ˆ

Przetargi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Powiat Żarski: Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza Polsko-Niemieckiego – etap V

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-13 15:47:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 513835-N-2019 z dnia 2019-02-13 r. 
 
WIGN.272.2.1.2019
 
Powiat Żarski: Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza Polsko-Niemieckiego – etap V
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak

Nazwa projektu lub programu 
Projekt pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020, Oś priorytetowa: I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200  Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, , e-mail  , , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.powiatzary.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście 
Adres: 
68-200 Żary ul. Aleja Jana Pawła II 5, biuro podawcze
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza Polsko-Niemieckiego – etap V 
Numer referencyjny: WIGN.272.2.1.2019.ZP 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w zakresie zwiększenia atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza Polsko-Niemieckiego – etap V”. Inwestycja realizowana w ramach programu współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020, projekt numer PLSN.01.01.00-02-0099/17-00. Zakres zamówienia obejmuje: Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza Polsko-Niemieckiego – etap V” Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w powiecie Żarskim w województwie lubuskim na działkach: 13/2, 29, 16, 31, 35/1, 15/5 – obręb 5, jednostka ewidencyjna Lubsko 14/6, 16/1 – obręb 6, jednostka ewidencyjna Lubsko. Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w województwie lubuskim, w powiecie żarskim w miejscowości Lubsko. Ciąg komunikacyjny ma swój początek w obrębie drogi wojewódzkiej nr 289, koniec zaś zlokalizowany jest przy zalewie Karaś. Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni drogi wewnętrznej (dr. nr 1) oraz ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym drogi wewnętrznej. Ponadto inwestycja obejmuje remont nawierzchni drogi publicznej (ul. Mała – dr. nr 2) wraz z chodnikiem. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: 1) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 2) prace ziemne, korytowanie, wywóz ziemi, stabilizowanie i wykonanie nasypów, konserwację rowów 3) wycinkę drzew, krzewów, karczowanie karp, usuwanie korzeni 4) wykonanie wzdłuż ciągów kanalizacji kablowej (do przyszłego oświetlenia trasy) 5) wykonanie zabezpieczenia skarp (ścianka szczelna, maty gabionowe, narzut kamienny) 6) modernizację - przebudowę drogi gminnej wewnętrznej (droga nr 1), 7) modernizację - przebudowę ciągu pieszo - rowerowego, 8) modernizację - remont drogi gminnej, ul. Mała (droga nr 2) wraz z chodnikiem, 9) utwardzenie terenu w obrębie działki 14/6, 10) wyposażenie w elementy bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, słupki, barierki) 11) ƒ budowę obiektów małej architektury (urządzeń wymienionych w dokumentacji projektowej i wykonawczej) 12) roboty wykończeniowe 13) nasadzenia drzew, 14) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzenie stałej organizacji ruchu 3.2 Opis podstawowych robót - Branża drogowa - Projektowana inwestycja ma na celu przede wszystkim poprawę stanu technicznego nawierzchni jezdni dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych – parametry techniczne: ƒ klasa techniczna – droga wewnętrzna (nr1), droga klasy D (NR2); ƒ prędkość projektowa – Vp = 30 km/h; ƒ szerokość jezdni – 4,00 m; ƒ szerokość chodników – 3,00 m; ƒ droga wewnętrzna (Nr1) o szerokości 4,0 m i długości 86,80 m ƒ ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3,0 m i długości 459,50 m ƒ remont nawierzchni ul. Mała o szerokości 4,0 m i długości 107,96 m wraz z chodnikiem ƒ utwardzenie terenu w obrębie działki nr 14/6 ƒ budowa elementów małej architektury Nawierzchnie dróg, ciągu pieszo-rowerowego, chodnika zaprojektowano z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. Nawierzchnie mają posiadać spadek zgodnie z dokumentacją projektową wykonania. Jezdnie ograniczono krawężnikiem betonowym najazdowym 22x15 cm. Nawierzchnię chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego zaoporowano obrzeżem betonowym 30x8 cm. Nawierzchnię chodnika i ciągów pieszo – rowerowych należy ułożyć bezspoinowo, z kostki o krawędziach niefazowanych. W przekroju podłużnym jezdnie dróg oraz nawierzchnie ciągu pieszo-rowerowego i chodnika dowiązano do istniejącego terenu z zachowaniem dopuszczalnych spadków podłużnych. Rzędne początku i końca należy dowiązać do istniejącej zabudowy. Przy trasowaniu dróg, ciągu pieszo-rowerowego po terenie pochyłym projektuje się wykonanie nasypu wraz z umocnieniem skarp narzutem kamiennym (ewentualnie materacami gabionowymi). W miejscach newralgicznych (dużych różnic wysokości) zaprojektowano stalową ściankę szczelną o wysokości 6 m i długości 55 m zakończoną żelbetowym wieńcem. Szczegółowy sposób wykonania szczelnej ścianki należy pisemnie uzgodnić z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Inwestorem. Montaż ścianki szczelnej wraz z zwieńczeniem wykonany zostanie wg. projektu i technologii Wykonawcy. Do zadań wykonawcy należy wykonanie i uzgodnienie projektu oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi ww dokumenty Zamawiającemu Szczegółowy opis i parametry zawiera dokumentacja projektowa. Należy uwzględnić, iż w granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 289 (dz. nr 13/2) projektuje się budowę zjazdu publicznego (planowana szerokość 5,00 m, długość 5,0 m i usytuowanie do osi jezdni pod kątem 90,00o) wraz z przebudową fragmentu przyległej ścieżki rowerowej. 3.3 Elementy małej architektury. Planowana inwestycja obejmuje umiejscowienie w terenie elementów małej architektury tj: koszy na śmieci, ławek, stojaków na rowery, wiat ochronnych dla podróżnych, drogowskazów i tablic informacyjnych. Lokalizacja i rodzaj elementów małej architektury należy wykonać i zamontować zgodnie z dokumentacją projektową. Uwaga! Na każdym z elementów wchodzących w skład infrastruktury (tablice, stoły, ławki, kosze, stojaki dla rowerów, i pozostałe) Wykonawca jest obowiązany umieścić trwałe napisy stałe (np. grawer, wypalane). Treść napisów poda zamawiający. Wszystkie informacje umieszczane na tablicach powinny być sporządzone w języku polskim i niemieckim. Konstrukcja nawierzchni jezdni i pozostałe parametry określa dokumentacja techniczna i pozostałe załączniki do niniejszej SIWZ. 3.4 Roboty ziemne (wypełnienie koryta) należy prowadzić warstwami o grubości do 20 cm. Przed każdym zasypaniem Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemne potwierdzenie w dzienniku budowy od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przedstawiciela zamawiającego prawidłowego oczyszczenia z karp, korzeni i innych zanieczyszczeń, pod rygorem wykonania ponownego korytowania i oczyszczenia wykonanych koryt przed ułożeniem kostki brukowej. Zamawiający wymaga sporządzenia na powyższą okoliczność dokładnej dokumentacji fotograficznej (wg. której nie ma wątpliwości o prawidłowym wykonaniu usunięcia karp i korzeni po wyciętych drzewach i krzewach). Po każdorazowym wykonaniu i zagęszczeniu kolejnej warstwy Wykonawca na własny koszt przeprowadzi badania Is gruntu. Układanie kolejnej warstwy może zostać rozpoczęte tylko po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wyników badań kontrolnych w-wy poprzedniej. Wymianę gruntu w bezpośredniej bliskości ogrodzeń posesji prowadzić należy w taki sposób, aby nie spowodować zniszczenia (np. obrotu w kierunku gruntu odspojonego) tych ogrodzeń. 3.5 Inwestycja wymaga wycięcia kolidujących drzew (w tym drzew i krzewów nie wymagających zgłoszenia i uzyskania zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami) w obrębie inwestycji zgodnie z dokumentacją wyrębu drzew oraz uzyskaną decyzją. W ramach zadania należy: - usunąć pozostałe drzewa o obwodzie do 12 cm (nie wymaga zezwolenia w postaci decyzji właściwego organu); - usunąć około 60 – 100 m2 zakrzaczeń; - usunąć dokładnie (wyrwać) wszystkie karpy, wystające i przechodzące w światło ścieżki i drogi korzenie w całym korycie; - drewno pochodzące z wycinki oraz usunięte korzenie należy ułożyć w pryzmy przygotowane do transportu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego lub bezpośrednio do odbiorcy. Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca jest zobowiązany uzyskać we własnym zakresie pisemną opinię specjalisty w dziedzinie ochrony przyrody (w zakresie fauny i flory chronionej prawnie) w tym: ornitologa, o braku występowania gniazd, siedlisk i enklaw chronionych na przebiegu trasy przeznaczonej do wycinki. Ponieważ droga jest sporadycznie użytkowana, i istnieje prawdopodobieństwo iż jej przebieg może odbiegać od rzeczywistych granic Wykonawca jest zobowiązany do geodezyjnego wyznaczenia drogi i ścieżki w terenie, oraz wpisania powyższej czynności przez geodetę do dziennika budowy. O czynności wyznaczenia geodezyjnego należy poinformować Inspektora nadzoru inwestorskiego. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania powykonawczej mapy geodezyjnej wraz z naniesieniem wszystkich urządzeń (obiektów małej architektury, kanalizacji kablowej i pozostałych) i przekazania jej Zamawiającemu do dnia ostatecznego odbioru. W obrębie projektowanego przedsięwzięcia występują następujące urządzenia obce: − sieci wodociągowe, − linie energetyczne napowietrzne niskiego napięcia. W projekcie wskazano kolizje z linią energetyczną napowietrzną. Przebudowa kolizji zostanie wykonana na warunkach właścicieli wg. odrębnego opracowania. Ponadto projekt obejmuje wykonanie kanalizacji teletechnicznej (rura DVK110) wzdłuż przebiegu dróg i ścieżki rowerowej na potrzeby kablowej linii oświetlenia drogowego. Nie wyklucza się istnienia innych nienaniesionych linii urządzeń i/lub odchyleń w planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urządzenia należy powiadomić właściwy organ. 3.6. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ w skład której wchodzi przedmiar robót, projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia i złożenia oferty stanowi projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Przedmiar służy jako dokument pomocniczy. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Przedłożenie kosztorysu ofertowego będzie miało charakter pomocniczy i charakter informacyjny (potwierdzający prawidłowość dokonanego szacowania ceny ryczałtowej robót) i jego brak w ofercie nie będzie stanowić podstawy do odrzucenia oferty w rozumieniu art.89 ust.1 pkt 2 ustawy- Pzp. Podstawą do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia stanowić projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Zaleca się, by Wykonawca przeprowadził inspekcję i ocenę terenu przyszłych robót i otoczenia przed złożeniem oferty. Zamawiający informuje, iż dokonanie wizji w terenie będzie istotne dla Wykonawcy przy prawidłowym obliczeniu ceny oferty, ponieważ inwestycja przebiega w otoczeniu działek leśnych, po terenie o różnych spadkach i nachyleniu (w tym po skarpach). W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót do wyceny i realizacji należy przyjąć projekt budowlany. 3.7 Technologia wykonania robót budowlanych zgodna ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ, w przypadku konieczności dokonania zmian – wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego oraz jeżeli wymagają tego przepisy prawa projektanta. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego pisemnego zgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Zgłoszenie sporządzone przez kierownika robót i podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy powinno określać charakter robót, uzasadnienie ich wykonania oraz kosztorys. Do wykonania robót wykonawca może przystąpić po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora i Zamawiającego pod rygorem nieuwzględnienia roszczenia dotyczącego dodatkowej zapłaty. 3.8. Wersja papierowa dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, ul. w godzinach od 7.00 – 14.00 pok. 208. 3.9. Wszystkie błędy ujawnione na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych, w Przedmiarze robót, SIWZ i pozostałych dokumentach (w tym SIWZ) Wykonawca jest obowiązany zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert, pod rygorem braku możliwości powoływania się na powyższe w późniejszym czasie i w toku realizacji zamówienia. 3.10. Jeżeli w dokumentacji tj. części opisowej projektu, na rysunkach, w specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarze robót, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, które charakteryzują produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie takich samych lub wyższych parametrów technicznych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany bez dodatkowego wezwania wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.11. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z aktualnymi wymaganiami normowymi, aprobatami, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektu technicznego oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. 3.12.Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogram rzeczowo – finansowy przedstawiający terminy realizacji poszczególnych etapów robót oraz uwzględniający zakończenie robót (załącznik nr 10 do SIWZ). Projekt współfinansowany z Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do realizacji inwestycji w zakresie poszczególnych robót i w terminach określonych w załączonym do niniejszej SIWZ harmonogramie rzeczowo- finansowym. Jest to niezbędne dla prawidłowego i terminowego rozliczenia Zamawiającego z instytucją współfinansującą zadanie. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie załącznikiem do umowy z Wykonawcą. 3.11. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w art.29 ust.3a ustawy pzp, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności wskazane zostały w projekcie umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45111000-8
45111200-0
45242000-4
43233200-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-03-31 
II.9) Informacje dodatkowe:

Akapit nr 2 - brak tytułu

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 4.2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000,00 PLN. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący kwalifikacji, zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 4.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie dróg, chodników o nawierzchni z kostki betonowej lub granitowej o długości co najmniej 500 mb każda. Wykonawca załączy dowody dotyczące wskazanych w wykazie robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i posiadającej łącznie co najmniej 18 miesięczne doświadczenie w kierowaniu takimi robotami, Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018, poz.1202 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65 ze zm.) 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie dróg, chodników o nawierzchni z kostki betonowej lub granitowej o długości co najmniej 500 mb każda. Wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty- Załącznik nr 9 do SIWZ – Doświadczenie zawodowe a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia (min. 18 miesięcy) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 10 do SIWZ – Potencjał kadrowy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 Pzp; 2) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3) Oświadczenie Wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 2 SIWZ 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
Do oferty Wykonawca dołącza: 6.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2,3 do SIWZ. 6.1.1.1.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1. SIWZ. 6.1.1.2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6.1.2.pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów przy realizacji zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ 6.1.3 formularz ofertowy- oferta wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 6.1.4. oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO wg załącznika nr 9 SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20 000.00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł). 9.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 9.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: a) pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 9.4 Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 9.5 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub też nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego zgodnie z art. 46 ust 4a Pzp. 9.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr. 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 9.7. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 9.8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 9.9. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza Polsko - Niemieckiego – etap V” Oznaczenie sprawy: WIGN.272.2.1.2019.ZP 9.10. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 9.11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej dla zamawiającego. 9.12. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 9.13. Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy. 9.14 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9.15 Oferta nie zabezpieczona wadium stanowić będzie podstawę od wykluczenia wykonawcy z postępowania.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
zawiera załącznik do SIWZ
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-02-28, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Starosta /-/ Józef Radzion
13.02.2019  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wytworzenia informacji: 2019-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wprowadzenia do BIP 2019-02-13 15:47:45
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2019-02-13 15:55:23
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2019-02-13 15:55:23
Artykuł był wyświetlony: 244 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Żarskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-08 11:31:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 511984-N-2019 z dnia 2019-02-08 r. 
 
WIGN.272.1.1.1.2019
 
Powiat Żarski: Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Żarskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, , e-mail  , , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.powiatzary.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście 
Adres: 
68-200 Żary ul. Aleja Jana Pawła II 5, biuro podawcze
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Żarskiego 
Numer referencyjny: WIGN.272.1.1.1.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla obiektów należących do Powiatu Żarskiego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2018.755 ze zm. ) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Zakres zamówienia obejmuje: a) Dostawę energii elektrycznej do 36 punktów poboru energii elektrycznej wyszczególnionych w załączniku nr 8 do SIWZ zarządzanych przez Powiat Żarski. b) W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta 1 umowa obejmująca dostawę energii elektrycznej do 36 punktów poboru energii elektrycznej wyszczególnionych w załączniku nr 8 do SIWZ. Płatnikami za zużytą energię będą poszczególne punkty odbioru (obiekty) wymienione w SIWZ ( faktury VAT wystawiane dla poszczególnych obiektów i dostarczane na adresy zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). Przykładowa nazwa płatnika faktury VAT: Powiat Żarski ul.Aleja Jana Pawła II 5 68-200 Żary NIP 928 17 42 518, odbiorca – Zespół Szkół Budowlanych, 68-200 Żary, ul. Górnośląska 2, c) Przedmiot zamówienia nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Odbiorcę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnej. d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ. e) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD działającym na terenie Powiatu Żarskiego – załącznik nr 7 do SIWZ. f) Wyłoniony Wykonawca przygotuje, wypełni i wyśle poprzez właściwą platformę wymiany informacji (należącą do lokalnego OSD) zgłoszenia sprzedaży energii elektrycznej na wszystkie Punkty Poboru Energii Elektrycznej (załącznik nr 8 do SIWZ – (będący załącznikiem nr 1 do umowy) do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Enea Operator Sp. z o.o.) - celem uzyskania pozytywnej ich weryfikacji na dzień 01.04.2019 r. g) W tym celu Wykonawca przygotuje również stosowne pełnomocnictwo/ pełnomocnictwa (w ciągu 4 dni od zawiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawcy), które przedłoży Zamawiającemu do podpisu. h) Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ zawarł istotne postanowienia umowy, których treść Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć w umowie z Zamawiającym. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy na drukach Wykonawcy. i) Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy niezwłocznie po wyborze Wykonawcy. j) Okres rozliczeniowy – jednomiesięczny. k) Określone przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości i nie jest jednocześnie graniczną ilością jej zakupu. 
II.5) Główny kod CPV: 09300000-2 
Dodatkowe kody CPV: 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-03-31 
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną (sprzedaży energii elektrycznej) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2018.755 ze zm). 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiajacy dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Wykonawca posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną (sprzedaży energii elektrycznej) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.2.1a) SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty: a) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 b) Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt XVI ppkt 8 SIWZ, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy lub pełnomocnik reprezentujący Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. c) Oświadczenie o posiadaniu generalnej umowy Dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD działającym na terenie Powiatu Żarskiego wg załącznika nr 7 do SIWZ d) Dokładnie wypełniony formularz cenowy ( w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) wg załącznika nr 5 do SIWZ.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) 10.2. Wadium może być wnoszone w : ­ pieniądzu ­ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, ­ gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, ­ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2018.110 ze zm.) 10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Zamawiającego nr. 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego nastapi przed upływem terminu składania ofert). 10.4.Zamawiający zwróci wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a i 2 Pzp. 10.5.Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust 5 Pzp. 10.6.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10.7.Oferta nie zabezpieczona wadium stanowić będzie podstawę do jej odrzucenia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności
40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
załącznik nr 6 do SIWZ
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy: a) w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług(VAT) oraz podatku akcyzowego; 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-02-18, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
Starosta Żarski /-/  Józef Radzion
​Żary, 8.02.2019 r.
 
 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Żarskiego
 
Na  podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986) w związku z otrzymanym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do w/w postępowania Zamawiający wyjaśnia:
 
Pytanie 1
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres Nabywcy i Płatnika;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa;
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer ewidencyjny;
- numer PPE.    
W razie nieudostępnienia powyższych informacji po wyłonieniu Wykonawcy, skutkować będzie negatywnym przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy.
 
Odpowiedź:
Zamawiający przekaże w/w informacje w formie pliku edytowalnego Word
 
Pytanie 2
Zwracamy się z zapytaniem, która Grupa taryfowa jest prawidłowa dla Obiektu Powiatowy Dom Dziecka ul. Dąbrowskiego 6, 68-300 Lubsko (poz. nr 6)
W Formularzu cenowym widnieje C11, natomiast w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia jest G11.
 
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował formularz cenowy, który stanowi załącznik do wyjaśnień.
 
Pytanie 3
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający, doda do formularza Oferty następujący zapis:
„Niniejsza oferta sprzedaży energii elektrycznej skalkulowana została w oparciu o aktualne warunki rynkowe i prawne z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 28.12.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku zmiany przepisów mających wpływ na warunki sprzedaży energii elektrycznej w 2019 r. zostaną one dostosowane w sposób i w terminach określonych w tych przepisach.”
 
Odpowiedź:
Zamawiając nie wyraża zgody na zastosowanie w/w zapisu. Warunki zmiany ceny określa załącznik nr 6 do SIWZ. 
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
15.02.2019 r.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
dotyczy: Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Żarskiego
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ), Zamawiający zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu   nieograniczonego na ww. dostawę.
 
Zakres  zmian jest następujący:
 
1.
Modyfikuje się załącznik  nr 5 do SIWZ, w załączeniu do niniejszych wyjaśnień
2.W pkt 12.13 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zmienia się zapis:
Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej. Nie otwierać przed 18.02.2019 godz. 10:15
 
na zapis:
Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej. Nie otwierać przed 19.02.2019 godz. 10:15
 
3.W pkt 12.15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zmienia się zapis:
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej.   Nie otwierać przed 18.02.2019 godz. 10:15
na zapis:
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej.   Nie otwierać przed 19.02.2019 godz. 10:15
 
4.W pkt 12.16 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zmienia się zapis:
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na   dostawę energii elektrycznej.Nie otwierać przed 18.02.2019 godz. 10:15
na zapis:
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na   dostawę energii elektrycznej.Nie otwierać przed 19.02.2019 godz. 10:15
 
5. W pkt 13 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zmienia się zapis:
 
13.1 Miejsce i termin składania ofert:
  1. miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, Biuro Podawcze
  2. termin składania ofert: do dnia 18.02.2019 roku , do godz. 10:00 
13.2 Miejsce i termin otwarcia ofert:
  1. miejsce otwarcia ofert: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
  2. termin otwarcia ofert: w dniu 18.02.2019   o godz. 10:00
na zapis:
 
13.1 Miejsce i termin składania ofert:
  1. miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, Biuro Podawcze
  2. termin składania ofert: do dnia 19.02.2019 roku , do godz. 10:00
13.2 miejsce i te: rmin składania ofert:
  1. miejsce otwarcia ofert: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
  2. termin otwarcia ofert: w dniu 19.02.2019   o godz. 10:00                                                                                                             
 
Starosta Żarski /-/ Józef radzion
Żary dnia 15.02.2019

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wytworzenia informacji: 2019-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wprowadzenia do BIP 2019-02-08 11:31:15
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2019-02-08 11:32:15
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2019-02-15 14:42:02
Artykuł był wyświetlony: 631 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1+525 do km 2+471

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-06 10:52:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ogłoszenie nr 510924-N-2019 z dnia 2019-02-06 r. 
WIGN.272.4.2019
Powiat Żarski: Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1+525 do km 2+471
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, , e-mail  , , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.powiatzary.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście 
Adres: 
68-200 Żary ul. Aleja Jana Pawła II 5, biuro podawcze
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1+525 do km 2+471 
Numer referencyjny: WIGN.272.4.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1+525 do km 2+471”. Przedsięwzięcie realizowane na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 508/1 i 579 obręb Chocicz, gmina Lubsko, powiat żarski, województwo lubuskie. 3. 2. Opis zadania Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej jezdni (z kostki kamiennej ) o szerokości 3,50m-5,20m do 5,50m na całej długości ze zwężeniami na początku i na końcu opracowania w celu dowiązania się do szerokości istniejącej drogi. Początek opracowania przyjęto w km 1+525,00 (0+000,00) na początku miejscowości Chocicz (połączenie jezdni asfaltowej z kostką kamienną). Wzdłuż drogi powiatowej zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej typu behaton koloru czerwonego. Wjazd na działkę nr 88 oraz plac utwardzony przy sklepie zaprojektowano z kruszywa łamanego 0/31,5mm. Wzdłuż drogi powiatowej zaprojektowano chodnik z kostki betonowej typu behaton koloru szarego prowadzący do przystanków autobusowych oraz posesji mieszkalnych. Istniejące rowy należy oczyścić, wyprofilować i wyregulować do odpowiednich rzędnych w celu odprowadze°nia wód opadowych. Istniejące przepusty uszkodzone należy wymienić na nowe z rur karbowanych PEHD. Istniejącą wiatę autobusową należy przestawić zgodnie z rysunkiem nr 1.2. Koniec opracowania przyjęto w km 2+471,00 (0+946,00) na końcu miejscowości Chocicz (połączenie kostki kamiennej z jezdnią asfaltową) Wody opadowe z przebudowywanej jezdni będą odprowadzana za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych powierzchniowo do istniejących wpustów deszczowych, a następnie do kanalizacji deszczowej, oraz do istniejących oczyszczonych i wyprofilowanych rowów przydrożnych oraz w pasy zieleni. Wszystkie istniejące gałęzie drzew i krzewów, które będą ograniczać widoczność oraz zagrażać bezpieczeństwu należy podciąć. Wszystkie napotkane istniejące korzenie podczas prac budowlanych w szczególności robót ziemnych należy podciąć, wykarczować. Na obszarze inwestycji lokalizowano istniejące uzbrojenia terenu - kable telekomunikacyjny i energetyczne, słupy oświetleniowe, sieć wodociągową i sieć kanalizacji deszczowej. Nie wyklucza się istnienia nienaniesionych linii oraz urządzeń. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu należy powiadomić właściwy organ oraz zachować szczególną ostrożność. Po stronie wykonawcy leży dowiezienie na teren budowy - 550 m² kostki kamiennej 18/20 zmagazynowanej w m. Mokra. 3. 2.1. Podstawowe parametry techniczne :  °długość drogi - 946,00m (1+525,00 - 2+471,00);  °numer drogi powiatowej - 1127F;  °klasa drogi - lokalna (L);  °kategoria ruchu - KR2;  °szerokość jezdni - 2x2,75m;  °nacisk na oś - 100 KN  °rodzaj nawierzchni - kostka kamienna; 3.2.2. Rodzaj technologii - Konstrukcja nawierzchni jezdni :  °warstwa ścieralna z kostki kamiennej - gr. około 20 cm (materiał Inwestora –częściowo pochodzący z rozbiórki przebudowywanej drogi oraz materiał zgromadzony w m. Mokra);  ° podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 - gr. 20 cm; - wymagania dotyczące podłoża bezpośrednio pod zasadniczą konstrukcją jezdni : wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,0; E2=100 MPa; °podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm;  °warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - gr. 10 cm; Przejścia dla pieszych wykonać z kostki kamiennej 9/11 koloru ciemno szarego. 3.2.3. Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej :  °warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "behaton" kolor czerwony - gr. 8 cm;  °podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm;  °podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 20 cm - wymagania dotyczące podłoża bezpośrednio pod zasadniczą konstrukcją zjazdów : wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,0; E2=100 MPa;  °warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa o gr. 10 cm; 3.2.4 Konstrukcja zjazdów z kruszywa łamanego  °warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 15 cm; - wymagania dotyczące podłoża bezpośrednio pod zasadniczą konstrukcją placów : Is ≥ 1,0; 3.2.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego:  °warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm;  °warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W o średniej gr. 5 cm;  °istniejąca jezdnia asfaltowa; W celu dowiązania wysokościowego może być konieczność wykonania frezowania nawierzchni. 3.2.6. Konstrukcja nawierzchni chodnika:  °warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "behaton" kolor szary o gr. 8 cm ;  °podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm; wymagania dotyczące podłoża bezpośrednio pod zasadniczą konstrukcją chodników: wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,0 3.2.7. Konstrukcja nawierzchni chodnika (przejazd);  °warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "behaton" kolor szary o gr. 8 cm ;  °podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm;  °podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 20 cm - wymagania dotyczące podłoża bezpośrednio pod zasadniczą konstrukcją zjazdów : wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,0; E2=100 MPa;  °warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o gr. 10 cm; 3.2.8. Pobocze:  °kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm o gr. 10 cm; 3.2.9. Zieleń:  humus o gr. 10 cm wraz z siewem mieszanką traw niskich – nawiązanie wraz z profilowaniem terenu przyległego bezpośrednio do realizowanej inwestycji. 3.2. 10. Obramowania/elementy betonowe: Jezdnia została ograniczona krawężnikiem betonowym prostym o wym. 15x30x100m (na długości chodnika) oraz krawężnikiem betonowym najazdowym o wym. 15x22x100cm. Chodnik oraz zjazdy do posesji należy obramować obrzeżem betonowym o wym. 8x30x100cm. Wszystkie elementy betonowe należy ustawić na ławie betonowej z betonu C12/15 zgodnie z rysunkiem szczegóły konstrukcyjne. 3.2.11. Przepusty : Wszystkie istniejące przepusty pod drogą i zjazdami należy rozebrać i na ich miejsce wybudować nowe przepusty Ø 400mm z rur spiralnie karbowanych PEHD. Przepust wykonać zgodnie z rysunkiem nr 5, a ścianki przepustu wykonać zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych kartą 03.95. Zasypka pod projektowane przepusty zagęszczona wokół rury do wskaźnika zagęszczenia ID=0,98. Rzędne wlotu i wylotu przepustów wykonać zgodnie z tabelą. Nr przepustu /Średnica [mm] /Długość [m] /Rzędna wlotu [m] /Rzędna wylotu [m] 1. 400 /9 /70,25 /70,18 2. 400/ 8 /70,05 /70,00 3. 400/ 6/ 69,85/ 69,80 4. 400 /7 /70,15/ 75,10 5.400/ 6/ 70,35 /70,32 6. 400/ 8 /70,15 /70,10 3.2.12 Latarnia uliczna hybrydowa: Latarnia uliczna hybrydowa posiadająca dwa systemy solarno-wiatrowy - zaprojektowano 6 sztuk przy przejściach dla pieszych; podstawowe parametry : ­ wysokość słupa ok. 8 m; ­ materiał - ocynkowana stal; ­ czas pracy lampy - min 10h/dzień; ­ oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła; ­ źródło światła - PULM LED 30W; ­ akumulator - 1 sztuka min 200 Ah/12V; ­ moc panela - min 2 x 190W; ­ turbina wiatrowa o mocy 250W i prędkości ładowania 2,5 m/s; ­ kontroler zabezpieczenia przed przeładowaniem i rozładowaniem; ­ włącznik zmierzchowo-programowalny; 3.2.13 Wiata autobusowa oraz ogrodzenie a) istniejącą wiatę autobusową należy przestawić zgodnie z lokalizacją wskazaną w dokumentacji technicznej. b) istniejące ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej ( działka nr 88) na długości 150 m należy rozebrać, przestawić zgodnie z lokalizacją w dokumentacji technicznej, elementy uszkodzone wymienić. 3.2.14. Roboty ziemne: Roboty ziemne związane z wykonywaniem koryta pod projektowaną jezdnię, zjazdy, chodnik należy wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego i częściowo ręcznie. W pierwszej kolejności należy rozebrać istniejącą nawierzchnię jezdni wraz z podbudową następnie należy usunąć humus/nasyp niebudowlany o średniej gr. 20-30 cm. Następnie należy przystąpić do zasadniczych robót ziemnych wykopów do odpowiedniej głębokości. Po wykonaniu wykopu należy zagęścić podłoże do wskaźnika zagęszczenia Is ≥1,0 następnie należy wyprofilować podłoże i wykonać całą konstrukcję nawierzchni. 3.3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa się w sposób następujący: lp Opis Jedn. miary ilość 1. Roboty rozbiórkowe elementów dróg, chodników, przepustów, istniejących elementów wraz z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora lub do utylizacji kpl 1 2. Roboty ziemne m³ 170 3. Elementy odwodnienia : Regulacja pionowa istniejących studni, zaworów szt. 18 Regulacja pionowa wpustów deszczowych szt. 6 Przepusty rurowe z rur PEHD fi 600 wraz z wykonaniem robót ziemnych, ław, podsypek, zasypek, ścianek przepustu, Przep. 6 4. Podbudowy: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm – jezdnia, krotność = 2 m² 5100 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta – jezdnia, krotność = 4 m² 1060 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - chodnik m² 1750 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm – zjazdy. Krotność = 1.5 m² 720 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - zjazdy, place m² 295 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m² 9500 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm - jezdnia, zjazdy m² 6980 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm – zjazdy, chodnik m² 820 Podbudowa betonowa z betonu C16/20 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm m² 6160 5. Nawierzchnie Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - pobocze m² 450 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy, place m² 295 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik m² 1750 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -zjazdy m² 720 Nawierzchnia z kostki kamiennej o wym. 18/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia (kostka kamienna Inwestora ) m² 5600 Nawierzchnia z kostki kamiennej o wym. 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przejście dla pieszych m² 33 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu średnio 5 cm m² 125 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 4 cm m² 125 6. Roboty wykończeniowe Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z częściową zmianą przebiegu m 320 Przestawienie ogrodzenia (rozebranie, ponowne ustawienie, wymiana uszkodzonych elementów) m. 150 Przestawienie wiaty autobusowej Sz. 1 7. Elementy ulic: Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej C12/15 m. 1500 Krawężniki betonowe prosty o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 m 900 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej m 1450 8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm Szt. 12 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 Szt. 12 Ustawienie znaku aktywnego D-6 Sign Flash Szt. 6 9. Zieleń drogowa: Humusowanie terenów z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm m² 2500 10. Inne: ustawienie latarni hybrydowej Szt. 6 11. Dowóz materiału na nawierzchnię (kostki kamiennej 18/20) z m. Mokra m² 550 Przy szacowaniu wartości robót należy uwzględnić dowóz materiału z m. Mokra oraz montaż 6 szt latarni hybrydowych – pozycje te nie są ujęte w kosztorysie ślepym. Zakres rzeczowy określa również dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ , w skład której wchodzi tabela elementów rozliczeniowych oraz dokumentacja techniczna. W przypadku kolizji zakresu robót lub wykonania należy dokonać uzgodnień z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Inwestorem w oparciu o poniższe dokumenty: 1. jako podstawowy – opis przedmiotu zamówienia - SIWZ 2. treść umowy 3. °dokumentacja projektowa tabela elementów rozliczeniowych oraz dokumentacja techniczna 3.4. Technologia wykonania robót budowlanych zgodna ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ. 3.5. Zestawienie powierzchni:  ° nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 125,00 m2 °nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej 5 600,00 m2  °nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej 720,00 m2  °nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego 65,00 m2  °nawierzchnia z kruszywa łamanego 230,00 m2  °nawierzchnia chodnika 1 650,00 m2  °nawierzchnia chodnika (przejazd) 100,00 m2  °pobocze 450,00 m2  zieleń 2 500,00 m2 Razem : 11 440,00 m2 3.5.1. Na czas robót należy opracować tymczasową organizację ruchu. 3.5.2. Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym Projektem Stałej Organizacji Ruchu. Przed przystąpieniem do zasadniczych robót drogowych należy całą geometrię wynieść w teren i porównać zgodność terenu z projektem; 3.6. Zamawiający przewiduje zatrudnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 3.7. Wersja papierowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego, ul. w godzinach od 7.00 – 14.00 pok. 209. 3.8. Wszystkie nieścisłości i błędy ujawnione SIWZ na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych oraz w Przedmiarze robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Dla prawidłowego wykonania zamówienia wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie. Nie dopuszcza się na etapie wykonania zadania powoływania się na niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym, opisem SIWZ i dokumentacją techniczną i projektową, która służy jako materiał pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej. 3.9. Jeżeli w dokumentacji tj. części opisowej projektu, na rysunkach, w specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarze robót, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, które charakteryzują produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.10. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektu technicznego oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. 3.11. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogram rzeczowo – finansowy przedstawiający terminy realizacji poszczególnych etapów robót oraz uwzględniający zakończenie robót. 
II.5) Główny kod CPV: 45233120-6 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45000000-7
45111000-8
45111200-0
45233200-1
45230000-8
45233100-0
45233300-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31 
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie min. 900 000,00 zł, b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert wysokości 900 000,00 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zadanie w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy drogi o nawierzchni asfaltowej lub kostki kamiennej, o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto. b) dysponuje lub będzie dysponował następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (branża drogowa) bez ograniczeń z doświadczeniem w kierowaniu takimi robotami minimum 24 miesiące - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót sanitarnych bez ograniczeń, - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót elektrycznych bez ograniczeń. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) wykaz robot budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inny dokument 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 b) Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 5.2.3 SIWZ, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy lub pełnomocnik reprezentujący Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. c) Dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą. d) parafowany wzór umowy wg. załącznika nr 4 do SIWZ.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
10. Wymagania dotyczące wadium: 10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 25 000.00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 10.4.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub też nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego zgodnie z art. 46 ust 4a Pzp. 10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr. 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 10.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 10.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 10.8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1+525 do km 2+471” 10.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 10.10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej dla zamawiającego.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja jakości
40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
zawiera załącznik nr 5 do SIWZ
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego; 17.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). 17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach. 17.4. Z zastrzeżeniem pkt 17.5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego). 17.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 17.6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 17.7 Kwota, o której mowa w pkt 17.6. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 17.8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 17.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 17.10. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego na realizację zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1+525 do km 2+471”. WIGN.272.4.2019. 17.11. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi. 17.12. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 17.13. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 17.14 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu (art. 150 ust. 8 i 9 p.z.p.), zamawiający zmienia formę dotychczasowego zabezpieczenia, na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia powinna zostać dokonania z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości (art. 149 ust. 3 Pzp.)
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1) Możliwa jest zmiana zapisów ogólnych umowy: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 2) Zmiany rzutujące na wynagrodzenie: istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, możliwe są w następującym zakresie i przy zaistnieniu poniższych przesłanek: a) zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy ze względu na błędy w dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a koniecznej do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej – jeżeli ta zmiana ma istotny wpływ na wysokość kosztów wykonania przedmiotu umowy, b) konieczności wykonania prac lub zastosowania materiałów nieobjętych opisem przedmiotu zamówienia ze względu na istotne błędy w dokumentacji projektowej, bez usunięcia których nie byłoby możliwe prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy, a które ujawniły się w trakcie jego realizacji, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - jeżeli ta zmiana ma istotny wpływ na wysokość kosztów wykonania przedmiotu umowy. 3) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów możliwa jest w następujących przypadkach: a) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli skrócenie tego terminu nie wpłynie negatywnie na należyte wykonanie przedmiotu umowy, b) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania przedmiotu umowy, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień, o ile wystąpiły one bez winy wykonawcy, c) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, d) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia, e) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar, wichury, trzęsienia ziemi, osuwiska; Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, uzasadnienia wpływu zjawiska na realizację przedmiotu zamówienia, i udokumentowania zaistnienia tego stanu, f) wystąpienia udokumentowanych przez wykonawcę warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w stopniu większym niż można byłoby to racjonalnie przewidywać, g) wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, h) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych zamówień dodatkowych i uzupełniających na realizację przedmiotu umowy; i) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej, które mają istotny wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a których pominięcie, przesunięcie w harmonogramie i inne działania mające na celu zminimalizowanie lub usunięcie błędu istotnie wpłynęło na termin realizacji przedmiotu zamówienia i niemożliwym było zastosowanie innych rozwiązań, dla usunięcia błędu w dokumentacji projektowej. 4) Zmiana zakresu i sposobu wykonania przedmiotu umowy możliwa jest w następujących przypadkach: a) wystąpienia konieczności realizowania przedmiotu umowy w inny sposób niż zastosowany ze względu na zmianę obowiązującego prawa, b) ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy z uwagi na ograniczenie zakresu robót spowodowanego uwarunkowaniami techniczno-eksploatacyjnymi, c) zastosowania innych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy, d) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej, których nie można usunąć w sposób inny niż zmiana zakresu lub techniki wykonania lub zmiana technologii, a które to niw wpływają na wartość techniczną, użytkową przedmiotu zamówienia. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-02-21, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
Starosta  Żarski /-/ Józef Radzion
​Żary, 06.02.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wytworzenia informacji: 2019-02-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wprowadzenia do BIP 2019-02-06 10:52:30
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2019-02-06 12:16:06
Osoba, która zmieniła informację: Monika Janicka Data ostatniej zmiany: 2019-02-06 12:16:06
Artykuł był wyświetlony: 852 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przebudowa drogi powiatowej nr 1100 F od km 18+400 do km 19+111,70 w m. Mielno

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-01 13:49:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 509682-N-2019 z dnia 2019-02-01 r. 
 
WIGN.272.3.2019
 
Powiat Żarski: Przebudowa drogi powiatowej nr 1100 F od km 18+400 do km 19+111,70 w m. Mielno
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, , e-mail  , , faks 684 790 601. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.powiatzary.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście 
Adres: 
68-200 Żary ul. Aleja Jana Pawła II 5, biuro podawcze
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1100 F od km 18+400 do km 19+111,70 w m. Mielno 
Numer referencyjny: WIGN.272.3.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1100 F od km 18+400 do km 19+111,70 w m. Mielno. Przedsięwzięcie realizowane na działce oznaczonej nr ewidencyjnym: 77/1 obręb Mielno, gmina Przewóz, powiat żarski, województwo lubuskie. 3. 2. Opis zadania Inwestycja przeznaczona do realizacji polegać będzie na poszerzeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej ze zmiennej szerokości 3,5m – 4,5 m do 5,0 m. na całej długości przebudowywanego odcinka. Szerokość jezdni przyjęto ze względu na wąski pas drogowy oraz liczne rowy przydrożne, które służą do odprowadzenia wód opadowych. Początek opracowania przyjęto w km 18+400,00 (0+000,00) w miejscowości Mielno. Wzdłuż drogi powiatowej zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej typu "behaton" koloru czerwonego, z kruszywa łamanego oraz z betonu asfaltowego. Wzdłuż drogi powiatowej zaprojektowano chodnik z kostki betonowej typu "behaton" koloru szarego prowadzący do przystanków autobusowych oraz posesji mieszkalnych. Istniejące rowy należy oczyścić, wyprofilować i wyregulować do odpowiednich rzędnych w celu odprowadzenia wód °opadowych. Istniejące przepusty uszkodzone należy wymienić na nowe z rur karbowanych PEHD. Koniec opracowania przyjęto w km 19+111,70 (0+711,70) na końcu miejscowości Mielno przy skrzyżowaniu z drogą krajową nr 27. Skosy zjazdów indywidualnych należy wykonać 1:1, łuki zjazdów indywidualnych wykonać o promieniu min. 3,0 m a zjazdów publicznych min. 5,0 m. Istniejące rowy przydrożne należy oczyścić i udrożnić zapewniając spływ wód deszczowych. Lokalizację zjazdów należy wykonać zgodnie z rysunkiem Projekt zagospodarowania terenu oraz rzeczywistym położeniem istniejących bram i wjazdów. Dokładną szerokość dostosować do istniejących bram. Przebudowywana droga została zaprojektowana wysokościowo w taki sposób żeby sprawnie odprowadzić wody opadowe do rowów przydrożnych oraz w pasy zieleni. Na obszarze inwestycji lokalizowano istniejące uzbrojenia terenu - kable telekomunikacyjny i energetyczne, słupy oświetleniowe, sieć wodociągową. Nie wyklucza się istnienia nienaniesionych linii oraz urządzeń. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu należy powiadomić właściwy organ oraz zachować szczególną ostrożność. 3. 2.1. Podstawowe parametry techniczne :  °długość całej drogi – 711,70 (18+400,00-19+111,70);  °numer drogi powiatowej - 1100F;  °klasa drogi - lokalna (L);  ° szerokość jezdni - 2x2,50m °kategoria ruchu - KR2;  °rodzaj nawierzchni - beton asfaltowy;  °nacisk na oś – 100 KN 3.2.2. Rodzaj technologii - Konstrukcja nawierzchni jezdni :  °warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4 cm  ° podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - gr. 8 cm °warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 6 cm  ° warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - gr. 10 cm; 3.2.3. Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej,: °podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 20cm wymagania dotyczące podłoża bezpośrednio pod zasadniczą konstrukcją jezdni : wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,0; E2=100 MPa;  °warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "behaton" kolor czerwony - gr. 8 cm;  °podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm;  °podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 20cm wymagania dotyczące podłoża bezpośrednio pod zasadniczą konstrukcją zjazdów: wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,0; E2=100 MPa;  °warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o gr. 10 cm; 3.2.4 Konstrukcja zjazdów z betonu asfaltowego  °warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4 cm  °warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 6 cm  °podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 20cm wymagania dotyczące podłoża bezpośrednio pod zasadniczą konstrukcją jezdni: wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,0; E2=100 MPa; 3.2.5 Konstrukcja zjazdów z kruszywa łamanego  °warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 15 cm; wymagania dotyczące podłoża bezpośrednio pod zasadniczą konstrukcją placów : wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,0; E2=100 MPa; 3.2.5. Konstrukcja nawierzchni chodnika:  °warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "behaton" kolor szary o gr. 8 cm ;  °podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm; wymagania dotyczące podłoża bezpośrednio pod zasadniczą konstrukcją chodników: wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 0,98 3.2.6. Pobocze:  °mieszanka optymalna (piaskowo-glinowa) - gr. 10cm 3.2.7. Zieleń:  humus o gr. 10 cm wraz z siewem mieszanką traw niskich –nawiązanie wraz z profilowaniem terenu przyległego bezpośrednio do realizowanej inwestycji 3.2. Zamawiający przewiduje zatrudnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 3.4. Ze względu na kolizję projektowanej drogi z istniejącym drzewostanem należy dokonać wycinki, drzew i zakrzaczeń. 3.5. Obramowania/elementy betonowe: Jezdnia nie będzie ograniczona elementami betonowymi tylko w miejscach zjazdów należy zastosować krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15 x 22 x 100 cm a w miejscu chodnika krawężnik betonowy prosty o wym. 15 x 30 x 100 m. Chodnik oraz zjazdy do posesji od strony zieleni należy obramować obrzeżem betonowym o wym. 8 x 30 x 100 cm. W jednym miejscu należy wykonać prefabrykowany ściek podchodnikowy "korytkowy" wraz ze ściekiem skarpowym zgodnie z KPED kartą 01.31. Wszystkie elementy betonowe należy ustawić na ławie betonowej z betonu C 12/15 zgodnie z rysunkiem szczegóły konstrukcyjne. 3.5.1. Płyty ażurowe przewidziane po obu stronach jezdni na długości 35 m należy ułożyć zgodnie z dokumentacją techniczną. 3.6. Przepusty : 3.6.1. Przepusty poprzeczne przez drogę powiatową (PP): Wszystkie istniejące przepusty pod drogą należy rozebrać i na ich miejsce wybudować nowe przepusty Ø 600 mm z rur spiralnie karbowanych PEHD. Ścianki przepustu wykonać zgodnie z KPED kartą 03.95. Zasypka pod projektowane przepusty. zagęszczona wokół rury do wskaźnika zagęszczenia ID=0,98. Rzędne wlotu i wylotu przepustów wykonać zgodnie z profilem podłużnym – ( 1 przepust o Ø 600 i dł. 9,5 m ) 3.6.2. Przepusty pod zjazdami (P): Istniejące przepusty zachowane w kiepskim stanie należy rozebrać i w ich miejsce wykonać nowe przepusty Ø 400mm z rur spiralnie karbowanych PEHD. Można zastosować materiał z rozbiórki za zgoda Inspektora Nadzoru. Istniejące przepusty zachowane w dobrym stanie należy oczyścić i udrożnić oraz doprowadzić do odpowiednich rzędnych. Ścianki przepustu wykonać zgodnie z KPED kartą 03.95. Zasypka pod projektowane przepusty zagęszczona wokół rury do wskaźnika zagęszczenia ID=0,98. Rzędne wlotu i wylotu przepustów wykonać zgodnie profilem podłużnym. Nr przepustu Średnica mm Długość m 1 400 20 2 400 6,5 3 400 6,0 4 400 3,0 5 400 7,0 6 400 6,0 7 400 6,0 8 400 7,5 9 400 5,0 10 400 5,5 11 400 6,5 3.7. Peron i wiata autobusowa: Wzdłuż przystanku autobusowego należy wykonać peron o szerokości 2,0 m z kostki betonowej typu "behaton". Istniejącą wiatę autobusową należy przestawić na plac wykonany z kostki betonowej odsunięty od krawędzi jezdni drogi 2,5 m. Dwie nowe wiaty autobusowe należy umiejscowić zgodnie z dokumentacją techniczną. 3.8. Latarnia uliczna hybrydowa: Latarnia uliczna hybrydowa posiadająca dwa systemy solarno-wiatrowy - zaprojektowano 4 sztuki przy przejściu dla pieszych; podstawowe parametry : ­ wysokość słupa ok. 8 m; ­ materiał - ocynkowana stal; ­ czas pracy lampy - min 10h/dzień; ­ oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła; ­ źródło światła - PULM LED 30W; ­ akumulator - 1 sztuka min 200 Ah/12V; ­ moc panela - min 2 x 190W; ­ turbina wiatrowa o mocy 250W i prędkości ładowania 2,5 m/s; ­ kontroler zabezpieczenia przed przeładowaniem i rozładowaniem; ­ włącznik zmierzchowo-programowalny; 3.9. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa się w sposób następujący: lp Opis Jedn. miary ilość 1. Roboty rozbiórkowe elementów dróg, chodników, przepustów, istniejących elementów wraz z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora lub do utylizacji kpl 1 2. Karczowanie pni i korzeni wraz z utylizacją szt 6 3. Roboty ziemne m³ 1220 4. Elementy odwodnienia : Regulacja pionowa istniejących studni, zaworów szt 3 Przepusty rurowe z rur PEHD fi 400 wraz z wykonaniem robót ziemnych, ław, podsypek, zasypek, ścianek przepustu, Przep. 11 Przepusty rurowe z rur PEHD fi 600 wraz z wykonaniem robót ziemnych, ław, podsypek, zasypek, ścianek przepustu, Przep. 1 5. Podbudowy: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - jezdnia m² 2820 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta – jezdnia, krotność = 4 m² 820 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - zjazdy m² 280 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m² 6436 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2, 5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm - jezdnia, zjazdy m² 4166 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia, zjazdy m² 4119 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P o gr. 4 cm (trasa główna) krotność = 2 m² 3680 6. Nawierzchnie Nawierzchnia z mieszanki optymalnej - grubość po zagęszczeniu, 10 cm - pobocze m² 465 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik m² 1465 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy m² 280 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 6 cm (trasa główna i zjazdy) m² 3690 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 4 cm (trasa główna i zjazdy) m² 3640 7. Roboty wykończeniowe Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z częściowa zmiana przebiegu m 650 Przestawienie wiaty autobusowej Szt. 1 Montaż wiaty autobusowej Szt. 2 Umocowanie płytami ażurowymi m 35 8. Elementy ulic: Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej C12/15 m. 260 Krawężniki betonowe prosty o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 m 680 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej m 950 Ułożenie ścieków korytkowych wraz ze ściekiem skarpowym na ławie betonowej m 4 9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm Szt. 1 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 Szt. 1 Ustawienie znaku aktywnego D-6 Sign Flash Szt. 4 Przestawienie słupków i znaków drogowych Szt. 2 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (linie cienkowarstwowe) m² 20 10. Zieleń drogowa: Humusowanie terenów z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm m² 1650 11. Inne : ustawienie latarni ulicznej hybrydowej Szt. 4 Zakres rzeczowy określa również dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ , w skład której wchodzi tabela elementów rozliczeniowych, dokumentacja techniczna. W przypadku kolizji zakresu robót lub wykonania należy dokonać uzgodnień z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Inwestorem w oparciu o poniższe dokumenty: 1. jako podstawowy – opis przedmiotu zamówienia - SIWZ 2. treść umowy 3. dokumentacja projektowa tabela elementów rozliczeniowych oraz dokumentacja techniczna 3.6. Technologia wykonania robót budowlanych zgodna ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ. 3.7. Wersja papierowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego, ul. w godzinach od 7.00 – 14.00 pok. 209. 3.8. Wszystkie nieścisłości i błędy ujawnione SIWZ na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych oraz w Przedmiarze robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Dla prawidłowego wykonania zamówienia wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie. Nie dopuszcza się na etapie wykonania zadania powoływania się na niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym, opisem SIWZ i dokumentacją techniczną i projektową, która służy jako materiał pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej. 3.9. Jeżeli w dokumentacji tj. części opisowej projektu, na rysunkach, w specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarze robót, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, które charakteryzują produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.10. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektu technicznego oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. 3.11. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogram rzeczowo – finansowy przedstawiający terminy realizacji poszczególnych etapów robót oraz uwzględniający zakończenie robót. 

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45000000-7
45111000-8
45111200-0
45233200-1
45230000-8
45233100-0
45233300-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31 
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ , jeżeli wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie min. 700 000,00 zł, b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert wysokości 700 000,00 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zadanie w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy drogi o nawierzchni asfaltowej, o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto. b) dysponuje lub będzie dysponował następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (branża drogowa) bez ograniczeń z doświadczeniem w kierowaniu takimi robotami minimum 24 miesiące. - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót sanitarnych bez ograniczeń, - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót elektrycznych bez ograniczeń. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) wykaz robot budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inny dokument 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 b) Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 5.2.3 SIWZ, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy lub pełnomocnik reprezentujący Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. c) Dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą. d) parafowany wzór umowy wg. załącznika nr 4 do SIWZ.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
10. Wymagania dotyczące wadium: 10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 10.4.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub też nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego zgodnie z art. 46 ust 4a Pzp. 10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr. 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 10.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 10.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 10.8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1100 F od km 18+400 do km 19+111,70 w m. Mielno” 10.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 10.10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej dla zamawiającego. 11. Termin związania ofertą. 11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 11.3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja jakości
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Załącznik nr 5 do SIWZ
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
zgodnie ze SIWZ
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1) ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 2) ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, możliwe są w następującym zakresie i przy zaistnieniu poniższych przesłanek: a) zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy ze względu na błędy w dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a koniecznej do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej – jeżeli ta zmiana ma istotny wpływ na wysokość kosztów wykonania przedmiotu umowy, b) konieczności wykonania prac lub zastosowania materiałów nieobjętych opisem przedmiotu zamówienia ze względu na istotne błędy w dokumentacji projektowej, bez usunięcia których nie byłoby możliwe prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy, a które ujawniły się w trakcie jego realizacji, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - jeżeli ta zmiana ma istotny wpływ na wysokość kosztów wykonania przedmiotu umowy. 3) ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów możliwa jest w następujących przypadkach: a) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli skrócenie tego terminu nie wpłynie negatywnie na należyte wykonanie przedmiotu umowy, b) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania przedmiotu umowy, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień, o ile wystąpiły one bez winy wykonawcy, c) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, d) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia, e) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar, wichury, trzęsienia ziemi, osuwiska; Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, uzasadnienia wpływu zjawiska na realizację przedmiotu zamówienia, i udokumentowania zaistnienia tego stanu, f) wystąpienia udokumentowanych przez wykonawcę warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w stopniu większym niż można byłoby to racjonalnie przewidywać, g) wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, h) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych zamówień dodatkowych i uzupełniających na realizację przedmiotu umowy; i) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej, które mają istotny wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a których pominięcie, przesunięcie w harmonogramie i inne działania mające na celu zminimalizowanie lub usunięcie błędu istotnie wpłynęło na termin realizacji przedmiotu zamówienia i niemożliwym było zastosowanie innych rozwiązań, dla usunięcia błędu w dokumentacji projektowej. 4) ZMIANA ZAKRESU I SPOSOBU wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w następujących przypadkach: a) wystąpienia konieczności realizowania przedmiotu umowy w inny sposób niż zastosowany ze względu na zmianę obowiązującego prawa, b) ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy z uwagi na ograniczenie zakresu robót spowodowanego uwarunkowaniami techniczno-eksploatacyjnymi, c) zastosowania innych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy, d) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej, których nie można usunąć w sposób inny niż zmiana zakresu lub techniki wykonania lub zmiana technologii, a które to niw wpływają na wartość techniczną, użytkową przedmiotu zamówienia. 26.2 W przypadku wystąpienia okoliczności, mających wpływ na wydłużenie terminu wykonania umowy, termin ten może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-02-19, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
 
Żary 1.02.2019 r.
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WIGN.272.3.2019                                                                                         
 
dotyczy:Przebudowa drogi powiatowej nr 1100F od km 18+400 do km 19+111,70 w m. Mielno”
 
Na  podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986) w związku z otrzymanym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do w/w postępowania Zamawiający wyjaśnia:
 
Pytanie nr 1
W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na stronie 57, w dziale Przepusty pod koroną drogi z rur PEHD, w punkcie1. Wstęp, w podpunkcie 5. Materiały, 5.2.1 podano: „Rury EHD spiralnie karbowane. Produkowane z polietylenu wysokiej gęstości rury i łączniki do wykonywania przepustów są rurami dwuściennymi o gładkiej ściance wewnętrznej oraz spilarnie karbowanej zewnętrznej, co gwarantuje jednocześnie: optymalne parametry  przepływu i sztywność pierścieniową. Do budowy przepustów należy wykorzystać rury PEHD spiralnie karbowane.
 
W przedmiarze robót na stronie 2, w dziale 3. Odwodnienie korpusu drogowego, w podpunkcie 13 podano: „Przepusty rurowe z rur PEHD fi 400 wraz z wykonaniem robót ziemnych, ław, podsypek, zasypek, ścianek przepustu, zgodnie z KPED”. W podpunkcie 14 podano: „Przepusty rurowe z rur PEHD fi 600 wraz z wykonaniem robót ziemnych, ław, podsypek, zasypek, ścianek przepustu, zgodnie z KPED”
 
-Do wykonania przepustów mamy zamiar użyć rur z PP ( polipropylenu) jako materiału równoważnego o takich samych parametrach projektowych jak przewidziane w SST rury PEHD (polietylen). Rury z PP (polipropylenu) i z PEHD (polietylenu) są produkowane wg tej samej normy PN-EN13476, a materiały polipropylen i polietylen należą do jednej grupy surowców-poliolefin Pytanie nasze kierujemy w odniesieniu do Zarządzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006 roku, opublikowanego w opracowaniu pt: „ZALECENIA PROJEKTOWE I TECHNOLOGICZNE DLA PODATNYCH DROGOWYCH KONSTRUKCJI INZYNIERSKICH Z TWORZYW SZTUCZNYCH”.
Opracowanie to mówi w rozdziale 2.1.1. o materiałach stosowanych do produkcji rur. A mianowicie są top polipropylen (PP) i polietylen (PE).
 
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że do realizacji zadania przewidziano użycie rur PEHD o wytrzymałości SN-8 naziom min. 0,4 m.
Jednocześnie projektant dopuszcza zastosowanie rury z PP czyli  polipropylenu o wytrzymałości min SN8 i dopuszczalnym naziomie min 0,4 m
 
Pytanie nr 2
Z jakiego materiału ma być wykonane pobocze drogi? W Przedmiarze robót i opisie technicznym zawartym w projekcie budowlanym podane  jest, że pobocze ma być wykonane z mieszanki optymalnej (piaskowo-glinowej) gr. 10 cm a wg. przekroju normalnego zawartego w projekcie- pobocze należy wykonać z kruszywa łamanego gr. 10 cm.
 
Odpowiedź:
Pobocze ma być wykonane z mieszanki optymalnej (piaskowo-glinowej) o grubości 10 cm
 
Pytanie nr 3
Opis zawarty w dokumentacji technicznej przewiduje wycinkę drzew czy już zostały wycięte?
 
Odpowiedź:
Drzewa które wymagają decyzji pozwolenia na wycinkę zostały wycięte. Bez zmian  pozostaje pozycja dotycząca usuwania korzeni i karp
 
Pytanie nr 4
Pozycja kosztorysowa nr 3- na jaką odległość (ilość km) należy odwieźć rozebraną nawierzchnię bitumiczną wraz z podbudową?
 
Odpowiedź:
Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia materiału z rozbiórki zgodnie ze STWiOR D.-01.02.04 pkt.9.2 Ustalenie miejsca wywozu i utylizacji Zamawiający pozostawia Wykonawcy.
 
Pytanie nr 5
Dokumentacja techniczna w pkt.11 zawiera zapis, że w miejsce wyciętych drzew należy nasadzić nowe drzewa. Prosimy o odpowiedź czy wykonawca będzie zobowiązany do wykonania nasadzeń? Jeżeli tak to prosimy określenie rozmiaru oraz gatunku drzew przewidzianych do nasadzenia.
 
Odpowiedź:
Nasadzenia są po stronie Zamawiającego.
 
Pytanie nr 6
Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych.
 
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje tabelą robót ziemnych.
 
Pytanie nr 6
Pozycja kosztorysowa nr 29 – prosimy o określenie parametrów wiaty autobusowej pozwalających na prawidłową wycenę pozycji – takich jak: wymiary, materiał z jakiego ma być  wykonana, kolor, ewentualne wypełnienie ścian itp.
 
Odpowiedź:
Wiata połówkowa
wymiary 3,06 m x 0,8 m
konstrukcja aluminiowa
kolor: czerwony
szyby hartowane 5x700x1920 mm
dach z poliwęglanu komorowego brązowego
ławka drewniana
znak przystanku
ramka A4 na rozkład jazdy
 
Pytanie nr 7
Prosimy o informacje czy Zamawiający przewiduje zamknięcie całościowe odcinka drogi w celu wykonania robót, a co za tym idzie możliwości zastosowania objazdu dla pojazdów mechanicznych?
 
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zamknięcia w całości drogi.
 
Pytanie nr 8
Prosimy o potwierdzenie, że droga jest kategorii ruchu KR2 a przewiduje się przebudowę jej dla kategorii ruchu KR3? Wg katalogu typowych nawierzchni podatnych dla kategorii ruchu KR2 należy wykonać dwie warstwy bitumiczne, natomiast projekt przewiduje wykonanie trzech warstw bitumicznych a więc jak dla kategorii ruchu min. KR3
 
Odpowiedź:
Wykonanie konstrukcji zgodnie z dokumentacją techniczną.
 
Józef Radzion /-/ Starosta Żarski
Żary dnia 13.02.2019                                                                                      
 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

WIGN.272.3.2019    
 
dotyczy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1100F od km 18+400 do km 19+111,70 w m. Mielno”
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ), Zamawiający zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu   nieograniczonego na ww. robotę budowlaną.
 
Zakres  zmian jest następujący:
 
1.W pkt 27 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
dodaje się załącznik 8) p.n. „Projekt stałej organizacji ruchu”
 
2.W pkt 12.10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zmienia się zapis:
 
Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. Zamawiający wyznacza termin składania ofert  na dzień 19.02.2019 r.,  godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2019 o godz 10:15 Pok 108 I piętro, Al. Jana Pawła II 5, Starostwo Powiatowe w Żarach.
 
na zapis:
 
Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. Zamawiający wyznacza termin składania ofert  na dzień 19.02.2019 r.,  godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2019 o godz 10:15 Pok 108 I piętro, Al. Jana Pawła II 5, Starostwo Powiatowe w Żarach.
 
3.W pkt 12.13 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
zmienia się zapis:
 
Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1100 F od km 18+400 do km 19+111,70 w m. Mielno” Nie otwierać przed 19.02.2019 r, godz.10:15. Dostarczyć przesyłkę zamkniętą do komisji przetargowej.
 
na zapis:
 
Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1100 F od km 18+400 do km 19+111,70 w m. Mielno” Nie otwierać przed 22.02.2019 r, godz.10:15. Dostarczyć przesyłkę zamkniętą do komisji przetargowej.
 
4.W pkt 12.15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
zmienia się zapis:
 
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1100 F od km 18+400 do km 19+111,70 w m. Mielno”. Nie otwierać przed 19.02.2019 r, godz.10:15. Dostarczyć przesyłkę zamkniętą do komisji przetargowej.”
 
na zapis:
 
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1100 F od km 18+400 do km 19+111,70 w m. Mielno”. Nie otwierać przed 22.02.2019 r, godz.10:15. Dostarczyć przesyłkę zamkniętą do komisji przetargowej.”
 
5. W pkt 12.16 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
zmienia się zapis:
 
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1100 F od km 18+400 do km 19+111,70 w m. Mielno”. Nie otwierać przed 19.02. 2019 r, godz. 10:15. Dostarczyć przesyłkę zamkniętą do komisji przetargowej.
 
na zapis:
 
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1100 F od km 18+400 do km 19+111,70 w m. Mielno”. Nie otwierać przed 22.02.2019 r, godz. 10:15. Dostarczyć przesyłkę zamkniętą do komisji przetargowej.
 
6.  W pkt 12.7  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
zmienia się zapis:
 
Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary – biuro podawcze
b) termin składania ofert: do dnia 19.02.2019 r.,  godz. 10:00
 
na zapis:
 
Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary – biuro podawcze
b) termin składania ofert: do dnia 22.02.2019 r.,  godz. 10:00
6.  W pkt 12.7  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
zmienia się zapis:
 
Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, pok. 108
b) termin otwarcia ofert: w dniu 19.02.2019 r.,  godz. 10:15
 
na zapis:
 
Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert: Starostwo Powiatowe w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, pok. 108
b) termin otwarcia ofert: w dniu 22.02.2019 r.,  godz. 10:15
 
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion                                                                                                                          
Żary dnia 13.02.2019

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wytworzenia informacji: 2019-02-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żarski /-/ Józef Radzion Data wprowadzenia do BIP 2019-02-01 13:49:22
Wprowadził informację do BIP: Monika Janicka Data udostępnienia informacji: 2019-02-01 13:50:34
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2019-02-13 13:52:11
Artykuł był wyświetlony: 1139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu