budowy i przedmiotu zamówienia dokonanego przed złożeniem oferty. 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia w związku ze zmianą: a) stawki podatku od towarów i usług(VAT) 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-08-21, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
 
Wicestarosta /-/ Małgorzata Issel
Żary 7.08.2018        

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Wicestarosta /-/ Małgorzata Issel Data wytworzenia informacji: 2018-08-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wicestarosta /-/ Małgorzata Issel Data wprowadzenia do BIP 2018-08-07 11:10:01
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2018-08-07 11:17:36
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-08-07 11:17:35
Artykuł był wyświetlony: 529 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: Powiat Żarski: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-31 11:36:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 596851-N-2018 z dnia 2018-07-31 r. 
 
WIGN.272.17.2018.ZP
 
Powiat Żarski: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
 Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, , e-mail  , , faks684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie za pomoca operatora pocztowego, kurierem, gońcem, posłańcem lub osobiście 
Adres: 
Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe uytrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 
Numer referencyjny: WIGN.272.17.2018. 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
3 (trzy) 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 z podziałem na zadania (części): Zadanie Nr 1 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w południowej części Powiatu Żarskiego - drogi na terenie Miasta Żary i Gminy Żary oraz drogi dojazdowe do tych dróg. Wykaz dróg stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Zadanie Nr 2 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w południowej części Powiatu Żarskiego - pozostałe drogi na terenie gminy: Żary, Lipinki Łużyckie, Trzebiel, Tuplice. Wykaz dróg stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Zadanie Nr 3 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w północnej części Powiatu Żarskiego - drogi na terenie Miasta i Gminy Lubsko, Miasta i Gminy Jasień, Gminy Brod i Gminy Tuplice. Wykaz dróg stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG W OKRESIE ZIMOWYM NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ POWIAT ŻARSKI – stanowi załącznik do SIWZ Zakres usług obejmuje: 1) Utrzymywanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez odśnieżanie całej sieci dróg objętych umową. 2) Zwalczanie śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie całej sieci dróg objętych umową. 3) Oczyszczanie podczas roztopów wpustów ulicznych z błota i śniegu i pozostałych zanieczyszczeń. Wpusty powinny zachowywać przez cały okres objęty umową drożność. 4) Zamiatanie ulic minimum dwa razy w miesiącu (usługa świadczona w ramach dyżuru), gdy przerwa w robotach ZUD wynosi 14 dni. 5) Oczyszczenie wpustów ulicznych oraz usunięcie piasku pozostałego po akcji zimowej na wszystkich drogach powiatowych, w terminie do 10 kwietnia 2018 r. (wystawienie ostatniej faktury po wykonaniu i odbiorze ww. robót). 6) Zapewnienie materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi. 7) Całodobowe pełnienie dyżurów z gotowością sprzętu i transportu oraz natychmiastowe rozpoczynanie robót po wystąpieniu warunków zimowych opisanych w specyfikacjach: „ODŚNIEŻANIE DROGI” oraz „ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ” 8) Prowadzenie ewidencji dziennej wykonywanych robót, rejestrowanie istotnych zdarzeń oraz opis stanu i przejezdności dróg. 9) Do każdej faktury należy dołączyć potwierdzony wykaz, zawierający: - datę świadczenia usługi, - numery rejestracyjne pojazdów pracujących przy ZUD, - wydruk GPS, potwierdzający przebieg pojazdów uczestniczących w akcji. 10) Ponoszenie odpowiedzialności i pokrywanie w pełnej wysokości odszkodowań za szkody wynikające z nienależytego wykonania robót. 11) Zapewnienie stałej łączności oraz przekazywanie do Starostwa Powiatowego w Żarach aktualnych i rzetelnych informacji na temat przejezdności dróg. 12) Baza sprzętowa do prowadzenia robót ZUD powinna mieścić się na terenie objętym tymi robotami tj. na terenie Powiatu Żarskiego. Oddalenie bazy od strefy obsługiwanej sprzętem do ZUD o każde 10 km, musi być rekompensowane skierowaniem do pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, dodatkowych jednostek będących własnością Wykonawcy. Przy odległości większej niż 10 km obowiązuje wielokrotność podstawionych do realizacji zadania jednostek sprzętowych, będących własnością Wykonawcy. 13) Pozostawanie w całodobowej gotowości sprzętu i pracowników w okresie, gdy w danym dniu, w godzinach nocnych oraz rannych, nie zachodzi konieczność odśnieżania dróg lub likwidacji gołoledzi. 

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-03-31 
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie min. 200 000,00 zł, 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że dysponuje: - piaskarka minimum 2 szt. - pług odśnieżny minimum 2 szt. - sprzęt do usuwania zasp śnieżnych (np. równiarka) minimum 1 szt. - wytwornica solanki minimum 1 szt. - ładowarka minimum 1 szt. oraz wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę zimowego utrzymania dróg na drogach o kategorii nie niższej niż drogi powiatowe o wartości min. 100 000 PLN brutto, 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. wykazu wyposażenia zakładu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodu, że usługi te zostały wykonane należycie i terminowo 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego: Zamawiający nie żąda oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000.00 zł.(słownie: cztery tysiące złotych) oddzielnie dla każdego zadania. 10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 10.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10.4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr. 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 10.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 10.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 10.8 W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg, zadanie nr … . 10.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 10.10 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Umowa nr WIGN.272.17.2018.ZP zawarta w dniu……………. 2018 roku w Żarach pomiędzy Powiatem Żarskim, z siedzibą w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, posiadającym NIP o numerze 928 17 42 518, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żarskiego w osobach: 1. Janusz Dudojć – Starosta 2. Małgorzata Issel – Wicestarosta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Elizy Siemianowskiej zwanym dalej Zamawiającym a …………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. zwaną dalej Wykonawcą. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017.1579 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści: § 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego świadczenia usług zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 – ……………………..………………../numer i nazwa zadania), w zakresie których realizowane będzie: 1) Utrzymywanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez odśnieżanie całej sieci dróg objętych umową. Odgarnięty śnieg nie może utrudniać korzystania z ciągów pieszych (chodników, ścieżek rowerowych zlokalizowanych wzdłuż odśnieżanych ulic i dróg. 2) Zwalczanie śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie całej sieci dróg objętych umową. 3) Oczyszczanie podczas roztopów wpustów ulicznych z błota i śniegu. 4) Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić miejsce do którego będzie wywoził zebrany śnieg, lód i błoto pośniegowe. 5) Zamiatanie ulic min dwa razy w miesiącu (usługa świadczona w ramach dyżuru), gdy przerwa w robotach ZUD spowodowana korzystnymi warunkami atmosferycznymi wynosi 14 dni kalendarzowych. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji zebranego piasku i innych odpadów usuniętych w ramach zamiatania na uprawnionym składowisku odpadów. 6) Zamiatanie wszystkich dróg (zgodnie z załącznikiem do umowy sporządzonym na podstawie załącznika nr 6 do SIWZ, określającego drogi wchodzące w zakres zadania) wraz z oczyszczeniem wpustów ulicznych (bez względu na stanu czystości dróg i wpustów ulicznych w momencie uruchamiania usług), w terminie do 10 kwietnia (Wykonawca wystawia ostatnią fakturę po wykonaniu robót określonych w § 1 pkt. 1.6 wraz z uzyskaniem protokołu odbioru zamiatania dróg i oczyszczania wpustów ulicznych przez Zarządcę Drogi i Przedstawiciela wykonawcy letniego mechanicznego zamiatania dróg). 7) Zapewnienie materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi. 8) Całodobowe pełnienie dyżurów z gotowością sprzętu i transportu oraz natychmiastowe rozpoczynanie robót po wystąpieniu warunków zimowych opisanych w specyfikacjach: „ODŚNIEŻANIE DROGI” oraz „ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ” 9) Prowadzenie ewidencji dziennej wykonywanych robót, rejestrowanie zdarzeń mających wpływ na realizację niniejszej umowy oraz opis stanu i przejezdności dróg. 2. Wykonawca do każdej faktury jest zobowiązany dołączyć potwierdzony wykaz, zawierający: - datę świadczenia usługi, - numery rejestracyjne pojazdów pracujących przy ZUD, - wydruk GPS. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i pokrywa w pełnej wysokości odszkodowania i inne należności za szkody wynikające z nie wykonania lub nienależytego wykonania robót – przedmiotu niniejszej umowy zarówno w mieniu Zamawiającego jak i dotyczących osób trzecich. 4. Wykonawca zapewnia stałą łączność oraz jest odpowiedzialny za przekazywanie do Starostwa Powiatowego w Żarach aktualnych i rzetelnych informacji o stanie przejezdności dróg. 5. Baza sprzętowa do prowadzenia robót ZUD, którą zapewnia Wykonawca, powinna mieścić się na terenie objętym tymi robotami tj. na terenie Powiatu Żarskiego. Oddalenie bazy od strefy obsługiwanej sprzętem do ZUD o każde 10 km, musi być rekompensowane skierowaniem do pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, dodatkowych jednostek będących własnością Wykonawcy. Przy odległości większej niż 10 km obowiązuje wielokrotność podstawionych do realizacji zadania jednostek sprzętowych, będących własnością Wykonawcy. 6. Pozostawanie w całodobowej gotowości sprzętu i pracowników w okresie, gdy w danym dniu, w godzinach nocnych oraz rannych, nie zachodzi konieczność odśnieżania dróg lub likwidacji gołoledzi. 7. Wykonawca będzie wykonywał roboty sprzętem własnym i przy użyciu materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi, które zapewnia we własnym zakresie. 8. Zasady odśnieżania dróg i usuwania gołoledzi na poszczególnych standardach opisane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 9. Wykaz dróg miejskich i pozamiejskich oraz ich długości z podziałem na standardy zimowego utrzymania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. § 2. Przy świadczeniu usług Wykonawcę będą obowiązywać następujące terminy: 1) Gotowość sprzętu od dnia 01 listopada 2018r. 2) Rozpoczęcie usługi pracy sprzętu na wezwanie Zamawiającego nie później niż w ciągu dwóch godzin od wezwania. 3) W przypadku braku konieczności pracy sprzętu, wyznacza się datę rozpoczęcia dyżurów na dzień 15 listopada 2018 roku. 4) Zakończenie usługi Zamawiający poda z jednodniowym wyprzedzeniem. 5) Czas trwania umowy do dnia 31.03.2019 r. § 3. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1. Ustalanie terminu rozpoczęcia i zakończenia zimowego utrzymania dróg 2. Ocena jakości usług i monitorowanie prowadzenia ewidencji dziennej pracy. 3. Zapłata za prawidłowo wykonaną usługę. § 4. 1. Strony ustalają wynagrodzenie brutto do kwoty …………….. zł (słownie: ….) ustalone na podstawie cen jednostkowych brutto jednego dnia usług zależnie od standardu zimowego utrzymania dróg określonych w kosztorysie ofertowym tj. ……………………… / w zależności od zadania. 2. Rozliczenie następować będzie tylko wg faktycznie wykonanych usług w wysokości wynikającej z przemnożenia cen jednostkowych brutto 1,0 km/dzień przez ilość km dróg, na których były prowadzone usługi zimowego utrzymania dróg oraz wartości brutto za 1 dobę gotowości sprzętu przemnożoną przez ilość dni gotowości. 3. Zamawiający dopuszcza zwiększenie wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. ponadprzeciętnych ciągłych opadów śniegu, gołoledzi. § 6. Ustala się następujące zasady rozliczenia usług: 1. Rozliczenie będzie dokonywane na podstawie faktur w okresach miesięcznych, 2. Stwierdzenie wadliwego wykonania usług dotyczących zarówno terminu wykonania jak i jakości spowoduje odmowę zapłaty za dany dzień. Fakt wadliwego wykonania usługi potwierdza każdorazowo osoba wyznaczona przez Zamawiającego w § 8 ust. 2 umowy. 3. Termin zapłaty faktur do ……. dni po dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych. Obowiązuje fakturowanie częściowe – miesięczne. Przy czym ostatnia faktura jest wystawiana po dniu 10 kwietnia 2019 na podstawie protokołu potwierdzającego prawidłowe posprzątanie dróg po sezonie zimowym ( zgodnie z § 1 ust.1 pkt. 6 ) 2018/2019. 4. Zamawiający jest podatnikiem VAT i posiada NIP: 928-17-42-518. 5. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego § 7. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe: 1. W przypadku zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadliwym działaniu sprzętu i pojazdu lub o nie wykonaniu obowiązków przez pracowników wykonujących zadania na rzecz i w imieniu Wykonawcy zobowiązuje się Wykonawcę do natychmiastowej naprawy lub wymiany sprzętu oraz podjęcia czynności zmierzających do eliminacji nieprawidłowości. 2. W przypadku powstania szkód na rzecz osób trzecich z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych umową, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia szkód w pełnej wysokości. § 8. 1. Nadzór nad usługami określonymi w § 1 ze strony Wykonawcy będzie pełnił Pan ………………………………. Tel. …. Mail ….. 2. Zamawiającego przy wykonywaniu umowy reprezentuje ………………………… Tel. …. Mail …… § 9. Obowiązujacą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne: 1. Wykonawca zobowiazany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 10% ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy, za które to ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nienależyte lub nieterminowe wywiązanie się Wykonawcy z podjętych zobowiązań polegających na nie usunięciu w ustalonym terminie (zlikwidowania) gołoledzi - śniegu luźnego, błota pośniegowego na jezdni przekazanej do zimowego utrzymania, każdorazowo kwotę 500,00 zł za jeden kilometr danej drogi. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nieterminowe wywiązanie się Wykonawcy z końcowego zamiatania dróg i oczyszczenia wpustów ulicznych zgodnie z § 1 pkt. 5 w kwocie 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania robót zgodnie z § 1 pkt. 5 po wcześniejszym zgłoszeniu wykonania robót przez Wykonawcę, kary umowne będą naliczane od dnia 10 kwietnia do dnia faktycznego wykonania robót, potwierdzonego przez Zamawiającego protokołem odbioru. 4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 5. Zamawiający może potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia, o którym mowa w paragrafie 5 pkt. 1 umowy. 6. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego. 7. Wykonawca na czas wykonywania niniejszej umowy posiadać będzie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż: 200 000 zł. Kopia opłaconej polisy stanowi załącznik do niniejszej umowy. § 10. 1. Strony Umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać polubownie, jednak gdy nie będzie możliwe ugodowe załatwienie sporu, sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, d) Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową e) Wykonawca przerwał realizację usług i przerwa ta nie jest spowodowana warunkami pogodowymi (brak opadów, gołoledzi) i trwa dłużej niż 5 dni, 3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie. 4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub realizacji części przedmiotu zamówienia z powodu przyczyn o których mowa w ust. 2 Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze względem Zamawiającego. § 11 1. Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy korzystając z pomocy podwykonawcy (-ców), po zawarciu z nimi odpowiednich umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zawarcie umowy z podwykonawcą(-cami) wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej zawarciem, zgodnie z art. 6471 k.c. Zmiana umowy zawartej z podwykonawcą wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego. 3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać, m.in.: a) zakres części zamówienia powierzonych podwykonawcy, b) kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, c) termin wykonania zamówienia powierzonych podwykonawcy, d) warunki dokonania płatności wynagrodzenia, e) termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, f) numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia. 4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów na dostawę materiałów, wynajmu sprzętu, wynajmu środków transportu, których wartość nie przekracza 50.000,00 zł. 5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 6. Zamawiający wstrzyma zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom. 7. Zapłata należnego Wynagrodzenia podwykonawcy zostanie uregulowana zgodnie z zapisami art.143c ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu uwiarygodnionej kopii umowy o podwykonawstwo na usługi lub dostawy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia bez odsetek, należnych Podwykonawcy. 10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 12. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców. 13. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 14. Do zmian umowy o podwykonawstwo uregulowania zawarte w ust. 4, 5, 6, 7. 15. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał przedmiot umowy samodzielnie. § 12. 1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany § 13 W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy prawo powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych § 14. Dokumentami stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy jest: - oferta Wykonawcy z załącznikami, oraz SIWZ. § 15. Niniejszą Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy: a) w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT). b) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. ponadprzeciętnych ciągłych opadów śniegu, gołoledzi 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-08-17, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

Akapit nr 2 - brak tytułu

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Część nr:
1
Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w południowej części Powiatu Żarskiego: drogi na terenie miasta Żary oraz drogi dojazdowe do tych dróg.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Utrzymywanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez odśnieżanie całej sieci dróg objętych umową. 2) Zwalczanie śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie całej sieci dróg objętych umową. 3) Oczyszczanie podczas roztopów wpustów ulicznych z błota i śniegu i pozostałych zanieczyszczeń. Wpusty powinny zachowywać przez cały okres objęty umową drożność. 4) Zamiatanie ulic minimum dwa razy w miesiącu (usługa świadczona w ramach dyżuru), gdy przerwa w robotach ZUD wynosi 14 dni. 5) Oczyszczenie wpustów ulicznych oraz usunięcie piasku pozostałego po akcji zimowej na wszystkich drogach powiatowych, w terminie do 10 kwietnia 2018 r. (wystawienie ostatniej faktury po wykonaniu i odbiorze ww. robót). 6) Zapewnienie materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi. 7) Całodobowe pełnienie dyżurów z gotowością sprzętu i transportu oraz natychmiastowe rozpoczynanie robót po wystąpieniu warunków zimowych opisanych w specyfikacjach: „ODŚNIEŻANIE DROGI” oraz „ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ” 8) Prowadzenie ewidencji dziennej wykonywanych robót, rejestrowanie istotnych zdarzeń oraz opis stanu i przejezdności dróg. 9) Do każdej faktury należy dołączyć potwierdzony wykaz, zawierający: - datę świadczenia usługi, - numery rejestracyjne pojazdów pracujących przy ZUD, - wydruk GPS, potwierdzający przebieg pojazdów uczestniczących w akcji. 10) Ponoszenie odpowiedzialności i pokrywanie w pełnej wysokości odszkodowań za szkody wynikające z nienależytego wykonania robót. 11) Zapewnienie stałej łączności oraz przekazywanie do Starostwa Powiatowego w Żarach aktualnych i rzetelnych informacji na temat przejezdności dróg. 12) Baza sprzętowa do prowadzenia robót ZUD powinna mieścić się na terenie objętym tymi robotami tj. na terenie Powiatu Żarskiego. Oddalenie bazy od strefy obsługiwanej sprzętem do ZUD o każde 10 km, musi być rekompensowane skierowaniem do pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, dodatkowych jednostek będących własnością Wykonawcy. Przy odległości większej niż 10 km obowiązuje wielokrotność podstawionych do realizacji zadania jednostek sprzętowych, będących własnością Wykonawcy. 13) Pozostawanie w całodobowej gotowości sprzętu i pracowników w okresie, gdy w danym dniu, w godzinach nocnych oraz rannych, nie zachodzi konieczność odśnieżania dróg lub likwidacji gołoledzi. Wykonawca będzie wykonywał roboty sprzętem własnym. 3.4. Zasady odśnieżania dróg i usuwania gołoledzi na poszczególnych standardach opisane w załączniku nr do niniejszej SIWZ. 3.5. Wykaz dróg miejskich i pozamiejskich oraz ich długości z podziałem na standardy zimowego utrzymania stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 3.6. Przy świadczeniu usług Wykonawcę będą obowiązywać następujące terminy: 1) Gotowość sprzętu do podjęcia akcji od dnia 01 listopada 2018r. 2) Rozpoczęcie usługi pracy sprzętu na wezwanie Zamawiającego nie później niż w ciągu dwóch godzin od wezwania. 3) W przypadku braku konieczności pracy sprzętu (korzystne warunki atmosferyczne), wyznacza się datę rozpoczęcia dyżurów na dzień 15 listopada 2018 roku. 4) Zakończenie usługi Zamawiający poda Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem. 5) Czas trwania umowy do dnia 31.03.2019 r. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
2
Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w południowej części Powiatu Żarskiego - pozostałe drogi na terenie gminy: Żary, Lipinki Łużyckie, Trzebiel, Tuplice.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Utrzymywanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez odśnieżanie całej sieci dróg objętych umową. 2) Zwalczanie śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie całej sieci dróg objętych umową. 3) Oczyszczanie podczas roztopów wpustów ulicznych z błota i śniegu i pozostałych zanieczyszczeń. Wpusty powinny zachowywać przez cały okres objęty umową drożność. 4) Zamiatanie ulic minimum dwa razy w miesiącu (usługa świadczona w ramach dyżuru), gdy przerwa w robotach ZUD wynosi 14 dni. 5) Oczyszczenie wpustów ulicznych oraz usunięcie piasku pozostałego po akcji zimowej na wszystkich drogach powiatowych, w terminie do 10 kwietnia 2018 r. (wystawienie ostatniej faktury po wykonaniu i odbiorze ww. robót). 6) Zapewnienie materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi. 7) Całodobowe pełnienie dyżurów z gotowością sprzętu i transportu oraz natychmiastowe rozpoczynanie robót po wystąpieniu warunków zimowych opisanych w specyfikacjach: „ODŚNIEŻANIE DROGI” oraz „ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ” 8) Prowadzenie ewidencji dziennej wykonywanych robót, rejestrowanie istotnych zdarzeń oraz opis stanu i przejezdności dróg. 9) Do każdej faktury należy dołączyć potwierdzony wykaz, zawierający: - datę świadczenia usługi, - numery rejestracyjne pojazdów pracujących przy ZUD, - wydruk GPS, potwierdzający przebieg pojazdów uczestniczących w akcji. 10) Ponoszenie odpowiedzialności i pokrywanie w pełnej wysokości odszkodowań za szkody wynikające z nienależytego wykonania robót. 11) Zapewnienie stałej łączności oraz przekazywanie do Starostwa Powiatowego w Żarach aktualnych i rzetelnych informacji na temat przejezdności dróg. 12) Baza sprzętowa do prowadzenia robót ZUD powinna mieścić się na terenie objętym tymi robotami tj. na terenie Powiatu Żarskiego. Oddalenie bazy od strefy obsługiwanej sprzętem do ZUD o każde 10 km, musi być rekompensowane skierowaniem do pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, dodatkowych jednostek będących własnością Wykonawcy. Przy odległości większej niż 10 km obowiązuje wielokrotność podstawionych do realizacji zadania jednostek sprzętowych, będących własnością Wykonawcy. 13) Pozostawanie w całodobowej gotowości sprzętu i pracowników w okresie, gdy w danym dniu, w godzinach nocnych oraz rannych, nie zachodzi konieczność odśnieżania dróg lub likwidacji gołoledzi. 3.3. Wykonawca będzie wykonywał roboty sprzętem własnym. 3.4. Zasady odśnieżania dróg i usuwania gołoledzi na poszczególnych standardach opisane w załączniku nr do niniejszej SIWZ. 3.5. Wykaz dróg miejskich i pozamiejskich oraz ich długości z podziałem na standardy zimowego utrzymania stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 3.6. Przy świadczeniu usług Wykonawcę będą obowiązywać następujące terminy: 1) Gotowość sprzętu do podjęcia akcji od dnia 01 listopada 2018r. 2) Rozpoczęcie usługi pracy sprzętu na wezwanie Zamawiającego nie później niż w ciągu dwóch godzin od wezwania. 3) W przypadku braku konieczności pracy sprzętu (korzystne warunki atmosferyczne), wyznacza się datę rozpoczęcia dyżurów na dzień 15 listopada 2018 roku. 4) Zakończenie usługi Zamawiający poda Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem. 5) Czas trwania umowy do dnia 31.03.2019 r. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
3
Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w północnej części Powiatu Żarskiego - drogi na terenie Miasta i Gminy Lubsko, Miasta i Gminy Jasień, Gminy Brody i Gminy Tuplice.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Utrzymywanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez odśnieżanie całej sieci dróg objętych umową. 2) Zwalczanie śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie całej sieci dróg objętych umową. 3) Oczyszczanie podczas roztopów wpustów ulicznych z błota i śniegu i pozostałych zanieczyszczeń. Wpusty powinny zachowywać przez cały okres objęty umową drożność. 4) Zamiatanie ulic minimum dwa razy w miesiącu (usługa świadczona w ramach dyżuru), gdy przerwa w robotach ZUD wynosi 14 dni. 5) Oczyszczenie wpustów ulicznych oraz usunięcie piasku pozostałego po akcji zimowej na wszystkich drogach powiatowych, w terminie do 10 kwietnia 2018 r. (wystawienie ostatniej faktury po wykonaniu i odbiorze ww. robót). 6) Zapewnienie materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi. 7) Całodobowe pełnienie dyżurów z gotowością sprzętu i transportu oraz natychmiastowe rozpoczynanie robót po wystąpieniu warunków zimowych opisanych w specyfikacjach: „ODŚNIEŻANIE DROGI” oraz „ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ” 8) Prowadzenie ewidencji dziennej wykonywanych robót, rejestrowanie istotnych zdarzeń oraz opis stanu i przejezdności dróg. 9) Do każdej faktury należy dołączyć potwierdzony wykaz, zawierający: - datę świadczenia usługi, - numery rejestracyjne pojazdów pracujących przy ZUD, - wydruk GPS, potwierdzający przebieg pojazdów uczestniczących w akcji. 10) Ponoszenie odpowiedzialności i pokrywanie w pełnej wysokości odszkodowań za szkody wynikające z nienależytego wykonania robót. 11) Zapewnienie stałej łączności oraz przekazywanie do Starostwa Powiatowego w Żarach aktualnych i rzetelnych informacji na temat przejezdności dróg. 12) Baza sprzętowa do prowadzenia robót ZUD powinna mieścić się na terenie objętym tymi robotami tj. na terenie Powiatu Żarskiego. Oddalenie bazy od strefy obsługiwanej sprzętem do ZUD o każde 10 km, musi być rekompensowane skierowaniem do pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, dodatkowych jednostek będących własnością Wykonawcy. Przy odległości większej niż 10 km obowiązuje wielokrotność podstawionych do realizacji zadania jednostek sprzętowych, będących własnością Wykonawcy. 13) Pozostawanie w całodobowej gotowości sprzętu i pracowników w okresie, gdy w danym dniu, w godzinach nocnych oraz rannych, nie zachodzi konieczność odśnieżania dróg lub likwidacji gołoledzi. 3.3. Wykonawca będzie wykonywał roboty sprzętem własnym. 3.4. Zasady odśnieżania dróg i usuwania gołoledzi na poszczególnych standardach opisane w załączniku nr do niniejszej SIWZ. 3.5. Wykaz dróg miejskich i pozamiejskich oraz ich długości z podziałem na standardy zimowego utrzymania stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 3.6. Przy świadczeniu usług Wykonawcę będą obowiązywać następujące terminy: 1) Gotowość sprzętu do podjęcia akcji od dnia 01 listopada 2018r. 2) Rozpoczęcie usługi pracy sprzętu na wezwanie Zamawiającego nie później niż w ciągu dwóch godzin od wezwania. 3) W przypadku braku konieczności pracy sprzętu (korzystne warunki atmosferyczne), wyznacza się datę rozpoczęcia dyżurów na dzień 15 listopada 2018 roku. 4) Zakończenie usługi Zamawiający poda Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem. 5) Czas trwania umowy do dnia 31.03.2019 r. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00

 Żary, dn. 31.07.2018r.                                        Starosta Żarski
                                                                           Janusz Dudojć
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-07-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-07-31 11:36:46
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-07-31 11:45:38
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-07-31 11:45:38
Artykuł był wyświetlony: 856 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi. Powiat Żarski: Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych, analogowych rejestrów gruntów oraz zawiadomień do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego obejmujących okres od 1946 r. do 31.12.2015 r. dla obszaru powiatu żarskiego woj. lubuskim.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-27 12:40:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 595774-N-2018 z dnia 2018-07-27 r.
 
WIGN.272.19.2018.ZP
 
Powiat Żarski: Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych, analogowych rejestrów gruntów oraz zawiadomień do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego obejmujących okres od 1946 r. do 31.12.2015 r. dla obszaru powiatu żarskiego woj. lubuskim.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
 Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, , , , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzarski.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Adres: 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych, analogowych rejestrów gruntów oraz zawiadomień do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego obejmujących okres od 1946 r. do 31.12.2015 r. dla obszaru powiatu żarskiego woj. lubuskim. 
Numer referencyjny: WIGN.272.19.2018.ZP 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: 1. przekształcenie do postaci dokumentu elektronicznego dokumentów stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych i analogowych rejestrów gruntów za okres od 1946 r. do 31.12.2015 r., 2. przekształcenie do postaci elektronicznej zawiadomień do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o dokonanych zmianach ewidencyjnych za okres od 1946 r. do 31.12.2015 r., 3. zapisanie w strukturze katalogowej przekształconych dokumentów. Szacunkowa liczba dokumentów wynosi ok. 700 000 stron formatu A4, w tym formaty większe i niestandardowe, przeliczone na wielokrotność A4. Podane powyżej ilości są szacunkowe, służą do obliczenia cen jednostkowych i obliczenia ceny ofertowej. 1) Sposób realizacji zamówienia a) Wykonawca winien przekształcić do postaci elektronicznej (zeskanować) zbiór dokumentów uzasadniających wpisy do ewidencji gruntów i budynków. W skład dowodów zmian wchodzą orzeczenia sądowe, akty notarialne, decyzje administracyjne, zawiadomienia z sądu oraz inne materiały określone w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dokumenty zmian są ułożone chronologicznie, zgodnie z numerami uwidocznionymi na tych dokumentach, złożone do segregatorów papierowych A4 w ramach poszczególnych obrębów ewidencyjnych, których nazwa oraz zakres numerów dokumentów jest uwidoczniony na każdej teczce. Część dowodów zmian to dokumenty wielokartkowe spięte zszywką metalową. Dowody zmian są poskładane do formatu A4, jednostronne i dwustronne. Jednostkowe materiały w formacie większym niż A4 należy przeliczyć na ilość formatów A4, a mniejsze niż A4 należy traktować jak A4. Dokumentacje podlegające archiwizacji posiadają różny stopień czytelności i uszkodzenia, np. uszkodzone krawędzie, załamania, rozerwania. Dokumenty uszkodzone powinny być poddane naprawie w niezbędnym zakresie np. podklejanie, wyprostowanie ich itp. b) Proces wykonywania prac: a) Skanowanie należy przeprowadzić przy zastosowaniu rozdzielczości zapewniającej czytelność podanych w dokumentach informacji. Zamawiający sugeruje zastosowanie rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi. b) Prace związane z przetworzeniem dowodów zmian ewidencyjnych do postaci elektronicznej odbywać się będą w siedzibie Wykonawcy, przy użyciu należącego do Wykonawcy sprzętu, oprogramowania oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zadania. c) Udostępnienie materiałów do skanowania będzie odbywała się w transzach (etapach), których wielkość zostanie ustalona między Wykonawcą a Zamawiającym, a która to umożliwi Wykonawcy zwrot pobranych materiałów Zamawiającemu przed upływem 7 dni roboczych, licząc jako pierwszy dzień udostępnienie materiałów Wykonawcy. Kolejna transza dokumentacji może być przekazana po opracowaniu i zwrocie otrzymanej poprzedniej transzy. Każde pobranie i zwrot dokumentów będzie potwierdzane protokołem przekazania materiałów. Materiały te przygotowywane będą przez pracowników Zamawiającego. Do przenoszenia i przewozu dokumentów Wykonawca dostarczy skrzynie zamykane na klucz z wiekiem, które zabezpieczą dokumenty przed ich zniszczeniem, działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych i ochronią przed ewentualnym zabrudzeniem lub zniszczeniem. d) Materiały przeznaczone do skanowania są skompletowane w segregatorach formatu A4 i są opisane. W przypadkach, gdy zajdzie potrzeba wymiany zniszczonego segregatora, nowe segregatory dostarczy Zamawiający. e) Skanowanie dokumentów nie może spowodować ich zniszczenia lub uszkodzenia. f) W przypadku zniszczenia dokumentu podczas realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia powstałych uszkodzeń, przywrócenia czytelności dokumentu na własny koszt, w sposób wskazany przez Zamawiającego. g) Należy zachować źródłowy format dokumentów A4-A0. Dokumenty mniejszego formatu, takie jak zwrotne poświadczenia odbioru zawiadomień należy zapisać do formatu A4 umieszczając na stronie po dwie sztuki dokumentu (lub awers i rewers). h) Niedopuszczalna jest zmiana proporcji wymiarów dokumentu oraz skali. Ten ostatni wymóg ma zapewnić wydruk dokumentu takiej wielkości jak oryginał, bez konieczności dopasowywania skali wydruku. i) Zeskanowane dokumenty muszą być czytelne, posiadać bardzo dobrą ostrość i jakość całego obrazu, zachowywać proporcje wymiarów oryginałów i nie posiadać zniekształceń i deformacji. Powinny mieć prawidłową orientację i powinny być uporządkowane wg narastających numerów stron. Należy zwracać szczególną uwagę, by po obróbce nie utworzyły się strony odwrócone, w odbiciu lustrzanym lub negatywy. 2) Archiwizacja a) Bazy dowodów zmian kompletowane są oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego. Przekształcone do postaci elektronicznej dowody zmian należy zapisać w katalogu pod nazwą: a) „DOWODY ZMIAN EWIDENCYJNYCH m. Łęknica” „DOWODY ZMIAN EWIDENCYJNYCH m. Żary” „DOWODY ZMIAN EWIDENCYJNYCH gm. Brody” „DOWODY ZMIAN EWIDENCYJNYCH m. Jasień” „DOWODY ZMIAN EWIDENCYJNYCH gm. Jasień” „DOWODY ZMIAN EWIDENCYJNYCH gm. Lipinki Łużyckie” „DOWODY ZMIAN EWIDENCYJNYCH m. Lubsko” „DOWODY ZMIAN EWIDENCYJNYCH gm. Lubsko” „DOWODY ZMIAN EWIDENCYJNYCH gm. Przewóz” „DOWODY ZMIAN EWIDENCYJNYCH gm. Trzebiel” „DOWODY ZMIAN EWIDENCYJNYCH gm. Tuplice” „DOWODY ZMIAN EWIDENCYJNYCH gm. Żary” Dla każdego obrębu ewidencyjnego stworzyć podkatalog obręb nr, nazwa obrębu. Zbiór dokumentów dotyczących jednej zmiany należy zapisać jako wielostronicowy plik w formacie pdf i oznaczyć go numerem zmiany i rokiem zmiany. Plik ten należy zapisać w następującej postaci 0811ww_w.xxxx_yyyy_zzzz.pdf, gdzie: ww_w – nr jednostki ewidencyjnej xxxx – nr obrębu yyyy – rok zmiany zzz – nr zmiany b) „ZAWIADOMIENIA DO KW m. …………..” „ZAWIADOMIENIA DO KW gm. …………..” Stworzyć podkatalog-rocznik i w nim podkatalogi z numerami zawartości teczek. b) Wymagania techniczne 1. Obraz w procesie skanowania nie może być poddawany jakiejkolwiek obróbce numerycznej uszlachetniającej obraz (np. wyostrzanie, usuwanie szumów itp.). 2. Obraz w pliku musi być odwrócony do pozycji oryginału. 3. Plik nie może zawierać innej treści niż skanowany dokument. 4. Dokumenty zapisywać w formacie PDF wielostronicowy (każdy dokument w jednym pliku). 3) Warunki odbioru prac a) każdy przekazywany etap podlegać będzie odbiorowi przez Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia przekazania ww. materiałów etapu, b) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że zrealizowany etap prac zawiera usterki np. nie wypełnienie wszystkich atrybutów aplikacji, które wynikały z materiałów źródłowych, dalsze przekazywanie materiałów Wykonawcy zostanie wstrzymane do czasu ich usunięcia, c) na końcowy odbiór całości wykonanych prac będą składać się protokoły z poszczególnych etapów prac, d) przekazanie jednego zewnętrznego dysku twardego o pojemności zapewniającej zapis kompletu danych zawierające zeskanowany materiał, e) przekazanie sprawozdania w formie elektronicznej i papierowej z wykonanego zadania, zawierającego m.in. sprawozdanie techniczne z opisem wykonanej pracy, w tym napotkanych problemów i zastosowanych sposobów ich rozwiązania. 4) Oznaczenie i uporządkowanie materiałów źródłowych Po zakończeniu skanowania należy zszyć dokumenty w sposób trwały w kolejności wymienionej w spisie treści i zgodnej z numeracją. Niedopuszczalne jest wszycie map i innych dokumentów w formatach większych od A4 w sposób uniemożliwiający ich rozłożenie. Niedopuszczalne jest wszycie map niepodklejonych oraz zszycie operatów, których okładki są uszkodzone i nie zapewniają ich przechowywania bez narażenia na dalsze zniszczenie. 5) Uwagi końcowe a) Wysoka jakość i czytelność sporządzonych dokumentów elektronicznych powinna być dla Wykonawcy zamówienia priorytetem. Pogorszenie jakości skanowania w każdej fazie realizacji zamówienia, będzie stanowiło podstawę do żądania powtórzenia tych czynności dla części materiałów zasobu lub przy znacznej ilości występowania takich przypadków, do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. b) Wszelkie koszty związane z realizacją tej umowy obciążają Wykonawcę, w tym pakowanie i rozpakowywanie dokumentów, transport jak i pojemniki na dokumenty, w których będzie następował transport z siedziby Zamawiającego do miejsca realizacji umowy. 

II.5) Główny kod CPV: 72910000-2 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
79995100-6
79999100-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-12 
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie min. 200 000,00 zł, b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert wysokości 250 000,00 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: a) w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz w pkt 3.6 ukończył co najmniej dwa zadania w zakresie Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych, analogowych rejestrów gruntów oraz zawiadomień do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego (lub o podobnym charakterze np. digitalizację dokumentów znajdujących się w zasobach geodezyjno – kartograficznych), o wartości minimum 150 000,00 zł brutto lub obejmującą co najmniej 700 000 stron zarchiwizowanych dokumentów dla zasobu PZGiK licząc dla każdego zadania oddzielnie, b) dysponuje lub będzie dysponował następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za wykonywanie przetworzenia dokumentów: - zatrudnioną u Wykonawcy co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia inspektora ochrony danych oraz - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże również, że dysponuje lub będzie dysponować minimum dwoma osobami, w tym 1 (jedną) osobą, pełniącą funkcje Kierownika prac, która będzie reprezentowała Wykonawcę przed Zamawiającym i będzie odpowiedzialna za przebieg całego procesu realizacji umowy posiadającą wiedzę i doświadczenie zawodowe w kierowaniu co najmniej jednym projektem, w którym dokonano digitalizacji (skanowania) materiałów gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, o minimalnej wartości 150 000,00 zł. brutto lub obejmującą co najmniej 700 000 stron zarchiwizowanych dokumentów dla zasobu PZGiK, - co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 12 - miesięczne doświadczenie w skanowaniu, digitalizacji, indeksacji i archiwizacji dokumentacji gromadzonych w zasobach PZGiK lub w innych dowolnych rejestrach publicznych.; wskazane osoby będą zatrudnione na czas realizacji umowy u Wykonawcy. Zatrudnienie wskazanej w ofercie liczby osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia. c) posiada certyfikowany system zarządzania jakością zgodny ze standardem ISO 9001:2015 oraz d) posiada certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny ze standardem ISO/IEC 27001:2013 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu w uiszczeniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Załącznik nr 9 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem opłacenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; ) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
c) posiada certyfikowany system zarządzania jakością zgodny ze standardem ISO 9001:2015 oraz d) posiada certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny ze standardem ISO/IEC 27001:2013
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty: a) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 b) Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 5.2.3 SIWZ, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy lub pełnomocnik reprezentujący Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. c) Dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą. d) referencje lub poświadczenia wykonanych prace polegające na przetworzeniu do postaci elektronicznej dokumentów e) parafowany wzór umowy wg. załącznika nr 4 do SIWZ.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000.00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 10.4.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub też nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego zgodnie z art. 46 ust 4a Pzp. 10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr. 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 10.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 10.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 10.8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych, analogowych rejestrów gruntów oraz zawiadomień do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego obejmujących okres od 1946 r. do 31.12.2015 r. dla obszaru powiatu żarskiego woj. lubuskim” 10.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
referencje
15,00
czas wykonania przedmiotu zamówienia
25,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Umowa nr WIGN 272…….2018.ZP Zawarta w dniu roku pomiędzy Powiatem Żarskim z siedzibą w Żarach przy Al. Jana Pawła II 5 reprezentowanym przez: 1. Janusza Dudojcia - Starostę 2. Małgorzatę Issel – Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Elizy Siemianowskiej zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym a …………………………………………………………………………………………………… Zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści. § 1 1. Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych, analogowych rejestrów gruntów oraz zawiadomień do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego obejmujących okres od 1946 r. do 31.12.2015 r. dla obszaru powiatu żarskiego woj. lubuskim. 2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszy umowy oraz w: - warunkach technicznych – załącznik nr 1 do umowy, - złożonej ofercie, - SIWZ, - umowie o powierzenie przetwarzanych danych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. § 2 Zamawiający zobowiązuje się: do udostępnienia dokumentów stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych, analogowych rejestrów gruntów oraz zawiadomień do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego obejmujących okres od 1946 r. do 31.12.2015 r. dla obszaru powiatu żarskiego woj. lubuskim oraz ich przekazania niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą. § 3 Wykonawca zobowiązuje się: 1. Wykonać powierzone prace według zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z obowiązującymi standardami geodezyjnymi. 2. Zapewnić poprawność merytoryczną oraz wysoką jakość świadczonych usług i dostarczanych produktów, poprzez powierzenie wykonania przedmiotu umowy osobom, które posiadają fachową wiedzę oraz doświadczenie. 3. Informować w formie pisemnej, na każde żądanie Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy. 4. Zapewnić należyty dozór i koordynację działań wchodzących w zakres umowy, w celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowej realizacji umowy oraz odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych danych uniemożliwiających dostęp i wykorzystanie przez osoby trzecie i nieuprawnione. 5. W przypadku zniszczenia dokumentu podczas realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia powstałych uszkodzeń, przywrócenia czytelności dokumentu na własny koszt, w sposób wskazany przez Zamawiającego. § 4 1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie brutto w wysokości zgodnie ze złożoną ofertą. 2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych prac podpisany przez strony. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego. 4. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 5. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. § 5 Ostateczny termin zakończenia prac objętych umową ustala się do dnia: 12 grudnia 2018 r. § 6 1. Po zakończeniu prac, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. 2. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, wyznaczy datę odbioru prac stanowiących przedmiot umowy i o takim fakcie powiadomi uczestników odbioru. 3. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 4. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 5. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługuje uprawnienie odmowy odbioru do czasu usunięcia wad. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. § 7 1. Ze strony Wykonawcy osobą do kontaktu jest tel. 2. Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktu jest Alicja Baranowska tel. 68047906077. § 8 1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 48 miesięcy od dnia jego przekazania, przy czym odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi kończy się z upływem okresu gwarancji. 2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych wad przedmiotu niniejszej umowy, także złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia ich przez Zamawiającego. 3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru danej części zamówienia istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może: 1) odmówić odbioru przedmiotu zamówienia do czasu usunięcia wady, 2) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin. 4. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzenia przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może: 1) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód. § 9 Strony ustalają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy naliczać będą kary umowne z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca - 0,5% łącznej wartości umowy brutto, za każdy dzień zwłoki, b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, liczony od dnia wyznaczonego na termin ich usunięcia - 0,5 % ceny umownej c) w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - 10% łącznej wartości umowy brutto. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: a) w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający z wyłączeniem sytuacji określonej w § 10 ust. 1 - 5% łącznej wartości umowy brutto. 3. Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. W szczególności, gdy z powodów zawinionych po stronie Wykonawcy Zamawiający utracił przyznane dofinansowanie, dotację lub inne wsparcie finansowe pochodzące ze źródeł finansowania krajowego lub unijnego – do wysokości utraconej kwoty. § 10 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Odstąpienie od umowy w wypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. § 11 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego, w tym: Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. § 12 Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają form pisemnych aneksów pod rygorem nieważności. § 13 Właściwym do rozpoznania sporów na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. §14 KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000), informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach z siedzibą Al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę; 2. Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Żarach można się skontaktować poprzez adres e-mail: lub pisemnie na adres siedziby Administratora; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu określonym w złożonym wniosku/ofercie, zgodnie ze wskazaną podstawą prawną. Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie odbywa się zgodnie z podziałem zadań i kompetencji określonych w Regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Żarach; 4. Za wskazanie odbiorców danych osobowych (o ile tacy istnieją) lub ich przekazanie odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych; 5. Wszystkie dane osobowe są przechowywane przez okres wskazany w Instrukcji kancelaryjnej lub zgodnie ze szczególnym przepisem prawa, w zakresie określonym w pkt 27 SIWZ; 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w składanym wniosku/ofercie jest wymogiem ustawowym stanowiącym warunek jego rozpatrzenia i zawarcia niniejszej umowy. § 15 Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych DO UMOWY nr WIGN.272.7 ………. ZP na Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych, analogowych rejestrów gruntów oraz zawiadomień do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego obejmujących okres od 1946 r. do 31.12.2015 r. dla obszaru powiatu żarskiego woj. Lubuskim dofinansowanego ze środków ………………………………. zawarta w dniu ……………………….2018 r. roku pomiędzy: …………………………………………………………., zwaną w dalej „Wykonawcą” a Powiatem Żarskim mającym swoją siedzibę w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, NIP 928-17-42-518, reprezentowanym przez: 1. Janusza Dudojcia – Starostę 2. Małgorzatę Issel – Wicestarostę zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym’’, O następującej treści: § 1 1. Na podstawie art. 28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem” Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych byłych i obecnych właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarze powiatu żarskiego wskazanych w aktach notarialnych, oraz dowodach zmian danych ewidencyjnych w celu wykonania Umowy WIGN.272. …. 2018.ZP, a Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w tym z : 1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024), 2) rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO oraz na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 2. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych: 1) imię i nazwisko, 2) adres 3) data urodzenia 4) obywatelstwo, 5) PESEL, 6) Identyfikacja dokumentu tożsamości (nr dowodu, paszportu) 7) Tel. kontaktowy, adres e-mail, 8) inne dane niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 1. Czas trwania przetwarzania powierzonych danych osobowych będzie zgodny z okresem realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 2. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych przez Wykonawcę będzie obejmowało czynności na danych osobowych niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się: 1) przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 2) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 3) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwrócić Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych, 4) pomagać Zamawiającemu w niezbędnym zakresie w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 5) Wykonawca zobowiązuje się pomagać Zamawiającemu poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób lub realizacji praw osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w Rozdziale III RODO. 4. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Zamawiającemu, nie później niż w ciągu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia. 5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o złożonym żądaniu osoby, której dane dotyczą w ciągu 2 dni od dnia otrzymania takiego żądania. 6. W zakresie, w którym jest to konieczne Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu informacji, umożliwiających pełną realizację praw podmiotów danych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania żądania bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, bądź od dnia otrzymania wniosku o pomoc w tym względzie od Zamawiającego. 7. Zamawiający zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy. 8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy przetwarzającego i z minimum 5-dniowym jego uprzedzeniem. 9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni. 10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 11. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Zamawiającego chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 12. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do żądania kary umownej w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) lub w wysokości pokrywającej powstałe z tego tytułu szkody (w tym wysokość zasądzonych kar, odszkodowań, opłat itp. Na rzecz osób, których interes został naruszony nieodpowiednim lub niezgodnym działaniem ze strony Wykonawcy, lub osób działających w jego imieniu). 13. Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych. 14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez kontrolerów Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego. 15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). Po zakończeniu realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany trwale zabezpieczyć dane przed dostępem osób nieupoważnionych, przez okres gwarancji i rękojmi, a po ich upływie trwale usunąć ze swojej bazy, o czym pisemnie poinformuje Zamawiającego. 16. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy ,,danych poufnych’’ nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu niż wykonanie Umowy chyba, że konieczność ujawnienia posiadania informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 17. W sytuacjach nadzwyczajnych, nie przewidzianych w niniejszej umowie, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych mając na uwadze ochronę danych oraz interes Zamawiającego. § 2 1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz pozostałe przepisy dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych. 2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy. Wykonawca Zamawiający
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517 Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). 17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach. 

Akapit nr 2 - brak tytułu

17.4. Z zastrzeżeniem pkt 17.5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego). 17.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 17.6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 17.7 Kwota (w przypadku wnoszenia gwarancji w formie pieniężnej), o której mowa w pkt 17.6. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 17.8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 17.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1) ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy (wyłącznie po akceptacji Zamawiającego). 2) ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, możliwe są w następującym zakresie i przy zaistnieniu poniższych przesłanek: a) zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, 3) ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów możliwa jest w następujących przypadkach: a) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli skrócenie tego terminu nie wpłynie negatywnie na należyte wykonanie przedmiotu umowy, ponad czas zadeklarowany w ofercie, b) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania przedmiotu umowy, c) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, d) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia, e) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar, wichury, trzęsienia ziemi, osuwiska; Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, uzasadnienia wpływu zjawiska na realizację przedmiotu zamówienia, i udokumentowania zaistnienia tego stanu, ZMIANA ZAKRESU I SPOSOBU wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w następujących przypadkach: a) wystąpienia konieczności realizowania przedmiotu umowy w inny sposób niż zastosowany ze względu na zmianę obowiązującego prawa, b) ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy z uwagi na ograniczenie zakresu zadania, 26.2 W przypadku wystąpienia okoliczności, mających wpływ na wydłużenie terminu wykonania umowy, termin ten może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód. 26.3 Do zmian w zawartej umowie stosuje się postanowienia zgodne z art. 144 Pzp. 26.4 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 26.5 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, które są przesłanką do wystąpienia z pisemnym wnioskiem. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-08-06, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, 25.07.2018

Informacja z otwarcia ofert

WIGN.272.19.2018.ZP     
 
Zgodnie z art.86 ust.5 w związku z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz.1579 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów  stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych, analogowych rejestrów gruntów oraz zawiadomień do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego obejmujących okres od 1946 r. do 31.12.2015 r. dla obszaru powiatu żarskiego
 
Kwota jaką zamawiający przeznaczył na realizację w/w zadania: 246 000 zł
 
Oferty złożone w terminie wraz z podaniem nazw, adresów oraz ceny  i terminu wykonania
 
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
termin wykonania
1.
 
 
 
Inco Spółka z o.o.
 
Wawrów 90
66-403 Gorzów Wielkopolski
 
172 200
21.11.2018
 
 
Wicestarosta /-/ Małgorzata Issel
Żary, 7.08.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-07-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-07-27 12:40:08
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-07-27 12:44:06
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2018-08-07 08:48:44
Artykuł był wyświetlony: 996 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Powiat Żarski: „Modernizacja dachów budynków Domu Pomocy Społecznej w Lubsku przy ul. Zamkowej 27” w zakresie: 1. Wymiana pokrycia dachowego oraz remont więźby dachowej budynku DPS - Zamku 2. Wymiana pokrycia dachowego oraz remont więźby dachowej budynku bramnego 3. Remont tarasu przy budynku DPS - Zamku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-27 09:30:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

WIGN.272.9.1.2018.ZP

Ogłoszenie nr 595361-N-2018 z dnia 2018-07-26 r. 
 
Powiat Żarski: „Modernizacja dachów budynków Domu Pomocy Społecznej w Lubsku przy ul. Zamkowej 27” w zakresie: 1. Wymiana pokrycia dachowego oraz remont więźby dachowej budynku DPS - Zamku 2. Wymiana pokrycia dachowego oraz remont więźby dachowej budynku bramnego 3. Remont tarasu przy budynku DPS - Zamku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, , e-mail  , , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl 
Adres profilu nabywcy: www.powiatzary.pl 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
www.powiatzarski.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
www.powiatzary.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście 
Adres: 
68-200 Żary ul. Aleja Jana Pawła II 5, biuro podawcze
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Modernizacja dachów budynków Domu Pomocy Społecznej w Lubsku przy ul. Zamkowej 27” w zakresie: 1. Wymiana pokrycia dachowego oraz remont więźby dachowej budynku DPS - Zamku 2. Wymiana pokrycia dachowego oraz remont więźby dachowej budynku bramnego 3. Remont tarasu przy budynku DPS - Zamku 
Numer referencyjny: WIGN.272.9.1.2018.ZP 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUDYNEK DPS – ZAMEK W TRAKCIE PRAC BĘDZIE STALE ZASIEDLONY (ZAMIESZKAŁY) W BUDYNKU BRAMNYM ZNAJDUJĄ SIĘ CZYNNE BIURA I WYDZIELONE JEST JEDNO MIESZKANIE CHRONIONE (STANOWIĄCY MNIEJ NIŻ 50% POWIERZCHNI TEGO BUDYNKU) OBIEKT (KOMPLEKS) WPISANY JEST DO WOJEWÓDZKIEGO REJESTRU ZABYTKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY TEREN WOKÓŁ OBIEKTÓW ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYĆ I WYZNACZYĆ STREFĘ BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dachy Zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków (załącznik nr 1 do projektu) - pokrycie dachu dachówką. Projektuje się układanie dachówki karpiówki w podwójną koronkę w kolorze naturalnej ceramiki (segmentowej, matowej, nieangobowanej, nieglazurowanej, gładkiej) wypalanej niejednolicie. Zamawiający akceptuje rozwiązania zatwierdzone przez WLKZ. Przed położeniem Wykonawca jest zobowiązany dokonać uzgodnienia wzoru i kolorystyki dachówek z Wojewódzkim konserwatorem zabytków i Zamawiającym. Wzrost obciążeń wymusza wzmocnienie i wymianę elementów uszkodzonych więźby. Dodatkowe przewody wentylacyjne nad skrzydłem południowym projektuje się z typowych kształtek ocynk w kolorze pokrycia dachowego, ocieplonych wełną mineralną, lokalizując w/w wywietrzaki w najmniej eksponowanych miejscach. Więźby dachowe Z uwagi na częściowe uszkodzenie niektórych elementów więźb tzn. krokwi, poszycia deskowego, a szczególnie murłat i belek wiązarowych zaleca się wymianę uszkodzonych elementów. Elementy więźb nadające się do wzmocnienia (zgodnie z mapami uszkodzeń w załączniku do projektu) wzmacniamy po przez obustronne dołożenie elementów drewnianych o przekroju o wymiarach 1/4 elementu uszkodzonego, skręcając śrubami fi 16 co 60 cm a w miejscach możliwych gwoździując. Całość impregnować środkami grzybo- i szkodnikobójczymi z uodpornieniem p.pożarowym np.: Fobos M (preparaty nie oleiste i nie barwione). Roboty prowadzić ze szczególną uwagą nie usuwając znaków ciesielskich i inskrypcji (czyszczenie ograniczyć do najbardziej uszkodzonych elementów nie dopuszcza się ociosywania i strugania elementów więźby). Taras Taras obecnie okładany jest płytkami ceramicznymi na zaprawie cementowej z licznymi uszkodzeniami. Proponuje się: usunięcie wszystkich istniejących warstw do powierzchni stropu, wykonanie prawidłowej izolacji p.wodnej i cieplnej, wykonanie spadku wraz z nową wylewką zbrojoną siatką na podsypce kwarcowej, ułożenie nowych płytek na kleju elastycznym. Wzór i rodzaj płytek podlega obowiązkowemu zatwierdzeniu z Zamawiającym i Wojewódzkim Konserwatorem zabytków. Projektuje się płytki betonowe beżowe imitujące kamień naturalny na zdylatowanych polach nie większych jak 9m2. Istniejące balustrady oczyścić dokładnie do III* stopnia czystości i pomalować farbami antykorozyjnymi w kolorze ciemnobrązowym. 1. Techniczny opis szczegółów poszczególnych elementów. Kolejność robót Część południowa - Dach 1. Usunięcie istniejącego pokrycia z blachy. 2. Usunięcie deskowania z papą. 3. Wymiana i wzmocnienie wskazanych elementów więźby - nakładki sosnowe impregnowane 2 x 40x 180 (wysokość krokwi) śruby M16 z podkładkami ciesielskimi w rozstawie 60cm w osi obojętnej przekroju. 4. Wymiana uszkodzonych fragmentów murłat. (Przegląd węzłów- murłat w miejscu styku z murem - stwierdzone uszkodzenia i sposób naprawy zgłosić prowadzącemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) Murłaty drewno sosnowe impregnowane wymiary murłat dostosować do istniejących (14 x 14) remont należy wykonać jako wymianę w miejscach możliwych ewentualnie jako dołożenie nowego elementu zespolonego z istniejącym śrubami i ściągami. Wzmocnienie poprzeczne kleszczami 60 x 140 z przewiązkami j/w. Elementy uszkodzone wskazano na rysunku rzutu więźby kolorystycznie. 5. Wykonać konstrukcje ciesielskie okien – lukarn 6. Nabicie deskowania na styk z tarcicy nasyconej o minimalnej gr. 22 mm. 7. Impregnacja całej konstrukcji dachowej 8. Wyprowadzić rury wentylacyjne kominków (ze wszystkich pokoi na poddaszy, łazienek, strychu), w miejscach projektowanych wywietrzaków wyprowadzić końcówki rur do poziomu połaci dachowej- powyżej zamontować wywietrzaki ocynkowane fabrycznie ocieplone i malowane w kolorze zbliżonym do koloru dachówkinie wyższe jak 60cm ponad połać dachu. Wymiana istniejących wywietrzaków na rodzaj jak wyżej opisany. Uwaga - wszystkie rury wywiewne wywietrzaków ocieplone wełną mineralną wewnątrz strychu do poziomu dachu. 9. Pokrycie całości papą izolacyjną. 10. Nabicie kontrłat (kontr łaty z drewna sosnowego 60 x 25 mm impregnowane) 11. Nabicie łat w rozstawie jak do dachówki karpiówki układanej w koronkę podwójną (łat o przekroju 40 x 50 mm impregnowane). 12. Ułożyć opierzenia, rynny, sztucery i rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej o gr.0,7mm 13. Wymiana rur wywiewnych kanalizacyjnych 14. Ułożenie pokrycie z dachówki karpiówki układanej podwójnie w koronkę. Zgodnie z zaleceniami Konserwatora 15. Kominy do poziomu wewnętrznego dachu rozebrać i wymurować jako klinkierowe z zachowaniem ilości otworów jak i wysokości. Cegła klinkierowa kl 350 w kolorze zbliżonym do koloru pokrycia dachowego.(rozpoczęcie przemurowania co najmniej 0,5 m poniżej krawędzi dolnej konstrukcji dachu - krokwi) 16. Zamontować, wyłazy dachowe, ławy kominiarskie, i płotki przeciw-śnieżne, oraz instalację odgromową. 17. W trakcie robót budowlanych budynek należy zabezpieczyć przed ewentualnymi szkodami wywołanymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (opady deszczu, gradu, wichury itp.). Wykonawca jest obowiązany do codziennego śledzenia prognoz pogody, jak również dokonać natychmiastowego zabezpieczenia konstrukcji obiektu w przypadku zdarzeń pogodowych, które nie były przewidziane w ogólnodostępnych prognozach pogody. Obowiązek niniejszy ciąży na Wykonawcy również po godzinach pracy. Część południowa roboty wewnętrzne 1. Wewnątrz wykonać stalowy ruszt dystansowy z profili 2. Ułożyć ocieplenie z wełny mineralnej między krokwiami oraz pod rusztem o łącznej gr 20 cm z pustką wentylacyjną pomiędzy wełną a deskowaniem minimum 2 cm 3. Montaż płyty kartonowo-gipsowe (płyty p. poż. układane podwójnie) do poziomu 2,5 m. Na ruszcie poziomym sufitu podwieszonego ułożyć docieplenie z wełny mineralnej o gr 25 cm. Krokwie w części strychowej - powyżej remontowanych pomieszczeń pozostawić nieocieplane. Całość robót montażowych wewnętrznych wykonać w systemie danej firmy zapewniającej przegrodę w klasie EI 60. 4. W przypadku naruszenia instalację elektryczną należy odtworzyć w istniejącym zakresie. 5. Montaż schodów na strych - wyłaz wejściowy ze schodami składanymi w klasie EI 60. 6. Wymiana podłogi na całym strychu - tarcica sosnowa o gr. 32mm (stwierdzone w trakcie wymiany uszkodzenia legarów wymienić w uzgodnieniu z Inwestorem -protokół konieczności sporządzony w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i z jego akceptacją). 7. Osadzenie okna lukarny (wykonanie okien w kolorze białym należy zlecić po dokładnym pomiarze wykonanych lukarn istniejących). 8. Wymiana okien na jednolite (o taki samym - istniejącym podziale). Wieża część południowa 1. Usunięcie istniejącego pokrycia ścian bocznych. 2. Nabić łaty w rozstawie umożliwiającym prawidłowe położenie łupka kamiennego, łupek częściowo zmagazynowany w obiekcie DPS-u, Wykonawca jest zobowiązany oszacować konieczność ewentualnego dokupienia brakujących elementów. 3. Impregnować całą więźbę preparatami grzybobójczymi i środkami ogniochronnymi. 4. Montaż pokrycia w postaci łupka kamiennego (płytki małoformatowe układane w karo). 5. Wymiana okien dachowych na nowe. 6. Montaż okien w lukarnach 7. Wymiana pokrycia papowego na dachu na dwa x papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, z zachowaniem szczególnej staranności prawidłowego wykonania zabezpieczającego przed zalewaniem i opadami atmosferycznymi. 8. Istniejące zwieńczenie barierką ochronną dachu wieży należy bez jej demontażu (w miejscu zamontowania) dokładnie wyczyścić elektronarzędziami do trzeciego stopnia czystości i pomalować farbą antykorozyjną np. HAMERAIT dwa razy, w kolorze ciemno brązowym. 9. Zamontować instalację odgromową. Część północna - Dach 1. Usunięcie istniejącego pokrycia z blachy. 2. Usunięcie deskowania z papą. 3. Wymiana i wzmocnienie wskazanych elementy więźby - nakładki sosnowe impregnowane 2 x 40x 180 (wysokość krokwi) śruby M16 z podkładkami ciesielskimi w rozstawie 60cm w osi obojętnej przekroju. (Przegląd węzłów- murłat w miejscu styku z murem - stwierdzone uszkodzenia i sposób naprawy zgłosić prowadzącemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) Murłaty drewno sosnowe impregnowane wymiary murłat dostosować do istniejących (14 x 14). Remont należy wykonać jako wymianę w miejscach możliwych ewentualnie jako dołożenie nowego elementu zespolonego z istniejącym śrubami i ściągami. Wzmocnienie poprzeczne kleszczami 60 x 140 z przewiązkami j/w. Elementy uszkodzone wskazano na rysunku rzutu więźby kolorystycznie. 4. Nabicie wiatrownice z bednarki na skos w trzech pasach stężając mini 6 krokwi 5. Wymiana istniejących wywietrzaków. Uwaga - wszystkie wywietrzaki ocieplone wełną mineralna. 6. Pokrycie całość membraną wysoko-paroprzepuszczalną np. wiatroizolacyjną mdm® Ventia Wind Barrier. (współczynnik Sd=0,005 m) lub równoważną. 7. Nabicie kontrłat (kontrłaty z drewna sosnowego 60 x 25 mm impregnowane). 8. Nabicie łat w rozstawie jak do dachówki karpiówki układanej w koronkę podwójną (łat o przekroju 40 x 50 mm impregnowane). 9. Ułożyć opierzenia, rynny, sztucery i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej o gr.0,7mm 10. Wymiana rur wywiewnych kanalizacyjnych 11. Ułożenie pokrycia z dachówki karpiówki układanej w podwójną koronkę – zgodnie z zaleceniami Lubuskiego Konserwatora Zabytków. 12. Kominy do poziomu wewnętrznego dachu rozebrać i wymurować jako klinkierowe z zachowaniem ilości otworów jak i wysokości. Cegła klinkierowa kl 350 w kolorze zbliżonym do koloru pokrycia dachowego. 13. Zamontować wyłazy dachowe, ławy kominiarskie, i płotki przeciwśnieżne. 14. Zamontować instalację odgromową. Część północna roboty wewnętrzne 1. Wymiana podłogi na całym strychu - tarcica sosnowa o gr. 32mm (stwierdzone w trakcie wymiany uszkodzenia legarów wymienić w uzgodnieniu z Inwestorem) 2. Wymiana okien powiekowych na jednolite (o taki samym podziale). Budynek bramowy 1. Usunięcie istniejącego pokrycia z blachy. 2. Usunięcie łat i deskowania. 3. Wymiana i wzmocnienie wskazanych elementy więźby - nakładki sosnowe impregnowane 2 x 40x 180 (wysokość krokwi) śruby M16 z podkładkami ciesielskimi w rozstawie 60cm w osi obojętnej przekroju. (Przegląd węzłów- murłat w miejscu styku z murem - stwierdzone) Murłaty drewno sosnowe impregnowane wymiary murłat dostosować do istniejących (14 x 14) remont należy wykona jako wymianę w miejscach możliwych ewentualnie jako dołożenie nowego elementu zespolonego z istniejącym śrubami i ściągami. Wzmocnienie poprzeczne kleszczami 60 x 140 z przewiązkami j/w. Oczyścić wskazane elementy. Elementy uszkodzone wskazano na rysunku rzutu więźby kolorystycznie. - część B wymiana deskowania i podłogi więźba - tylko oczyszczenie i impregnacja. 4. Impregnować całą więźbę preparatami grzybobójczymi i środkami ogniochronnymi. 5. Nabicie wiatrownice z bednarki na skos w trzech pasach stężając mini 6 krokwi. 6. Wymiana istniejących wywietrzaków wentylacyjnych. Uwaga - wszystkie wywietrzaki ocieplone wełną mineralna. 7. Wymiana istniejących wywietrzaków kanalizacyjnych 8. Pokrycie całość membraną np. wiatroizolacyjnamdm® Ventia Wind Barrier. (współczynnik Sd=0,005 m) 9. Nabicie kontrłat (kontr łaty z drewna sosnowego 60 x 25 mm impregnowane). 10. Nabicie łat (o przekroju 40 x 50 mm impregnowane). 11. Montaż pokrycia w postaci dachówki karpiówki układanej w podwójną koronkę. 12. Kominy do poziomu wewnętrznego dachu rozebrać i wymurować jako klinkierowe z zachowaniem ilości otworów jak i wysokości. Cegła klinkierowa kl 350 w kolorze zbliżonym do koloru pokrycia dachowego. 13. Wydry kominowe, opierzenia orynnowanie i rury spustowe nowe z blachy tytano - cynkowej o gr min 0,7 mm 14. Wymiana podłogi i uszkodzonych legarów - tarcica sosnowa gr 32 15. Zamontować, wyłazy dachowe, ławy kominiarskie i płotki przeciw śnieżne oraz instalację odgromową. Taras 1. Usunąć istniejące pokrycie z płytek. 2. Skuć i usunąć istniejące warstwy, tj. izolacje i wylewki do poziomu surowego stropu. 3. Zaimpregnować podłoże zgodnie z katalogiem robót firmy Sika, z wykonaniem paroizolacji. 4. Wykonać izolację termiczną o gr 12cm z pianki PIR. 5. Wykonanie wylewki ze spadkiem zbrojonej siatką antyrysową w polach dylatowanych. 6. Przyklejenie płytek betonowych beżowych imitujących kamień naturalny na klej firmy SIKA - SikaBond-T8 (płytki do wybory firmy Zielbruk-Płoty wzornik w załączniku). Wzór ułożenia płytek należy uzgodnić z Lubuskim Konserwatorem Zabytków. 7. Oczyszczenie istniejących balustrad do trzeciego stopnia czystości oraz pomalowanie farbą antykorozyjną typu HAMERAJT dwukrotnie w kolorze ciemnobrązowym młotkowym. 8. Tynk na ścianie budynku przylegającej do tarasu należy przed ułożeniem tarasu i izolacji przeciwwilgociowej odciąć równo do poziomu parapetów (okna przy tarasie), zbić do cegły i położyć nowy. Ścianę pomalować na kolor zbliżony do elewacji, dwukrotnie farbą przeznaczoną do użytku zewnętrznego (silikatowa lub silikonowa). 9. Kominy wentylacyjne i murowane słupki balustrady skuć z powłoki tynkarskiej w całości, położyć nowy tynk i pomalować na kolor zbliżony do elewacji, dwukrotnie farbą przeznaczoną do użytku zewnętrznego (silikatowa lub silikonowa).Wykonać obróbki podstawy wentylatorów na wylotach kominów. 8. Wymiana opierzeń i rynien i rur spustowych na tytanowo - cynkowe. Instalacja Odgromowa dot. całego kompleksu. Wymienić instalacje odgromową na nową z zastosowaniem właściwych uchwytów i zamocowań do projektowanego pokrycia. Zwody pionowe wyposażyć w złącza pomiarowe. Wykonać badania skuteczności ochrony (należy ewentualnie przewidzieć możliwość - ułożenia nowego otoku uziemiającego). Minimalny przekrój zwody fi 8. Istniejące okna połaciowe i klapy dymowe dostosować do nowo – projektowanej powierzchni połaci dachowej, w przypadku stwierdzenia znacznego zużycia lub uszkodzenia – wymienić. W tym przypadku konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45215213-3
45215214-0
45453000-7
45261910-6
45215210-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-15 
II.9) Informacje dodatkowe: BUDYNEK DPS – ZAMEK W TRAKCIE PRAC BĘDZIE STALE ZASIEDLONY (ZAMIESZKAŁY) W BUDYNKU BRAMNYM ZNAJDUJĄ SIĘ CZYNNE BIURA I WYDZIELONE JEST JEDNO MIESZKANIE CHRONIONE (STANOWIĄCY MNIEJ NIŻ 50% POWIERZCHNI TEGO BUDYNKU) OBIEKT (KOMPLEKS) WPISANY JEST DO WOJEWÓDZKIEGO REJESTRU ZABYTKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY TEREN WOKÓŁ OBIEKTÓW ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYĆ I WYZNACZYĆ STREFĘ BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Uwaga: do oferty należy dołączyć ceny jednostkowe poszczególnych pozycji przedmiarów wg. załacznika
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.2.1. lit. a) SIWZ. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ , jeżeli wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie min. 700 000,00 zł, b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert wysokości 500 000,00 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 8.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zadania w zakresie wymiany pokryć dachowych na obiektach zabytkowych (wpisanych do Rejestrów zabytków prowadzonych przez WKZ lub gminnych rejestrów zabytków), o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto łącznie i powierzchni dachu (pokrycia dachówką karpiówką) nie mniejszej niż 500 m2 każda ze przedstawionych do referencji robót, b) dysponuje lub będzie dysponował następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za wykonanie robót budowlanych: - poprzez wykazanie się przez wykonawcę iż dysponuje osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz odpowiednie kwalifikacje wynikające z ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987), pozwalające na objęcie obowiązków kierownika budowy posiadającego co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, która będzie wykonywać swoje obowiązki osobiście, wraz z informacjami na temat jej wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, oraz informacją o podstawie do dysponowania pracą tej osoby. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Zamawiający może żądać przedłożenia: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem opłacenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu w uiszczeniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Załącznik nr 9 do SIWZ 6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 8.3.3 zamawiający załącza do składanej oferty następujących dokumentów: 1) wykazu robot budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inny dokument 2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50 000.00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 14.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 14.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 14.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 14.4.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub też nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego zgodnie z art. 46 ust 4a Pzp. 14.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr. 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 14.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 14.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 14.8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:„Modernizacja dachów budynków Domu Pomocy Społecznej w Lubsku przy ul. Zamkowej 27” 14.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 14.10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej dla zamawiającego. 14.11. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 14.12. Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy. 14.13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 14.14. Oferta nie zabezpieczona wadium stanowić będzie podstawę od wykluczenia wykonawcy z postępowania.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja jakości
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1) ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 2) ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, możliwe są w następującym zakresie i przy zaistnieniu poniższych przesłanek: a) zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy ze względu na błędy w dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a koniecznej do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej – jeżeli ta zmiana ma istotny wpływ na wysokość kosztów wykonania przedmiotu umowy, b) konieczności wykonania prac lub zastosowania materiałów nieobjętych opisem przedmiotu zamówienia ze względu na istotne błędy w dokumentacji projektowej, bez usunięcia których nie byłoby możliwe prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy, a które ujawniły się w trakcie jego realizacji, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - jeżeli ta zmiana ma istotny wpływ na wysokość kosztów wykonania przedmiotu umowy. 3) ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów możliwa jest w następujących przypadkach: a) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli skrócenie tego terminu nie wpłynie negatywnie na należyte wykonanie przedmiotu umowy, b) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania przedmiotu umowy, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień, o ile wystąpiły one bez winy wykonawcy, c) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, d) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia, e) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar, wichury, trzęsienia ziemi, osuwiska; Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony (w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zaistnienia), uzasadnienia wpływu zjawiska na realizację przedmiotu zamówienia, i udokumentowania zaistnienia tego stanu. W przypadku nie zachowania postanowień niniejszego pkt. Wykonawca nie może powołać się na powyższe podstawy uzasadniające zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia. f) wystąpienia udokumentowanych przez wykonawcę warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w stopniu większym niż można byłoby to racjonalnie przewidywać, g) wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, h) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych zamówień dodatkowych i uzupełniających na realizację przedmiotu umowy; i) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej, które mają istotny wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a których pominięcie, przesunięcie w harmonogramie i inne działania mające na celu zminimalizowanie lub usunięcie błędu istotnie wpłynęło na termin realizacji przedmiotu zamówienia i niemożliwym było zastosowanie innych rozwiązań, dla usunięcia błędu w dokumentacji projektowej. ZMIANA ZAKRESU I SPOSOBU wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w następujących przypadkach: a) wystąpienia konieczności realizowania przedmiotu umowy w inny sposób niż zastosowany ze względu na zmianę obowiązującego prawa, b) ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy z uwagi na ograniczenie zakresu robót spowodowanego uwarunkowaniami techniczno-eksploatacyjnymi, c) zastosowania innych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy, d) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej, których nie można usunąć w sposób inny niż zmiana zakresu lub techniki wykonania lub zmiana technologii, a które to niw wpływają na wartość techniczną, użytkową przedmiotu zamówienia, e) dodatkowych nakazów, wytycznych, decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 29.2 W przypadku wystąpienia okoliczności, mających wpływ na wydłużenie terminu wykonania umowy, termin ten może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód. 29.3 Do zmian w zawartej umowie stosuje się postanowienia zgodne z art. 144 Pzp. 29.4 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 29.5 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, które są przesłanką do wystąpienia z pisemnym wnioskiem. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-08-10, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć
Żary, dn. 26.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art.86 ust.5 w związku z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz.1579 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Modernizacja dachów budynków Domu Pomocy Społecznej w Lubsku przy ul. Zamkowej 27
 
 
Kwota jaką zamawiający przeznaczył na realizację w/w zadania: 1 000 000 zł
 
 
Oferty złożone w terminie wraz z podaniem nazw, adresów oraz ceny  i terminu gwarancji
 
 
L.P.
nazwa
adres
cena brutto PLN
termin gwarancji w
m-c
1.
 
 
 
Dekarstwo-Ciesielstwo Jan Łobodziec 
 
Tuchola Żarska 55
68-300 Lubsko
 
1 017 461,62
60
 
2.
Firma Ogólnobudowlana Malwina Zielińska
ul. Śląska 12
 68-300 Lubsko
993 997,06
60
3.
Dachy Pokrycia-Usługi
 Eugeniusz Zieliński
ul. Śląska 11
 68-300 Lubsko
947 550,51
60
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wytworzenia informacji: 2018-07-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2018-07-27 09:30:33
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2018-07-27 09:41:39
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2018-08-13 15:13:29
Artykuł był wyświetlony: 1032 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu